Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20840

Hankkeen nimi: Hyppää kyytiin!

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 2.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0282861-0

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: 0500651310

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.yrittajat.fi/etelasavo

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saara Vauhkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saara.vauhkonen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503042545

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hyppää kyytiin- Digitalisaatioon panostavat porskuttavat- laiminlyönti merkitsee putoamista kelkasta!
Syksyllä 2016 Suomen Yrittäjien teettämän pk-barometrin mukaan Etelä-Savon pk-yrityksissä verkkokauppaa ja digitaalisia kanavia hyödynnetään vähemmän kuin koko maan pk-yrityksissä. Digitalisaatio antaa lähes rajattoman määrän mahdollisuuksia kehittää uudenlaisia tuotteita, palveluja ja uusia toimintatapoja. Yrittäjien tietoisuutta ja osaamista on kehitettävä digitalisaatiota hyödyntäen oman yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta yritykset menestyvät jatkossa.

Hankkeen päätavoite on yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhtäaikainen edistäminen digitalisoituvassa ympäristössä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja uudistaa pk-yritysten liiketoimintaosaamista huomioiden kaikessa tekemisessä digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Digitalisia toimintoja hyödyntämällä yritys saa arkea helpottavia työkaluja. Yrittäjälle ja työntekijöille jää paperin pyörittämisestä aikaa liiketoiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Yhtenä tavoitteena on lisätä yritysten keskinäistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Työpajat mahdollistavat toinen toisilta oppimisen. Yritykset saavat valmennusta ja konsultaatiota uudenlaisen ajattelun ja digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassaan.


Hankkeeseen valitaan 50 eteläsavolaista pk-yritystä. Hankkeessa on neljä teemaa, ja yritykset hakevat valitsemaansa teemaan pilottiyritykseksi. Teemat ovat: toiminnan tehostaminen (LEAN), taloushallinto, myynti ja markkinointi ja kasvu ja uudet markkinat. Teemoihin pyritään saamaan kattavasti erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta, jotta hankkeen jälkeen mahdollisimman monen toimialan yritykset voivat benchmarkata näiden pilottiyritysten kautta omaa uudistumistaan.
Hanke starttaa kaikille avoimilla valmennustilaisuuksilla, jonka jälkeen työskentely jatkuu pienryhmissä työpajoissa. Ennen työpajojen alkua tehdään jokaiselle yritykselle pienimuotoinen alkukartoitus. Kartoituksen avulla selvitetään millä tasolla yritys on ja mitä halutaan saavuttaa. Työpajoissa on tarkoitus viedä uudistus konkreettiselle tekemisen tasolle, jolloin jokainen yritys hankkeen läpikäytyään on vienyt yrityksen liiketoiminnan askeleen eteenpäin. Jokainen yritys osallistuu teemasta riippuen 3-5 työpajaan.
Hankkeen tuloksena pilottiyritysten liiketoiminta on uudistunut ja tehostunut. Näitä tuloksia kerrotaan eteenpäin muille alueen pk-yrityksille yritystarinoiden muodossa. Hankkeen jälkeen järjestöllä olisi esimerkillinen malli samankaltaisten valmennusten järjestämiseen eri yhteistyötahojen kanssa.
Hankkeen avulla saadaan poistettua digitalisaation henkisiä ja hallinnollisia esteitä. Kannustetaan yrittäjiä olemaan rohkeita, annetaan uusia ajatuksia ja viedään uudet toiminnat käytäntöön. Hyppäämällä kyytiin yritykset pysyvät hengissä tulevina vuosina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä toimii eteläsavolaiset pk-yritykset. Pilottiyrityksiä on hankkeessa yhteensä 50. Hankkeessa on neljä teemaa, ja yritykset hakevat valitsemaansa teemaan pilottiyritykseksi. Teemoihin pyritään saamaan yrityksiä kattavasti eri toimialoilta ja erikokoisia yrityksiä, jotta hankkeen jälkeen mahdollisimman monen toimialan yritykset voivat benchmarkata näiden pilottiyritysten kautta omaa uudistumistaan.
Hankkeeseen tähän mennessä ilmoittautuneet yritykset:
Moninaiset Lähdeaho Tmi
Radio ja kuva Pelkonen
Autohuolto Pöntinen
Mikkeli Siivotaan
Katin unelmat
Tilespoint Mikkeli
Kärkipyörä
Porrassalmenranta Ky
Punkaharjun kuljetus Muhonen Oy
Haapasen kotileipomo
Jalavilla
R. ja V-P. Partonen Ky
Mikkelin lemmikkikeskus Oy
Isännöinninsydän Oy
Selamatic oy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti saadaan näiden pilottiyritysten kautta levitettyä sanaa. Yritysten menestymisen kautta useammat ymmärtävät itsekin herätä ja hypätä kyytiin. Tietoisuus lisääntyy muillekin kuin pilottiyrityksille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 080

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 810

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 134 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 83 989

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Sulkava, Hirvensalmi, Mäntyharju, Mikkeli, Enonkoski, Puumala, Kangasniemi, Rantasalmi, Pieksämäki, Pertunmaa, Heinävesi, Joroinen, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Etelä-Savon Yrittäjien jäsenistä 32% on naisia ja loput 68% miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritysten aiesopimuksia mukaantulosta hankkeeseen 16 kpl, joista 9 on naisia, 7 miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole hankkeen päätavoite; valinnoissa huomioidaan kyllä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Ei suoraa vaikutusta luonnolle. Kyseessä ihmisen osaamisen kehittäminen. Välillisesti voi olla vaikutuksia, kuten yrityksen digitaalisten ratkaisujen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Ei suoraa vaikutusta. Ajokilometrit pyritään vähentämään digitalisaation myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ei suoria vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Ei suoraa vaikutusta. esimerkiksi ajokilometrit vähentyvät.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei suurempia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 5
paperin ja muun materiaalin mahdollisimman vähäinen käyttö -> sähköinen materiaali ja markkinointi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei merkitystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Yritykset menestyvät- työpaikkoja syntyy- yritykset pysyvät hengissä- elinvoimaa kuntiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Yritysten herättely aiheeseen ja osaamisen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hanke edistää verkostoitumisessa sähköisiä kanavia. Liikkuminen voi vähentyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Yrittäjien verkostoituminen ja uudet työkalut yritystoimintaan.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
ei suurempaa merkitystä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Ajassa mukana oleminen.
Kulttuuriympäristö 3 3
Yrityskulttuurin edistäminen- uudet tavat verkostoitua ja yhteistyö.
Ympäristöosaaminen 2 2
Yrittäjien ymmärrys ympäristöä kohtaan paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoite oli yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhtäaikainen edistäminen digitalisoituvassa ympäristössä. Tavoitteena oli myös kehittää ja uudistaa pk-yritysten liiketoimintaosaamista huomioiden digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Tavoitteena oli myös, että yrittäjä oppisi käyttämään arkea helpottavia digitalisia työkaluja sekä yrittäjien keskinäinen vuorovaikutus ja verkostoituminen lisääntyisi.

Hanke toimi Mikkelissä, Savonlinnassa ja pieksämäellä.

Hankkeeseen osallistui 48 yritystä ja yksi kevyt yrittäjä. Näistä yrityksistä kuusi kävi hankkeen tuottamassa kahdessa eri koulutuskokonaisuudessa. Myynnin ja markkinoinnin koulutusta järjestettiin ylivoimaisesti eniten hankkeen aikana. Asenteet digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kohtaan ovat alueella parantuneet merkittävästi. Hanke onnistui myös kaventamaan digitaalisuuden tuomia osaamiskuilua. Hankkeeseen osallistuneiden yritysten digi tieto-taidot ja ymmärrys aihetta kohtaan on parantunut. Työpajat ovat onnistuneet lisäämään yrittäjien verkostoitumista.