Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20849

Hankkeen nimi: TYP KARTOITUSJAKSO TYÖLLISYYSPALVELUISSA

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0169321-6

Jakeluosoite: Pl 41

Puhelinnumero: 0401044000

Postinumero: 81701

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: http://www.lieksa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Schroderus Raija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyyspalveluvastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.schroderus(at)lieksa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5669156

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on laatia kehittämissuunnitelma Lieksan kaupungin työllisyyspalvelujen toteuttaman työvoiman palvelukeskuksen kartoitusjaksolle.
Hanke toimii yhteistyössä työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisessa kokeilussa Pohjois-Karjalassa sekä muiden hankkeiden, kuten Ohjaamo 2.0 ja Työtä ja osaamista Pielisen Karjalan yrityksiin, kanssa.
TYP kartoitusjakson kehittäminen uutena toimintana Lieksan kaupungin työllisyyspalvelussa palvelee myös muita moniammatillista työtä tekeviä Pohjois-Karjalassa yhdenmukaistaen työ- ja toimintakykyarvioita ja kehittäen palvelun laatua. Kartoitusjakson kehittämisestä hyötyvät kunnat, jotka toteuttavat kartoitusjakson omana toimintanaan.
Hankkeen aikana Lieksassa on arvioitu olevan noin 100 henkilöä kartoitusjaksoilla. Kartoitusjakson kehittämisessä hyödynnetään Pielispaja-hankkeessa luotuja asiakaslähtöisiä käytäntöjä ja moniammatillista verkostoyhteistyötä. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä palvelun laadun kehittämiseen.
Hankkeen tuloksena saadaan kehitettyä Lieksan kaupungin työllisyyspalvelulle TYP kartoitusjakson toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

TYP kartoitusjakson asiakkaat ovat vähintään vuoden työttömänä olleita ja ohjautuvat palveluun TE-toimistosta ja sosiaalitoimistosta. Suurin osa asiakkaista tarvitsee moniammatillista tukea ja yksilöllistä ohjausta työllistymisen ja/tai kouluttautumisen edistämiseksi. Asiakkaiden ohjauksessa tulee huomioida erityisesti pitkään jatkuneesta työttömyydestä aiheutuneet seuraukset, oppimishäiriöt ja terveydelliset asiat.
Kohderyhmässä on kaiken ikäisiä pitkään työttömänä olleita henkilöitä, myös maahanmuuttajia. Arviolta tällaisia TYP kartoitusjaksolle ohjattavia henkilöitä Lieksassa on vuonna 2017 noin 100 henkilöä.
Toisena kohderyhmänä on Lieksan kaupungin työllisyyspalvelun ja TYP:n henkilöstö, jotka osallistetaan hankkeessa toimintamallin kehittämiseen. Jatkossa kartoitusjaksojen järjestäminen on Lieksan työllisyyspalvelun vastuulla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Lieksan kaupungin sosiaalitoimen ja Pohjois-Karjalan TE-toimiston Lieksan toimipisteen kanssa sekä Lieksan kaupungin työllisyyspalvelun ja terveyspalveluiden ja Lieksassa toimivien oppilaitosten, yhdistysten ja yritysten kanssa.
Yhteistyötä tehdään myös maakunnan kuntien kanssa painopisteen ollessa Pielisen Karjalassa. Maakuntakokeilun ja maakunnan eri työllisyystoimijoiden ja -hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 400

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 53 964

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Timitranrannantie 2

Postinumero: 81720

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmästä miehiä on noin 60%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasavertainen kohtelu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole varsinaisesti sukupuolitasa-arvohanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja materiaalien edelleen kierrättäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Teemme palveluita, jotka tukevat asiakkaidemme tulevaisuuden suunnittelua.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Green care-ajattelun mukainen liikkuminen ja logistiikka.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Erityisesti kohderyhmän ja elinympäristön hyvinvoinnin edistäminen. Tiedon jakaminen myös muille kuin kohderyhmälle.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Edistämme sukupuolien ja sukupolvien tasa-arvo Suomen lakien mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Monikulttuurisuus, laaja alue ja liikenneyhteydet huomioidaan hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Ympäristöosaamisen kehittäminen green care-ajattelun pohjalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TYP kartoitusjakso -hankkeen tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma Lieksan kaupungin työllisyyspalvelujen toteuttaman työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kartoitusjaksolle. Hankkeessa luotiin uusi toimintamalli TYP-kartoitusjaksolle Lieksan kaupungin työllisyyspalveluissa. Hankkeen aikana suunniteltiin asiakasprosessiin lomakkeet, joiden käyttöä testattiin hankkeessa työllisyyden toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin työvalmentajien osaamista. Lyhytkoulutuksia järjestettiin ja henkilöstöpalavereissa käytiin läpi onnistumisia ja työhön liittyviä haasteita. Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä työllisyyspalvelun kanssa sähköisten palvelujen käytön opastuskoulutus. Kaikki työllisyyspalvelun työpajoilla olleet asiakkaat osallistuivat koulutuksiin ja sähköisten palvelujen opastusta jatketaan työllisyyspalveluissa. Hankkeen aikana tiivistettiin yhteistyötä kaikkien työllisyystoimijoiden kanssa ja yhteistyötä jatketaan edelleen.

Hanke toimi yhteistyössä työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisessa maakunnallisessa kokeilussa Pohjois-Karjalassa sekä muiden hankkeiden, kuten Ohjaamo 2.0 ja Työtä ja osaamista Pielisen Karjalan yrityksiin, kanssa. TYP kartoitusjakson kehittäminen uutena toimintana Lieksan kaupungin työllisyyspalvelussa palvelee myös muita moniammatillista työtä tekeviä Pohjois-Karjalassa yhdenmukaistaen työ- ja toimintakykyarvioita ja kehittäen palvelun laatua. Kartoitusjakson kehittämisestä hyötyvät maakunnassamme kunnat, jotka toteuttavat kartoitusjakson omana toimintanaan. Hankkeessa kiinnitettiin erityisesti huomiota asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä palvelun laadun kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena oli asiakkaiden työllistymisen edistäminen, niin että kaikille asiakkaille löytyy ratkaisu. Muina tavoitteina olivat hyvien käytäntöjen levittäminen Pohjois-Karjalan kuntiin ja TYP:n toimintaedellytysten vahvistaminen huomioiden alueen erityispiirteet.