Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20871

Hankkeen nimi: Luontovoimaa Pieksämäki!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0115776-3

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: 0400902216

Postinumero: 00511

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.diak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Putkonen-Hutchins

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.putkonen-hutchins(at)diak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400902216

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Etelä-Savon Koulutus OY, Esedu, 2249317-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luontovoimaa Pieksämäki! -hanke toteuttaa innovatiivisesti ja aktiivisesti Etelä-Savon uudistunutta maakuntastrategiaa, jossa keskeiset elementit ovat vesi, metsä ja ruoka. Green carea toteutetaan yleensä erilaisissa luonto-, maatila-, puisto- ja puutarhaympäristöissä, joita löytyy hyvin maakuntamme alueelta. Etelä-Savo ja Pieksämäen seutu ovat mitä otollisimpia ympäristöjä green care -toiminnan, -palvelujen ja -yrittäjyyden lisäämiseen ja toteuttamiseen. Täältä löytyy mitä moninaisimpia luontoympäristöjä, maa-, metsä- ja hevostiloja sekä pienyrittäjyyttä, jonka laajentumista voidaan tukea elinkeinojen monipuolistamisen ja -muotoistamisen myötä. Valtakunnallisella tasolla Luontovoimaa Pieksämäki -hanke kiinnittyy kaikkia kehittämishankkeita 'yhdistävään' Green care Finland -verkostoon sekä Green care -koulutushankkeeseen.

Green care -toiminnot jakautuvat luontohoivaan ja luontovoimaan. Luontovoimaa Pieksämäki! -hanke kehittää erityisesti luontovoimaan liittyvää osaamista, toimintaa, palveluja ja yhteistyötä.

Luonnon ja eläinten voimaannuttavat, hoivaavat ja toimintakykyä ylläpitävät vaikutukset sekä merkityksellisyys ovat nousseet yhä vahvempaan tietoisuuteen. Kuitenkin niitä käytetään vielä vähäisesti erilaisten asiakasryhmien, työyhteisöjen ja opiskelijoiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä sekä stressin ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyssä. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että luonto- ja eläinavusteisuuden mahdollisuuksia ja työmenetelmiä ei tunneta eri alojen ammattilaisten keskuudessa, mm. matkailu- sosiaali- ja terveysalojen kouluttajat, palvelujentuottajat ja yrittäjät.


Tämän hakkeen tavoitteena on perehdyttää Pieksämäen alueen kouluttajia, palveluntuottajia sekä yrittäjiä luonto- ja eläinavusteisuuteen, sen periaatteisiin, työmenetelmiin sekä verkostoida toimijoita paikallisesti sekä maakunnallisesti. Hankkeen puitteissa järjestetään työpajoja ja pilotointeja, joissa perehdytään jo tunnettuihin työmenetelmiin sekä muotoillaan pieksämäkisiin konteksteihin ja yhteistyöverkostoihin soveltuvia green care -työtapoja ja palveluketjuja.

Yksi hankkeen keskeinen toimintamalli on luontovoimaa vuosikellon rakentaminen yhdessä eri alojen toimijoiden, palvelujenkäyttäjien ja -tuottajien kanssa. Vuosikelloon tulevia toimintoja pilotoidaan ja kehitetään saatujen toteuttaja- ja asiakaskokemusten perusteella. Vuosikello jää palvelemaan palvelee ja kehittymään edelleen hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen tuloksena green care -osaaminen, toiminnot ja yrittäjyys ovat vahvistuneet Pieksämäen seudulla koulutusorganisaatioissa, työelämään valmistuvien keskuudessa, palvelujen tuottajien ja ostajien keskuudessa. Yhteistyöverkostoista on tullut toiminnan ja edelleen kehittämisen voimavara.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Diakin, Bovalliuksen ja Esedun henkilöstöt, Vaalijalan henkilöstö, Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusun henkilöstö, Pieksämäen nuorisotoimen ja Hiekanpään päiväkodin henkilöstö, Partaharjun toimintakeskuksen henkilöstö, mukana olevien matkailu- ja maatilayritysten yrittäjät sekä paikalliset 4H-yhdistyksen toimijat.

Varsinaisen kohderyhmän kehittämistoimet käynnistyvät heti hankkeen alussa, helmikuussa 2017 ja jatkuvat maaliskuulle 2018 saakka.
Yhteistyötapaamisten ja workshopien rinnalla toteutuva digitaalisten ja sähköisten alustojen ja työvälineiden (mm. s-posti, nettipohjaiset etä- ja puhelinneuvottelut, Office 367) käyttö mahdollistaa kaikkien toimijoiden pitkäkestoisen kehittämistoimiin osallistumisen ja osallisuuden.

Vuosikelloon suunnitellut pilotoinnit käynnistyvät keväällä -17.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Diakin, Esedun ja Bovalliuksen opiskelijat, pilotointeihin osallistuvien eri organisaatioiden ja toimijoiden asiakkaat.

Hankkeen välilliset kohderyhmät tulevat hankkeen kehittämistoimien piriin keväällä -17 käynnistyvien pilotointien sekä kussakin organisaatiossa keväästä -17 alkaen tapahtuvien green care -elementtien lisääntymisen myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 314

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 618

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 448

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 92 311

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 73

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Green care -toimintakentässä ei ole tehty tarkkaa toimintaympäristön analyysiä, mutta tiedossa on se, että teemaa tällä hetkellä edistetään monissa hankkeissa ja yrityksissä nimenomaan naisten keskuudessa Tässä hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma siten, että tarjotaan tasapuolisesti sekä miehille että naisille mahdollisuus ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja luonto- ja eläinavusteisuuden hyödyntämiseen molempien sukupuoleten näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Jotta sukupuolten tasa-arvo ja osallisuus toteutuvat, kiinnitetään tähän asiaan hankkeessa huomiota ja kutsutaan kehittämistoimiin mukaan molempien sukupuolten edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on green care -osaaminen, asiantuntijuuden ja -menetelmien käytön lisääminen erilaisissa konteksteissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Hankkeen teema on green care, jossa toimitaan lähtökohtaisesti luontoa ja eläimiä kunnioittaen ja kestävää kehitystä vaalien ja edistäen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Hanketyötä pyritään tekemään mahdollisimman paljon etäneuvotteluluin ja liikkumistilanteissa yhteiskuljetuksia käyttäen. Luonto- ja ympäristöarvot ovat keskeisiä toiminnan arvokentässä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Green caressa on oleellinen lähtökohta-ajatus luonnon, eliöiden ja kasvillisuuden monimuotoisuus ja sen vaaliminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Green caressa on lähtökohta-ajatuksena ja periaatteena kokonaisvaltaisesti ympäristön hyvinvoinnin edistäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 7
Natura-yhteistyöverkostot ja luontokohteet ovat yksi hankkeen ulottuvuus.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
Hankkeessa ja toimintojen kehittämisessä kiinnitetään huomiota käytettäviin materiaaleihin ja jätteen syntymiseen - kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Green care -periaatteisiin liittyy luonnon ja toimintaympäristöjen hyvinvointi, jota kautta myös uusiutuvien energialähteiden käyttö tulee huomioiduksi hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Hankkeen tavoitteena ja palvelujen kehittäminen ja niiden käytön edistäminen yhteistyössä palveluntuottajien, useimmiten yrittäjien ja palvelunostajien ja yksityisten ihmisten kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Green caressa ei kehitetä aineellisia tuotteita ja palveluja vaan keskitytään jo olemassa olevien luontoympäristöjen ja eläinten hyödyntämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Lähiympäristöjen näkeminen ja kokeminen voimaannuttavina ja virkistävinä ympäristöinä vähentää pitkien matkojen liikkumisen sijaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Green care -menetelmien vetovoimaisuus ja kannatettavuus liittyvät juuri hyvinvoinnin, voimaantumisen ja virkistyksen lisäämiseen sekä samalla toimintakyvyn alenemisen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Green care -toiminnot sopivat kaikille eli ovat sukupuolineutraaleja, joten niitä on hyvä ja syytä tuoda esiin kaikkien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Green care -toiminnot sopivat kaikille eli ovat sukupuolineutraaleja, joten niitä on hyvä ja syytä tuoda esiin kaikkien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäen. Kulttuurisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta luonto ja eläimet ovat luonteva ja neutraali toimintaympäristö.
Kulttuuriympäristö 7 7
Luontokulttuuriympäristöt ja niiden vaaliminen ovat osa green care -toimintaa ja arvokenttää.
Ympäristöosaaminen 7 8
Green care -lähtökohdissa yhtenä elementtinä on luontoympäristöjen ainutlaatuisuuden ja arvon tunnistaminen ja tunnustaminen sekä ympäristöosaamisen vahvistaminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luontovoimaa Pieksämäki! -hankkeen tavoitteena oli perehdyttää Pieksämäen alueen kouluttajia, palveluntuottajia sekä yrittäjiä luonto- ja eläinavusteisuuteen, sen periaatteisiin ja työmenetelmiin sekä verkostoida toimijoita paikallisesti ja maakunnallisesti. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli Luontovoimaa -vuosikellon rakentaminen yhdessä eri alojen toimijoiden, palvelujen käyttäjien ja tuottajien kanssa. Vuosikelloon tulevia toimintoja oli tarkoitus pilotoida ja kehittää asiakaskokemusten perusteella.

Hankkeessa järjestettiin yli 20 Green Care aihepiiriin liittyvää työpajaa, joissa perehdyttiin jo tunnettuihin työmenetelmiin, kuten esimerkiksi luontoavusteiseen toimintaan, puutarhaterapiaan, eläinavusteiseen toimintaan, koira-avusteiseen toiminaa)n sekä Green Care toiminnan laatuun ja digitaalisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät 5op –opinnot Diakonia- ammattikorkeakoulun tarjontaan. Opinnot suoritti 60 opiskelijaa.

Verkostoja rakennettiin kehittämällä ja pilotoimalla maatilavierailuja sekä yhden kotieläinpihan että yhden lammastilan kanssa. Ammatillisen oppilaitoksen ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä kehitettiin ja pilotoitiin järjestämällä toiminnallinen luontoretki Kontiopuiston päiväkodin esikoululaisille. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Esedun opiskelijat. Verkostoja rakennettiin myös järjestämällä tapaamisia sekä Pieksämäen seudun hevostoimijoille että koiratoimijoille. Alueelliseen verkostotyöhön osallistuttiin olemalla mukana Green Care Itä-Suomen alueyhdistyksen toiminnassa.

Vuosikellon rakentaminen yrittäjien ja palveluntuottajien kanssa ei onnistunut, mutta sen sijaan tehtiin Luontovoimaa ja Luontohoivaa Pieksämäellä! –esite, joka valmistui huhtikuussa 2018. Esitettä painettiin 1000kpl ja sitä jaettiin Savon Solmu –messuilla 14.4.2018. Esitteen sähköinen versio on saatavilla visitpieks)m)ki.fi -sivustolla http:// www.visitpieksamaki.fi/wp-content/uploads/2018/03/LuontoVoimaa-A5- esite.pdf

Hankkeen tuloksena Green Care -osaaminen, toiminnot, verkostot ja yrittäjyys vahvistuivat Pieksämäen seudulla koulutusorganisaatioissa, työelämään valmistuvien keskuudessa sekä palvelujen tuottajien ja ostajien keskuudessa. Yksi luontolähtöisiä palveluita tarjoava yritys perustettiin Pieksämäelle hankkeen aikana. Toimijoiden välinen yhteistyö jatkuu ja hankkeen aikana rakentuneet yhteistyöverkostot tulevat jatkossakin olemaan toiminnan ja kehittämisen voimavarana.