Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20820

Hankkeen nimi: TASOVA - Tasa-arvoa aluekehitykseen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Jakeluosoite: PL 3

Puhelinnumero: 02941911

Postinumero: 00014

Postitoimipaikka: Helsingin yliopisto

WWW-osoite: http://www.helsinki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TERÄS LEENA SUSANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.teras(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0453238928

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Seta ry., 0661747-4
Naisresurssikeskus Pihlaja / Nicehearts ry., 1670605-9
Naisasialiitto Unioni ry., 0202507-6
Naisjärjestöjen keskusliitto ry., 0221053-8
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry., 1747779-6
Monika-Naiset liitto ry., 1570933-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TASOVA – Tasa-arvoa aluekehitykseen –hankkeen tavoitteena oli parantaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa mm. kouluttamalla aluekehityskysymyksiin perehtyneitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoita, kehittämällä arviointi- ja seurantamenetelmiä, keräämällä maakuntakohtaista tilastotietoa, tukemalla alueellisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoita, järjestämällä koulutuksia, tietoiskuja ja tapahtumia alueellisista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Asiantuntijakoulutus oli ammatillista lisäkoulutusta. Se järjestettiin 19.3.2017-8.3.2019 välisenä aikana, laajuudeltaan 40 opintopistettä. Osallistujia rekrytoidaan 20 eri puolilta Suomea. Mukaan kehittämistyöhön otettiin maakuntia, joiden kanssa kehitetään arviointi- ja seurantamenetelmää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi hankkeissa ja maakuntaohjelmissa.

TASOVA -hankkeen tuloksena on 20 aluekehityskysymyksiin perehtynyttä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaa, jotka sijoittuvat eri puolille Suomea ja tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten aluekehitystoimijoiden kanssa. Maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin on tehty sukupuoli- ja ihmisvaikutusten arvioinnit ja arviointien tulokset huomioidaan ohjelmien toteutuksessa. Maakuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoiden kanssa järjestettiin alueellisia tapahtumia ja tietoiskuja.

TASOVA oli mukana aktiivisesti hallituskauden 2015-2019 aikana käynnistetyssä maakuntauudistuksessa, tehden yhteistyötä maakuntaliittojen muutosjohdon, ministeriöiden ja alueellisten toimijoiden kanssa, jotta sukupuolten tasa-arvon ja eri ryhmien välisen yhdenvertaisuuden edistämistoimet saataisiin juurrutettua uudistuviin aluehallinnon rakenteisiin. Maakuntauudistuksen peruuntuminen keskeytti kehittämisyhteistyön, mutta yhteistyön pohjalta maakunnissa osaaminen näissä kysymyksissä on lisääntynyt ja alueellisilla toimijoilla on nyt myös tukena 20 uutta asiantuntijaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutukseen rekrytoitavat 20 koulutettavaa voivat olla taustaltaan työttömiä, työllistymismahdollisuuksia tai alanvaihtoa etsivät, ammatillista täydennyskoulutusta hakevat, konsultit, naisyrittäjät, viranomaiset, aktivistit, tutkijat jne. Lisäksi aktiivista yhteistyötä tehdään maakuntien yhteistyöryhmien kanssa, joissa ovat edustettuina aluekehitysviranomaiset, elinkeino- ja mahdollisesti luonnonsuojelutoimijat. Koulutusta järjestetään niin kansalaisjärjestöille kuin viranhaltijoille ja luottamushenkilöillekin. Alueellisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä tuetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Laajemmin maakuntahallinto ja kuntahallinto, muut aluekehitysviranomaiset ja -toimijat, maakunnissa asuvat kansalaiset, rakennerahasto –seurantakomitea.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 494 882

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 379 463

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 513 403

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 394 295

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 102

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa erityisesti maakuntahallinnossa, joissa mm. lainsäädännön velvoitteita ei juurikaan ole täytetty. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki edellyttävät viranomaisilta suunnitelmallisia ja tavoitteellisia toimia tasa-arvon edistämiseksi, mutta tämä ei näy esim. siinä, että maakuntaohjelmiin olisi tehty sukupuoli- ja ihmisvaikutusten arviointi huomioiden yhdenvertaisuuslain syrjimättämyysvelvoitteen. Laki alueiden kehittämisestä taas edellyttää, että Maakuntien yhteistyöryhmässä tulisi olla tasa-arvoasiantuntija. Yhdessäkään Manner-Suomen 18 maakunnassa ei tätä ole toteutettu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on nimenomaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen maakunta- ja kuntahallinnossa Manner-Suomen alueella. Tämä toteutetaan mm. koulutusten ja suvausten avulla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke pyrkii lisäämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamista kouluttamalla kaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaa jokaiseen maakuntaan, jotka opinnäytteenä suvaavat maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat, tekevät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia, kouluttavat jne.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -4 -1
Hankkeen toiminta-alueena on koko Manner-Suomi, joten matkustaminen osaltaan kuluttaa luonnonvaroja. Pyrimme kuitenkin käyttämään paljon etäyhteyksiä koulutuksissa ja muussa yhteydenpidossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -2 -4
Hankkeen toiminta-alueena on koko Manner-Suomi, joten matkustaminen osaltaan lisää ilmastonmuutosvaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 -4
Hankkeen toteuttamiseen liittyvä matkustaminen vaikuttaa negatiivisesti luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 -4
Matkustaminen vaikuttaa negatiivisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 -5
Matkustaminen vaikuttaa negatiivisesti.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -2 -2
Projekti tuottaa normaalin toimistotoiminnan mukaisesti jätettä. Helsingin yliopistolla on ohjeistus kestävän kehityksen ja kierrätyksen käytännöistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
En osaa sanoa, mistä lähteestä yliopiston energia tulee.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen -1 -1
Yliopistojen hankintakäytännöt on sidottu kilpailutuksen perusteella, joten tähän ei pysty yksittäinen projekti vaikuttamaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Hankkeessa tuotetaan mm. koulutus, lisätään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamista, kootaan aluekehitysmateriaaleja sähköiseen verkkoympäristöön jne. Koulutusta toistetaan myös hankkeen jälkeen, samoin materiaaleja käytetään. Hankkeessa tuotetaan julkaisu, joka mahdollisesti painatetaan paperillle.
Liikkuminen ja logistiikka -4 -1
Hankkeen toiminta-alueena on koko Manner-Suomi, joten liikkumista tulee väistämättä. Kulkuvälineeksi pyritään kuitenkin aina valitsemaan vähähiilinen ja -päästöinen vaihtoehto.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeen kehittämistoimet lisäävät hyvinvointia ja osallisuutta, työllisyyttä, tiedon saatavuutta, herättää tietoisuutta esteettömyydestä.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää nimenomaan sukupuolten tasa-arvoa maakunta- ja kuntahallinnossa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke edistää yhdenvertaisuutta eri ihmisryhmien välillä sekä kulttuurien välistä kanssakäymistä rakentavassa hengessä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke ei sisällä ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TASOVA – Tasa-arvoa aluekehitykseen –hankkeen tavoitteena oli parantaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa mm. kouluttamalla aluekehityskysymyksiin perehtyneitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoita, kehittämällä arviointi- ja seurantamenetelmiä, keräämällä maakuntakohtaista tilastotietoa, tukemalla alueellisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoita, järjestämällä koulutuksia, tietoiskuja ja tapahtumia alueellisista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Asiantuntijakoulutus oli ammatillista lisäkoulutusta. Se järjestettiin 19.3.2017-8.3.2019 välisenä aikana, laajuudeltaan 40 opintopistettä. Osallistujia rekrytoidaan 20 eri puolilta Suomea. Mukaan kehittämistyöhön otettiin maakuntia, joiden kanssa kehitetään arviointi- ja seurantamenetelmää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi hankkeissa ja maakuntaohjelmissa.

TASOVA -hankkeen tuloksena on 20 aluekehityskysymyksiin perehtynyttä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaa, jotka sijoittuvat eri puolille Suomea ja tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten aluekehitystoimijoiden kanssa. Maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin on tehty sukupuoli- ja ihmisvaikutusten arvioinnit ja arviointien tulokset huomioidaan ohjelmien toteutuksessa. Maakuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoiden kanssa järjestettiin alueellisia tapahtumia ja tietoiskuja.

TASOVA oli mukana aktiivisesti hallituskauden 2015-2019 aikana käynnistetyssä maakuntauudistuksessa, tehden yhteistyötä maakuntaliittojen muutosjohdon, ministeriöiden ja alueellisten toimijoiden kanssa, jotta sukupuolten tasa-arvon ja eri ryhmien välisen yhdenvertaisuuden edistämistoimet saataisiin juurrutettua uudistuviin aluehallinnon rakenteisiin. Maakuntauudistuksen peruuntuminen keskeytti kehittämisyhteistyön, mutta yhteistyön pohjalta maakunnissa osaaminen näissä kysymyksissä on lisääntynyt ja alueellisilla toimijoilla on nyt myös tukena 20 uutta asiantuntijaa.