Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20859

Hankkeen nimi: Kansainvälinen Savonlinna, Free University of Savonlinna

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0166906-4

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Puhelinnumero: +358 44 4174200

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.savonlinna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KANKKUNEN MARKKU

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: sivistystoimenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.kankkunen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 4174200

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälinen Savonlinna, Free University of Savonlinna
Tiivistelmä:
Tavoitteena on perustaa kansainvälinen täydennyskoulutusorganisaatio (Savonlinna International Education Center, SIEC Ltd.; “Kansainvälinen Savonlinna, Free University of Savonlinna”), jonka toimenpideohjelmaa tarkennetaan tulevassa liiketoimintasuunnitelmassa, mikä on yksi pilottivaiheen tärkeitä tuotoksia. Kuuden kuukauden lopputuotoksena syntyy raportti siitä, miten käytännön toiminta ja pilottihankkeen avulla saatavat tuotokset tullaan toteuttamaan: 1) suunnitellaan täydennyskoulutus-keskuksen toimintamalli, jossa luodaan puitteet keskuksen käytännön toiminnalle. Mallissa esitetään, miten Haidianin hallintoviranomaisille, rehtoreille, opettajille ja opiskelijoille opetus järjestetään; suunnitelma kattaa koko opetuspaketin aikataulutetun etenemisen jatkossa, 2) pilottijakson tuloksena laaditaan liiketoimintasuunnitelma hankkeen jatkosuunnittelua ja myöhemmin perustettavaa koulutusvientiyhtiötä varten; suunnitelma luo edellytykset jatkohankkeelle, jonka tavoite on koulutusvientiyhtiön perustaminen (SIEC Ltd.). 3) suomalaisen partneriverkoston kokoamisen on tulos, jolla kootaan yhteen ja sitoutetaan yhteistyötiimit, 4) Tulevan yhtiön tarkoituksena on luoda pysyviä työpaikkoja eteläsavolaisille kasvatuksen ammattilaisille eri organisaatioissa.
Aiempien Venäjän/Pietarin kanssa tehtyjen kokemusten perusteella arvioidaan, että koko työhön menee jatkossa aikaa n. kolme vuotta, jolloin myös kattava markkinointisuunnitelma on tehty. Prosessimainen työ etenee luonnollisesti joustavasti ottaen huomioon asiakkaiden toiveet ja aikataulutoiveet.
Haidianin kaupunginjohtaja ja kasvatuksesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja ovat olleet aloitteellisia toivoessaan täydennyskoulutuskeskuksen perustamiseksi Savonlinnaan. Samalla he ovat olleet ihastuneita eteläsavolaisista partnerisuhteista Pietarin koulujen kanssa. Vaikkakin koulutuksen järjestäminen Suomessa, Kiinassa ja Venäjällä poikkeaa toisistaan, on yhteistyölle kuitenkin vankka yhteinen tahtotila: Kiina on aloittanut laajan kansallisen koulutuksen uudistamisen perustaen linjaustaan suomalaisen koulun menestykselle esim. Pisa-tutkimuksissa. Eteläsavolaisten Pietarin Vasilin saarella toimiva partnerikouluyhteistyö antaa uskottavuutta kv. yhteistyölle. Hyvin suunniteltu yhteistyön rakentaminen vahvistaa osapuolten tuloksia koulutuksessa ja luo edellytyksiä taloudellisesti terveen ja kestävän koulutusvientituotteen rakentamiseksi Savonlinnassa ja koko Etelä-Savossa. Tavoitteena on jatkossa houkutella täydennyskoulutukseen asiakkaita myös muilta toimialoilta (esim. sairaanhoito, hyvinvointipalvelut, bio-insinööritaito, luontomatkailu, leirikoulutoiminta; tässä hankkeessa pääkohteena on Kiinan markkinakysyntä, mutta myös Venäjän ja maailman läntisen talousalueen maat).
Savonlinnan kaupunki ja Peking/Haidian alue sekä koulutuksen pörssiyhtiö Mind Ecucation Ltd ovat tehneet keskinäiset yhteistyösopimukset. Keskiössä on tutkimustietoon perustuva käytännön koulutus, jossa suomalaista opetussuunnitelmaosaamista ja sen soveltamista käytäntöön harjoitellaan suomalaisessa kouluympäristössä. Tavoitteena on oppilaiden demokraattisen opetuksen ja oppimisen sekä ymmärtävän oppimisen painottaminen ulkoa oppimisen sijasta. Oppimiskokonaisuuksien keskiössä ovat kestävän kehityksen teemat. Opetuksen aloitus on tarkoitus toteuttaa integroivista lukio-opinnoista alkaen (englannin kieli työkielenä) Savonlinnan Taidelukiolla. Uusien oppimispakettien ja järjestelmällisen organisaation suunnittelu vaatii huolellista tutkimustietoon pohjautuvaa valmistelua, jota suunnitellaan tämän pilottihankkeen aikana. Mukana on myös yhteistyökumppanimme Pietarin Valtionyliopiston ekonomian laitos (UNECON), jolla vahvistetaan kansainvälistä ja poikkitieteellistä yliopistollista osaamisen jakamista. Pohjana on ns. 21. vuosisadan taitovaatimukset, jotka perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Prosessin kuluessa kehitetään yhteistuumin tulevia kurssitarjottimia asiakkaita kuunnellen.
Avainkäsitteitä: täydennyskoulutuskeskuksen perustaminen, tutkimuspohjainen tarpeiden kartoitus, kv. yhteistyö akselilla Suomi-Kiina-Venäjä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ks. välilliset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vaativia täydennyskoulutuksen kursseja ja opintokokonaisuuksia markkinoidaan eri julkisille ja yksityisille organisaatioille akselilla Suomi - Kiina (Peking, Haidian district, Lanzhou, Changsha) - Venäjä (Pietari - Moskova). Resurssien ja saatujen kokemusten perusteella monialaista koulutusta tarjotaan myös muille maille kuten Ruotsi, Saksa, Ranska Englanti, Yhdysvallat, joissa hankkeen vetäjän kokemusten mukaan varsinkin opetusalan täydennyskoulutus on lähes tulkoon retuperällä.

Jo olemassa olevat ja uudet partnerikoulut eri maissa luovat hankkeelle todellisen maastoutusalustan, jonka kautta myös välilliset vaikutukset ovat eksponentiaalisia (vrt. esim. We Chat -nettialusta Kiinassa!).

Kohderyhminä on myös yliopiston henkilöstö (sopimus Pietarin Valtionyliopiston Ekonomian laitoksen sekä Pietarin Polyteknillisen yliopiston kanssa, mutta odottaa toteutuakseen koulutuspakettien rakentamista ja rahoitusta).

Yrityksille tarjotaan kestävän kehityksen teemoihin luettavia palveluita (esim. clean tech -koulutuksia) joissa talous ja ekologia pyritään pidetämään tasapainossa. On muistettava, että sekä Kiinassa että Venäjällä ympäristöongelmat ovat valtaisia.

Tärkeänä kohteryhkmänä on Etelä-Savon ystävyyskoulujen oppilaat ja opiskelijat kohdemaissa. Vastavuoroisesti suomalaiset opiskelijat voivat käydä opintojaan yhteistyömaissa.
Yhteistyöyrityksiä, tutkimuslaitoksia, ja yliopistoja ja korkeakouluja Etelä-Savosta ja Suomesta pyydetään mukaan yhteistyöhön, joka hyödyttää kaikkia partnereita. Tällaisia ovat mm. LUT ja XAMK (ex MAMK).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Olavinkatu 27

Postinumero: 57130

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koulutettavassa verkostossa on mukana sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Kestävän matkailun edistäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Koulutuspalvelujen kehittäminen luo uutta henkistä pääomaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Yliopistokoulutuksen rakennemuutoksen haittojen kompensoiminen ja kokonaan uuden yliopistokonseptin luominen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Free University of Savonlinna -hankkeen kuuden kuukauden jälkeen laadittiin 1) kirjallinen liiketoimintasuunnitelmarunko, 2) toimintasuunnitelma koulutusviennin edistämiseksi, 3) suomalaisen yhteistyöverkoston koulutus- ja toimintasuunnitelma (LIITTEET 1, 2 ja 3).

Hankkeen tavoite oli myöskin vastata Savonlinnan kampuksen lakkauttamisesta aiheutuviin henkisiin ja taloudellisiin tappioihin.
Osatavoitteiden kautta hankkeessa koottiin kansallista ja kansainvälistä toimijaverkostoa oppilaitosten, yritysten ja kolmansien sektoreiden kanssa.

Hankkeen aikana solmittiin koulutukseen liittyviä kansainvälisiä yhteistyösopimuksia (Peking/Haidianin alueen koulut,Lanzhoun partnerikoulu, Pietarin Valtionyliopisto). Kansalliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat Savonlinnan peruskoulut ja lukiot, Mikkelin lukio, Munkkiniemen yhteiskoulu, XAMK, HY+, professori Kati Mäkitalo-Siegl, Savonlinnan kesäyliopiston rehtori Raili Kontinen, ms. Jin Liu (ChinaWave).

Lisäksi Opetushallitukselta saatiin virallinen "statement", että hankkeen sisällöllinen toiminta on tiukasti suomalaisen uuden opetussuunnitelman mukaista. Kiinalaisryhmien kouluvierailuja varten laadittiin ohjaaville opettajille koulutusohjelma, jonka runko esiteltiin kesäkuussa 2017 opetusministeri Grahn-Laasoselle ja ministeriön kansainvälisistä asioista vastaavalle kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemelle.

Ensimmäinen kiinalaisten koulutushenkilökunnan täydennyskoulutusjakso pidettiin elokuussa 2017, ja koulutuksen sisällön laativat KT Markku Kankkunen ja ms. Jin Liu. Edellä mainittu koulutus sai kiitettävää palautetta ja koulutusta jatketaan yhdessä SIEC-hankkeen liiketoimintasuunnitelman testaamisen kanssa.
Kaupunki hankki omistukseensa Savonlinnan kampuksen rakennukset, joita on aktiivisesti tarjottu eri yliopistollisille toimijoille.
Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteet täytettiin ja luotiin hyvä pohja Savonlinna International Education Center´n toiminnalle.