Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20830

Hankkeen nimi: Kumppanuuskampus

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2016 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0209770-7

Jakeluosoite: Vanhatie 45

Puhelinnumero: 040 868 2290

Postinumero: 86600

Postitoimipaikka: Haapavesi

WWW-osoite: http://www.haapop.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elina Hiiva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.hiiva(at)haapop.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408682596

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun yliopisto – Täydentävien opintojen keskus TOPIK &,
KTK, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kumppanuuskampus on Haapaveden Opisto, Haapaveden lukio, Jokihelmen opisto ja Jokilaaksojen musiikkiopisto yhteistyöhanke. Haapaveden Opisto toimii hankkeen päätoteuttajana ja Oulun yliopisto osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyöoppilaitoksille toimintamalli, Kumppanuuskampus, joka tähtää oppilaitosrajat ylittävän yhteistyön ja kumppanuuden toteuttamiseen digitaalisuuden haasteeseen vastaamiseen sekä yritysyhteistyön tiivistämiseen. Hankkeen aikana kumppanuuskampukseen käynnistetään kaksi toimintaympäristöä, jotka ovat digimajakka ja yrittäjyysmajakka.

Hanke on Oulun eteläisen alueen yliseutukunnallinen hanke (Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat), joka toteutetaan Haapaveden, Haapajärven, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhännän, Pyhäjärven ja Siikalatvan alueilla.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat
- Alueen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö ja oppilaitosten hallinto
- Yleissivistävässä, vapaassa sivistystyössä, taiteen perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa olevat yli 15-vuotiaat (ei perusopetustyö)

Digimajakassa työskentelee digiluotsi, jonka päätehtävänä on luoda laatukäsikirja digitaalisen opetusmateriaalin tuottamiseksi ja valmentaa opettajia digitaalisen opetusmateriaalin luonnissa ja digitaalisessa opetuksessa. Lisäksi digiluotsin tavoitteena on tuoda kulttuuri- ja musiikkiopetustarjonta myös syrjäseuduilla asuville digitaalisuuden keinoin. Digimajakka vahvistaa opetushenkilöstön digitaalisen työvälineiden käyttötaitoja ja tätä kautta tehostaa tutkinnon suorittamista, opintojen ohjausta ja opetusjärjestelyjä sekä edesauttaa kehittämään opintoprosesseista sujuvampia.

Yrittäjyysmajakka edistää sekä opetushenkilöstön, että opiskelijoiden yrittäjyysosaamista sekä yrittäjämyönteisyyttä ja tätä kautta vahvistaa työllistymismahdollisuuksia. Tämä lisää työelämätaitoja käytännöntasolla. Yrittäjyysmajakkaan perustetaan hankkeen tuloksena pedagoginen kulttuuriyrittäjyyden osuuskunta joka on oppimista, opetusta ja yrittäjyyttä tukeva työelämälähtöinen oppimisympäristö ja jossa voidaan toteuttaa monialaisesti oppilaitosrajat ylittäviä yhteistyöprojekteja. Yrittäjyysmajakan tavoitteena on myös saada kulttuuritoimijat osaksi yritysmaailman projekteja. Yrittäjyysmajakkaan palkataan yrittäjyysluotsi, jonka tavoitteena on vahvistaa sisäistä yrittäjyyttä, yrittäjyyden opetusta ja oppimista sekä yrittäjyyden käynnistymistä, verkostoitumista ja kumppanuutta yhteistyössä kaikkien oppilaitosten, kuntien kehitysjohtajien ja yrityspalvelujen ja työpajojen kanssa. Osuuskunnan tarkoituksena on toimia opiskelijoiden ja kurssilaisten sekä ammattilaisten yhteistyöverkostona, joka tarjoaa jäsenille puitteita yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen, palvelujen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin. Osuuskunta on nivelvaihe kohti yrittäjyyttä, jossa voi testata omaa liikeideaansa ja kykyä toteuttaa omia projekteja.


Hankkeen uutuus- ja lisäarvo muodostuu laajan yhteistyöhön perustuvan toiminnan kehittämisestä. Koulutusaloista riippumatta yhteistyö paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti eri toimijoiden kanssa on tärkeimpiä tehokkuuden, taloudellisuuden ja uudenlaisen oppimisen ja oppimiskulttuurin kehittymisessä. Majakat edistävät oppilaitosten, opiskelijoiden, yritys- ja työelämän sekä kulttuuritoimijoiden yhteistyötä. Majakat on suunniteltu siten, että ne tukevat toinen toisiaan suunnittelutyössä, pedagogisessa kehittämisessä, yhteistyön tiivistämisessä sekä kohderyhmien palvelemisessa ja profiloivat oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden alueellista toimintaa kokonaisuudeksi.


Hankkeen sukupuolinäkökulmaa on arvioitu oppilaitosten henkilöstö- ja opiskelijatietojen pohjalta. Taide- ja kulttuurialalle painottuvassa koulutuksessa sukupuolijakauma on 70%:sti naisvaltainen. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu tasapuolisesti molemmille sukupuolille. Hankkeessa kiinnitetään erityishuomioita miesten osallistumisen vahvistamiseen ohjauksen, koulutuksen ja markkinoinnin keinoin. Tällä pyritään siihen, että erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat miehet saadaan mukaan aktiiviseen toimintaan.


Hankkeen kestävän kehityksen vaikutuksia on arvioitu ja huomioitu muun muassa siten, että hankeoppilaitokset ovat toteuttamassa yhteistä kestävän kehityksen suunnitelmaa, joka käsittää ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen. Hankkeessa tehostetaan digitaalisten ratkaisujen käyttöä, verkossa tapahtuvaa opetusta ja oppimista ja yhteydenpitoa. Yritysyhteistyön, kulttuuriyhteistyön ja yrittäjyyden kehittäminen tukee elinkeinorakenteen vahvistumista erityisesti luovilla aloilla. Yrittäjyysmajakan kulttuuriyhteistyön kehittämisen tavoitteena on lisätä opiskelun, työelämän ja kulttuuritoiminnan vuorovaikutusta ja lisätä yhteistyötä toimijoiden välillä. Osaamisen ja koulutustason kasvu ja luovuuden tukeminen edesauttavat yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tasa-arvon kehittymistä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi toimintakulttuuri, jossa elinikäisen oppimisen tukena on alueen yritys- ja kulttuuritoimijat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on Oulun eteläisen alueen yliseutukunnallinen hanke (Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat), joka toteutetaan Haapaveden, Haapajärven, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhännän, Pyhäjärven ja Siikalatvan alueilla.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat
- Alueen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö ja oppilaitosten hallinto
- Yleissivistävässä, vapaassa sivistyössä, taiteen perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa olevat yli 15-vuotiaat (ei perusopetustyö)

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Oppilaitosten potentiaaliset opiskelijat
- Alueen luovien alojen yrittäjät ja muut yrittäjät
- Alueen yhdistykset, kulttuurityöntekijät ja kulttuuritoimijat
- Kulttuuri- ja työelämähankkeet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 317 512

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 314 552

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 374 104

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 370 616

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan

Kunnat: Oulainen, Merijärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Siikalatva, Nivala, Haapavesi, Pyhäntä, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 189

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolinäkökulmaa on arvioitu oppilaitosten henkilöstö- ja opiskelijatietojen pohjalta. Taide- ja kulttuurialalle painottuvassa koulutuksessa sukupuolijakauma on 70%:sti naisvaltainen. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu tasapuolisesti molemmille sukupuolille. Hankkeessa kiinnitetään erityishuomioita miesten osallistumisen vahvistamiseen ohjauksen, koulutuksen ja markkinoinnin keinoin. Tällä pyritään siihen, että erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat miehet saadaan mukaan aktiiviseen toimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan yhdenvertaisuuslakia noudattaen: hankkeeseen pyydetään osallistumaan tahoja sukupuoleen katsomatta. Taide- ja kulttuuriala on kuitenkin naisvaltainen ala, jossa työllistymistilanne on tyypillisesti epävakaa. Hankkeen ansiosta taide- ja kulttuurialan opintoja saadaan ratkaisevissa määrin lähemmäs työelämän tarpeita ja opintoja saadaan räätälöityä yritysmaailman kanssa. Tämä parantaa naisvaltaisen alan työllistymismahdollisuuksia ja luo uusia uramahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, mutta näkökulma huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeessa tehostetaan digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja tällä tavoin vähennetään ekologista kuormitusta. Tuotettavat materiaalit ja kurssit löytyvät verkosta. Teknologisten laitteiden tuotanto kuormittaa ympäristöä välillisesti. Hankeoppilaitokset ovat toteuttamassa yhteistä kestävän kehityksen suunnitelmaa, joka käsittää ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa kehitetään verkossa tapahtuvaa opetusta ja oppimista ja yhteydenpitoa digitaalisella oppimisympäristöissä. Tämä vähentää matkustamista ja päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta kyseessä olevaan asiaan. Verkko-alustojen kautta tapahtuva yhteistyö toteuttajien ja kohderyhmien välillä säästää välillisesti luontoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta kyseessä olevaan asiaan. Verkko-alustojen kautta tapahtuva yhteistyö toteuttajien ja kohderyhmien välillä säästää välillisesti luontoa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kyseessä olevaan asiaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Digitaalinen viestintä, verkkojulkaiseminen ja tiedotus sekä harkiten tehty materiaalien käyttö edesauttavat välittömästi. Hankeoppilaitokset ovat toteuttamassa yhteistä kestävän kehityksen suunnitelmaa, joka käsittää ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta asiaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Yritysyhteistyön, kulttuuriyhteistyön ja yrittäjyyden kehittäminen tukee elinkeinorakenteen vahvistumista erityisesti luovilla aloilla. Pedagoginen kulttuuriosuuskunta vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia sekä verkostoitumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Yrittäjyysmajakan tehtävä on tukea luovien alojen yrittäjyyttä erityisesti taide- ja taitoaineiden osalta. Digimajakka luo digitaalisen oppimisympäristön. Nämä asiat edistävät aineettomien palveluiden syntymistä ja kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Aineettomien palveluiden kehittäminen vähentää liikkumisen tarvetta sekä parantaa logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanketoiminta toteutetaan sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Hankkeessa toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaan. Hanke vahvistaa koulutuksellista ja sivistyksellistä tasa-arvoa digitaalisuuden keinoin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan muun muassa verkkoympäristöjen avulla. Hanke edistää kohderyhmien verkostoitumista ja sitä kautta mahdollistaa tasa-arvoista osallisuutta. Hankkeen päätoteuttajalla on tasa-arvosuunnitelma, jota toteutetaan myös hanketyössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke edistää monialaista yhteistyötä ja toimii verkostomaisesti eri toimijoiden kanssa. Osaamisen ja koulutustason kasvu ja luovuuden tukeminen edesauttavat yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tasa-arvon kehittymistä.
Kulttuuriympäristö 7 5
Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi toimintakulttuuri, jossa oppimisen ja hyvinvoinnin tukena on alueen kulttuuritoimijat ja yritykset. Uusi yhteinen toimintakulttuuri hyödyntää vahvaa alueellista kulttuuriperintöä ja vahvistaa paikallisidentiteetin kehittämistä. Toiminnan kehittämisessä tärkeintä on vahva paikallinen ja monialainen yhteistyö.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke on ympäristöosaamisen kannalta neutraali.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella haettiin kokonaisvaltaista oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä ja kumppanuutta neljän hyvin erilaisen oppilaitoksen kesken. Kumppanuuskampuksen tehtäväksi määriteltiin:
-kehittää, toteuttaa ja ohjata oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä ja kumppanuutta sekä vahvistaa yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta.
-Kouluttaa henkilöstöä vastaamaan uuden opettajuuden haasteisiin.
-Kehittää opiskelijoiden ohjausta, osaamisen hankkimisen väyliä ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
-Luoda yli oppilaitosrajojen meneviä yhteisiä käytänteitä opetuksessa ja oppimisessa erityisesti tämän vuosituhannen pärjäämistaitojen hankkimisessa.
-Luoda kestävää, joustavaa ja taloudellista osaamisenkartuttamiskulttuuria elinikäisen oppimisen periaatteella.

Tavoitteet saavutettiin hyvin ja tänä päivänä hankkeen konkreettisena tuloksena on Oulun eteläisellä alueella neljän oppilaitoksen yhteinen toimintamalli, kumppanuuskampus, jossa on kaksi toimintaympäristöä -digimajakka ja yrittäjyysmajakka, jotka jatkavat olemassaoloaan hankkeen jälkeen.