Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20846

Hankkeen nimi: Ikioma Ihana Imatra

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1086556-9

Jakeluosoite: Parikkalantie 45

Puhelinnumero: +358505969489

Postinumero: 59100

Postitoimipaikka: Parikkala

WWW-osoite: http://www.karkileader.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: BAGGE RIITTA LEENA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.bagge(at)karkileader.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505969489

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Etelä-Saimaan 4H ry, 0206808-4
Art Platform Norppa ry, 2944024-5
Imatran Pallo-Veikot IPV ry, 0159222-0
Imatran Kusanku ry, 1454222-2
Feeniks Linnun ry, 2866234-8
Työn Vuoksi ry, 1464587-0
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, 1510021-5
Vuoksen 4H -yhdistys ry, 0678585-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on
1) käynnistää kansalaislähtöisen kehittämisen toimintatavan juurruttaminen Imatran kaupunkialueelle,
2) lisätä sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, edistää työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia sekä sosiaalista osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä yhdistysten toimintaa ja
3) kannustaa yhdistyksiä tekemään yhteistyötä yli totuttujen rajojen.

Ikioma Ihana Imatra -hankkeessa on monta osaa: Valmennusosa ja 5-7 osahanketta.

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry vastaa hankkeen valmennusosan toteuttamisesta. Valmennusosa tähtää kansalaislähtöisen kehittämisen toimintatavan juurruttamiseen Imatralla. Valmennusosassa aktivoidaan potentiaalisia hanketoimijoita, järjestetään koulutusta ja hankeneuvontaa ja käynnistetään ”Imatra” –työryhmän toiminta. Valmennusosassa hoidetaan lisäksi hankkeen koordinointi ja hallinto.

Osahankkeiden toteuttajia ovat Imatralla asuvien työttömien nuorten, syrjäytymisvaarassa olevien ja maahanmuuttajien parissa toimivat yhdistykset, jotka suunnittelevat ja testaavat yhdessä uusia toimintamalleja, jotka lisäävät sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, edistävät työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia sekä sosiaalista osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Hankkeen aikana syntyvät toimintamallit jäävät osaksi yhdistysten perustoimintaa myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen päätavoitteena on saada ihmiset tarttumaan itse toimeen, uskomaan omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa ja tekemään yhteistyötä yli totuttujen rajojen.

Kohderyhmät:
* Imatra-työryhmän jäsenet ja
* Imatralla asuvien työttömien nuorten, syrjäytymisvaarassa olevien sekä maahanmuuttajat parissa toimivat yhdistykset.

Välilliset kohderyhmät:
* Imatran kaupungin alueella asuvat, ilman työtä olevat nuoret,
* syrjäytymisvaarassa olevat sekä
* maahanmuuttajat.

Hankkeen vaikutuksesta
* 5-7 osahankkeen toteuttajaa on "tarttunut toimeen" (hanke toteutetaan yhteistyössä 5-7 paikallisen yhdistyksen kanssa),
* kukin osahankkeen toteuttaja on löytänyt viisi uutta yhteistyökumppania, joiden kanssa on vaihdettu hyviä käytäntöjä,
* osahankkeissa on luotu seitsemän uutta toimintamallia ja
* 30 yhdistystä on kehittänyt toimintatapojaan niin, että ne voivat paremmin tukea osallisuutta ja olla ehkäisemässä syrjäytymistä.
* "Imatra" -työryhmän ja muiden hankkeeseen osallistuneiden toimijoiden hankeosaaminen on lisääntynyt ja valmiudet jatkaa paikallista kansalaislähtöistä kehittämistoimintaa ovat vahvistuneet,
* hanketoimijoilla on valmiudet hyödyntää hankerahoitusta myös muissa yhteyksissä ja
* välilliseen kohderyhmään (Imatralla asuvat työttömät nuoret, syrjäytymisvaarassa olevat sekä maahanmuuttajat) kuuluvia henkilöitä on osallistunut osahankkeisiin ja saaneet myönteisiä kokemuksia. Ko. henkilöiden kokemukset välittyvät kannustavina esimerkkeinä heidän lähipiiriin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

* Imatra-työryhmän jäsenet ja
* Imatralla asuvien työttömien nuorten, syrjäytymisvaarassa olevien sekä maahanmuuttajien parissa toimivat yhdistykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

* työttömät, erityisesti nuoret
* syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt
* maahanmuuttajat (erityisesti naiset ja nuoret)

Välillisesti hankkeesta hyötyvät kaikki imatralaiset. Yhteisöllisyyden lisääntyminen innostaa ja aktivoi!

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 109 875

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 102 061

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 875

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 124 561

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran

Kunnat: Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Imatran työttömyysaste oli maaliskuussa 2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilaston mukaan 18,6 % Miesten osuus työttömistä työnhakijoista oli 58 % ja naisten osuus 42 %. Ulkomaalaisten osalta tilasto on tehty koko Kaakkois-Suomen alueelle. Sen mukaan naisia on työttömistä työnhakijoista pieni enemmistö.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Osahankkeiden hakijat pohtivat hankesuunnitelmissaan sitä, miten miehet ja naiset saadaan sitoutettua parhaiten hanketoimintaan. Osalle ihmisiä sopii parhaiten suoraan toimeen tarttuminen ja osalle taas ryhmäytymisen kautta syntyvän verkoston kautta tapahtuva toiminta. Vaikutusta on varsinkin vanhempien työikäisten keskuudessa aiemmalla työhistorialla. Hakijan ollessa yhdistys, jonka toiminnot ovat aiemmin painottuneet jommankumman sukupuolen suuntaan, on hakuvaiheessa mietittävä tarkoin se, miten vähemmälle huomiolle jääneen sukupuolen edustajat saadaan sitoutettua mukaan kehittämistoimiin. Keinoja voi löytyä esimerkiksi viestinnästä ja hankkeen toimenpiteiden sisältörakenteesta. Sukupuoli ei itsessään ole kuitenkaan homogeeninen ryhmä. On huomioitava myös se, että osa naisista haluaa toimia miesten kanssa ja päinvastoin. Painotus onkin hyvä muotoilla ennemmin niin, että puhutaan mies- ja naisenemmistöistä eikä puhtaasti mies- ja naisryhmistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei ole erityisiä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyviä tavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen sekä tunne omien vaikuttamismahdollisuuksien vahvistumisesta edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Monikulttuurisen osahankkeen myötä voidaan vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemalla pyritään edistämään hyvinvointia mm. kevytyrittäjyyden avulla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet

Ikioma Ihana Imatra -hankkeen päätavoitteena oli saada ihmiset tarttumaan itse toimeen, uskomaan omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa ja tekemään yhteistyötä yli totuttujen rajojen.
Hanketta toteutettiin Valmennusosan lisäksi viidessä osahankkeessa.
Valmennusosan tavoitteena oli käynnistää kansalaistoimijalähtöinen kehittämistoiminnan juurruttaminen Imatran kaupunkialueelle.
Osahankkeiden tavoitteena oli lisätä sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, edistää hankkeen välillisen kohderyhmän työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia sekä sosiaalista osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä yhdistysten toimintaa.

Toimenpiteet

Valmennusosassa järjestettiin säännöllisesti tilaisuuksia, joissa informoitiin hankkeen mahdollisuuksista ja joissa yhdistystoimijat tapasivat toisiaan. Potentiaaliset Ikioma Ihana Imatra -hanketta toteuttavat hankeajatukset jalostettiin osahankkeiksi, joista Imatra-ryhmä valitsi parhaat osahankkeet muutoshakemuksiin ja toteutettaviksi. Lisäksi valmennusosassa tuettiin ja neuvottiin osahankkeitten toteuttajia hankkeen eri vaiheissa ja hoidettiin hankkeen hallinto.
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n, Työn Vuoksi ry:n, Imatran Kusanku ry:n , Art Platform Norppa ry:n ja Imatran Pallo-Veikot ry:n osahankkeissa keskiasteen opiskelijoita ohjattiin uusien harrastusten pariin, joukko pitkäaikaistyöttömiä tutustui arkistomateriaalia digitoidessaan kotiseutuunsa, tehtiin yhdessä nuorten kanssa selvitys sisäaktiviteettipuiston edellytyksistä, luotiin erityisesti maahanmuuttajataustaisista taide- ja kulttuurialan toimijoista Taidebulevardi-verkosto ja käynnistettiin eSport-kerhotoiminta Imatralla.

Tulokset

Imatra-ryhmän toiminta jatkuu osana Kärki-LEADERIn toimintaa. Osahankkeessa ideoitu sähköinen harrastushakupalvelu on työn alla, digipajatoiminta jatkuu, sisäaktiviteettipuiston selvitykset ovat käynnissä, Taidebulevardi-verkosto on olemassa ja ryhtyy tiedottamaan tapahtumistaan Etelä-Karjalan uudessa tapahtumakalenterissa ja e-urheilutoiminta jatkuu Imatralla.
Osahankkeiden toteuttajien lisäksi monet muutkin imatralaiset yhdistykset saivat hankkeen aikana tietoa rahoituksen hakemisesta ja hankkeen toteuttamisesta.