Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20860

Hankkeen nimi: Etelä-Savon ennakointiverkko

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon maakuntaliitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0215839-7

Jakeluosoite: Mikonkatu 5

Puhelinnumero: 015 321130

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esavo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Kokkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.kokkonen(at)esavo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447700512

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen ennakointikulttuuria ja lisätä alueen menestyksen mahdollisuuksia alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on jalkauttaa alueellinen ennakoinnin toimintamalli, luoda sähköinen ennakointialusta tilannekuvan pohjaksi, sekä parantaa verkostotoimijoiden ennakointiosaamista.

Hankkeessa luodaan jatkuvasti päivittyvä, tulevaisuuteen suuntaava tilannekuva, jossa huomioidaan aluetta kuvaavat indikaattorit sekä ulkoisen toimintaympäristön muutossuunnat. Yhteinen näkemys Etelä-Savon tilanteesta, tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista auttaa maakuntaa suuntaamaan toimenpiteitä kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta. Tilannekuvaa varten rakennetaan uudenlainen osallistava ennakointialusta. Tilannekuva toteutetaan osin ostopalveluna ja sen konkreettinen muoto tulee olemaan verkkosivu/ verkkoalusta, jossa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tilastolähteitä ja aineistoja sekä esitetään tiedot helposti ja nopeasti omaksuttavassa, visuaalisesti tiivissä muodossa. Tilannekuvaa täydentämään hankkeessa tehdään valikoiduista aiheista selvityksiä, ja hankitaan tilasto ym. aineistoja sekä ulkopuolista asiantuntemusta (mm. ohjelmointiosaaminen.)

Hankkeessa kehitetään alueen verkostotoimijoiden ennakointiosaamista kouluttamalla keskeisiä toimijoita mukaan tulevaisuustyöhön. Toimijoita ovat maakunnan aiemman ennakointihankkeen määrittelemän tulevaisuusryhmän ja ennakointiverkoston jäsenet sekä muut ennakointityöstä kiinnostuneet tahot. Koulutuksilla ja valmennuksilla parannetaan toimijoiden kykyä aktiiviseen toimintaympäristön havainnointiin, analysointiin ja reagointiin. Koulutuksissa teemoina ovat paitsi eri ennakointimenetelmät ja työkalut myös erilaiset tulevaisuustyön sisältöteemat. Koulutukset ja valmennukset toteutetaan osin ostopalveluna ja osin hankkeen ennakointiasiantuntijoiden toimesta.

Hankkeessa tuodaan päätöksentekoon ennakointitietoa tulevaisuuden työvoima-,koulutus - ja osaamistarpeista työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi, koulutuksen osuvuuden parantamiseksi sekä kasvualojen ja rakennemuutosalojen tunnistamiseksi. Tulevaisuuden osaamistarpeita arvioitaessa hankkeessa kartoitetaan kokonaan uusia avauksia, niiden kehitystä ja kasvua. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden käynnissä olevien hankkeiden kanssa ajankohtaisten ja nousevien ennakointiteemojen kartoittamiseksi sekä uusien avauksien havainnoimiseksi.

Hankkeessa jalkautetaan myös Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli sekä sparrataan maakunnan tulevaisuusryhmän ja ennakointiverkoston työtä. Osana ennakointiosaamisen kehittämistä hankkeessa haetaan hyviä käytäntöjä ja menestyksen malleja laajasti muualta Suomesta sekä myös kansainvälisesti. Fokuksessa ovat paitsi väestöpohjaltaan ja elinkeinorakenteeltaan Etelä-Savon kaltaiset alueet, joissa on löydetty keinoja kääntää haasteet kilpailueduiksi, myös erityyppiset menestyvät alueet.

Hankkeen tuloksena verkostomainen ennakointityö ja tilannekuva tukevat alueen toimijoiden valmiuksia suunnitteluun ja päätöksentekoon vahvistamalla heidän käsitystään maakunnan keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista entistä osuvammin. Alueen toimijoiden resilienssi/muutosjoustavuus kehittyy oleellisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Lisäksi ennakoinnin vaikuttavuus ja hyödynnettävyys paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset aluekehityksen parissa työskentelevät tulevaisuusorientoituneet henkilöt sekä alueen kehittäjäorganisaatiot (mm. kunnat, koulutusorganisaatiot, elinkeinoelämän toimijat), jotka tarvitsevat ja tuottavat ennakointitietoa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut aluekehittämisessa mukana olevat toimijat mukaan lukien media sekä kansalaiset. Hankkeen ylläpitämä ennakointialusta on kaikkien hyödynnettävissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 265 092

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 365

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Rantasalmi, Kangasniemi, Puumala, Pieksämäki, Joroinen, Juva, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu ja selvitetty hankkeen valmistelun aikana. Hankkeessa tuotettu tieto palvelee kaikkia kansalaisia sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Eri sukupuolille taataan tasapuoliset mahdollisuudet osallistua hankkeen koulutuksiin, tilaisuuksiin sekä tulevaisuusryhmän ja ennakointiverkoston toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ovat ennakointitiedon tuotanto (tilannekuva), ennakoinnin toimintamallin jalkautus ja koordinointi ja toimijoiden ennakointiosaamisen kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeessa tuotetaan tietoa luonnonvarataloudesta maakunnan menestystekijänä. Maakunnan merkittävin luonnonvarannot ovat uusiutuva metsäbiomassa ja puhdas vesi, sen sijaan uusiutumattomien, kuten kaivannaisten merkitys on vähäinen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa globaaleista megatrendeistä, kuten ilmastonmuutos ja resurssiniukkuus ja niiden merkityksestä Etelä-Savon kehitykselle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa panostetaan sähköiseen viestintään ja tiedonjakeluun esimerkiksi julkaisuja tehtäessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa uusiutuviin energialähteisiin painottuvasta hajautetusta energiantuotannosta ja sen merkityksestä tulevaisuudessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa Etelä-Savon elinkeinorakenteen muutossuunnista. Ollakseen kestävää maakunnan kehityksen kannalta elinkeinorakenteen on monipuolistuttava ja maakunnassa tehdyn tuotanon oltava vaikeasti siirrettävissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa uusista avauksista ja innovaatioista. Ajasta ja paikasta riippumaton, verkostomainen tuotantorakenne, jossa hyödykkeiden jakelu tapahtuu sähköisesti, palvelee harvaan asutun seudun kehittämisen tarpeita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hankkeessa seurataan ja välitetään tietoa alueen hyvinvoinnin indikaattoreista, jonka tuloksena toimenpiteitä voidaan suunnata hyvinvointierojen tasaamiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkeessa tuotetaan tietoa mm. työllisyydestä, koulutusrakenteesta ja hyvinvoinnista, jonka tuloksena toimenpiteitä voidaan suunnata erojen tasaamiseksi. Hankkeen toimintaan osallistuminen on tehty mahdolliseksi tasapuolisesti eri sukupuolille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savon ennakointiverkko hanke toteutettiin ajalla 1.4.2017-31.3.2019. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa alueen ennakointikulttuuria ja lisätä menestyksen mahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteina oli 1) luoda jatkuvasti päivittyvä tulevaisuuteen suuntaava tilannekuva, jossa huomioidaan aluetta kuvaavat indikaattorit ja ulkoisen toimintaympäristön muutossuunnat ja rakentaa tilannekuvaa varten uudenlainen, osallistava ennakointialusta tiedonvälitys - ja keskusteluväyläksi 2) kehittää verkostotoimijoiden ennakointiosaamista sekä 3)jalkauttaa ennakoinnin toimintamallia maakuntaan.

Hankkeen tuloksena syntyi uudistettu, jatkuvasti päivittyvä ennakointialusta (www.esavoennakoi.fi), johon on koottu laajasti tietoa alueen tilasta ja näkymistä sekä mahdollistettu uudella tavalla ennakointiverkoston viestintä ja tiedonvaihto. Tilannekuvatiedon lisäksi alustalle koottiin tietoa maakunnan ja toimintaympäristön tulevaisuudennäkymistä. Ennakoinnin toimintamallin mukaisesti tulevaisuuskuvan laatimiseen osallistettiin koko ennakointiverkosto. Kyselyn avulla kerättyjä tulevaisuusnäkemyksiä hyödyntäen sivustolle rakennettiin Etelä-Savon tulevaisuusikkuna -osio, joka visualisoi ja yhteenkokoaa näkemyksiä maakunnan tulevaisuudesta. Eri toimi- ja ammattialojen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin tueksi sivustolle luotiin myös alojen tulevaisuudennäkymiä ja työllisyys ja -osaamistarpeiden muutosta luotaava osio. Siellä on yhteenkoottuna tietoa eri toimialoista sekä niiden kehityssuunnista alueellisesta näkökulmasta. Hankkeen aikana ennakointitiimi on kokoontunut säännöllisesti arvioimaan ja päivittämään kunkin alan työllisyysnäkymiä. Ennakointialustaan rakentuvaa tilannekuvaa täydennettiin hankkeen aikana esiinnousseiden tietotarpeiden mukaisesti mm. erillisselvityksin ja tietohankintojen avulla.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon ennakointiverkoston valmiudet alueelliseen ennakointiin osallistumiseen ja ennakoinnin hyödyntämiseen parantuivat hankkeessa järjestetyn Ennakoinnin työkalupakki -koulutusten myötä. Ennakoinnin työkanlupakki -koulutuskokonaisuus koostui kuudesta iltapäivän mittaisesta koulutusosiosta, jotka järjestettiin noin kuukauden välein aikavälillä 14.9.2017-14.2.2018. Koulutukset olivat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Koulutuksiin osallistui aktiivisesti kaikkiaan 64 henkilöä. Osallistujat edustivat laajasti alueen eri organisaatioita esimerkiksi koulutus- kehittämis - ja tutkimusorganisaatioista, yrityksistä, työvoimahallinnosta ja eri aluekehitysorganisaatioista. Kouluksissa ennakointia ja sen hyödyntämistä lähestyttiin monesta eri näkökulmasta. Koulutuksissa käsiteltyjä teemoja olivat 1) ennakointi ja sen hyödyntäminen 2) strateginen ennakointi, 3) ennakoinnin menetelmät, 4) ennakointi verkostotyönä ja osana hyvinvointia, 5) ajankohtaiset tulevaisuusteemat (digitalisaatio ja teknologian kehitys) sekä 6) tieto, osaaminen ja innovointi. Koulutuksissa hyödynnettiin ostopalveluina eri asiantuntijoita sekä hankkeen ennakointiasiantuntijoiden omaa osaamista.

Osaamisen kehittämisen osana hankkeessa myös yhteenkoottiin ja viestittiin tietoa muualla tehtävästä ennakointityöstä. Hankkeen päätyttyä julkaistiin alueen eri toimijoiden hyödynnettäväksi katsaus muualla tehtävästä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointikäytännöistä. Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa etenkin Etelä-Savon omaa, maakunnallista osaamistarpeiden ennakointimallia suunniteltaessa.

Etelä-Savon ennakoinnin verkostomaisesti toimivaa toimintamallia jalkautettiin hankkeen aikana aktiivisesti eri tavoin ja tuloksena tietoisuus toimintamallista, ennakointialustasta ja alueelliseen ennakointiin osallistumisen mahdollisuuksista kasvoi alueella laajasti ja ennakointiverkostoon saatiin lisää osallistujia. Etelä-Savon alueellisen ennakoinnin toimintamallin lähtökohtana on ajatus verkostoimaisesti toteutuvasta ennakoinnista, jossa tieto liikkuu monisuuntaisesti verkoston sisällä ja yhteistä tilanne - ja tulevaisuuskuvaa muodostetaan koko verkoston yhteistyönä. Hankkeen tuloksena toimintamalli juurtui maakuntaan ja ennakointiin vakiintui mallin mukainen, kolmitasoisesti (ennakointitiimi, tulevaisuusryhmä, ennakointiverkosto) organisoitu ennakointitoiminta ja verkoston työkaluiksi suunnitellut työkalut (ennakointialusta, tilaisuudet ja tapahtumat ja uutiskirje) vakiinnuttivat paikkansa.

Hanke saavutti toteutusaikanaan hyvin sille asetut tavoitteet. Hankkeessa tuotettua tietoa sekä tilaisuuksissa ja muissa prosesseissa muodostettua tulevaisuusnäkymää on hyödynnetty alueella laajasti päätöksenteon tukena, strategiatyössä ja suunnittelussa ja hankkeessa jalkautetun ennakoinnin toimintamallin myötä Etelä-Savon ennakointi on kehittynyt tiedontuotannosta verkostotyöhön, jossa tilanne- ja tulevaisuuskuva muodostuu verkoston yhteistyönä.