Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20872

Hankkeen nimi: Yrittämisen uusi aika

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TalenTree Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2332377-7

Jakeluosoite: Puijonkatu 19 B 5. kerros

Puhelinnumero: 0440567444

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.talentree.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sampsa Wulff

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Business Consultant

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sampsa.wulff(at)talentree.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503660220

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittämisen uusi aika -hankkeen tavoitteena on rakentaa toiminnallinen oppipolku tuoreille yrittäjille, jossa kanssakulkijoina toimivat kokeneemmat yrittäjät ja valmentajat. Hankkeen tavoitteena on pilotoida erilaisia yhteiskehittämisen, vertaismentoroinnin sekä perinteisen mentoroinnin toimintatapoja yritysten kasvun ja kehittymisen tueksi. Tavoitteena on luoda Etelä-Savoon mahdollisuuksien ilmapiiri, jossa vertaisryhmä koostuu alueen samanhenkisistä kasvunnälkäisistä yrittäjistä.

Hankkeeseen haetaan mukaan 15-20 edellisen vuoden aikana aloittanutta yritystä, joille toteutetaan yhteinen vuoden kestävä valmennuskokonaisuus. Valmennuskokonaisuutta ohjaa suunnitelmallisuus ja toiminnallisuus, ja lähipäivien aikana käydään ohjatusti läpi liiketoiminnan ja yrittämisen eri osa-alueita. Yhteensä lähipäiviä järjestetään 12. Lisäksi valmennuksiin kuuluu oleellisena sisältönä omaan yritystoimintaan liittyviä kehittämistehtäviä sekä mentorointia kokeneempien yrittäjien toimesta. Näiden lisäksi ryhmällä on käytössään yhteinen mobiilialusta, jossa toimiva vertaisryhmän tuki ja valmentajan läsnäolo tsemppaavat ja tukevat tekemään sovittuja kotitehtäviä lähipäivien välillä.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy uusi ja dokumentointu tuoimintamalli nuorten yritysten kasvun ja kehittymisen tueksi. Osana toimintamallia hankkeessa syntyy oppi- ja valmennusmateriaalia kuten videoita, haastatteluja sekä asiantuntijakirjoituksia. Hankkeesta syntyy myös suosituksia nuorten yritysten kasvun ja kehittymisen tueksi. Pilottihankkeen jälkeen, jos kokeilu on onnistunut, pyritään toimintamalli valtakunnallistamaan ja etsimään sille rahoitusmahdollisuuksia sekä muita toimintaedellytyksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset aloittaneet yrittäjät. Yritystoiminnan aloittaminen on voinut tapahtua perustamalla täysin uusi yritys, sukupolven vaihdoksen kautta tai yrityskaupalla (omistajanvaihdos). Oleellista on, että yritys on olemassa ja perustettu ja sillä on sekä y-tunnus että liiketoimintaa. Mukaan haettavien yrittäjien yristysen ikä on ideaalitilanteessa 1-3 vuotta. Hankkeesta rajataan siis pois pitkään toimineet yrittäjät, tai sellaiset yrittäjät joiden yritysidea on vasta ideatasolla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat yritysten kehittämisen parissa töitä tekevät toimijat (Uusiyrityskeskukset, yrittäjäjärjestöt, ELY-keskus, te-toimisto, seudulliset kehittämisyhtiöt, kaupunkien ja kuntien yrityspalvelut).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 120

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 630

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi, Enonkoski, Mäntyharju, Sulkava, Rantasalmi, Pertunmaa, Heinävesi, Juva, Savonlinna, Joroinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen. Yrittäjyys on tyypillisesti yleisempää miesten keskuudessa, hankkeessa luotavassa toimintamallissa huomioidaan myös naisten aktivoiminen yrittäjyyteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden kautta pyritään turvaamaan naisten ja miesten tasapuolinen kohtelu mm. yrittäjyysvalmennuksissa ja mentoroinneissa. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin rohkaista naisia entistä vahvemmin yrittäjyyteen, tarjoamalla heille tarpeiden mukaan yksilöllisiä valmennus- ja kasvuratkaisuja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen varsinanen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan yleisemmin kasvuyrittäjyyden edistäminen koulutuksen, valmennuksen ja mentoroinnin sekä vertaismentoroinnin keinoin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hankkeen aikana toteutettavissa valmennuksissa huomioidaan kestävän ja taloudelisen kehityksen näkökulmia yritys- ja liiketoiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Hankkeen aikana toteutettavissa valmennuksissa huomioidaan uusiutuvien enrgianlähteiden käyttö yritystoiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään paikallista elinkeinorakennetta ja sen kestävää kehittämistä yritysten kasvun turvaamisen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan osallistujien edellytyksiä yrittäjänä toimimisessa sekä omien ideoiden kaupallistamisessa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeen valmennuksissa huomioidaan myös liikkumiseen ja logistiikkaan vaikuttavia tekijöitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankeen toimenpiteiden kautta edistetään paikallista kasvuyrittäjyyttä, joka osaltaan luo uusia työpaikkoja ja lisää tätä kautta alueen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankkeen toimenpiteiden kautta rohkaistaan myös naisia yrittäjyyteen entistä vahvemmin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön liittyen.
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeen valmennuksissa kiinnitetään huomiota ympäristöosaamiseen yritystoiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Talentree ja Etelä-Savon yrittäjät järjestivät yhteistyössä hankkeen, jonka päätavoitteena oli saattaa yhteen Etelä-Savon alueen kasvuhalukkaat tuoreet yrittäjät ja auttaa heidät valmennuksen keinoin reippaammin askelin yli kuolemanlaakson tukevammalle maaperälle ja kasvattamaan yritystään yksinyrittäjyydestä ylöspäin.