Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20853

Hankkeen nimi: Robotiikan ja automaatiotekniikan osaamisen kehittäminen Kainuussa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Puhelinnumero: 08 - 61651

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HÄNNINEN OSMO TAPIO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.hanninen(at)kao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 0819951

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja syventää Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy sekä yritysten henkilöstön osaamista robotiikassa ja automaatiotekniikassa. Erityisesti oppilaitoksissa on huomattu tarve laajemmalle opettajien ja muun henkilöstön osaamisen lisäämiselle ja syventämiselle robotiikassa ja automaatiotekniikassa. Hankkeessa tuotetaan uutta oppimateriaalia ja tehtäviä alan koulutukseen.

Hankkeen tavoitteena tuoda käytäntöön 5S menetelmä osaksi Kainuun ammattiopiston toimintaa. 5S järjestelmä on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua. Järjestelmä perustuu Lean-ajatteluun.

Hankkeen tavoitteena on pyrkiä lisäämään Kainuun ammattiopiston metallialan opetuksen vetovoimaisuutta sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen osalla. Lisäksi alalle pyritään saamaan naisia sekä opiskelijoiksi että työntekijöiksi. Kainuussa alalla on työvoimapula, mutta alan vetovoimaisuus hakijamäärillä mitattuna on alhainen.

Hankeen toimenpiteet:
1) Robotiikan ja automaatiotekniikkaan liittyvä osaamisen kehittäminen
2) Opettajien työelämäjaksojen suunnittelu ja toteuttaminen.
3) Robotiikkaan ja automaatiotekniikkaan liittyvien oppimateriaalien ja tehtävien suunnittelu ja toteutus uusiin
oppimisympäristöihin
4) Metallialan koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen.
5) 5S - menetelmän käyttöönotto KAO:ssa
6) Hankkeen tulosten arviointi, levittäminen ja tiedottaminen

Hankkeen tulokset:
- Opettajien ja yritysten henkilöstön osaaminen on kehittynyt robotiikan ja automaatiotekniikan osalta.
- Hankkeessa on tuotettu uutta oppimismateriaalia ja tehtäviä yrityksissä toteutettavaan oppimiseen.
- 6S menetelmään on sitouduttu ja se on otettu käyttöön metallialalla. Yrityksille on jaettu tietoa menetelmästä.
- Alan vetovoiman lisäämiseksi on tehty toteuttamissuunnitelma ja sitä on toteutettu koko hankkeen ajan.
- Uusi teknologia on otettu käyttöön opetuksessa sekä uutta oppimateriaalia ja tehtäviä kyetään tuottamaan jatkossa
laadukkaasti.
- Alan vetovoimaisuus opiskelijoiden hakeutumisessa alalle on kasvanut ja erityisesti naiset ovat kiinnostuneet alasta
aiempaa enemmän.
- Metallin toimialan yrityksille on tulevaisuudessa tarjolla entistä osaavampaa työvoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Kainuun ammattiopiston metalli- ja sähköalan opettajat ja henkilöstö, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n opetus- ja muu henkilöstö, metallialan yritykset ja niiden henkilöstö sekä metallialasta kiinnostuneet sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen potentiaaliset tulevat opiskelijat. Lisäksi kohderyhmänä ovat myös Kainuun perusopetuksen opinto-ohjaajat sekä Kainuun TE -toimiston uraohjaajat. Kainuussa perusopetuksessa olevien viimeisen vuoden oppilaiden määrä on noin 800 henkilöä. Potentiaalisia metallialasta kiinnostuneita aikuisopiskelijoita arvioisimme olevan noin 100 henkilöä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat molempien oppilaitosten sekä nuoret- että aikuisopiskelijat. Kainuun ammattiopiston osalta metalli- ja sähköalan opiskelijoita on 309 ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oyn osalta tekniikan alan opiskelijoita on noin 150.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 216 144

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 216 144

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 288 191

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 288 191

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnittelussa on huomioitu naisten vähäinen hakeutuminen metallialan opiskelijoiksi ja sitä myötä alalle töihin. Ala kärsii työvoimapulasta ja tulevaisuudessa olisi tärkeää että myös naiset hakeutuisivat opiskelijoiksi tälle varsin miesvaltaiselle alalle. Robotiikan ja automaation lisääntyminen alan yritysten tuotannossa vähentää työn fyysistä kuormittavuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään vaikuttamaan naisten hakeutumiseen metallialan opiskelijoiksi. Osa hankkeen viestintätoimenpiteistä tullaan kohdistamaan selkeästi naiskohderyhmälle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on molempien oppilaitosten ja maakunnan metallialan yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen robotiikan ja automaatiotekniikan tehtävissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
5S menetelmän yksi ulottuvuus on minimoida materiaalien käyttöä ja niistä syntyviä jätteitä. Jätteiden lajittelu tarkentuu ja tehostuu.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Robotiikan osaamisen lisääntyminen kehittää yritysten tuotantoa ja parantaa heidän kilpailuasemaansa toimialan markkinoilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa tuotetaan uusia oppimismateriaaleja ja tehtäviä yrityksissä tapahtuvaan oppimiseen ja opiskeluun.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
5S menetelmä mahdollistaa terveellisemmän, turvallisemman ja viihtyisämmän työympäristön.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeessa pyritään kasvattamaan naisten hakeutumista alalle opiskelijaksi ja työntekijöiksi. Tämä edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 7
5S menetelmässä on huomioitava jätteiden vähentäminen, lajittelu ja kierrätys sekä muut ympäristöasiat.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Robotiikan ja automaatiotekniikan osaamisen kehittäminen Kainuussa hanketta haettiin investointihankkeen rinnalle. Alueella käynnistyi Robotiikka-automaatiota Kainuuseen (EAKR A71616) hanke robotiikan investointeihin. Hankkeen budjetti oli 1,5miljoonaa euroa, josta yrityksien omarahoitusosuus oli 10%. Investointihankkeella saatiin laitteistohankintoja oppilaitoksiin sekä alueen yrityksiin. Tämän hankeen tavoitteena oli oppilaitosten ja yritysten henkilöstön kehittämisen ja osaamisen lisääminen robotiikan- ja automaatiotekniikan osalta. Hanke mahdollisti koulutusten järjestämisen ja osaamisen syventämisen harjoittelujen avulla. Hankkeen muita tavoitteita olivat automaatiotekniikan osaamisen kasvattaminen, 5S-menetelmän käyttöönottaminen Kainuun ammattiopiston metallialan tiloissa, sähköisten oppimateriaalinen valmistaminen sekä alan vetovoimaisuuden kasvattaminen. Alan työllisyystilanne on ollut jo pitkään hyvä, mutta alalle hakeutuvia opiskelijoita määrä vähäinen.
Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden ansiosta robotiikan osaaminen on kehittynyt merkittävästi. Kainuun ammattiopistossa robotiikan osaamista ei aikaisemmin ollut. Hankkeen avulla ja sen aikana opiskelijat ovat suorittaneet robotiikkaan liittyviä tutkinnonosia.
Automaatiotekniikassa hankkeen avulla olemme pystyneet syventämään osaamista ja parantamaan sekä laajentamaan opetuksen sisältöjä. Tavoitteiden mukaisten opetusmateriaalien ansiosta opiskelijat kykenevät opiskelemaan ammatillisia tutkinnonosia mm. työelämäjaksoilla tai oppisopimusopiskelijoina. Opiskelijoiden osaamisen seuranta on helpottunut uusien toimintatapojen myötä. Oppisopimuskoulutus on kasvanut hankkeen aikana merkittävästi.
Hankkeessa otettiin käyttöön oppilaitoksen työtiloissa Lean-filosofiaan perustuva 5S-menetelmä. Uusien oppimisympäristöjen vaikutukset opetustoimintaan ja oppilaisiin ovat merkittävät. Työsalityöskentelyn ns. hukkatyön osuus on vähentynyt, mikä vaikuttaa ohjaukseen ja opetukseen käytettävän ajan lisääntymisenä. Opetussalien viihtyvyyden lisääntyminen on vaikuttanut opiskelijoiden motivaatioon ja tehokkuuteen. Viihtyisät ja siistit tilat ovat vaikuttaneet myös opiskelijoiden yleiseen käyttäytymiseen. Menetelmän avulla olemme saaneet siisteyden ja järjestyksen ylläpidossa olevat ongelmat poistettua lähes kokonaan.
Alan vetovoimaisuus on kasvanut hakijoiden lisääntyessä. Markkinoinnissa olemme luoneet Metal Crew yhteisön, jossa on mukana alueen yrityksiä. Näkyvyyttä on lisätty sosiaalisessa mediassa sekä paikallisissa markkinointikanavissa mm. MTV3 Spotissa. Hakijoiden määrä on kasvanut n. 56% ja tyttöjen tai naisten osuus moninkertaistunut verrattuna tilanteeseen ennen hankeen alkamista.
Hankkeessa toteutetut toimenpiteet ovat kokonaisuudessaan vaikuttaneet merkittävästi Kainuun ammattiopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaan. Oppilaitosten kehitys vaikuttaa myös Kainuun alueen yrityksiin.