Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20828

Hankkeen nimi: TOITA - Maahanmuuttajien osaaminen työpaikoille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: (03) 245 2111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Perttu Heino

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: perttu.heino(at)tamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 401 2168

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttajien osaaminen työpaikoille -hankkeessa pilotoidaan Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä alku -hankeosion kotoutumisen palvelukokonaisuuden kehittämistä laajassa verkostossa. Hankkeen toteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja kohdealue on Pirkanmaa.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät maahanmuuttajat, jotka työpaikalla tapahtuvan kotoutumisen tueksi tarvitsevat henkilökohtaista työharjoittelua, täydennyskoulutusta, valmennusta ja mentorointia. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset ja työorganisaatiot, jotka tarvitsevat kansainvälistymisen ja kasvunsa tueksi markkina-alueillaan sijaitsevien kohdemaiden kielten ja kulttuurien osaajia sekä toimialansa mahdollisia substanssiosaajia.

Maahanmuuttajien osaaminen työpaikoille -hankkeen tavoitteena on toteuttaa palvelumalli, jonka painopisteenä on maahanmuuttajan varhainen integroituminen suomalaiseen työelämään sekä sen myötä työllistyminen koulutuksen ja työharjoittelun kautta. Hanke vastaa kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja tukee työttömien maahanmuuttajien työllistymistä. Se tarjoaa maahanmuuttajalle mahdollisuuden koulutuksen, yritysten kansainvälistymistarpeiden ja työharjoittelun kautta kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksessa kehitetään maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksia ja uraohjaussisältöjä.

Hankkeen tuloksena syntyy kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen koulutuksen palvelumalli eri organisaatioiden välisessä yhteistyössä edistämään maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutukseen ja yrittäjäksi hakeutumista. Koulutuksen palvelumallissa on maahanmuuttajien erilaiset tarpeet huomioiva joustava rakenne ja toimintatapa. Koulutusmallin avulla on varmistettu kotoutumiskoulutuksessa saavutettujen tulosten pitkän aikavälin hyödyntäminen. Hankkeessa toteutettava koulutus edistää työttömien maahanmuuttajien siirtymistä työmarkkinoille kulttuuri- ja vientikoulutuksen, kansainvälistymistä hakevassa yrityksessä tapahtuvan työharjoittelun sekä yksilöllisen uraohjauksen ja osaamisportfolion avulla. Maahanmuuttajien kontaktit työelämään vahvistuvat, maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten yhteinen tekeminen rikastuttaa ja tekee tutuksi kulttuurisidonnaisia toimintatapoja työyhteisöissä.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat TE-toimisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Pirkanmaan alueen vastaanottokeskukset, Pirkanmaan yrittäjäjärjestöt, Tampereen kauppakamari, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri, Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan kunnat sekä erikseen valikoituvat pilottiyritykset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat heti kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Hankkeessa toteutetaan koulutuskokonaisuus maahanmuuttajille, jotka työpaikalla tapahtuvan kotoutumisensa tueksi tarvitsevat työnhakutaitojen opiskelua, työharjoittelun kautta rohkaisua toimia suomalaisessa työyhteisössä sekä ura- ja täydennyskoulutuksen ohjausta ja valmennusta. Hankkeessa toteutetaan kaksi kuuden kuukauden kestoista koulutuskokonaisuutta. Molempiin koulutuskokonaisuuksiin sisältyy koulutus- ja työharjoittelujakso. Opetuskielenä on suomi ja englanti. Koulutukseen osallistujat valitaan hakijoiden joukosta haastattelujen perusteella.

Hankkeen toimeenpanossa hyödynnetään alueellisia ja paikallisia sekä jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja kuten esimerkiksi TE-toimisto, Pirkanmaan kunnat, koulutusorganisaatiot, Ohjaamot, maahanmuuttajien kohtaamispaikojen toteuttajat sekä kansainvälistyvät yritykset.

Koulutukseen hakijan tulee olla rekisteröitynyt työnhakija ja työttömyysetuuden piirissä. Hanke tekee yhteistyötä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa hakijoille koulutuksesta tiedottamisessa. Henkilöt tulevat TE-toimiston välittämänä. TE-toimiston henkilöiden tapaamisten yhteydessä ilmeni, että heillä olisi osoittaa useita maahanmuuttajia hankkeemme piiriin.

Tredun englanninkielisestä liiketalouskoulutuksesta sekä maahanmuuttajakoulutuksesta olisi mahdollisesti myös tulijoita. TAKKin kotoutumiskoulutuksesta löytyisi myös sopivia opiskelijoita.

Hankkeen koulutuskokonaisuuteen osallistuva maahanmuuttaja olisi työttömyysetuuden piirissä koko koulutuksen keston ajan. Hankkeessa järjestettävän koulutuksen päätyttyä maahanmuuttaja voi työllistyä harjoitteluyritykseen tai koulutukseen sisältyvän ura- ja koulutusohjauksen kautta hakeutua ja sijoittua muuhun yritykseen, löytää jatko-opiskelu- tai täydennyskoulutuspaikan tai hakeutua yrittäjyyden polulle. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen ei katkaise maahanmuuttajan oikeutta työttömyysetuuteen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat suomalaiset yritykset ja työorganisaatiot, jotka haluavat kehittää organisaatioidensa työyhteisöjen monikulttuurista osaamista sekä tunnistaa mahdollisuutensa laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille erityisesti Euroopan ulkopuolisiin maihin. Yritykset ja työorganisaatiot tarvitsevat kansainvälistymisen ja kasvunsa tueksi markkina-alueillaan sijaitsevien kohdemaiden kielten ja kulttuurien osaajia sekä toimialansa substanssiosaajia.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat myös Pirkanmaan TE-toimisto, muut koulutuspalvelujen tarjoajat kuten Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Pirkanmaan kunnat, elinkeinoelämä ja yrittäjäjärjestöt sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat kolmas sektori ja maahanmuuttajille kohtaamispaikkoja tarjoavat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 625

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 176 229

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 972

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Hämeenkyrö, Nokia, Kangasala, Valkeakoski, Orivesi, Ikaalinen, Lempäälä, Virrat, Tampere, Parkano, Pirkkala, Ruovesi, Ylöjärvi, Akaa, Sastamala, Juupajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 54

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastojen mukaan maahanmuuttajista enemmistö on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteisiin halutaan osallistuvan myös naisia. Verkostoja naisten aktivoimiseksi löytyy esimerkiksi seuraavien tahojen kautta: -Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri http://www.ensimetri.fi/ -Pirkanmaan yrityskummit ry. http://www.yrityskummit.net/ -Osuuskunta Paluu http://www.paluu.fi/
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeessa tullaan huomioimaan koulutukseen valittujen osalta työllistymisen tasavertaiset mahdollisuudet niin miehille kuin naisille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Koulutuksissa käytetään digitaalisia oppimateriaaleja ja viestinnässä verkkoympäristöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kohdennu Natura 2000-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hankkeen toiminnassa huomioidaan kierrätys- ja paperiton ympäristö. Koulutus- ja tiedotusmateriaali jaetaan pääosin digitaalisena.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tukee merkittävästi paikallista yhteistyötä, kehittämistä, osaamisen lisäämistä ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kasvua kansainvälisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa rakennetaan koulutuksen ja yritysyhteistyön kautta maahanmuuttajien työllistymiseksi palvelumalli kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hankkeeseen osallistuvat maahanmuuttajat käyttävät liikkumiseen joukkoliikennevälineitä. Etäopetuksen osuus ja mobiilitedottaminen vähentävät liikkuvuustarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Osallisuus, osallistuminen, työllistymismahdollisuus, tiedon saatavuus ovat hankkeen keskeisiä hyvinvoinnin edistämisen tekijöitä.
Tasa-arvon edistäminen 7 9
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat maahanmuuttajiin, joille tarjotaan koulutuksen ja yrityksissä tapahtuvan työharjoittelun kautta suomalaiseen työkulttuuriin tutustumista ja osallistamista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen toimenpiteet liittyvät kiinteästi erilaisuuden hyväksymiseen ja toisilta oppimiseen. Hankkeessa edistetään vahvasti kulttuuri-identiteetin merkityksestä ja monikulttuurisuudesta keskustelua ja kokemusten jakamista ja vahvuuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 8
Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja työllisyyspalvelujen sekä maahanmuuttajien kohtaamispaikkoja tarjoavien tahojen kanssa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeisenä toimintana oli maahanmuuttajien kieli- ja kulttuuriosaamisen ja vientiyritysten kansainvälistymistarpeiden yhdistäminen. Pilottihankkeessa kasvuyritykset kouluttivat tarvittavan yritys- ja tuoteosaamisen opiskelijalle ja ammattikorkeakoulu ohjasi harjoittelun ja valmensi opiskelijoita eteenpäin heidän työurallaan. Koulutushankkeen tuloksena maahanmuuttajan ammattiosaaminen tuli tunnistettua ja dokumentoitua. Tämä edesauttoi osaamisen kehittämistä edelleen ja urapolkujen mahdollistumista Suomessa. Hankkeen tuloksena tapahtui työllistymisiä, uusien yrittäjyyspolkujen löytymistä ja opiskeluväylien avautumista. Hankkeessa kehitettiin osaamis- ja motivaatiokartoituksia tukemaan palvelumallin tuottamia hyötyjä osallistujille sekä yrityksille.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi