Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20854

Hankkeen nimi: Rakentamisen digitalisaatio

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013 260 600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503116314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakentamisen alalla on käynnissä rakennemuutos. Alan rakennemuutoksen ajureina ovat kustannuskilpailukyky avoimilla markkinoilla, resurssi- ja materiaalitehokkuus, työvoiman saatavuus väestön ikärakenteen muuttuessa, laatu, toimitusajat ja digitalisaatio. Lisäksi rakennuttajien vaatimukset, kuten energiatehokkuus, uudet omistajuusmallit, elinkaariajattelu ja rakentamisen kuivaketjun hallinta vaativat uusia toimintamalleja. Kaikki nämä tekijät yhdessä vaativat uusia johtamisen ja organisoitumisen malleja, joiden avulla alan toimijoiden kilpailukykyä voidaan lisätä.

Digitalisaatio rakentamisen alalla ei ole vielä kovin kehittynyttä toistaiseksi. Digitalisaatiota voidaan hyödyntää rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa esimerkiksi suunnittelussa, tuotanto- ja toimitusketjun hallinnassa, laadun hallinnassa, rakennuksen toiminnan ja energiankulutuksen mittaamisessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa. ICT-alan yrityksille rakentamisen suuret volyymit tarjoavat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen ICT- ja rakentamisen- sekä kiinteistöalan toimijat, joka mahdollistaa uusien digitaalisten ratkaisujen tunnistamisen ja käyttöönoton sekä sitä kautta käyttäjälähtöisten innovaatioiden syntymisen. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa kehittämisenkohteita rakentamisen alan ja kiinteistöjen ylläpitäjien toiminta- ja johtamisen prosesseissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea ICT-alan yrityksiä rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpidon digitalisaatioon liittyvien yritysvetoisten kehittämishankkeiden toteutuksessa tuomalla uudet kehittämisen menetelmät toimijoiden käyttöön. Hankkeen toiminnan tavoitteena on toisaalta tukea rakentamisen- ja kiinteistöalojen yritysten johtamista, uudistumista, tuottavuutta sekä kilpailukykyä alan rakennemuutoksessa. Toisaalta auttaa ICT-alan toimijoita uusien liiketoiminta mahdollisuuksien löytämisessä ja liiketoiminnan uudelleen suuntaamisessa, johon rakentamisen ala tarjoaa uusia mahdollisuuksia.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään työpajoja rakentamisen-, kiinteistö- ja ICT-alan yrityksille, jotka tähtäävät näiden toimijoiden sekä hankkeen toteuttajan osaamistason nousuun. Toimenpiteiden avulla tunnistetaan kehittämisenkohteita rakentamisen alan ja kiinteistöjen ylläpitäjien toiminta- ja johtamisen prosesseissa. Hankkeessa järjestettävän asiantuntijatyöskentelyn avulla tuetaan ICT-alan yrityksiä rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpidon digitalisaatioon liittyvien yritysvetoisten kehittämishankkeiden toteutuksessa tuomalla uudet kehittämisen menetelmät toimijoiden käyttöön.

Hankkeen tuloksena syntyy yhteistyöverkosto, joka koostuu ICT-, rakentamisen-, kiiteistöalan yrityksistä sekä kehittäjäorganisaatioista. Yhteistyöverkoston avulla lisätään alojen toimialarajat ylittävää yhteistyötä, avointa tiedon jakamista ja vertaisoppimista. Hankkeen tuloksena syntyy demonstraatioita ja pilottitoteutuksia digitaalista ratkaisuista ja palveluista rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon yhteydessä. Nämä demonstraatiot ja pilottitoteutukset tähtäävät edellä mainittujen alojen yritysten tuottavuuden kasvuun ja kilpailukyvyn parantumiseen. Hankkeen toimenpiteet auttavat ICT-alan toimijoita uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä sekä liiketoiminnan uudelleen suuntaamisessa. Kahden toimialan yhteisen muutosprosessin kautta luodaan myös edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat Pohjois-Karjalassa toimivat ICT-, talotekniikan ja rakentamisen alojen yritykset, kuten paikalliset sovelluskehittäjät, ohjelmistoyritykset, LVIAS-alan toimijat, insinööri ja arkkitehtitoimistot, rakennusliikkeet, rakennuttajat ja kiinteistöjen ylläpitäjät. Tämän lisäksi alueella toimivat eri kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajat, kuten Karelia-ammattikorkeakoulun opetus- ja TKI-henkilöstö kuuluvat hankkeen kohderyhmään.

Hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit on listattu alla:

ICT-ala

Softroi Oy (esisopimus)
Olapcon Oy, nykyisin osa Arcusys Oy:tä (esisopimus)
Collapick Oy (esisopimus)
Nolwenture Oy
Todea Oy

Rakentaminen

Rakennusliike K.Tervo Oy
Rakennusliike Purmonen Oy
Timber Bros Oy

Kiinteistöjen ylläpito

Joensuun Kodit Oy
Joensuun Yrityskiinteistöt
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

Yritysten kanssa käytävät neuvottelut ovat vielä osittain kesken. Neuvottelut tullaan saamaan päätökseen vuoden 2017 alkupuolella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat kuntien ja kaupunkien rakennuttaja- ja kiinteistöjen ylläpidon organisaatiot ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 452

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 307

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 275 835

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 271 443

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Karjalankatu 3

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 38

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rakentamisala on perinteisesti ollut miesvaltainen. Rakentamisen digitalisaation kehittämistyön myötä on mahdollista tukea myös naisten sijoittumista alalle töihin uusien ICT-ratkaisujen kehittämisen myötä. Naisia työskentelee ICT -alalla esim. koulutustehtävissa ja hankintaosaajina, jotka liittyvät myös tämän hankkeen toimenpiteisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen huomioidaan hankkeessa niin, että huomioidaan erityisesti naisten osaamisen rooli osana kehitystoimenpiteitä (ks. edellinen perustelu). Sukupuolinäkökulma huomoidaan hankkeen koulutusten sisällöissä, jotta ala näyttäytyisi yhä enemmän houkuttelevana myös naisille. Erityisesti koulutusten sisältöjen suunnittelussa otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (valtavirtaistaminen).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se huomioidaan erityisesti hankkeen koulutussisältöjen suunnittelussa (ks. edelliset perustelut).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Hankkeessa edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeessa edistetään paikallisten teollisuuden alojen kehittymistä jo olemassa olevien vahvuuksien pohjalta mukaan lukien teknologiat ja osaaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeessa tehtävät toimenpiteet tähtäävät uusiin ohjelmistoihon ja järjestelmiin pohjautuvien palveluiden syntymisen rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hankkeen edesauttamana syntyvät ohjelmisto- ja järjestelmäratkaisut tehostavat rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon prosesseja ja näin ollen pidemmällä aikavälillä vähentävät liikkumisen tarvetta ja tehostavat logistiikka.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 3
Hanke edistää osaamista ekologisten rakentamisen ratkaisuihin ja teknologioihin liittyen, esimerkiksi rakennusten energian kulutuksen optimoinnin saralla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toiminta aloitettiin verkostoitumistoimilla sopivien yrityskumppaneiden löytämiseksi ja kohderyhmän aktivoimiseksi. Järjestimme hankkeen aikana Joensuussa ja Kiteellä kolme erilaista Rakentamisen Digitalisaatio -seminaaria, joihin saimme kaikkiin mukaan kansallisen tason toimijoita. Järjestimme myös erillisiä työpajoja mm. tietomallintamisesta, rakennushankkeen viestinnästä ja kiinteistöjen ylläpidosta. Organisoimme yhdessä Tiedepuisto Oy:n ja Riverian projektien (digikarjalasta kajahtaa, robobisnes) kanssa yhteistyössä yhteensä 7 Business Café–tilaisuutta, joiden aiheita olivat mm. tekoäly, alustatalous, simulaatioiden hyödyntäminen ja tulevaisuuden johtaminen. Näistä osa jaettiin webconferencing-menetelmin Kiteelle (KETI) ja Nurmekseen (PIKES).

Toimme uusia kehittämisen menetelmiä toimijoiden käyttöön. Kehitimme rakentamisen tietomallin pohjalta yhteistyössä ICT- ja rakennusalan yritysten kanssa lisätyn todellisuuden järjestelmiä ja virtuaalitodellisuusjärjestelmiä, joiden avulla kokeilimme tietomallin hyödyntämistä palautteen keräämisessä sidosryhmiltä, rakennushankkeen toimijoiden välisessä viestinnässä ja tuotteiden markkinoinnissa. Samalla tuimme ICT-yrityksiä toiminnan suuntaamisessa rakennusalan tuottavuuden parantamiseksi. Toteutimme Fluent Progress RT Oy, Abloy Oy ja PTC Inc. -yritysten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden kanssa kansainvälisen hackathon-tapahtuman, jossa kehitettiin ICT-teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja rakennustyömaan suunnitteluun ja seurantaan.

Järjestimme useita koulutuksia, joihin yrityskumppaneiden lisäksi osallistui Karelia-ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöä. Tällä tavalla saimme parannettua myös opetushenkilökunnan osaamista. Tämän pohjalta saimme kehitettyä yhteistyössä opettajien kanssa koulutusten ja yritysten käyttöön uuden Yleiset Tietomallivaatimukset (BIM) -opintojakson, jonka voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta verkko-opintoina. Laadimme lisäksi koulutusten käyttöön joitakin projektipankkiympäristöön koodattuja viitetalomalleja rakennusalan, talotekniikka-alan ja tietojenkäsittelyn opetusten käyttöön. Myös yrityskumppanit voivat hyödyntää näitä malleja.

Projektikumppaneiden joukko koostui IT-alan yrityksistä sekä rakentamisen, suunnittelun, LVIAS-alan ja kiinteistöjohtamisen alan yrityksistä. Projektin toimenpiteisiin osallistui kahden vuoden aikana edustajia kaikkiaan 38 yrityksestä ja kuudesta muusta organisaatiosta kaikista maakunnan seutukunnista.