Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20855

Hankkeen nimi: Eteenpäin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Casemet Oy

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2737608-3

Jakeluosoite: Insinöörinkatu 1, 50100 Mikkeli

Puhelinnumero: 0400859867

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.casemet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heli Hyyryläinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.hyyrylainen(at)casemet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400859867

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Casemet Oy:n vahvuus ja vaikuttavuus on teollisen metallituotannon lisäksi ammatillinen valmennus Eteenpäin-hankkeen myötä. Yrityksellä on vankka kokemus haasteellisissa tilanteissa olevien asiakkaiden työllistämispalveluiden järjestämisestä. Yritys tarjoaa heikossa työmarkkina asemassa oleville nuorille aidon yrityksen toiminta- ja työympäristön sekä työllistämistä edistävää palveluohjausta.
Hankkeessa tavoitteena on Casemetin kehittämän ja järjestämän Eteenpäin -kurssin kautta olla yksi toimija nuorille suunnatuissa matalan kynnyksen työpaikoista sekä olla yhtenä yritystoimijana alueen työllistämistä edistävien palvelujen kehittäjänä. Hankkeen kautta turvataan työvoiman ja palveluiden alueellisen saatavuutta. Tavoitteena on, että vähintään 30 % hankkeeseen osallistuneista nuorista työllistyy eteenpäin hankkeen jälkeen. Casemetin toteuttamien Eteenpäin- kurssien kohderyhmänä ovat alle 35-vuotiaat eteläsavolaiset nuoret, joilla on elämänhallintaan liittyviä haasteita, vaikeuksia päästä avoimille työmarkkinoille tai heillä ei ole esimerkiksi riittävää ammatillista koulutusta. Kohderyhmän nuoren taustalla voi olla syrjäytymistä, toimintakyvyn rajoitteita tai maahanmuuton tuomia haasteita. Kohderyhmään kuuluvat myös pitkäaikaistyöttömät nuoret, jotka eivät ole taloudellisesta tilanteesta johtuen päässeet työmarkkinoille.
Hankkeen aikana järjestettäville Eteenpäin-kursseille osallistuu kahden vuoden aikana 80 nuorta. Kymmenen viikkoa kestävälle kurssijaksolle ohjaudutaan TE-palveluiden kautta, kerrallaan 10 nuorta. Kurssiviikkojen aikana kurssilaiset tekevät erilaisia Casemetin tuotannollisia työtehtäviä (kokoonpano-, metalli- ja ohutlevyosastot), saavat yksilöllistä palveluohjausta sekä osallistuvat lähiviikkojen aikana työllistymistä ja elämänhallintaa vahvistaviin teemakoulutuksiin. Lähiviikkojen aikana kurssilaiset osallistuvat ohjattuun ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn. Yksilöohjaus keskittyy työkyvyn arviointiin, tarvelähtöiseen palveluohjaukseen, työ- ja opintosuunnitelman laadintaan sekä henkilökohtaisen elämänhallinnan vahvistamiseen. Ryhmätoiminnassa harjoitellaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, arjenhallintaa sekä työnhakutaitoja. Hankkeen vaikuttavuutta kuvaa Casemetillä saadun palveluohjauksen ja kokemuksen kautta nuoren laajentunut ammatillinen osaaminen ja paremmat mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille.
Hankkeessa innovoidaan kursseille osallistuville nuorelle yksilölliseen ohjausarviointiin ja työosastojen mukaiseen palautteeseen perustuva sähköinen palvelukortti. Palvelukortti sisältää henkilökohtaiset työ- ja koulutustarvearviot, päivitetyn ansioluettelon, yksilölliset suorat työllistymistä edistävät verkostoprofiilit, internetin työpaikkalinkit sekä erilaiset oman hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävät toimintaohjeet. Palvelukorttia voidaan hyödyntää osaamisnäyttönä nuoren suuntautuessa henkilövuokraukseen tai avoimilla työmarkkinoille. Palvelukortin muoto ja sisältö mallinnetaan projektin aikana, ja se on hyödynnettävissä yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen myötä.
Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä eri alojen yritysten, TE-toimiston, Mikkelin kaupungin työllistämispalveluiden, Olkkarin, TYP-reitin, Esedun, XAMK:n sekä henkilöstövuokrausyritysten kanssa esimerkiksi kummi-yritystoiminnan kautta. Hanketta tukee ohjausryhmä, joka koostuu hankkeen referenssitoimijoista.
Hanke toteuttaa toimintalinjan tavoitteita tuottamalla uusia, innovatiivisia keinoja nuorten työllistämiseen sekä kehittää nuorille suunnattuja yksilöllisiä palveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Nuoret alle 35-vuotiaat, joilla on taustalla pitkäaikaistyöttömyyttä ja jotka eivät ole pitkittyneen taantuman ja yritysten työtilanteen vuoksi saaneet työpaikkaa, tai elämänhallinnan ongelmia, kuten syrjäytymistä, päihdeongelmia, sekä vailla koulutusta ja työtä olevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat yhteistyötahot, kuten yritykset, TE-toimistot, TYP-reitti, Olkkari, Esedu, XAMK, Kela, Mikkelin työllisyyspalvelut sekä henkilöstövuokrausyritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 202 590

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 188 410

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 202 590

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 188 410

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysissä on huomioitu, että myös naiset pystyvät työskentelemään ja saavat ohjausta kuten miehetkin. Naiset on huomioitu myös siten, että heille tarjotaan fyysisesti kevyempiä työtehtäviä. Naisilla on erinomainen mahdollisuus tutustua miesvaltaisten alojen työtehtäviin. Työergonomia ja turvallisuuskysymykset on huomioitu erikseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kurssille osallistuu myös naisia. Sukupuolijakauman painoarvoa ei ole erikseen määritelty, mutta toivotaan, että naisia on yhtä paljon. Lähettäviä tahoja pyydetään kiinnittämään tähän erityistä huomiota.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyllä, hankkeen kautta pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla kurssipaikkoja, sekä tasavertaista kohtelua molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Kurssilaiset työskentelevät työosastoilla, joissa kiinnitetään huomiota luonnonvarojen kestävyyteen, esim. materiaaleissa ja kierrätyksessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Kurssilaiset työskentelevät työosastoilla, joissa kiinnitetään huomiota ilmastonmuutoksen riskeihin, esim. materiaalin käytön kautta, lisäksi vaikutus asiakasyrityksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 5
Kurssilaiset työskentelevät työosastoilla, joissa kiinnitetään huomiota jätteiden kierrätyksen ja energian käytön kautta, lisäksi vaikutus asiakasyrityksiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 5
Minimoidaan materiaalien hukkakäyttö, standardin mukainen ympäristökäyttäytyminen. Kierrätettävät materiaalit ja jätteet. Kurssilla opitut taidot heijastuvat myös henkilön yksityiselämään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Kehitettävän uuden palvelumallin kautta luodaan toimintamahdollisuuksia, jotka edesauttavat kestävän kehityksen ajattelumallia paikallisessa toimintaympäristössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hankkeessa kehitetään uusi palvelukokonaisuus, joka voi yhteistyöverkostojen kautta saada laajempia vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Tuotannossa tehtävä työ työllistää logistiikan toimialalla, samoin henkilöiden liikkumistarve lisääntyy esim. julkisilla liikkumisvälineillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Kurssilaisten hyvinvointi paranee merkittävästi viitaten hankekuvaukseen henkilöiden ohjaukseen käytettävästä mallista. Kurssilla opitut taidot heijastuvat myös henkilön yksityiselämään.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Kursseille osallistuu tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia. Kurssilla opitut taidot heijastuvat myös henkilön yksityiselämään
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Kurssilla on mahdollisuus olla mukana eri kulttuuritaustaisia henkilöitä. Yhteiskunnalle kulttuurinen yhdenvertaisuus on lähtökohtana toiminnalle. Kurssin arvot ja asenteet heijastuvat myös henkilön yksityiselämään.
Kulttuuriympäristö 2 2
Kulttuuriympäristö tulee tutuksi ryhmätoiminnan kautta kurssilla oleville henkilöille. Kurssin aikana käytetään paikallisia kulttuuriympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä tietämys on käytettävissä myös kotioloissa.
Ympäristöosaaminen 6 5
Kurssin aikana henkilöt oppivat jätteiden ja materiaalien kierrätyksestä, sekä paikallistuntemus lisääntyy. Kurssilla opitut taidot heijastuvat myös henkilön yksityiselämään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuoreimpien tilastojen mukaan alle 30-vuotiaiden osuus Etelä-Savon väestöstä vähenee huolestuttavasti. Väestötilastojen mukaan he lähtevät opintojen ja isompien työmarkkinoiden perässä muualle. Pienten työmarkkinoiden ongelmat alkavat näkyä yritysten rekrytoineissa. Tämä alueellinen kehitys huolestuttaa erityisesti vähemmän vetovoimisia metallin ja teknologiateollisuuden yrityksiä. Eteenpäin -hankkeen tavoitteena oli olla yksi toimija nuorille suunnatuissa matalan kynnyksen työkokeilupaikoista sekä olla yhtenä yritystoimijana kehittämässä Etelä-Savon alueen teknologiateollisuudelle tuottamia nuorten työllistämistä edistäviä palveluja.

Eteenpäin-hankkeessa päästiin toteuttamaan aidossa yritysympäristössä haasteellisille alle 30-vuotiaille työttömille tarjottavia työllistämistä edistäviä palveluita ja työtoimintoja. Eteenpäin-hankkeen toteuttaja Mikemet Oy sulautui keväällä 2017 osaksi Casemet Oy:tä. Osallistujan näkökulmasta liiketoimintakauppa laajensi hankkeeseen osallistujille tarjottavien työtehtävien valikoimaa, muttei vaikuttanut hankehakemuksessa suunniteltuun toimintaan.

Kahden vuoden aikana Eteenpäin-hankkeen toimenpiteiden avulla edistettiin 48:n eteläsavolaisen nuoren työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Hankkeessa tarjottiin kahdeksaa eri eteenpäin-ryhmää, joissa tavoiteltiin jokaisessa kymmentä kohderyhmän osallistujaa. Valitettavasti osallistujien ohjautuminen hankkeeseen TE-toimiston palveluiden ja järjestettyjen infotilaisuuksien kautta oli varsinkin hankkeen loppupuolella haasteellista. Kohderyhmän ikää nostettiinkin kahden viimeisen ryhmän osalta 35 -ikävuoteen, mutta sekään ei tuonut toivottua lopputulosta. Näin ollen hankkeen kohderyhmää ei saatu liikkeelle aivan toivotulla tavalla. Yleisessä tiedossa on, että nuorten mielikuvat teollisesta työstä ja sen vetovoimasta eivät suosii tämän tyyppiseen hankkeeseen hakeutumista. Toisaalta osallistujilta kerätyn palautteen perusteella voidaan todeta, että esimerkiksi työkokeilujen lisäämisellä voidaan teknologiateollisuuden aloista olevia vanhoja ja vääristyneitä mielikuvia muuttaa positiivisempaan suuntaan. Tämä oli yksi hankkeen tavoitteista.

Osallistujille tarjotussa toimintamallissa tarjottiin osallistujille kymmenen viikon ryhmällistä työkokeilujaksoa Casemet Oy:ssä. Eteenpäin-ryhmien työkokeilujaksoihin oli sisällytetty kolme viikkoa työelämäntaitoja tukevaa toimintaa sekä seitsemän viikkoa aktiivista eri työosastolla toteutettua työjaksoa. Osallistujat pääsivät siis kokeilemaan, oppimaan ja tekemään tehtaan eri työtehtäviä. Työtehtävät pitivät sisällään esimerkiksi taivutuskoneiden käyttöä, koteloiden kokoonpanoa, tehtaan kunnossapidon tehtäviä, pintakäsittelyosaston maalauksen valmistelevia tehtäviä sekä logistiikan pakkaamisen ja varastoinnin työtehtäviä.

Eteenpäin-hankkeen tavoitteeksi oli asetettu, että vähintään 30 % hankkeeseen osallistuneista nuorista työllistyy. Tähän tavoitteeseen päästiin. Kaiken kaikkiaan Eteenpäin-ryhmän työkokeilujakson päättymisen jälkeen Casemet Oy:lle tehtiin 17 henkilölle vähintään 3 kuukautta kestävä työsopimus, joista osa jatkaa jatkosopimuksella edelleen Casemet Oy:ssä. Kuusi henkilöä keskeytti positiivisesti hankkeessa. He työllistyivät avoimille työmarkkinoille.

Osalla osallistujilla ei ollut vielä ammatillista näkymää tai ammatillista tutkintoa. Heitä ohjattiin hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen. Osallistuneilta kerätyn palautteen mukaan voidaan myös todeta, että henkilökohtaisella uraohjauksella saatiin kirkastettua osallistuneiden omia koulutuksellisia suunnitelmia ja työllistymisen realiteetteja. Vuoden 2018 lopussa on tiedossa, että hankkeeseen osallistuneista viisi henkilöä on kuluvan syksyn aikana aloittanut ammatillisessa koulutuksessa. Näistä ammatilliseen koulutuksen aloittaneista henkilöistä neljälle tehtiin keväällä yhteishaku hankkeeseen osallistumisensa aktiiviaikana. Ammatillisen koulutuksen suorittaneista ryhmäläisistä osa ohjattiin hakeutumaan esimerkiksi oman alansa täydennys- ja lisäkoulutuksiin kuten työvoimapoliittisiin ammatillisiin täsmäkoulutuksiin.

Sähköisen palvelukortin kehittämistyö osoittautui liian haasteelliseksi ja kalliiksi. Hankkeeseen hankittujen asiantuntijoiden kommenttien ja ohjausryhmän päätöksellä kyseinen kehittämistyö lopetettiin.

Eteenpäin-hankkeessa tehtiin laajaa tiedottamista ja viestintää esimerkiksi omien esitteiden ja tuotteiden avulla, rekrytointi ja koulutustapahtumiin osallistumisien kautta sekä hankkeen omien nettisivujen kautta. Yhteistyötä tehtiin alan oppilaitosten, kuten Etelä-Savon ammattiopiston, Ylä-Savon ammattiopiston, Ammattiopisto SAMIedun ja Xamkin kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös eri Etelä-Savon EU-hankkeiden kanssa sekä Mikkelissä toimivien Ohjaamon ja TYP-reitin kanssa.