Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20825

Hankkeen nimi: Smidiga övergångar i Svenskfinland

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Svenska Österbottens förbund för utbildning och ku

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Jakeluosoite: Kungsgårdsvägen 30 A

Puhelinnumero: 06-3242000

Postinumero: 65380

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.yrkesakademin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kenneth Heimdahl

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: utvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kenneth.heimdahl(at)yrkesakademin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5523539

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ab yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia, 2059910-2
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/Yrkesinstitutet Prakticum, 1648362-5
Vasa stad/Vamia (tidigare Vasa yrkesinstitut -31.12.2016), 0209602-6
Optima samkommun, 0796234-1
Yrkeshögskolan Arcada, 2553871-2
Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland / Östra Nylands yrkesinstitut, 0214081-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets mål är att göra upp och pilotera verksamhetsmodeller för övergångsfaser som baserar sig på lokalt, regionalt och nationellt samarbete mellan utbildningsanordnare i Svenskfinland. I utvecklingsarbetet kommer vi att utnyttja och vidareutveckla nationella tjänster inom temat. De centrala åtgärderna består av gemensamma tillvägagångssätt för att informera, handleda och styra personer vidare; elever och studerande i övergången från ett utbildningsstadium till nästa och studerande i val av studieväg. De utvecklade modellerna strävar till att utveckla arbetssättet för att individanpassa utbildningen; identifiering av kompetens som inhämtats tidigare och som en del av flexibla och individuella studier, implementering av tidigare gjorda modeller och tjänster som stödjer sysselsättningen, placeringen och genomförandet av fortsatta studier.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Målgruppen består av medverkande skolors utbildnings-, utvecklings-, studiebyrå-, rådgivnings-, stöd- och handledningspersonal samt experter som främjar livslångt lärande. Eftersom det rör sig om hur vi organiserar jobbet (rutiner, processer, lösningar och dokumentationen av dessa) och att göra överenskommelser mellan samarbetsparter, kommer skolornas ledning och kvalitetspersonal också att vara en målgrupp för projektet.

Eftersom delar av utvecklingsarbetet berör stöd- och handledningspersonalen inom den grundläggande utbildningen och vid andra instanser som handleder unga (ungdomsverkstäder, ungdomsstationer, uppsökande verksamhet, LIV nätverk och Navigatorn, samt andra projekt med liknande mål ex Stora Komet och Zoomi) är de också en målgrupp och samarbetspart för utvecklingsarbetet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Den indirekta målgruppen består av blivande, nuvarande och tidigare studerande i de medverkade skolorna vilka deltar i piloteringen av utvecklingsverksamheten men fungerar inte som deltagare i projektet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 529 488

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 529 488

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 559 818

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 559 152

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Inom projektet kommer även tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer och verksamhetskultur ur ett könsperspektiv att poängteras. Detta sker i samband med skapande av material och stödtjänster.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aktörerna i projektet har jämställdhetsplaner. I projektets alla åtgärder fungerar vi genussensitivt så att alla oberoende av ålder och kön, har möjlighet att delta på jämlika premisser. Inom projektet kommer tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer ur ett könsperspektiv att poängteras. Detta sker i samband med skapande av material och stödtjänster.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Huvudmålet är att utveckla den smidiga övergångar mellan andra och tredje stadiet för alla studerande oberoende av kön, sociokulturell bakgrund eller funktionshinder.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
YA har en miljöledningsmanual för Campus Kungsgården som inkluderar vår miljöpolicy. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004. Inom all vår verksamhet strävar vi till ständig förbättring, förebyggande åtgärder, förebyggande av förorening samt hållbar utveckling. Inom kvalitets- och miljöledningssystemet strävar vi till att, i samarbete med andra parter inom samkommunen, utveckla arbetsgemenskapen och betona trivsel och trygghet i arbetet samt fysisk och psykisk hälsa. Främjande av hållbar utveckling inom YA innebär att studerande och personal känner till den hållbara utvecklingens principer och motiveras att verka för dem i studier och arbete samt som medborgare. De känner till och iakttar miljövänliga arbets- och handlingssätt och kan i synnerhet identifiera de vanligaste problemavfallen och hanteringen av dem. De uppskattar naturens mångformighet, förstår den hållbara utvecklingens ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner och kan främja dessa värden i sin verksamhet. Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Mycket av det material som skapas är i digital form, vilket inverkar i någon grad på materialanvändning.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Samarbete mellan utbildningsarrangörerna är förutsättningar för att öka utbytet, kompetensen och sysselsättningen. I projektet vill vi stärka ungdomars kompetenser så att de är lämpliga i en krävande arbetsmarknad.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Projektets åtgärder leder till utvecklandet av immateriella tjänster och verksamhetsmodeller genom nätverkssamarbete. i projektet eftersträvas bestående verksamheter som förbättrar kvaliteten i utbildningen och studerandes möjlighet till fortsatt utbildning och sysselsättning.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
I projektet eftersträvas minimering av resurser för förflyttning och logistik. Stor del av både planering och utveckling sker genom digitala webbmöten. Utbildningar sker även via flerform via nätkurser.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
I projektet utvecklas modeller och tjänster för smidiga övergångar mellan stadier, vilka förbättrar studerandes studieframgång, möjligheter till sysselsättning och därmed främjar det deras välmående.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Inkludering och handledning/ vägledning är en av de starkaste principerna i projektet. Detta tänkande skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna i projektet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Inkludering och handledning/ vägledning är en av de starkaste principerna i projektet. Detta tänkande skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna i projektet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Ympäristöosaaminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet

9 Loppuraportin tiivistelmä

Utvecklingsarbetet har bestått av att göra och pilotera modeller för studievägar över stadiegränser mellan andra och tredje stadiet i Svenskfinland, vilka snabbar upp tiden för genomförande och därigenom sparar resurser. Detta har vi gjort genom att vi planerat och byggt upp individuella och flexibla studievägar som beaktar identifiering och erkännande av kunnande som en viktig del av den kompetensbaserade yrkesutbildningen, väg- och handlett studerande inom dessa samt genomfört pilotverksamhet. Vidare har vi ökat synligheten för möjligheterna till alternativa, individuella och flexibla val inom studierna via olika väglednings- och handledningsmodeller som uppmuntrar till egna val och studievägar i ansökan till och genomförande av yrkesutbildning. Slutligen har vi arrangerat och deltagit i informations-, workshop- och diskussionstillfällen för stöd- och handledningspersonal, studiehandledare och studiebyråpersonal i att handleda till/inom de olika studievägarna samt för att vidareutveckla och implementera uppgjorda modeller. Vi har implementerat och spridit resultat och goda erfarenheter lokalt och nationellt under hela utvecklingsarbetets gång. Information om projektet, utvecklingsarbetet, modeller och erfarenheter finns också samlade på sidan https://sites.google.com/yrkesakademin.fi/smidigaovergangarsvenskfinland.