Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20837

Hankkeen nimi: Työssä oppien - portti tulevaisuuteen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ammattienedistämislaitos AEL sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0116354-9

Jakeluosoite: Kaarnatie 4

Puhelinnumero: 09-53071

Postinumero: 00410

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.ael.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Jyrinki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysvastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.jyrinki(at)ael.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5538 350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, 0809814-5
Kestävän Kehityksen Yhdistys ry/Turun Ekotori, 1780852-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on kehittää aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Turun Ekotorin ja AEL:n yhteistyönä.
Kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistettävät, pitkäaikaistyöttömät, nuoret ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikka tai työpaikka olevat tai muusta syystä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt.
Myös maahanmuuttajat johtuen kulttuurieroista ja vajavaisesta suomen (tai ruotsin) kielen taidosta vaativat erikoisjärjestelyjä ja koulutusmateriaalia työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työnohjauksen järjestämisessä. Erityisesti maahanmuuttajanaiset ovat vaarassa jäädä kieli- ja ammattikoulutuksen ulkopuolelle. Nämä haasteelliset kohderyhmät vaativat työpaikalla tapahtuvan ohjauksen ja koulutuksen kehittämistä. Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat kierrätyskeskusten työpaikkavalmentajat ja AEL:n työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen kouluttajat.
Tavoitteena on työssäoppimista ja työpaikkaohjaamista kehittämällä luoda kullekin työntekijälle/opiskelijalle yksilöllinen kehitysprosessi/malli, jossa työssäoppimisen kautta voidaan suorittaa tutkintoja tai osatutkintoja riippuen työntekijän valmiuksista ja tavoitteista. Työssäoppimisen toimintamallin, opetus- ja ohjausmenetelmien kehittämisessä hyödynnetään partnereiden monipuolista kokemusta. Työssäoppimisen tukemiseen kehitetyt menetelmät ja digitaaliset koulutus- ja ohjausmenetelmät testataan aidoissa työssäoppimisympäristöissä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksissa ja Turun Ekotorin kierrätyskeskuksissa.
Projektin tärkeimmät toimenpiteet ja tulokset ovat seuraavat:
1. Kierrätyskeskuskusten työympäristön edelleen kehittäminen oppimisympäristöksi henkilöille, joiden on vaikea löytää työtä.
2. Verkkopohjainen työkalu, jonka avulla voidaan tehdä opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sekä dokumentoida ja arvioida työpaikalla tapahtunut työssä oppiminen.
3. Uusi työkalu rekrytointiin yritysten ja vaikeasti työllistettävien kohderyhmien välille (älypuhelimen, laptopin tai tabletin kautta hyödynnettävissä) Sen kehittämisessä hyödynnetään edellisen kohdan tietoja.
4. Työpaikalla oppimisen tukemiseen kehitetään multimediaverkko-opetus ratkaisuja.
5. Testataan toimintamallia pilottikoulutuksilla Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksessa ja Turun Ekotorilla.
6. Projektin tulosten tiedottaminen ja levittäminen yrityksille ja muille sidosryhmille. Järjestetään 6 info- ja verkostoitumistilaisuutta ja loppuseminaari yrityksille, muille oppilaitoksille, sidosryhmille ja 6A- kaupunkien edustajille.
7. Tukea maahanmuuttajien ja maassaololuvan saaneiden turvapaikanhakijoiden integroitumista yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään.
8. Työssäoppimisen kehittäminen henkilöille, joilla on vaikeuksia löytää työtä tuottaa pitkällä tähtäimellä kustannussäästöjä yhteiskunnalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hankehaun määritellyt eli maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, vähän tai ei ollenkaan työkokemusta omaavat henkilöt, sekä osittain nuoret jotka eivät ole hakeutuneet tai päässeet perusasteen koulutuksen jälkeen ammatilliseen koulutukseen. Kohderyhmään eivät kuulu korkeasti koulutetut työttömät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät välillisesti seuraavat tahot:

Välillisenä kohderyhmänä ovat Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen ja Turun Ekotorin työpaikkaohjaajat ja muu henkilöstö (eivät osallistu hankkeen toteuttamiseen)

AEL ja muut oppilaitokset voivat kehittää tämän mallin kautta omia työelämälähtöisiä koulutusmalleja.

Yrityksille avautuu uusi kanava rekrytointiin ja he saavat sen kautta sekä ammatillisen että kielelliset perusvalmiudet hankkineita henkilöresursseja.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupunkien työllisyyspalvelun edustajille tulee uusi kanava käyttöön ammatillisen osaamisen ja työllisyyden edistämiseksi.


ELY-keskukset ja TE-toimistot voivat hyödyntää mallia toiminnassaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 299 377

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 292 028

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 335 843

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 317 215

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Turun

Kunnat: Vantaa, Espoo, Turku, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 27

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 186

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opiskelijoiden alan valintaan vaikuttaa asenteet ja mielikuvat eri alojen työtehtävistä. Projektin neuvontapalvelujen avulla pyritään muuttamaan näitä mielikuvia ja jakamaan tietoa eri aloista, jotta vähennettäisiin ammattien eriytymistä sukupuolen mukaan. Maahanmuuttajataustaiset naiset ovat usein vaarassa jäädä työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle erilaisista kulttuuri ja uskonnollisista syistä johtuen. Hankkeen yhtenä tavoitteena on madaltaa myös maahanmuuttajanaisten osallistumista työelämään ja osallistumista koulutukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin sisällössä ja käytännön neuvonnassa ja ohjauksessa nuorille opiskelu ja/tai työpaikan hakijoille otetaan huomioon sukupuolinäkökulma. Neuvonnassa ja ohjauksessa annettavalla tiedolla pyritään muuttamaan mielikuvia siten että naisten hakeutuminen perinteisesti miesvaltaisille aloille lisääntyy ja ammattien sukupuolten mukainen eriytyminen vähenee.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvo

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Kierrätyskeskusten toiminta-ajatuksena on käytettyjen tavaroiden kierrätys ja sitä kautta kestävä kehitys ja luonnonvarojen ja raaka-aineiden säästäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Kierrätyskeskusten toiminta tukee huonekalujen, pyörien ja muiden kierrätykseen sopivien tuotteiden uusiokäyttöä ja siten vähentää niiden tuottamisen aiheuttamaa ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen vähentämistä. Projektin yhtenä tavoitteena on etäopetuksen ja etäohjauksen lisääminen liittyen oppisopimuskoulutukseen. Samalla kehitetään AEL valmiuksia etäopetuksen lisäämiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen. Tämä vähentää koulutukseen liittyvää oppilaiden, yritysten edustajien ja AEL:n opettajien ja muun henkilökunnan tarvetta matkustaa ja niin muodoin vähentää CO2 päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ohjaamisen suunnittelussa otetaan huomioon ympäristöön kohdistuvien kuormitusten tunnistaminen ja arviointi sekä haittojen vähentäminen. Se on osa AEL:n koko organisaation ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000 -ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Kierrätyskeskusten toiminta tähtää esineiden kierrätykseen ja niin muodoin jätteiden vähentämiseen. Kierrätys vähentää raaka-aineiden käyttöä ja tukee taloudellista ja ekologista kehitystä. AEL:n toiminnassa noudatetaan materiaalien ja jätteiden kierrätystä ja uudelleen käyttöä. Se on tärkeä osa myös koulutuksessa. Toimintaamme arvioidaan ympäristöjärjestelmän (ISO 14001:2004) vaatimuksien mukaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Projektin sisältö ei liity suoranaisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Projektin tavoitteena on tukea kierrätyskeskusten toimintaa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Hanke tukee myös vaikeasti työllistyvien ryhmien työllistymistä ja kouluttautumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Projektin aikana kehitettään opetuksen ja työpaikkaohjauksen virtuaaliympäristöä, etäopetus- ja etäohjausmateriaalia. Myös kommunikoinnissa kierrätyskeskusten työntekijöiden ja työnohjauksessa hyödynnetään nettipohjaisia kokouspalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Projektin aikana kehitettään opetuksen virtuaaliympäristöä, etäopetusmateriaalia valituilta pilottikoulutusaloilta ja työnohjausta hyödyntäen nettipohjaisia kokouspalveluita. Tämä vähentää tarvetta matkusta opiskelemaan tai toisaalta työnohjaukseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada nuoret alle 30 -vuotiaat ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret, maahanmuuttajat ja vaikeasti työllistettävät vanhemmat henkilöt töihin ja sitä kautta mahdollisesti myös opiskelemaan työn ohessa ammattiin. Tämä osaltaan ehkäisee nuoria syrjäytymästä. Toisen asteen koulutuksen saaminen on tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä keinoista saada nuoret työllistymään ja ehkäistä syrjäytymistä. Työllistyminen edistää nuorten sekä sosiaalista että taloudellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Opiskelijoiden alan valintaan vaikuttaa asenteet ja mielikuvat eri alojen työtehtävistä. Projektissa neuvontapalvelujen avulla pyritään muuttamaan näitä mielikuvia ja jakamaan tietoa eri aloista, jotta vähennettäisiin ammattien eriytymistä sukupuolen mukaan. Maahanmuuttajien osalta on tärkeää saada myös naiset mukaan työelämään ja suomen kielen koulutukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeen yhtenä tavoitteena on estää nuoria syrjäytymästä ja saada heidät töihin tai töitä tekemällä ja opiskelemalla hankkia ammatti. Kehitettävä etäopetusmateriaali ja menetelmät ja etänä tehtävää työnohjaus osaltaan vähentää alueellisia eroja ja mahdollistaa opiskelun ja työohjauksen olinpaikasta riippumatta. Projektin tavoitteena on osaltaan helpottaa myös maahanmuuttajien, muista kieli- ja kulttuuritaustaisista perheistä tulevien henkilöiden perehtymistä työelämään ja siten opiskelu- ja ammatin valintaa edistäen yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei liity kulttuuriympäristöjen suojeluun
Ympäristöosaaminen 9 9
Kierrätyskeskusten toiminta tukee kierrätyksen edistämistä ja siten osaltaan raaka-aineiden ja energian ekologista käyttöä. AEL edistää ympäristömyönteisyyttä sekä koulutuksessa että kaikissa muissa palvelumuodoissamme. Varmistamme koulutuksella ja tiedottamisella ajankohtaisen ja asianmukaisen ympäristötietoisuuden tason.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -hankkeessa luotiin uusi työssäoppimisen malli, joka tukee siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja edelleen työelämään. Hankkeen osatoteuttajilla Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa ja Turun Ekotorilla työkokeilussa olevat, tai palkkatuella työskentelevät suorittivat liiketalouden perustutkinnosta asiakaspalvelun osan tai logistiikan perustutkinnosta varastopalvelujen tutkinnon osia. Hankkeessa sen nimen mukaisesti rakennettiin toimintamallia, jossa "perinteinen" luokassa tapahtuva oppiminen minimoidaan ja sen sijaan kaikki työssä tapahtuva oppiminen luetaan ja dokumentoidaan osaksi opintoja. Kokonaisvaltainen malli ei rajoittunut pelkästään pedagogisen rakenteen uudistamiseen, vaan se sisälsi rakenteita työllistymisen ja jatkokoulutuksen edistämiseksi myös opiskelun jälkeiseen aikaan. Toteutuksessa käytettiin hyväksi jo olevia digitaalisia ratkaisuja, sekä rakennettiin uusia digiratkaisuja, erityisesti työturvallisuuskoulutuksen tarpeisiin. Hanke toimi varsinaisen kohdennuksen lisäksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin pilottina, jossa on hyvin saman tyyppiset tavoitteet kuin Työssä oppien – portti tulvaisuuden hankkeessa, eli siirtyä aiempaa enemmän työpaikalla tapahtuvan työssä saavutettavan osaamisen hyödyntämiseen, sekä digitaalisten ratkaisujen käyttämiseen opiskelun ohjauksessa seurannassa ja arvioinnissa. Suurimpana konkreettisena tavoitteena ollut kohderyhmän siirtymisen helpottaminen työmarkkinoille tai jatko-opintoihin toteutui halutulla tavalla.