Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20808

Hankkeen nimi: OSMO - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: +358 20 743 8100

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riikka Michelsson

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riikka.michelsson(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405322514

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3
Åbo Akademi, 0246312-1
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta ja KOHTAAMO –projektien kanssa.

Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30 –vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti. Valmennusten ja koulutusten toteutukseen etsitään uusia, innovatiivisia malleja, jotta koulutus olisi Ohjaamojen näkökulmasta helposti, nopeasti ja joustavasti saatavilla. Koulutukset ja valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta –projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön myös projektin päättymisen jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaamot ja ohjaamotoimintaa toteuttavat tahot, jotka kehittävät (Ohjaamojen) suositeltujen vähimmäissuositusten mukaista toimintaa. Kohderyhmään kuuluvat Ohjaamoiden henkilöstö ja henkilöstön emo-organisaatioiden johto, muu henkilöstö sekä tarvittaessa Ohjaamoiden keskeiset yhteistyöverkostot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Ohjaamoiden asiakkaat eli nuoret sekä Ohjaamoiden yhteistyökumppanit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 278 044

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 263 587

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 347 557

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 329 486

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty sukupuolianalyysiä.Työelämä ja koulutus ovat Suomessa sukupuolen mukaan eriytyneitä ja tästä on olemassa tutkimus- ja tilastotietoa. Sukupuolinäkökulma toteutuu toiminnan kautta, ja se on osa monikulttuurisen pedagogiikan näkökulmaa. Ohjaamojen henkilöstön osaamista pyritään kehittämään laajan monikulttuurisen ohjauksen näkökulman mukaisesti, johon sisältyy myös ohjattavan sukupuolen huomioiminen, tasa-arvon ja syrjinnän ehkäisyn näkökulmat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan monikulttuurisen pedagogiikan periaatteiden mukaisesti, joihin yhtenä osana kuuluu sukupuolisensitiivisyys. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittyminen niin, että ohjauksessa ei muuteta nuorten ohjattavien suhtautumista omaan sukupuoleensa, vaan huomioidaan aidosti nuoren yksilöllinen osaaminen, kyvyt ja persoonallisuus sukupuolta häivyttämättä. Monikulttuurisen pedagogiikan asiantuntijat ovat sitoutuneet reflektoimaan omia mahdollisia ennakko-oletuksiaan, ja rakentamaan ohjausta, jossa ei lyödä lukkoon sukupuolen merkitystä tai ennalta rajattuja rooleja. Samalla tuodaan näkyväksi se, että kasvatukselliset ympäristöt eivät ole neutraaleja ja irrallisia yhteiskunnallisista normeista, ja pyritään painottamaan näiden valta- ja hierarkiarakenteiden tunnistamista ja tiedostamista. Tämä on osa monikulttuurisen ohjauksen viitekehystä, jossa painottuvat kriittinen pedagogiikka ja ohjattavan voimaantuminen. Sukupuolisensitiivisesti toimiva ohjaaja mm. tukee ohjattavia hakeutumaan sukupuolelleen epätyypillisiin ammatteihin ja auttaa ohjattaviaan löytämään oman henkilökohtaisen polkunsa heidän osaamistensa ja vahvuuksiensa kautta, ja tukea heidän toimintakykyään oman elämän valintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi sukupuolisensitiivinen ohjaus edistää moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta, ja toimii syrjintää vastaan ennaltaehkäisevästi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistaminen, mutta välillisesti hanke tukee myös sukupuolten tasa-arvoa ohjauksellisten lähestymistapojen kautta. Monikulttuurinen ohjaus sisältää sukupuolinäkökulman, ja hankkeeseen sisältyvissä koulutuksissa pyritään korostamaan sitä, miten tuetaan nuorten omia elämänvalintoja ja voimautumista mm. sukupuolinäkökulman tiedostaen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen tiedottamis- ja levittämistoimissa käytetäään sähköisiä valineitä. Lisäksi hankkeen toiminnassa hyödynnetään verkkokokousvälineitä (esim. AC, Skype).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen koulutuksia ja ohjauksia sekä kokouksia toteutetaan myös verkossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus eivät välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma ja kasvihuonekaasujen väheneminen eivät liity välittömästi hankkeen tavoitteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät liity välittömästi hankkeen tavoitteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankeessa tuotettava materiaali jaetaan sähköisessä muodossa ja paperitulosteita vältetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Ohjamot tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä, joka osaltaan tukee alueellisen elinkeinoelämän toimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hankken tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja sitä kautta Ohjaamojen palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen tiedottamis- sekä levittämistoimissa käytetään sähköisiä jakelukanavia. Hankkeen koulutuksia ja kokouksia järjestetään verkossa, jolloin matkustamistarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ohjaamot edistävät hyvinvointia tukemalla myös maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutukseen osallistumista ja työllistymistä sekä ehkäisemällä syrjautymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ohjaamo on matalankynnyksen palvelu kaikille ohjausta tarvitseville nuorille, myös maahanmuuttajataustaisille. Sen toiminta lisää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä työllistymiseen.Hanke vaikuttaa monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittymisen kautta välillisesti nuorten ohjattavien tasa-arvon edistämiseen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys ovat osa hankkeen koulutussisältöjä (monikulttuurisen ohjauksen perusteet) ja näiden kautta ohjaajat oppivat arvioimaan omaa toimintaansa ja niiden seurauksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke kannustaa Ohjaamoja huomioimaan yhdenvertaisuuden mm. sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja etnisen taustan näkökulmista.Hanke vaikuttaa välillisesti erilaisuuden hyväksymiseen, eriarvoisuuden vähentymiseen, monmikulttuurisuuteen ja kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen nuorten ohjauksessa Ohjaamojen henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta. Osaamisen kehittäminen keskittyy osittain juuri näihin teemoihin, ja henkilöstö saa valmiuksia kohdata ja tukea eri taustoja edustavia nuoria.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeessa toteutetaan kultuurisensitiivistä toimintaotetta, jossa erilaiset kulttuurit ja niiden ainutlaatuisuus sekä ylläpitäminen huomioidaa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaaminen ei välittömästi liity hankkeen tavoitteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Osana nuorisotakuun toteuttamista Suomeen on rakentunut nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30–vuotiaiden nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektin päätavoite oli lisätä Ohjaamoiden monikulttuurisuusosaamista sekä niiden kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtui kehittämällä Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti järjestämällä tarvekartoituksia, sparrauksia, koulutuksia ja valmennuksia. Näihin osallistui yli 250 henkilöä 22:sta Ohjaamosta eri puolilta Suomea. Projektin tavoitteena oli kouluttaa tai valmentaa 70 henkilöä sekä toteuttaa 170 koulutus- tai konsultointipäivää. Osallistujia oli siis ennakoitua enemmän ja koulutus- ja valmennuspäiviä saavutettiin etukäteen tavoitteeksi asetettu määrä. Projekti tavoitti tämän lisäksi myös somekanavilla sekä verkkokoulutuksissa niin ohjaamolaisia kuin muitakin monikulttuurisesta ohjausosaamisesta kiinnostuneita. Projektissa saavutettiin sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet.

Projektin toinen keskeinen toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi oli koota monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki -verkkomateriaali, joka on Ohjaamojen käytettävissä myös projektin päättymisen jälkeen. Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle. Työkalupakkia ja sen materiaaleja testattiin Ohjaamoiden valmennuksissa ja koulutuksissa koko projektin ajan. Lopullisen muotonsa Työkalupakki sai syksyn 2018 aikana. Työkalupakki ja sen työkaluja levitettiin erityisesti viimeisen toimintavuoden aikana. Työkalupakin osoite on oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus .

Projektin kolmas konkreettinen toimenpide oli toimia tiiviissä yhteistyössä Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. Tämä toteutui myös koko projektin ajan osallistumalla erityisesti KOHTAAMO-projektin järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin (esimerkiksi Ohjaamoille suunnatut Ohjaamopäivät) sekä suunnittelemalla yhteisiä valmennuksia mm. TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta- ja URAA! Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektien kanssa.