Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20811

Hankkeen nimi: TyöTakomo rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.7.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää TyöTakomo-kehittämishankkeen (S20763) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Työllisyys Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa on heikentynyt tasaisesti jo usean vuoden ajan. Globaalin taloustaantuman aiheuttamat vaikeudet tuntuvat koko alueella ja kaikilla aloilla. Erityisesti teollisuus, rakentaminen, kauppa ja kuljetusala ovat kärsineet ja sen seurauksena työpaikat ovat vähentyneet. Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu viisi Oulun ympäristökuntaa: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala ja Simo, joka kuuluu Lapin maakuntaan. Kuntayhtymän tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Lisäksi yhtymän tehtäviin kuuluu seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottaminen. Näihin palveluihin kuuluvat myös työllistämistä edistävät yhteiset hankkeet.

Työllisyystilanne Oulunkaaren seutukunnan alueella on erityisen vaikea. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2015 keskimäärin maakunnan korkein. Samaan aikaan Oulunkaaren seutukunnassa oli tarjolla vähiten avoimia työpaikkoja.

TyöTakomo-hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti työttömien työllistäminen mutta myös uusien työpaikkojen syntyminen hankkeen toimenpiteiden tuloksena. Hankkeen kohderyhmiin kuuluvat kussakin kohdekunnissa tarkemmin määritellyt erityisryhmät. Hankkeen tavoitteena on työllistää asiakkaat pysyvästi joko suoraan tai hankkeessa kehitettävän VuokraWerstas-toimintamallin kautta. Hankkeessa luodaan ohjaava linkki elinkeinoelämän ja työnhakijan välille. Henkilöresursseja varataan erityisesti työnantaja- ja yrityskontaktien hoitamiseen sekä työllistettävien ohjaukseen työpaikoilla. Kohderyhmien työllistymismahdollisuuksia heikentävät yhtäällä työelämävalmiuksien heikentynyt tai olematon taso, toisaalla yritysten kynnys työllistää henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea näiden valmiuksien kehittämiseen.

Yrityksille tällä hetkellä suoraan tarjottava tuki edellyttää pitempiaikaista työsuhdetta, jolloin tuetunkin työllistämisen kynnys on niille liian korkea. VuokraWerstas-toimintamallin kautta madalletaan tätä kynnystä tarjoamalla työnantajille mahdollisuus lyhytkestoisiin työsuhteisiin, joissa yritykset ja muut työnantajat saavat mahdollisuuden tutustua työntekijöihin riskittömämmin. Samalla työntekijät pääsevät näyttämään osaamistaan ja ”myymään” työtaitonsa potentiaalisille työnantajille.

TyöTakomo-hankkeessa kehitettävällä VuokraWerstas-mallilla kehitetään työvoiman välitystoimintaa ja työntekijöitä markkinoidaan aktiivisesti alueen yrittäjille, yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. VuokraWerstas-toimintaan työllistyville tehdään varsinainen työsopimus kohdekuntaan. Pysyvä fyysinen työympäristö on ensisijaisesti kunnissa jo toimiva työpaja tai vastaava ympäristö. Se voi olla myös mikä tahansa kunnan hallinnoima työpaikka, kunhan se kehittää työllistettävän ammatillista osaamista.

VuokraWerstas-mallin kautta työllistyvien kanssa tehdään sopimus työntekijän edelleensijoittamisesta käyttäjäyrityksen ja kunnan kesken. Työnantajan vastuu ja velvollisuudet säilyvät varsinaisella työnantajalla edelleensijoittamisesta huolimatta. Mallin avulla vastataan erityisesti maaseudun elinkeinojen erityispiirteisiin, kuten maatalousyrittäjien sesonkityövoiman tarpeisiin ja luonnonvaratuotteiden keruuseen. Samalla tuodaan helpotusta yrittäjien sijaisjärjestelyihin.

TyöTakomo-hankkeen kohderyhmään kuuluville henkilöille järjestetään täsmäkoulutuksia,valmennetaan työnhakuun ja tehdään työllistymissuunnitelmia yhdessä kuntien työllistämishenkilöstön kanssa. Hankkeessa kehitetään myös työkokeilujärjestelmää niin, että se vastaisi nykyistä paremmin nopeaan siirtymiseen työelämään. Hankkeessa esitellään työnantajille myös digitaalisen työnvälityspalvelun toimintamallia, kuten esimerkiksi Work Pilots-järjestelmää.

Hankkeen toimenpiteillä saadaan lyhyellä aikavälillä hankkeeseen osallistujat työllistymään avoimille markkinoille. Kuntien työttömyysluvut laskevat. Pitkällä aikavälillä yhteistyö eri toimijoiden kesken tehostuu. Erityisesti yritysten ja työvoimaviranomaisten välinen yhteistyö toimii jouhevammin. Tieto avoimista työpaikoista tai tulevasta henkilöstön kehittämistarpeesta on tiedossa hyvissä ajoin. Yhteistyö toimii koko kuntayhtymän alueella jolloin työpaikkoja ja palveluita markkinoidaan aktiivisesti myös kuntien välisesti.

Kehittämishanke toteutetaan 01.10.2016-31.03.2020 välisenä aikana. Rinnakkaishanke päättyy 31.7.2020, mutta palkkatukijaksojen on päätyttävä viimeistään kehittämishankkeen päättyessä, eli 31.3.2020 mennessä. Kehittämishanketta hallinnoi ja sen toteuttaa Oulunkaaren Seutukunnan kuntayhtymä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 474 753

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 369 872

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 283 117

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 905 248

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Utajärvi, Ii, Pudasjärvi, Vaala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-