Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20809

Hankkeen nimi: Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2017 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työväen Sivistysliitto TSL ry

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0215382-8

Jakeluosoite: Siltasaarenkatu 18 - 20 A

Puhelinnumero: 0207457600

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.tsl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylitalo Mervi Hannele

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekeskuksen päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.ylitalo(at)tsl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445122062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen yliopisto / Työelämän tutkimuskeskus, 2844561-8
Erilaisten Oppijoiden Liitto ry, 1750534-7
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry, 0213502-1
Murikan opisto / Metallityöväen Liitto ry, 0201717-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OECD:n kansainvälisen aikuistutkimuksen maakatsauksen mukaan (6.10.2015) Suomessa on 600 000 työikäistä, joilla perustaidot eivät ole riittäviä. Vuonna 2015 julkaistun Kuntoutussäätiön tekemän selvityksen (Nordplus Aikuiskoulutus, TSL, 2015) mukaan työpaikoilla ei tunneta oppimisvaikeuksien vaikutuksia työssä. Vahvat luku-, numero- ja tietotekniikkataidot ovat välttämättömiä taitoja tietoyhteiskunnassa ja työelämässä. Oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa aikuisten heikkojen perustaitojen taustalla.

Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan työpaikoille työhön ja työtaitoihin kytkeytyvä toimintamalli, jolla parannetaan oppimisvaikeuksisten tai muuten heikot perustaidot omaavien työntekijöiden taitoja ja selviytymistä muuttuvissa työtehtävissä ja työelämän muutostilanteissa. Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti sekä työn ali- että ylikuormittavuuteen, työntekijöiden voimavarat, potentiaali, minäpystyvyyden kokemukset vahvistuvat, työn tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat.

Hankkeessa luodaan oppimisvaikeuksia tukeva työkalupakki sekä työkalupakin käyttöönottovalmennus, joka toteutetaan työpaikoilla. Valmennuksella varmistetaan, että apuvälineiden käyttö tulee osaksi työpaikan arkea, johon kaikki osapuolet ovat sitoutuneet. Lisäksi hankkeessa valmistetaan ja toteutetaan koulutuspilotti vahvistamaan työntekijöiden perustaitoja eri työtehtävissä, erityisesti luku-, kirjoitus- ja numerotaitoja.

Hankkeen lopputuloksena työkalupakki ja sen käyttöönotto työpaikoilla, tukee työyhteisössä erilaisten osaamistarpeiden tunnistamista, edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa työpaikan työilmapiiriä. Hanke lisää oppimisvaikeuksien tunnistamista, puheeksi ottamista ja apuvälineiden käyttöä edistämään työssä selviytymistä ja siten koko työyhteisön työhyvinvointia. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen lisää sitoutumista henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja voimavarojen parempaan hyödyntämiseen.

Hanke synnyttää työpaikoille uudenlaisia yhteistyöverkostoja asiantuntijatahojen ja tukiverkostojen kanssa. Työn ja osaamisen kehittäminen nähdään yrityksessä hankkeen toimenpiteiden myötä yhteiseksi tavoitteeksi ja onnistumiseksi. Hankkeessa tuotettava työkalupakki sekä kohderyhmän perustaitoja vahvistavat koulutuspilotit vakiinnutetaan osaksi työpaikan arkea. Hankkeen toimenpiteet ja lopputulokset edistävät työntekijöiden työurien pidentämistä, työssä selviytymistä, siinä etenemistä ja työllistymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat työelämässä marginaaliasemassa ja ”pimennossa” olevat työntekijät, joilla on oppimisvaikeuksia sekä työntekijät, joilla on heikot perustaidot lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa. Työpaikoilla ei tunneta oppimisvaikeuksia ja niiden vaikutuksia, eivätkä työntekijät selvitysten mukaan useinkaan saa tukea ja apua oppimisvaikeuksiinsa. Osalla vaikeudet ovat tunnistamatta ja diagnosoimatta.

Kohderyhmän mahdollisuudet kouluttautumiseen ja täydennyskoulutukseen ovat oppimisvaikeuksien vuoksi heikot. Moni on ehkä pitänyt oppimisvaikeutensa piilossa sekä työnantajalta että työkavereilta, ja pärjännyt omin voimin. Se on pitkäkestoisesti henkisesti kuormittavaa, työhyvinvointia heikentävää ja vaikuttaa kielteisesti työn tuottavuuteen ja laatuun. He joutuvat usein myös työpaikkakiusaamisen kohteiksi.

Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös työnantajat ja luottamushenkilöt, joille hankkeessa tarjotaan välineitä ja hyviä käytäntöjä varhaiseen tukemiseen ja muutostilanteissa selviämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeen omarahoitukseen osallistuvat sidosryhmät, jotka levittävät hankkeen tuloksia, kuten myös muut ammatilliset aikuisoppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 244 188

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 228 459

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 873

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 244 782

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
mm. PIAAC-tulosten 2012 perusteella tiedetään, että erityisesti poikien lukutaito on heikentynyt, mikä vaikuttaa heidän myöhempään selviytymiseensä työelämässä. Hankkeeseen osallistuvien edustamat ammattialoilla esiintyy keskimääräistä enemmän oppimisvaikeuksia, ja mm. metallialalla työskentelevät ovat pitkälti miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimenpiteet kohdennetaan kaikille tukitoimenpiteitä ja apuvälineitä tarvitseville sukupuolesta riippumatta. Kulttuuriset piirteet miesten ja naisten henkilökohtaisesti arkojen asioiden puheeksiottamisessa osataan asiantuntevasti tunnistaa ja huomioida.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hanke edistää ihmisten selviytymistä ja voimavaroja työelämässä. Hanke parantaa asenteita ja osaamista tehdä kestäviä valintoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Oppimisvalmiuksien parantuminen motivoi seuraamaan toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja ilmastoon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaisia vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoranaisia vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaisia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Ihmisten omien voimavarojen vahvistuminen edistää myös ympäröivän todellisuuden havainnointia ja siitä huolehtimista mm. eri työprosesseissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Ihmisten omien voimavarojen vahvistuminen edistää myös ympäröivän todellisuuden havainnointia ja siitä huolehtimista mm. eri työprosesseissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Osaava työvoima vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen tuotteet julkaistaan ja levitetään verkossa. Työntekijöiden osaamisen ja potentiaalin hyödyntäminen kasvaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei suoranaista vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset parantavat merkittävästi työhyvinvointia yksilö- ja yhteisötasolla. Oppimisvaikeuksien näkyväksi tekeminen ja niiden tunnustaminen osaksi työssä selviytymistä helpottaa puheeksiottamista ja sopivien toimenpiteiden löytämistä. Yksilön työssäpärjääminen tukee myös hänen yksityiselämässään selviytymistä ja estää syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksellista tasa-arvoa. Toimenpiteet tukevat osaamisen kehittämistä, jatko-opintoihin hakeutumista ja niiden suorittamista, mikä edesauttaa työssä etenemistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 5
Hanke vahvistaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiseen ja työtehtävissä selviytymiseen erilaisista lähtökohdista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset muuttavat asenteita erilaisuutta kohtaan vaikenemisen kulttuurista ratkaisukeskeisemmäksi.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoranaisia vaikutuksia. Välillisesti vaikuttaa ympäristötietoisuuden lisääntymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työn murroksen myötä lähes kaikissa työtehtävissä tarvitaan perustaitoja: luku-, kirjoitus-, numero- ja digitaitoja. Työelämässä ei aiemmin ole juurikaan puhuttu saati tunnistettu aikuisten perustaitojen hyödyntämistä hidastavia oppimisvaikeuksia. Tämän hankkeen tavoite oli lisätä työpaikoilla tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista sekä koota oppimisvaikeuksissa hyödynnettävistä apuvälineistä ja hyötysovelluksista työkalupakki työpaikkojen käyttöön.

Hankkeen lopputuloksena julkaistiin verkkomateriaali "Työ sujuvaksi! - Tietoa ja työkaluja perustaitojen turvaamiseen työelämässä" osoitteessa www.tyosujuvaksi.fi. Työ sujuvaksi! -materiaaliin on koottu yhteen osoitteeseen niin tietoa oppimisvaikeuksista, niiden ilmenemisestä ja vaikutuksista työssä kuin vinkkejä pulmien tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen dialogisesti sekä esimerkkejä apuvälineistä ja hyötysovelluksista perustaitojen tueksi. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin yhteistyössä työorganisaatioiden ja yritysten työnjohdon, esimiesten, ja työntekijöiden sekä työntekijöiden edustajien kanssa.

Jotta oppimisvaikeuksiin voidaan yhdessä löytää koko työyhteisöä palvelevia ratkaisuja, on tärkeää selvittää työyhteisö- tai tiimitasolla oppimiseen liittyvät tarpeet henkilöstökyselyllä. Oppimisvaikeuksien kartoitus kannattaakin tehdä jo käytäntönä olevien työhyvinvointi-/työtyytyväisyyskyselyjen yhteydessä. Työ sujuvaksi! -materiaalissa on koottu tähän tarkoitukseen soveltuvia kysymyksiä lomakkeelle "Kysy oppimisvaikeuksista". Anonyymisti koottu kartoitus antaa hyvän lähtökohdan avata työyhteisössä keskustelu kuormittavien tekijöiden tunnistamiseksi, osaamisen tuen ja työn sujuvuuden parantamiseksi. Niissä hankkeeseen osallistuneissa työyhteisöissä, joissa kysely tehtiin, etenemistä jatkettiin esimieshaastatteluilla. Alkukartoituksen tulokset herättivät esimiehet tunnistamaan, missä työtehtävissä koetaan pulmia. Kehittämistarpeita tunnistettiin mm. viestinnän ja tiedon kulun selkeyttämisessä, perehdyttämisessä, työnopastuksessa ja laiteohjeissa.

Työ sujuvaksi! -materiaalia on jaettu ja levitetty yrityksiin ja työyhteisöihin, työterveyshuoltoon, ammattiliitoille, ammatillisille oppilaitoksille ja ammattikorkeakouluihin. Materiaalista tiedotetaan toteuttajien kotisivuilla www.oppi-va.fi, www.tsl.fi ja www.eoliitto.fi, infograafina, julkaisutilaisuuden asiantuntijapuheenvuorotallenteina ja videoclippinä "Työ sujuvaksi! Pidetään kaikki mukana työn muutoksessa!" YouTubessa ja some-kanavissa. Hankkeen tulokset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta työn murroksen myötä tarvittavan jatkuvan oppimisen asiantuntijoiden keskuudessa: Sitran Osaamisen aika -projektin toteuttamassa Onni osata, Ilo oppia -seminaarin 17.6.2019 paneelikeskustelussa "Miten siirrymme kohti oppivaa työelämää?", Tulevaisuuden Suomi 06/2019 mainosliitteen artikkelina, muiden TAITO-hankkeiden seminaareissa ja mm. Henry ry:n Osaamisverkoston järjestämässä paneelikeskustelussa syksyllä 2019.
Sidosryhminä toimineet ammattiliitot ja SAK levittävät yhteistyössä TSL:n kanssa Työ sujuvaksi! -materiaalia työpaikoille luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen verkostojen kautta.

Työ sujuvaksi! -materiaali on käytettävissä avoimesti verkossa. Työ sujuvaksi! -materiaalia on jaettu avoimesti verkossa, ja sen ylläpito jatkuu TSL:ssä. Erilaisten oppijoiden liitto vastaa hankkeen päätyttyä materiaalin asiasisällön päivityksestä. TSL jatkaa apuvälinesalkkuihin koottujen apuvälineiden, hyötysovellusten ja älylaitteiden käyttöä aikuisten perustaitoja vahvistavissa perustaitokoulutuksissaan, työnohjauksessa ja tulevaisuuden hanketoiminnassa, kuten esim. työttömien uraohjauspalveluissa.
TSL ja muut hankkeen toteuttajat tulevat kaikessa työelämä- ja uraohjauskoulutuksessaan pitämään yllä keskustelua aikuisten oppimisvaikeuksista ja erityistarpeista työelämässä. Työ sujuvaksi! -materiaali antaa hyvän lähtökohdan erilaisten sovellusten ja ratkaisujen löytämiselle ja hyödyntämiselle.