Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20852

Hankkeen nimi: Kainuun Biotalouden Osaamisen kehittäminen (KBO) -hanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAVERINEN TUULA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun Ammattiopisto (KAO), 0214958-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa on tavoitteena luoda biotalouden osaamistarjotin, jolla vastataan Kainuulle tärkeän avaintoimialan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Hankkeessa tehtävä tarjotin pitää sisällään koulutuspalvelupaketteja, joita tuotetaan niin maakunnan kuin muidenkin suomalaisten kouluttajien toimesta. Myös kansainvälistä osaamistuontia tarkastellaan, mutta pääpaino on kotimaisissa kouluttajissa.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista. Kaksi ensimmäistä ovat valmistelevia toimenpiteitä. 1) Kysyntäkartoitus kai-nuulaisten biotalousalan osaamistarpeista. 2) Tarjontakartoitus kouluttajatahoista Suomessa sekä kansainvälisesti (mikäli tarvittavaa osaamista ei Suomesta löydy). 3) Osaamistarjotin – tämä toimenpide on hankkeen keskeisin. Biotalousalan koulutusten tarjoajien kanssa luodaan palvelupaketteja.

Palvelupaketit ovat pääsääntöisesti täydennyskoulutuskokonaisuuksia, joiden sisältö ja tarvittavat verkostot luodaan tässä hankkeessa. Koulutusten laajuus on todennäköisesti muutamia kuukausia. On mahdollista, että myös tutkintoon johtavia koulutustarpeita ilmenee hankkeen kuluessa. Itse koulutusten toteutus ei sisälly tämän hankkeen toimenpiteisiin.

Hankkeen biotalouden tarkastelussa noudatetaan Kainuun biotalousstrategian jaottelua keskittyen biotalouden tuottei-siin sekä niihin liittyviin hankintakysymyksiin ja jalostukseen. Lisäksi tarkastellaan myös uusiutuvaan energiaan liittyviä tarpeita. Hankkeessa ei tarkastella ruokaan, luontomatkailuun ja hyvinvointiin liittyviä osaamistarpeita, vaikka ne biotalousstrategiassa lasketaankin alaan. Rajaus perustuu siihen, että näillä aloilla on jo koulutusta Kainuussa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaationa tuoden osaamista lähinnä muista suomalaisista ammattikorkeakouluista. Kainuun ammattiopisto tuottaa vuorostaan ammatillista biotalousalan osaamista omien koulutusvastuidensa puitteissa tai hyödyntäen verkostojaan. Ammattikorkeakouluasteella koulutus tulee mitä todennäköisimmin Kainuun ulkopuolelta. KAMKilla ei ole biotalousalan koulutuksia.

Projekti on Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa on mukana Kainuun ammattiopisto. Ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen hallinnoinnista, selvityksen yrityskentän tarvekartoituksen tekemisestä sekä biotalousalan korkeakoulutarkastelun laadinnasta. Kainuun ammattiopisto tekee biotalousalan ammatillisen koulutustarjonnan tarkastelun sekä osallistuu yrityskentän tarvekartoituksen suunnitteluun. Opetustarjotin tehdään yhteistyössä, kuitenkin niin että hankkeen hallinnoijalla on päävastuu.

Hanke kestää 11 kuukautta 1.2.2017 - 31.12.2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 €, josta omarahoitusosuus on 30 %. Omarahoitusosuus koostuu Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammattiopiston ja Kainuun liiton osuuksista. Hankkeesta 70 % rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on tyypiltään kertakorvausmallinen (lump sum).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat kainuulaiset biotalousalan yritykset ja muut bioalan toimijat, joiden osaajatarvetta tarkastellaan kattavasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hanke kohdistuu sekä KAMK:n että KAO:n henkilökuntaan, kun yhteistä osaamistarjotinta ja siihen liittyvää palvelumallia rakennetaan yhteistyössä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Puolanka, Kajaani, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 36

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista toimintaympäristön analyysia ei ole tehty, mutta bioalalla toimii sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektissa ei osallistuvia henkilöitä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on luoda biotalouden osaamistarjotin, jolla vastataan Kainuulle tärkeän avaintoimialan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 9
Hankkeessa lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvää osaamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hankkeessa lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvää osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Uusien koulutuspalveluiden kehittäminen bioalalle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on tavoitteena luoda biotalouden osaamistarjotin, jolla vastataan Kainuulle tärkeän avaintoimialan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Hankkeessa tehtävä tarjotin pitää sisällään koulutuspalvelupaketteja, joita tuotetaan niin maakunnan kuin muidenkin suomalaisten kouluttajien toimesta.

Hanke koostuu kolmesta työpaketista. 1) Kysyntäkartoitus kainuulaisten biotalousalan osaamistarpeista. 2) Tarjontakartoitus kouluttajatahoista Suomessa sekä kansainvälisesti (mikäli tarvittavaa osaamista ei Suomesta löydy). 3) Osaamistarjotin – tämä toimenpide on hankkeen keskeisin. Biotalousalan koulutusten tarjoajien kanssa luodaan palvelupaketteja. Palvelupaketit ovat pääsääntöisesti täydennyskoulutuskokonaisuuksia, joiden sisältö ja tarvittavat verkostot luodaan tässä hankkeessa. Koulutusten laajuus on todennäköisesti muutamia kuukausia.

Hankkeen biotalouden tarkastelussa noudatetaan Kainuun biotalousstrategian jaottelua keskittyen biotalouden tuotteisiin
sekä niihin liittyviin hankintakysymyksiin ja jalostukseen. Hankkeen biotalouden päätoimialat ovat metsätalous, mekaaninen ja kemiallinen puunjalostus sekä luonnontuoteala.

Kajaanin ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaationa tuoden osaamista lähinnä muista suomalaisista ammattikorkeakouluista. Kainuun ammattiopisto tuottaa vuorostaan ammatillista biotalousalan osaamista omien koulutusvastuidensa puitteissa tai hyödyntäen verkostojaan. Ammattikorkeakouluasteella koulutus tulee mitä todennäköisimmin Kainuun ulkopuolelta. KAMKilla ei ole biotalousalan koulutuksia. Hanke kesti 13 kuukautta 1.2.2017 - 28.2.2018.

Hankkeen aikana järjestettiin kyselykartoitusten lisäksi kolme työpajaa ja seminaari, jotka käsittelivät biotalouden valittujen toimialojen osaamisen kehittämisen tarpeita, haasteita ja keinoja. Tuloksina koottiin potentiaalisten biotalouden kouluttajien koulutustarjonta. Hankkeen aikana laadittiin aiesopimuksia biotalousalan koulutuksen järjestämiseen mikäli suunnitellut investoinnit toteutuvat. Lisäksi käynnistettiin ammattikorkeakoulujen kanssa biotalouden muuntokoulutuksen suunnittelu. Ammattiopistotasolla vastataan lyhyt kursseilla erityisesti metsätalouden ja logistiikan haasteisiin.