Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20834

Hankkeen nimi: TAKE- Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2016 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1059660-2

Jakeluosoite: Keskustie 29

Puhelinnumero: 044 7692 500

Postinumero: 92620

Postitoimipaikka: Piippola

WWW-osoite: http://www.haapavesi-siikalatva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Saarinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: seutujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.saarinen(at)siikalatva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 384 998

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, 0210010-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET:
Take-hankkeessa kehitetään työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja ohjausta sekä vahvistetaan koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita luomalla avoin opisto ja sen yhteyteen avoin työpaja, jossa voi suorittaa myös ammatillisen koulutuksen opintoja ja/tai tutkinnon osia työvaltaisesti. Tavoitteena on luoda työvaltaisia toimintapoja, joista hyötyvät syrjäytymisuhanalaiset henkilöt, maahanmuuttajat mukaan lukien.

Lisäksi Take-hankkeessa
- kehitetään aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työkaluja, jotka helpottavat opiskelua ja/tai tutkinnon suorittamista työvaltaisesti
- kehitetään yhteisten tutkinnon osien perusteiden mukaisia opintoja työpaikalla, kehittämällä toiminnallisia opiskelutapoja
- vahvistetaan opettajien, opinto-ohjaajien sekä muiden ohjaajien, kuten työpaikka- tai työpajaohjaajien ohjausosaamista seutukunnan alueella
- luodaan seutukunnallinen ohjausmalli, johon kuuluu yhteistyösopimukset ohjauksen ja neuvonnan toteuttamisesta seutukunnan alueella

TOIMENPITEET:
I Perustetaan avoin opisto ja työpaja:
1) Luodaan toiminnallisen ja työssäoppimista hyödyntävän uraohjausmalli "learning cafe" periaatteella
2) Kehitetään toiminnallisia ja työvaltaisia oppimismenetelmiä, jotka mahdollistavat yksilölliset opintopolut muissakin oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa. Siksi kehitetään myös aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työkaluja, jotka helpottavat opiskelua ja/tai tutkinnon suorittamista työvaltaisesti.
3) Tehdään erilaisia työelämälähtöistä ammatillista koulutusta tukevia materiaaleja.
4) Kokeillaan ja tehdään työkaluja ohjauksen ja neuvonnan laadun sekä toiminnan kehittämiseen työpajoissa, esim:
- materiaalia motivointitoimenpiteistä, työhön opastuksesta ja/tai koulutusohjelmien opinnollistamisen malleja/työkaluja työpaja- tai työpaikkaympäristöön
- kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja kehittäminen työpajojen tuotteiksi ja palvelemaan toiminnallista ohjausotetta ohjaus- ja neuvontatyössä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa olemassa olevaa toimintaa toiminnallista ohjaustyötä tukevaksi.
5) Vahvistetaan opettajien, opinto-ohjaajien sekä muiden ohjaajien, kuten työpaikka- tai työpajaohjaajien ohjausosaamista järjestämällä koulutustilaisuuksia

II Luodaan seutukunnallinen ohjausmalli
1) Tehdään osallistuvien organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyösopimukset ohjauksen ja neuvonnan toteuttamisesta seutukunnan alueella

2) Perustetaan yhteinen, osittain kiertävän ohjaus- ja neuvontapiste (= "learning cafe"), jolla edistetään aikaisemman toiminta‐ ja palvelukulttuurin muutosta.
3) Tehdään toimenpiteitä, joilla hankkeen kohderyhmiä tuetaan työllistymisessä, työharjoittelupaikan ja/ tai koulutuksen hankkimisessa.

TULOKSET
I Avoin opisto:
-ammatillisen koulutuksen kursseja ja/tai tutkinnon tarjoava kurssitarjotin työpaikka-/ työpajaympäristöön
-työvaltaisia oppimismenetelmiä, jotka sopivat muihinkin oppimisympäristöihin kuin oppilaitoksiin
-henkilökohtaisen opintosuunnitelman lomake erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista varten
-aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työkaluja
-työelämälähtöistä ammatillista koulutusta tukevia oppimateriaaleja
-työkalut ohjauksen ja neuvonnan laadun sekä toiminnan kehittämiseen työpajoissa
-koulutustilaisuuksia työelämälähtöiseen ammatilliseen koulutukseen, ohjausosaamisen lisäämiseen ja hankittujen pätevyyksien hyväksymiseen/osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen
-ohjaus ja neuvontapiste ("learnin cafe") toiminnallisen ja työssäoppimista hyödyntävän uraohjausmallin toteuttamiseksi

II Seutukunnallisen ohjausmalli:
-työtapa, jossa yhdistyy moniammatillinen yhteistyö seutukunnan alueen työttömien tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden (mukaan lukien maahanmuuttajat) tukemiseksi ja jota toteutetaan uudenlaisella palvelukulttuurilla tuomalla ohjaus- ja neuvontapalvelut lähemmäksi asiakasta syrjäseuduilla.
-tehdään osallistuvien organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyösopimukset
-kiertävän ohjaus- ja neuvontapisteen (= "Learnin cafe") tomintaa seutukunnan eri kunnissa ja/tai syrjäseuduilla

Kootusti: Hankkeessa kootaan yhteen yhteistyökumppaneiden kanssa kaikki ohjaus- ja neuvontatyö seutukunnan alueella (esim. kuntien omat palvelut, kuten työpajojen ohjaus- ja neuvontatyö, etsivä nuorisotyö, sosiaali- ja terveystoimen ohjaus- ja neuvontatyö, koulujen kuraattoripalvelut sekä ammattiopiston ohjauspalvelut, työvoimatoimiston ohjauspalvelut jne.). Yhteistyön sujuminen varmistetaan yhteistyösopimusten tekemisen avulla. Tavoitteena on parantaa ohjauksen laatua koko seutukunnan alueella ja varmistaa kehittämistyöhön toteuttaminen paikallisesti yhteistyösopimusten kautta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa olemassa olevaa toimintaa toiminnallista ohjaustyötä tukevaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, esimerkiksi työpajojen nuoret ja aikuiset tai työttömät henkilöt mukaan lukien maahanmuuttajat (myös turvapaikanhakijat,sitten kun he ovat laillisesti työmarkkinoiden käytettävissä eli joko 3 kk:n tai 6 kk:n kuluttua turvapaikkahakemuksen tekemisestä).
- Nuoret ja aikuiset, joiden opiskeluun hakeutumista, opintojen nivelvaiheiden sujuvuutta tai opintojen jatkumista tuetaan eli henkilöt, joilla on riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle tai riski koulutuksen keskeyttämiseen
- Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella työskentelevät työntekijät ja mikro- ja pk- yritysten työpaikkaohjaajat sekä opinto-ohjaajat, opettajat sekä muu opetus- ja ohjaushenkilöstö, joilla on tarvetta päivittää ammatillista ja/tai ohjausosaamistaan

- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetus- ja ohjaushenkilöstö Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella sekä ohjaus- ja työpajahenkilöstö näiden seutukuntien alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän alueella toimivat mikro- tai pk- yritykset ja niiden työpaikkaohjaajat

- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetus- ja ohjaushenkilöstö muuallakin kuin Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueella (esim. jedun vankilaopettajat sekä vankiloiden ohjaus- ja työpajahenkilöstö eri puolella Suomea)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 379 959

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 920

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 474 949

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 464 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Merijärvi, Oulainen, Kalajoki, Ylivieska, Alavieska, Sievi, Kärsämäki, Reisjärvi, Siikalatva, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 28

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 216

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankehakemuksessa on käytetty perusteena tilastokeskuksen yleistilastoja ja kohderyhmien analysoinnissa on käytetty seutukunnan työvoimatilastoja. Haapaveden-Siikalatvan seutukunta on sukupuolijakaumaltaan melko tasapainoinen (miehiä n. 53% ja naisia n. 47%). Muut mukana olevat seutukunnat eivät poikkea oleellisesti näistä luvuista. Miesten työttömyys on n. 2x suurempaa kuin naisten. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon koko projektin kuluessa ja sitä seurataan ja arvioidaan koko projektin toteutumisajan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suorat vaikutukset ja toimenpiteet kohdistuvat kohderyhmien sukupuolijakauman perusteella enemmän naisiin kuin miehiin. Hankkeen toimenpiteet ovat sisällöltään samanlaisia molemmille sukupuolille. Nuorista syrjäytyneistä hankealueella n.2/3 on poikia, joten ohjaauksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota poikien syrjäytymisuhkien tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä ei ole varsinaisesti tai edes pääasiassa sukupuolten tasa-arvoa edistävä hanke, välilliset vaikutukset tukevat kuitenkin sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
Hankkeessa kehitetään ohjaus- ja neuvontatyön toteuttamista osittain myös verkon kautta. Yhdeksi toiminnan kehittämisalueeksi työpajoissa on valittu kierrätysmateriaalien hyödyntäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 0
Hankkeessa kehitetään ohjaus- ja neuvontatyön toteuttamista osittain myös verkon kautta. Yhdeksi toiminnan kehittämisalueeksi työpajoissa on valittu kierrätysmateriaalien hyödyntäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Yhdeksi toiminnan kehittämisalueeksi työpajoissa on valittu kierrätysmateriaalien hyödyntäminen toiminnassa ja valmistettaviksi tuotteiksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Koulutusta tuodaan seutukunnan alueelle ja työpaikoille. Alueen työntekijöiden ammattitaidon lisääntyminen ja ammatillisen koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyön lisääminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hankkeessa kehitetään oppilaitosten ja alueen ohjaushenkilöstön osaamista tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Hanke kehittää myös työelämälähtöistä ammatillista koulutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeessa kehitetään osittain kiertävää ohjaus- ja neuvontatyötä, jolloin eri moniammatillinen ohjaus- ja neuvontatyö hoidetaan yhteisillä kuljetuksilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Hankkeessa kehitetään ohjaus- ja neuvontahenkilöstön osaamista ja ammattitaitoa, joka parantaa työn hallintaa ja työssäjaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Hankkeen tominnalla kehitetään tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia ohjaus-ja neuvontapalveluita asuinpaikasta riippumatta, syrjäseutu erityisesti huomioiden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hankkeen tominnalla kehitetään tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia ohjaus-ja neuvontapalveluita asuinpaikasta riippumatta, syrjäseutu erityisesti huomioiden.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 0
Kierrätys on yksi teema työpajojen toiminnan kehittämisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TAKE- työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen kehittäminen hankkeessa kehitettiin työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja ohjausta ja vahvistettiin koulutukseen ja työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita.
Hanke toimi 1.11.2016-30.4.2020 välisenä aikana Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven sekä Ylivieskan seutukunnan alueella. Hankkeen kohderyhmänä olivat alueen opetus- ja ohjaushenkilöstö, mikro- ja pk-yritysten henkilöstö, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, työttömät ja työpajojen asiakkaat ja maahanmuuttajat.
Hankkeen toimintaan osallistui 368 henkilöä. Osallistujista 137 oli työttömiä ja 33 työelämän ulkopuolella olevia. Opetus- ja ohjaushenkilöstöä osallistui koulutuksiin 117 hlöä.
Hankkeessa luotiin avoin opisto/työpaja, jossa suoritettiin ammatillisen koulutuksen opintoja työvaltaisesti sekä kiertävä uraohjausmalli toiminnallisen ohjauksen ympärille. Kiertävässä työpajassa hyödynnettiin ja kehitettiin työpajojen tuotteita ja toimintoja palvelemaan toiminnallista ohjausotetta.
Hankkeessa kehitettiin aikaisemman osaamisen tunnistamisen työkaluja luomalla henkilökohtaisen opintosunnitelman lomake, jonka avulla voi suunnitella osaamisen kartuttamista työelämässä. Lisäksi luotiin lomake, jonka avulla voidaan eri työtehtäviä opinnollistaa osiksi ammatillista tutkintoa. Lomakkeen avulla opinnollistettiin työtehtäviä yrityksissä ja työpajoilla. Hankkeessa valmistui myös video, jonka avulla opinnollistamista ja sen hyötyjä voi esitellä yrityksille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Hankkeessa luotiin yhteisten tutkinnon osien ja muita ammatillista tutkintoa tukevaa materiaalia hankkeen nettisivuille yhteiseen käyttöön. Myös kierrätysmateriaalista tehtiin työohjeita nettisivuille ja työpajoille.
Opettajien, opinto-ohjaajien ja ohjaajien ohjausosaamisen vahvistamiseksi järjestettiin koulutustilaisuuksia.
Hankkeessa on perustettu kiertävä ohjaus- ja neuvontapiste. Ohjaus- ja neuvontapiste on kiertänyt koko hankealueella ura- ja toiminnallisen ohjauksen merkeissä, lisäksi hanke oli mukana yhtenä työryhmän jäsenenä perustamassa Kokoomon ohjausmallia.