Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20806

Hankkeen nimi: Tieni työhön

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.8.2016 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ampun 4H-Yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1101099-2

Jakeluosoite: Keskustie 15

Puhelinnumero: 0400 418 761

Postinumero: 07560

Postitoimipaikka: PUKKILA

WWW-osoite: http://ampu.4h.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SIMOLA HANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ampu(at)4h.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 418 761

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tieni työhön tarjoaa alle 30 -vuotiaille suunnattuja työelämään valmistavia ja työelämään ohjaavia toimia maaseutumaisissa kunnissa. Hanke luo nuorille uusia työpaikkoja Orimattilassa, Pukkilassa, Myrskylässä ja Lapinjärvellä. Nuorten tietä työhön viitoitetaan paikallisten toimijoiden yhteistyöllä, uusia työllistymisen tapoja luoden ja hyödyntäen. Nuoria innostetaan uudenlaisten työelämätaitojen pariin mm. luontopajoissa, maa- ja metsätiloilla, oman yrityksen siivittämänä ja uudenlaisiin työhaasteisiin tarttumalla. Hanke avaa nuorille ja työnantajille uudenlaisia reittejä paikalliseen työllistymiseen ja ensimmäisen työkokemuksen saantiin omalla kylällä. Työelämän pelisäännöt tulevat tutuksi roolipelien avulla ja yrittelijäisten tempausten kannustamana.

Hanke korostaa nuorten omaa roolia syrjäytymisen ehkäisyssä aktivoimalla nuoria omalla kylällä toteutettavaan toimintaan. Paikallisten työnantajien yhteistyöllä luodaan uusia työpaikkoja ja työelämän kulttuuria, joiden avulla yhä useampi nuori saa onnistuneita työelämän kokemuksia ja ensimmäisiä työpaikkoja vauhdittaen tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia. Nuoria koulutetaan avuksi ikäihmisille, kotitalouksien tarpeisiin ja perinteisten työllistäjien tarjoamiin töihin. Kesätyöllistäminen ei ole enää entisensä, sillä yhä useampi nuori päätyy pienissä maaseutu kylissä työllistämään itsensä ennakkoluulottomasti ja kohti työelämää harpaten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat Ampun 4H -yhdistyksen toiminta-alueen kuntien (Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila ja Orimattila) ensisijaisesti opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat 16-30 -vuotiaat nuoret. Hankkeen toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan myös yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille. Järjestettäviin toimintoihin, kuten kursseille, voivat osallistua myös yli 30 -vuotiaat, mutta hankkeen toiminnot suunnitellaan varsinaisesti nuorten tarpeisiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnat hyötyvät hankkeesta uusien toimintatapojen syntymisellä, jotka hankkeessa juurrutetaan toiminnaksi, jota kunnassa tai Ampun 4H –yhdistyksen toimessa voidaan jatkaa hankkeen päätyttyä. Hankkeen toiminnot hyödyttävät siis työttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia hamaan tulevaisuuteen juurrutettujen toimintojen siivittämänä.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös paikalliset yritykset ja muut työllistäjät. Yrityksille ja yrittäjäyhdistyksille hanke tarjoaa tietoa, koulutusta, kannustusta sekä vastaa paikallisten yrittäjien työvoiman tarpeeseen. Hanke luo yrittäjille kannattavia uudenlaisia työllistämisen muotoja tarjoten kustannustehokkaita ja pienempiä riskejä sisältäviä työvoimapalveluja, mitä tällä hetkellä saatavilla on.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 102 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 396

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 126 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 616

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa, Päijät-Häme

Seutukunnat: Porvoon, Lahden, Loviisan

Kunnat: Myrskylä, Pukkila, Lapinjärvi, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kannalta keskeisen toimintaympäristön muodostavat paikalliset yrittäjät ja muut työnantajat. Toiminta-alueen työllistäjissä ei ole yksiselitteisen vahvaa sukupuolipainotusta. Kunnissa on naisvoittoisia hoiva- ja asiakaspalveluun painottuneita työllistäjiä ja toisaalta miesvoittoisia teollisuus- ja rakennusalan yrityksiä. Sukupuolinäkökulma tullaan tässä suhteessa huomioimaan, mutta yhteistyötä kehitetään tasapuolisesti sekä nais- että miesvoittoisten alojen osalta. Sukupuolinäkökulma tulla huomioimaan yksilöiden ohjauksessa, ryhmätyöllistämisessä ja muissa hankkeen toiminnoissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen kulkee mukana hankkeen kaikessa toiminnassa ja kaikissa sen vaiheissa. Suunnittelussa ja toimintojen kohdentamisessa kuullaan sekä miehiä, että naisia. Sukupuolten tasa-arvon toteutumista seurataan ja edistetään läpi koko hankkeen tasapuolisesti. Nuorille tarjottavia töitä ja ryhmätyöllistymistä tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta esimerkiski töiden fyysiset ominaisuudet huomioiden. Maa- ja metsätilallisten kanssa tehtävässä yhteistyössä nostetaan esiin sekä naisille, että miehille sopivia töitä ja työskentelymuotoja. Yksilöllisessä ohjauksessa huomioidaan yksilöiden tarpeet ja päämäärät sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen toiminnot tarjoavat tasapuolisesti koulutusta, tietoa ja opastusta nais- ja miesvaltaisten alojen mahdollisuuksista, erityisesti paikallisesta näkökulmasta. Oletettavaa on, että hoiva- ja asiakaspalveluun painottuvat hankkeen toiminnot houkuttelevat osallistujiksi enemmän naisia, kun taas mahdolliset tulityö ym. kurssit vetänevät enemmän miehiä osallistujiksi. Hankkeen toimintojen suunnittelussa huomioidaan nämä odotettavissa olevat sukupuolipainotukset siten, että molemmille sukupuolille painottuvaa kurssitoimintaa tarjotaan tasapuolisesti. Myös infotilaisuuksissa huomioidaan sekä miesten, että naisten tarpeet saada tietoa tasapuolisesti. Koska pojilla on yleisesti tyttöjä suurempi syrjäytymisenuhka, tehostetaan erityisesti poikiin suunnattuja tukitoimia. Hankkeessa luodaan mielikuvaa siten, että naisten hakeutuminen miesvaltaisille aloille lisääntyy ja ammatillinen sukupuolten mukainenn eriytyminen vähenee. Nuorten kanssa toteutettavat työllisyystempaukset suunnitellaan nuorten kanssa yhdessä siten, että toiminta on sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna sekä naisten, että miesten tarpeita palvelevaa. Sukupuolinäkökulmaan kiinnitetään huomiota myös yritysyhteistyönkehittämisessä siten, että edustettuina on sekä mies-, että naisvaltaisten alojen edustajia. Hankkeen henkilökunnalla on riittävät taidot ja koulutus kohderyhmän sukupuolieriytyneiden tarpeiden, odotusten ja elämäntilanteiden ymmärtämiseen. Taitoa tullaan kehittämään tiedon lisäämisellä hankkeen käynnistämisen yhteydessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen kannalta oleellista tai päämäärää ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Nuorten työpajatoiminta luonnossa, luonnon antimilla tienaaminen ja niiden hydyntäminen kestävästi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Nuorten työpajatoiminta, tuotteiden valmistus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Yrittelijäisyyden lisääminen, paikalliset nuorten 4H -yritykset, yhteityöverkostojen luominen, työllistämisen mahdollisuuksien lisääntyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Työpalvelu ja ostopalveluiden tuottaminen nuoria työllistäen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Paikallisten nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen hankkeen kaikkien toimintojen ansiosta. Hyvinvointia myös välillisille kohderyhmille (vanhukset, palveluiden ostajat..)
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Nuorten (naisten ja miesten) tasa-arvoinen työllistämisen tukeminen. Toiminnot ovt tasa-arvoisesti suunnattu miehille ja naisille tarjoten tukea ja toimintoja lähtökohtiin katsomatta (esim. avoimet ja maksuttomat kurssit)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Maahanmuuttotyön tukeminen nuorten työllistymisen näkökulmasta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tieni työhön hanke on tarjonnut alle 30-vuotiaille työelämään valmistavia ja työelämään ohjaavia toimia maaseutumaisissa kunnissa. Hankkeen toiminta-alue on ollut Ampun 4H-yhdistyksen toiminta-alue eli Lapinjärvi, Pukkila, Myrskylä ja Orimattila. Nuorten tietä työelämään on viitoitettu monipuolisen kurssitarjonnan, oppilaitosyhteistyön ja työelämävalmennusten keinoin paikallisten toimijoiden yhteistyönä.
Hanke on auttanut nuoria saamaan työtä omalta kylältä ja kannustanut nuoria omaan aktiivisuuteen työelämään pääsemiseksi. Nuorten omaa aktiivisuutta on korostettu yrittäjyyskasvatuksen merkeissä ja usea nuori onkin hankkeen myötä päätynyt työllistämään itse itsensä esimerkiksi kesän ajaksi. Hankkeen aikana myös toiminta-alueen kunnat lähtivät mukaan tukemaan näitä yrittelijäitä nuoria kesäyritystuen muodossa.
Työnhakuvalmennus oli iso osa hankkeen toimintaa, niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksena. Toiminta aikana järjestettiin kymmeniä nuorten työeläkursseja niin nuorten vapaa-ajalla, kuin oppilaitosyhteistyönä. Kehitettiin välityömarkkinoita auttamalla nuoria löytämään työkokeilu- tai palkkatukipaikkoja ja otettiin Ampun 4H-yhdistyksen toiminaan työkokeilijoita mukaan.
Hankkeen myötä Ampun 4H-yhdistyksellä on hankkeen myötä yhä monipuolisempia taitoja edistää nuorten työllistymistä paikallisesti. Hankkeen aikana luotiin monia hyviä toimintamalleja ja yhteistyökuvioita, jotka jäävät elämään yhdistyksen toimintoihin.