Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20812

Hankkeen nimi: Osaamispolkuja tulevaisuuteen (OSATA)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Puhelinnumero: 02 333 9530

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turun yliopisto

WWW-osoite: http://www.ffrc.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sari Miettinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.miettinen(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 367 8392

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, 1007629-5
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, 2109309-0
Raahen koulutuskuntayhtymä, 0210287-9
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 2617489-3
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 0829910-7
Oulun ammattikorkeakoulu Oy / Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammatillista peruskoulutuksen reformi tukee tutkintojen osaamisperusteisuutta sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samalla edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tulevaisuuden työelämässä uudenlaiset osaamisyhdistelmät korostuvat eikä työ ei sitoudu enää välttämättä tiettyyn ammattiin. Tällöin korostuu yksilön kyky tunnistaa oma osaaminen ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja.

Osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuminen oppilaitoksissa edellyttää sekä ajatuksellista että toiminnallista muutosta. Opinto- ja työpolut eivät ole enää lineaarisia, vaan taitoja ja osaamisia kerrytetään sekä opintojen aikana että työelämässä. Ohjauksen ja opetuksen rooli tuleekin muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä reittejä tulevaisuuteen.

OSATA-hankkeessa:

1) Tehdään näkyväksi osaamisalojen ja -alueiden uudenlaisia yhdistelmiä sekä osaamisen, koulutuksen ja työn välisiä yhteyksiä
2) Kehitetään opintojen aikaista uraohjausta, osaamisidentiteetin rakentumista sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä koulutusasteiden yhteistyönä
3) Vahvistetaan nuorten itsetuntemusta sekä valmiuksia tunnistaa omaa osaamistaan ja nähdä se osana erilaisia opinto- ja urapolkuja
4) Tuetaan uusien opiskelijalähtöisten ja osaamisidentiteettiä tukevien toimintatapojen ja -kulttuurien vakiintumista oppilaitoksiin

OSATA-hankkeessa opiskelijat ovat mukana kehitystyössä kahdella tasolla: 1) kaikki hankkeen pedagogiset ratkaisut ja työkalut ideoidaan, kehitetään ja testataan yhdessä opiskelijoiden kanssa 2) tuotettavat työkalut lisäävät opiskelijan autonomiaa, hallinnan tunnetta, ura- ja elämänsuunnittelun taitoja.
Opetus- ja ohjaushenkilöstölle tuotetaan hankkeessa sekä systeemistä ymmärrystä että konkreettisia työkaluja ohjauksen tueksi. Lisäksi tuotetaan uudenlaisia toimintamalleja työssä opitun sekä oman aktiivisuuden kautta hankitun osaamisen hyödyntämiseksi jatko-opinnoissa ja työelämässä.

OSATA-hankkeen ensisijaiset kehittäjä- ja kohderyhmät ovat erityisesti 2. asteella opiskelevat nuoret, toisen asteen opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyötä tekevät sekä näihin ammatteihin opiskelevat. Yhteistyötä tehdään muiden teema-alueen hankkeiden kanssa. Hankkeen vahvuutena on 2. ja 3. asteen välinen moniammatillinen yhteistyö jatko-opintoihin siirtymisten tueksi. Ohjausmalli ja työkalut kehitetään soveltuviksi sekä oppilaitoksille että muualle, kuten Ohjaamoihin ja muihin nuorten palveluihin, työpaikoille, työelämäpalveluihin ja järjestötoimintaan.

OSATA-hankkeen tuloksena syntyy:

1) Oppilaitoksille: toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka
2) Opiskelijalle: aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen ja osaamisidentiteetin rakentamiseen
3) Opettajille ja ohjaajille: testatut ja arvioidut työkalut ja toimintamallit kansalliseen käyttöön sekä koulutusta toimintakulttuurin muuttamiseen


OSATA-hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen ammattiopisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.
Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ja kehittäjäkumppanit ovat:

1) erityisesti 2. asteella opiskelevat nuoret
2) toisen asteen opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyöntekijät (mm. Ohjaamojen henkilöstö, työvoimahallinto sekä muu TNO-henkilöstö) sekä näihin ammatteihin opiskelevat

Hankkeessa tehdään kehittämis- ja valmennusyhteistyötä muiden saman teema-alueen hankkeiden sekä ohjauskäytäntöjen kehittäjien kanssa valtakunnallisesti. Tulevaisuusohjauksen välineet kehitetään soveltuviksi sekä oppilaitoksiin että muualle, kuten Ohjaamoille ja muihin nuorten palveluihin, työpaikoille, työelämäpalveluihin ja järjestötoimintaan. Hankkeessa osallistetaan (esim. ohjaajakoulutuksissa) myös ammattikorkeakoulujen ohjaajia ja opettajia, joilla on tärkeä rooli siirtymävaiheen sujuvoittamisen edistäjinä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa kehitettäviä työkaluja ja ohjauksen malleja voivat hyödyntää myös:
- valmistavien ja valmentavien koulutusten opettajat
- opettajankouluttajat ja opetuksen suunnittelijat
- nuorisotyöntekijät
- opiskelijajärjestöt
- ammattiliitot
- asuntolaohjaajat
- ohjauspalveluiden tarjoajat sekä heidän kauttaan myös oppilaitosten ulkopuolella olevat tai muuten paikkaansa hakevat nuoret

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 596 971

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 560 276

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 729 111

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 684 294

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen taustalla on runsaasti tutkimustietoa koulutuksen ja työelämän vahvasta sukupuolittumisesta ja siksi hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on edistää nuorten tasa-arvoisia koulutus- ja työelämänäkemysten kehittymistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Edistetään tasa-arvoajattelua korostamalla oman osaamisen ja kykyjen kautta nousevia koulutukseen ja työhön liittyviä valintoja ja tuotetaan työkaluja omaehtoisten valintojen tekemisen tueksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tavoitteena on vaikuttaa erityisesti nuorten tietoon ja ymmärrykseen tasa-arvoisista osaamiseen, koulutukseen ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja tätä kautta työelämätasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Hankkeessa käytetään mahdollisimman paljon paperitonta arkistointia. Materiaalihankinnoissa pyritään käyttämään kierrätystarvikkeita sekä noudattamaan kestävän kehityksen ajatusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Uusiutuvia energialähteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Projektissa huomioidaan riittävän ja oikeanlaisen osaamisen merkitys paikallisen ja alueellisen elinkeinorakenteen kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 3
Aineettomat tuotteet ja palvelut ovat merkittävässä osassa tulevaisuuden koulutustoimintaa sekä työelämää. Ohjauksen työkalujen avulla pyritään edistämään kestäviä koulutus- ja ammatinvalintoja.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Projektissa otetaan huomioon kestävän kehityksen mukainen matkustaminen. Käytetään niin paljon etäyhteyksiä/videoneuvotteluita kuin mahdollista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Toiminnassa keskitytään opiskelijoiden tulevaisuusorientaation kehittymiseen oman kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Haastetaan perinteinen sukupuoliajattelu ja edistetään tasa-arvon toteutumista työn ja koulutuksen kentällä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke tuottaa ammatinvalintaan ja nuoren oman osaamisen tunnistamisen, kehittämisen ja hyödyntämisen välineitä ja tätä kautta tukee yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden toteutumista.
Kulttuuriympäristö 2 4
Alueellinen ja kansallinen kulttuuriympäristö otetaan projektissa ja sen toiminnoissa huomioon.
Ympäristöosaaminen 4 8
Yleisesti kannustetaan kohderyhmää yhteiskunnalliseen toimintaan. Ympäristötietoisuus ja kestävyysajattelu ovat osa yleissivistystä ja osana tulevaisuuden työtehtävien sisältöä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeen päätavoite on ollut ammatillisen koulutuksen ohjauksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen uudistuksessa (2018) on painotettu tutkintojen osaamisperusteisuutta sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. OSATA-hankkeessa ohjaustyön kehittäminen kytkettiin tukemaan näitä uudistuksen tavoitteita.

OSATA-hankkeessa kehitettiin opintojen aikaista uraohjausta, osaamisidentiteetin rakentumista sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä koulutusasteiden yhteistyönä. Samalla vahvistettiin opiskelijoiden itsetuntemusta sekä valmiuksia tunnistaa omaa osaamistaan ja nähdä se osana erilaisia opinto- ja urapolkuja.

Kehittämistyön lähtökohtana on ollut osaamisidentiteetin käsite sekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavat osaamiset. Osaamisidentiteetillä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestä osaajana, kykyä tuoda oma osaaminen ilmi ja kehittää sitä sekä nähdä osaaminen erilaisissa konteksteissa. Osaamisidentiteetti on ajassa muuttuva. Se rakentuu suhteessa sosiaaliseen ympäristöön ja kehittyy opiskelijan opintojen aikana.

Lisätietoa osaamisidentiteetistä hankkeessa tuotetuista videoista:
• Tulevaisuuden taidot -video osaamisidentiteetistä opiskelijoille: https://youtu.be/uBj56_0vjDU
• Osaamisen aika -video osaamisidentiteetistä opettajille ja ohjaajille: https://youtu.be/42E3v5ef4s4

Hankkeen kohderyhmään kuuluivat ammatillisella toisella asteella opiskelevat, ammatilliset opettajat, ryhmänohjaajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyötä tekevät sekä näihin ammatteihin opiskelevat. Hankkeessa kehitettyä ohjausmallia ja työkaluja voivat käyttää oppilaitosten lisäksi myös muut nuorille palveluita tarjoavat tahot kuten Ohjaamot, työnhakupalvelut, valmentavaa koulutusta järjestävät tahot sekä järjestötoimijat.

HANKKEEN TULOKSET

Hankkeessa tuotettiin ammatillisen koulutuksen uudistusta tukeva ohjauksen malli (Osaamismatka) ja noin 30 erilaista tehtävää ja harjoitusta oppilaitosten käyttöön (Sampo-ohjaussivusto). Kaikki kehittämistyö tehtiin yhteistyössä hankkeen osatoteuttajien kesken ja tuotetut materiaalit testattiin erilaisilla opiskelijaryhmillä. Lisäksi hankkeessa tuotettiin julkaisuja opettajien ja opiskelijoiden käsityksistä osaamisperusteisuudesta, osaamisen tunnistamisesta ja opinto- ja uraohjauksesta.

Ohjausmallin ja tehtävien ytimen muodostavat:
• Osaamisperusteisuus ja osaamisidentiteetti-käsite
• Osaamisen tunnistaminen ja esittäminen
• Elinikäisen oppimisen avaintaidot
• Tulevaisuusorientoitunut uraohjaus ja tulevaisuuden työelämätaidot
• Vertaisoppiminen ja prosessimaisuus

Nämä taidot edistävät vahvan osaamisidentiteetin rakentumista ja mahdollistavat yksilöllisten opinto- ja urapolkujen tukemisen.

Hankkeen kaikki tulokset löytyvät kootusti sivulta: https://osata.fi/hankkeen_materiaalit/ sekä myöhemmin Tulevaisuusohjauksen sivustolta: www.tulevaisuusohjaus.fi

Osa materiaaleista viedään myös SAKU ry:n Arjen arkkiin: https://arjenarkki.fi/menetelmapankki
Sekä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön Avointen oppimateriaalien kirjastoon: https://aoe.fi/

Hankkeen toiminta-aikana 1.9.2016–31.12.2019 hankkeeseen on osallistunut 265 henkilöä (hankkeessa aloittanutta), joista 223 on raportoitavissa. Hankkeen koulutustilaisuuksiin osallistui lisäksi lähes 400 opettajaa ja ohjaajaa yhdeksällä eri paikkakunnalla.

Hankkeen toimintaa ja tuloksia on esitelty yli 60 tilaisuudessa, joiden kautta on tavoitettu reilut 2300 henkilöä.

OSATA-hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen ammattiopisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.