Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20863

Hankkeen nimi: Tartu hetkeen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rauman Seudun Katulähetys Ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0864770-6

Jakeluosoite: Lyseokatu 7

Puhelinnumero: 044 0684 938

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: RAUMA

WWW-osoite: http://www.rskl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SAVIARO HEIDI MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluetyöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.saviaro(at)rskl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 0684 938

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tartu hetkeen -hankkeella haetaan ratkaisua haastavan kohderyhmän etenemiseen kohti työllistymistä Raumalla ja Porissa. Kohderyhmä on moniongelmaista ja jäävät usein työvoimapalveluiden ulkopuolelle.

Henkilön eteneminen hankkeessa lyhyesti:

1. Motivointi: työmarkkinoiden ulkopuolelle jäänyt henkilö on motivoitunut
2. Sitoutuminen: henkilölle tarjotaan mahdollisuus osallistua ryhmään tai hänet ohjataan heti muuhun vapaaehtoiseen työtehtävään. Henkilö saa tehtävästä kannustimen. Kannustin ei ole rahallista korvausta.
3. Eteenpäin ohjaus: henkilö nousee työllistämistoimenpiteisiin. Hän saa todistuksen Tartu hetkeen -hankkeen kautta osallistumisestaan ryhmiin ja/tai tekemistään työtehtävistään.

Hankkeen tavoitteena on tarjota haastavalle kohderyhmälle ryhmäpalveluja, jotka sisältävät mm. työllisyyttä edistävää talousvalmennusta, erilaisten harrastusmahdollisuuksien kartoittamista ja mahdollistamista sekä ilmaisutaidon harjaannuttamista. Asiakkaan on mahdollista myös tehdä yksilöllisesti räätälöityjä työtehtäviä, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen. Ryhmiä järjestetään nuorille (alle 29 vuotiaille) sekä yli 29 vuotiaille. Hankkeen ajatuksena on tarjota asiakkaalle mielekästä tekemistä ryhmään osallistumalla ja mahdollisuuden tehdä merkityksellisiä työtehtäviä kun henkilö on motivoitunut ja selvinpäin. Asiakas voi aloittaa ryhmässä tai työtehtävässä välittömästi ilman viranomaiskontakteja. Tartu hetkeen -hankkeen tavoitteena on motivoida kohderyhmää eteenpäin. Hankkeessa henkilö kiinnittyy palveluprosesseihin ja näin ollen syrjäytymiskierteet katkeavat. Kohderyhmää saadaan aktivoitua ja ohjattua eteenpäin osallistamalla heitä. Toiminnan juuruttaminen pysyväksi toimintamalliksi on keskeisintä. Toiminta käynnistetään Raumalla ja Porissa vuonna 2017.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tartu hetkeen -hankkeen varsinaiset kohderyhmät, eli tahot, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat ovat heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt päihde-ja mielenterveyskuntoutujat, asunnottomat, eri tavoin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, varsinaisen työllistymisen ja kouluttautumismahdollisuuksien ulkopuolelle jääneet henkilöt, vangit (vapautuvat) sekä henkilöt, joilla toimintakyky ja sitoutumismahdollisuus on rajoittunutta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tartu hetkeen -hankkeen välilliset kohderyhmät ovat yhteistyö -ja hankekumppanit paikkakunnilla, sosiaali -ja terveydenhuollon toimijat Rauman ja Porin seudulla. Porin Sininauha ja Porin kaupunki.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 077

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 258 810

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 274 077

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 810

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin

Kunnat: Pori, Rauma

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lyseokatu 7

Postinumero: 26100

Postitoimipaikka: RAUMA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 270

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tartu hetkeen -hanketta varten ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tartu hetkeen -hanke soveltuu sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeen toiminta ei kuluta merkittävästi luonnonvaroja. Hankkeen ryhmätoiminnoissa vaikutetaan ekologiseen ajattelutapaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Huomioidaan jätteiden kierrätys kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Hankkeessa huomioidaan käytettävien materiaalien ja jätteiden kierrätys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Paikallisten resurssien hyödyntäminen toiminnassa. Edistää työvoiman saatavuutta pitkällä aikavälillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa kehitetään toimivaa palveluprosessia, joista hyötyy lähiympäristö, sekä saadaan hankkeen asiakkaat työllisyyspoluille.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hankkeessa hyödynnetään yhteiskuljetuksia ja ekologisia (kävely, pyöräily) kevyenliikenteen sallimia vaihtoehtoja. Kannustetaan osallistujia terveelliseen elämätapaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Hankkeessa huomioidaan kohderyhmän osallisuus, yksilölliset työllistämispolut, yksilön hyvinvoinnin lisääminen, päihteiden käytön väheneminen.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Hankkeessa huomioidaan yksilön tarpeet sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Eriarvoisuuden vähentäminen, yhdenvertaisuuden periaatteilla toimiminen, toiminnan erilaisten vaikutusten huomioiminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Kohderyhmän tietoisuuden lisääminen ympäristöön liittyvissä asioissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tartu hetkeen -hankkeella lähdettiin hakemaan ratkaisua heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän työllisyysvalmiuksien parantamiseksi ja heidän työllisyyspolkujensa edistämiseksi. Kohderyhmää olivat työelämän ulkopuolella olevat pitkäaikaistyöttömät, syrjäytyneet nuoret, vapautuvat vangit, korvaushoidossa olevat päihdeongelmaiset ja asunnottomat Rauman ja Porin alueella. Hanketta suunniteltaessa tarpeelliseksi koettiinkin tarjota kohderyhmälle erilaisia vaihtoehtoja työllisyysvalmiuksien edistämiseksi sekä jo tarjolla olevista ympäristöistä poikkeavia toimintaympäristöjä osaamisen ja osallisuuden lisäämiseksi.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Tartu hetkeen -hanke kykeni vastaamaan hyvin kehittämisvaateeseen ja sen tavoitteisiin. Hankkeen onnistumiseen vaikuttivat monet tekijät. Kohderyhmän tavoittamista ja sitoutumista hankkeen toimintaan nähdään edistäneen juuri se, että se on ollut vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Toisaalta toimintaan osallistumista eivät ole vaikeuttaneet viranomaiskontaktin vaade tai esimerkiksi karenssin pelko, jollei osallistuja kykenisikään osallistumaan toimintaan tai työtehtäviin sovitusti. Hankkeen päätyttyä voidaankin todeta, että haastavan kohderyhmän tavoittamisessa ja toimintaan kiinnittymisessä vapaaehtoisuus ja vapaus valita eri toimintojen välillä nousi vahvasti esiin. Kohderyhmältä saadun palautteen pohjalta nousi esille, että juuri sanktioiden puuttuminen koettiin kannustavana. Osalla kohderyhmästä oli haasteita päihteiden käytön kanssa. Hankkeen toiminnalla pystyttiinkin tärkeällä tavalla tarjoamaan tekemistä kohderyhmän selviin päiviin ja näin tukemaan heidän päihteettömyyttään. Hanke on tarjonnut vaihtoehtoja ottaa osaa erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin, hankkeessa räätälöityihin matalankynnyksen työtehtäviin sekä asiakkaan eteenpäinohjautuvuutta tukevaan yksilöohjaukseen.
Kohderyhmän sitoutumiseen nähdään vaikuttaneen myös se, että hankkeen tarjoavat toimintaympäristöt työtehtäville poikkesivat kaupungeissa jo tarjolla olevista toimintaympäristöistä. Hankkeen aikana työtehtäviä tarjottiin keittiö- ja piha/ulkotöissä, poistotekstiilien käsittelyssä, luonnonsuojelutehtävissä sekä erilaisissa avustavissa rakennus- ja remontointitehtävissä. Nämä perinteisistä yksin suoritettavista sisätöistä poikkeavat ryhmämuotoisina järjestetyt toimintamuodot herättivät erityistä kiinnostusta ja sitoutumista kohderyhmän keskuudessa. Sitoutumiseen vaikutti myös ryhmien monipuolisuus. Hankkeen aikana toteutettiin ryhmätoimintaa mm. liikunnan, harrastuksen, elämyksien, psykososiaalisen kuntoutuksen parissa.
Hankkeen päätyttyä voidaan todeta myös, että hankkeen toimintaan kuuluva mahdollisuus matalankynnyksen yksilöohjaukseen tuki kohderyhmän sitoutumista toimintaan. Monet kohderyhmästä tarvitsivat yksilöohjausta ryhmätoimintojen lisäksi. Kohderyhmälle oli ominaista puute uskoa omiin mahdollisuuksiin. Kohderyhmän itseluottamuksen ja motivaation herättäminen ryhmä- ja yksilötyössä nousikin tärkeään rooliin. Yksilöohjauksessa tarjottu moninainen tuki ja palveluohjaus (velkaneuvonta, työllistämis- ja koulutuspolkujen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja terveydentila selvitysten tekeminen jne.) edesauttoivatkin tärkeällä tavalla kohderyhmän luottamuksen ja uskon vahvistumista siitä, että eteenpäinohjautuminen olisi mahdollista heille. Hanke onnistui eteenpäinohjaamaan 46% kohderyhmästä. Tätä kautta voidaankin todeta, että hankkeen vapaaehtoisuuteen perustuvien ryhmä- ja yksilötyöskentelyn kautta voitiin vaikuttaa kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn kohentumiseen.


Tartu Hetkeen -hankkeen tavoitteena oli tavoittaa 270 henkilöä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevaa sekä edesauttaa tämän ryhmän työllistymisvalmiuksia. Tavoitetusta kohderyhmästä eteenpäinohjattuja tuli olla 50%. Hankkeen kohderyhmästä (271) 46% eteenpäinohjautui työmarkkinoille, koulutuspoluille tai erilaisiin työllistymisvalmiuksia lisääviin toimenpiteisiin (työkokeilu/sosiaalinen kuntoutus). Hankkeen laadullisina tavoitteina oli tehdä näkyväksi hankkeen toimintaa ja sen aikana saatuja tuloksia sekä hankkeessa kehitellyn mallin vakinaistaminen Rauman Seudun Katulähetyksen ja Porin Sininauhan pysyväksi toimintamuodoksi. Voidaan todeta, että laadullisissa tavoitteissa onnistuttiin. Hanke sai paikallista ja valtakunnallista (esim. THL) näkyvyyttä hankekauden aikana. Hankkeessa luotu, testattu ja hyväksi koettu toimintamalli saatiin myös vakinaistettua molempiin organisaatioihin (kausiluonteiset luonnonsuojeluprojektit, poistotekstiilien lajittelu, yhteinen keittiö). Tavoitteiden saavuttamisella voidaan olevan myös vaikutusta siihen, että alueen muutkin toimijat voivat rohkeammin lähteä työstämään ja tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja matalankynnyksen työtehtäville ja niiden suorittajille. Hanke järjesti viimeisenä toimintavuotena kaksi loppuseminaaria, joiden teemoina olivat kohderyhmää erityisesti haastava velkaantuminen sekä kohderyhmän osallisuuden kokemukset. Tartu Hetkeen -hankkeessa esille nousseiden kohderyhmän työllistymisesteiden työstämistä ja selvittämistä tullaan jatkamaan ESR-rahoitteisessa Fructus – toimintaa työelämäorientoituneille hankkeessa.