Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20813

Hankkeen nimi: Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D, PL 181

Puhelinnumero: 0153 5561

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Haapala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.haapala(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050312 5123

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, 0213834-5
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, 0212371-7
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, 2454377-1
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, 1097805-3
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy, 1039730-4
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
Hyria koulutus Oy, 2250205-2
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, 0208916-8
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, 0210010-1
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0207390-8
Etelä-Savon koulutus Oy, 2249317-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jatkoväylä-hankkeen tavoitteena on
- Lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta,
- Luoda, pilotoida/kokeilla ja yhtenäistää valtakunnallisia, alueiden rajat ylittäviä, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön
perustuvia, ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja
- Lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta
- Edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta

Hanketta toteuttavat 11 ammatillista oppilaitosta ja ammattikorkeakoulua muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Hanke koostuu kolmesta horisontaalisesta teemasta, joissa työskennellään yli aluerajojen:
1) Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
2) Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
3) Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää horisontaalista teemaa keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen tavoitellen näin isomman kokonaisuuden osatavoitteita. Jokainen hankkeen toimija kehittää toimintamallejaan, ohjeistuksiaan ja rakenteitaan hankkeen aikana kohti yhteisiä tavoitteita. Hankkeen horisontaalisissa teemoissa työskentely tuottaa jatkuvasti tietoa muiden kokeiluista, hyvistä käytännöistä ja yhdessä kehitetyistä toimintatavoista, joita toimijat ottavat valintansa mukaan heti käyttöön omissa organisaatioissaan ja saavat niistä tukea aluekohtaisten ratkaisujen tekemiseen.

TEEMA 1: OPINTOJEN NOPEUTTAMINEN SIIRTYMÄÄ TUKEVIEN TOIMINTAMALLIEN AVULLA
Keskeiset toimenpiteet ovat:
- Sellaisten toimintatapojen kokoaminen, kokeileminen, mallintaminen ja yhtenäistäminen, joilla siirtymävaiheen opintoja toteutetaan ja niiden tuottama osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan siten, että ammattiopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen kokonaisopintoaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen verrattuna tavalliseen opintopolkuun
- Työssä oppimisen ja yhteisten työelämäläheisten oppimisympäristöjen integrointi väyläopintojen toteutukseen
- Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmien kehittäminen
- Ammattikorkeakoulujen sujuvampien valintamenettelyjen kokeilu ja suunnitteleminen
- Yrittäjyyspolun mallintaminen
- Yhteisten verkko-opintojen integroiminen osaksi väyläopintoja

TEEMA 2: JATKO-OPINTOJEN JA SIIRTYMÄVAIHEEN OHJAUKSEN TOIMINTATAPOJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA JUURRUTTAMINEN
Keskeiset toimenpiteet ovat
- Sellaisten toimintatapojen kokoaminen, kokeileminen, mallintaminen ja yhtenäistäminen, joilla jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksesta saadaan kattavaa, järjestelmällistä ja eri alat ja organisaatiot läpileikkaavaa toimintaa.
- Opettajien ja ohjaajien osaamisperusteisuuteen pohjautuvien ohjaus- ja arviointitaitoja kehittäminen
- Oppilaitosten tukeminen ohjauksen kehittämisessä


TEEMA 3: YHTEISTEN SIIRTYMÄVAIHEEN TOIMINTAMALLIEN JA RAKENTEIDEN REUNAEHTOJEN LUOMINEN, KOKEMUSTEN JA KÄYTÄNTÖJEN JAKAMINEN, VALTAKUNNALLISTEN SUOSITUSTEN LAATIMINEN SEKÄ TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN AMMATILLISESTA VÄYLÄSTÄ
Keskeiset toimenpiteet ovat
- Yhteisten reunaehtojen määrittäminen hankkeen toteuttajaorganisaatioiden väyläopintojen kehittämiselle
- Yhteisen nimityksen sopiminen siirtymää tukeville ja nopeuttaville opinnoille ja graafisen ilmeen laatiminen markkinointikäyttöön
- Valtakunnallisten suositusten laatiminen siirtymävaiheen toimintamallien ja palveluiden kehittämiseen ja niiden käyttöönottaminen toteuttajaorganisaatioissa

Hankkeen tuloksena on
- Selkeä rakennekuvaus 2.aste-amk opinnoista
- Suositukset ja käytännössä kokeillut toimintatavat siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamisesta siten, että ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun siirtyvän opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta
vuodesta vuoteen, sisältäen mm. suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle ja ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle
- Väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus on toteuttajaorganisaatioissa kehittynyt suositusten mukaiseksi
- Yhteinen ilme ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen
- Ohjausprosessin kuvaus (ammatilliselta 2. asteelta ammattikorkeakouluun)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat ja muut ohjauksen asiantuntijat, opettajat ja hakuinfoa antava henkilöstö
Ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajat, opettajat ja hakuinfoa antava henkilöstö (opintotoimisto tms.)
Ammattikorkeakoulujen opiskelijat
Ammatillisten oppilaitosen opiskelijat
Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen johto
Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
Ammattikorkeakouluopiskelijat
Peruskoulutuksesta toiselle asteelle siirtyvät
Peruskoulun opinto-ohjaajat
Työelämä/yritykset
Muut kuin oppilaitosten henkilöstö, jotka ohjaavat nuoria, kuten Ohjaamoiden työntekijät
Muut kuin hankekonsortiossa mukana olevat ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut
Muut siirtymävaihetta kehittävät hankkeet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 854 995

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 854 995

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 125 148

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 125 148

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 552

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen tavoite on selkeyttää ja tiettyyn tasoon asti yhtenäistää eri koulutusalojen ja oppilaitosten toiminnan ja opiskelijoiden ohjauksen toimintatapoja. Tämä sisältää myös sen edistämisen, että sekä naisilla että miehillä olisi yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet uravalintoihin ja ohjauksen saamiseen. Osaamisperusteisuuden vahvistamisen kautta vahvistetaan myös toimintatapaa, jossa keskitytään nimenomaan henkilön osaamisen arviointiin sukupuolesta ja muista taustoista riippumatta. Tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä tiedottamisen ja markkinoinnin keinoin yhdenmukaistaa ja tasaa potentiaalisten mies- ja naisopiskelijoiden mahdollisuutta saada tietoa eri aloista ja jatko-opintopoluista täysin heidän omaan kiinnostukseensa perustuen riippumatta vallitsevista yleisistä käsityksistä tai odotuksista koskien esimerkiksi koulutusala- ja uravalintoja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen alussa kootaan tietoa ja kuvaa nykyisestä tilanteesta ja toimintatavoista koskien siirtymävaiheen ohjausta ja yhteistyötapoja. Tiedon koonnin ja analysoinnin yhteydessä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja tarkistetaan, onko projektin joitain toimenpiteitä syytä kohdentaa tai toteuttaa eri tavoin, jotta miesten ja naisten mahdollisuudet hyötyä projektista olisivat tasa-arvoiset.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on toisen asteen ammatillisesa koulutuksesta ammattikorkeakouluun siirtymävaiheen sujuvoittaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hanke hyödyntää pienimuotoisesti ostopalveluita, joiden luonne on sellainen, että useassa tapauksessa palveluntuottaja on paikallinen. Välillisenä vaikutuksena hankkeessa alueiden työelämä saa hyviä osaajia ja nopeammin työelämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeella sujuvoitetaan opintoja ja niiden välisiä siirtymiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hankkeeen toiminta parantaa jo välittömästi hankkeen aikana että välillisesti toimintatapojen muutoksen kautta opiskelijoita ja heidän osallisuuttaan, työllistymistään ja tiedon saamistaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hankkeen toiminta tasoittaa eri sukupuolten välisiä eroja ohjauspalveluiden saamisessa, esim. mies- ja naisvaltaisten opiskelualojen ohjaustoiminnan yhtenäistäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jatkoväylä-hankkeen tavoitteena oli
- Lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja
ammattikorkeakoulututkinnosta,
- Luoda, pilotoida/kokeilla ja yhtenäistää valtakunnallisia, alueiden rajat ylittäviä, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia, ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja
- Lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta
- Edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta
Hanketta toteuttivat 11 ammatillista oppilaitosta ja ammattikorkeakoulua muodostaen hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Hanke koostui kolmesta horisontaalisesta teemasta, joissa työskenneltiin yli aluerajojen:
1) Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
2) Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
3) Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä
Työskentelyn ytimen muodostivat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää horisontaalista teemaa keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen tavoitellen näin isomman kokonaisuuden osatavoitteita. Jokainen hankkeen toimija kehitti toimintamallejaan, ohjeistuksiaan ja rakenteitaan hankkeen aikana kohti yhteisiä tavoitteita. Hankkeen horisontaalisissa teemoissa työskentely tuotti tietoa muiden kokeiluista, hyvistä käytännöistä ja yhdessä kehitetyistä toimintatavoista.
TEEMA 1: OPINTOJEN NOPEUTTAMINEN SIIRTYMÄÄ TUKEVIEN TOIMINTAMALLIEN AVULLAKeskeiset toimenpiteet:
- Sellaisten toimintatapojen kokoaminen, kokeileminen, mallintaminen ja yhtenäistäminen, joilla siirtymävaiheen opintoja toteutetaan ja niiden tuottama osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan siten, että ammattiopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen kokonaisopintoaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen verrattuna tavalliseen opintopolkuun
- Työssä oppimisen ja yhteisten työelämäläheisten oppimisympäristöihin liittyvät kokeilut jatkoväyläopintojen toteutukseen
- Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmien kehittäminen
- Ammattikorkeakoulujen sujuvampien valintamenettelyjen kokeilu ja suunnitteleminen
- Yrittäjyyspolun mallintaminen
- Yhteisten verkko-opintojen integroiminen osaksi väyläopintoja
TEEMA 2: JATKO-OPINTOJEN JA SIIRTYMÄVAIHEEN OHJAUKSEN TOIMINTATAPOJEN
YHDENMUKAISTAMINEN JA JUURRUTTAMINEN
Keskeiset toimenpiteet:
- Sellaisten toimintatapojen kokoaminen, kokeileminen, mallintaminen ja yhtenäistäminen, joilla jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksesta saadaan kattavaa, järjestelmällistä ja eri alat ja organisaatiot läpileikkaavaa toimintaa.
- Opettajien ja ohjaajien osaamisperusteisuuteen pohjautuvien ohjaus- ja arviointitaitoja kehittäminen
- Oppilaitosten tukeminen ohjauksen kehittämisessä
TEEMA 3: YHTEISTEN SIIRTYMÄVAIHEEN TOIMINTAMALLIEN JA RAKENTEIDEN REUNAEHTOJEN LUOMINEN, KOKEMUSTEN JA KÄYTÄNTÖJEN JAKAMINEN, VALTAKUNNALLISTEN SUOSITUSTEN LAATIMINEN SEKÄ TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN AMMATILLISESTA VÄYLÄSTÄ
Keskeiset toimenpiteet:
- Yhteisten reunaehtojen määrittäminen hankkeen toteuttajaorganisaatioiden jatkoväyläopintojen kehittämiselle
- Yhteisen nimityksen sopiminen siirtymää tukeville ja nopeuttaville opinnoille ja graafisen ilmeen laatiminen markkinointikäyttöön
- Valtakunnallisten suositusten laatiminen siirtymävaiheen toimintamallien ja palveluiden kehittämiseen
Hankkeen tuloksena oli
- Selkeä kuvaus 2.aste-amk opinnoista osana valtakunnallisia suosituksia
- Valtakunnalliset suositukset jatkoväyläopinnoista ja –ohjauksesta ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Verkko- ja painettuna julkaisuna. Vertais- ja asiantuntija-arvioitu. Julkaistu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-110-1
- Yhteinen ilme jatkoväyläopinnoista ja –ohjauksesta otettu käyttöön toteuttajaorganisaatioissa
- Aluellisia ohjausprosessin kuvauksia (ammatilliselta 2. asteelta ammattikorkeakouluun) Jatkoväylällä julkaisussa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-112-5