Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20877

Hankkeen nimi: Petosen Pömpeli

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2017 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1084557-6

Jakeluosoite: Pyörönkaari 19 2. krs

Puhelinnumero: 0447295233

Postinumero: 70820

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.ppay.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LILLINEN KALLE HENRIK

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen sihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto(at)ppay.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447295233

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on soveltaa Petosen Osallisuushankkeessa tuotettua alueellista toimintamallia, jonka avulla tuetaan työelämän ulkopuolella ja/tai muuten heikossa asemassa olevien Petosen asukkaiden osallisuutta ja toiminta-kyvyn vahvistumista yksilölähtöisen tuki-, ohjaus- ja neuvontatyön avulla. Yhteisötason tavoitteena on hankkeen ja julkisten palvelujen yhteistyön rajapinnan erilaisten toimintatapojen yhteensovittaminen ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen.

Toiminnassa tuki- ja ohjaustyötä tehdään asiakkaan tarpeiden pohjalta ja kehitetään eri toimijoiden välistä käytännön yhteistyötä ennaltaehkäisevien toimintatapojen käytössä. Yhteistyötä tehdään verkostona asiakkaiden mahdollisten hoito- ja tukitahojen sekä läheisten ihmisten kanssa. Asioimistuen ja yksilölähtöisten keskustelujen pohjalta tuetaan henkilöä ymmärtämään ja hyväksymään oma tilanteensa realistisemmin, löytämään ja hyödyntämään palveluja kokonaisvaltaisemmin ja motivoidusti sekä kokemaan oman elämän suunnitteleminen mielekkäänä ja tärkeänä.

Tuloksena on yksilötasolla asiakkaiden elämänhallinnan ja toimintakyvyn koheneminen, koska toiminnan tuloksena syrjäytymässä olevien henkilöiden osallisuus ja sen myötä toimintakyky on vahvistunut siten, että he kykenevät hoitamaan asioitaan itsenäisemmin. Tulokset tuodaan esille valittuina otoksina asiakastapauksista ja yhteistyökumppaneilta saaduista huomioista ja palautteista.

Hanke edistää sosiaalisesti kestävää kehitystä sekä yhdenvertaisuutta. Hankkeella halutaan tukea heikossa asemassa olevien ihmisten - sekä miesten että naisten - osallisuutta sekä edistää hyvinvointia ja toimintakykyä. Haluamme tukea Pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatetta, jossa kaikilla kansalaisilla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelua sekä miehille että naisille. Hankkeen toimintaidea ja menetelmät soveltuvat kaikille heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville ihmisille sukupuolesta, syntyperästä tai uskonnosta riippumatta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmäämme kuuluvat ovat työelämän ulkopuolella ja/tai muuten heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevia työikäisiä
ihmisiä - sekä naisia että miehiä. Hankkeesta hyötyvät ovat tavalla tai toisella osattomuutta kokevia, Petosen lähiössä
asuvia henkilöitä. Heillä voi olla esim. päihde-, mielenterveys- ja/tai sosiaalisia ongelmia ja he eivät yllä julkisiin
palveluihin ilman tukea ollenkaan tai he eivät kykene saamaan tarpeidensa mukaista hyötyä palveluista, joiden piirissä
he ovat. Uusi sosiaalihuoltolaki huomioi palvelujen piiriin hakeutuneet ihmiset, mutta ei sisällä etsivän työn
toimintatapoja.

Kohderyhmä tavoitetaan etsivällä ja jalkautuvalla toimintamallilla; hankeohjaaja hakeutuu asuinalueelle paikkoihin,
joissa kohderyhmämme ihmiset kokoontuvat, puistonpenkeille, leipä/ruokajonoihin, ostokeskuksen liepeille,
asuintalojen läheisille puistoalueille jne. Ihmisiä löydetään myös vihjeiden, sosiaalisen kanavan kautta tulevien tietojen
(läheisten, naapureiden, yhteistyökumppaneiden kautta tulevat huolen ilmaukset). Kokemus on osoittanut, että yksi
avun saanut välittää tiedon lukuisille vertaisilleen. Hankkeesta hyötyvät myös yksinäisyyttä kokevat ja eri kulttuuritaustaiset alueen asukkaat, joilla on vaikeuksia saada kontakteja palveluihin ja ympäröivään yhteisöön.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Julkiset palvelut, ja toiset alueen hankkeet, joiden kanssa tehdään käytännön yhteistyötä palveluihin hakeutumisessa ja niistä hyötymisessä, sekä toimintoihin hakeutumisessa hankkeen kohderyhmän henkilöiden tarpeiden pohjalta:

Kuopion kaupungin aikuissosiaalityö
Pyörön terveysasema, lääkärit ja terveydenhoitajat
Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö; päihdepalvelut
Kuopion psykiatrian keskus, mielenterveyspalvelut
Kallaveden srk:n diakoniatyö
Kuopion kaupungin kuntouttava työtoiminta
Kuopion työvoiman palvelukeskus
Kuopion Te-toimisto
Kela, Petonen
Kuopion kaupungin HEP, kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö; kulttuuri, liikunta, asukastupatoiminta
Rikosseuraamuslaitos
Savonia AMK

Yleishyödylliset yhteisöt ja yksityiset toimijat, joiden kanssa tehdään käytännön yhteistyötä:
Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys ry, Miten selvitä seuraavaan päivään -hanke - Olemme tehneet aiemmin yhteistyötä samoissa tiloissa Petosen Osallisuushankkeen aikana. Yhteistyötä jatketaan erillisistä toimitiloista huolimatta.

Kuopion Setlementti Puijola ry; Kohtaamispaikka Kotikulma ja Petosen asukastupa; on sovittu avuntarpeessa olevien
ihmisten ohjaamisesta hankkeen piiriin ja kohderyhmän ihmisten ohjaamisesta tupien toimintoihin, on sovittu
yhteistyöstä atk-tuen saamisessa ja tietokoneiden käytössä.

Tukikohta seurakunta; neuvotellaan ja sovitaan että hankkeen työntekijät saavat hakea kontakteja avuntarvitsijoihin
mm. leipäjonoissa ja ihmisten ohjaamisesta hankkeen tukipalvelujen piiriin, sekä tarjotaan tiloja seurakunnan organisoimille iltaisin toteutuville tukiryhmille.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös kaikki muut alueella toimivat harrastus-, vertaistuki-, vapaaehtois- ja muut järjestöt, joiden piiriin hankkeessamme olevia henkilöitä ohjataan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 463

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 463

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 386

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 386

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alakatu 3

Postinumero: 70820

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 165

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Syrjäytymisen riski ja syrjäytyminen ei ole sukupuolisidonnainen ilmiö. Hankkeemme ei suosi eikä syrji ketään sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnot eivät ole sukupuoleen sidottuja vaan niissä korostuvat yksilölähtöiset näkökulmat. Hankkeessa kehitettävä palvelu soveltuu näin ollen molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteiseen sisältyy luonnollisena osana sosiaalisen tasa-arvon tavoite, joka osaltaan on sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Hanke on lähiötyötä, eikä edellytä polttoainekäyttöisiä ajoneuvoja.Työmuodossa korostuu vuorovaikutus ja ihmisläheisyys, se ei edellytä merkittäviä materiaalisia hankintoja, tai suuria työtiloja.Materiaalit, esim. huonekalut hankitaan käytettyinä. Yhteisöllisyyden kasvaminen kasvattaa myös ympäristövastuullisuutta. Hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen paraneminen vahvistaa sekä jaksamista että motiivia nähdä asioita myös oman välittömän elämän ulkopuolella.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeen perusta ei ole kulutuksessa, eikä enegian käytössä. Henkiseen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet palvelevat myös ilmaston muutoksen estämiseen liittyviä tekijöitä.Itsensä kunnioittamiseen kuuluvat tavoitteet ovat yhteiskunnallisen kunnioituksen perusta, johon myös ekologiset ja ympäristökysymykset kuuluvat oman henkilökohtaisen toiminnan vastuullisuuden paranemisen kautta kategorisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
hankkeen sisältö painottuu sosiaalisen kestävyyden periaatteille
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
eivät kovinkaan merkityksellisiä sisällöllisen tavoitteen kannalta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
eivät ole hankkeen tavoitteiden kannalta merkittävässä asemassa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Suurin osa toimintaamme kuuluvasta materiasta on kierrätettyä. Toimintamme ei tuota varsinaista jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
pyrimme käyttämään uusiutuvia energialähteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeeseemme kuuluu myös yksilöiden työelämään kuuluvien tarpeiden huomioiminen, toimintakyvyn ja kokonaisvaltaisen työelämään osallistumisen edellytysten parantaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Toisille toimijoille siirrettävä toimintamallimme perustuu yksilön kokemuksia,sekä hänen kokonaisvaltaista lähtötasoaan kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Se on tiedollista ja taidollista osaamista kasvattava työmuoto, eli lähtökohtaisesti aineeton tuote ja palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeessa mukanaolijoiden oman kehon tuntemusta ja kunnioittamista tuetaan ohjaamalla heitä harrastustoimintoihin ja yhteisölliseen, kodin ulkopuoliseen toimintaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeemme syrjäytymistä ehkäisevä ja poistava toiminta ja sen myötä tuotettava työmalli on keskeisesti hyvinvoinnin edistämisen tavoitteen mukainen sekä välittömiltä että pitkäntähtäimen vaikutuksiltaan.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Heikossa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun parantaminen, elämänhallintaan kuuluvan tieo- ja taitotason kohentaminen, toimintakyvyn sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen on ytimellisesti tasa-arvon edistämistä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Sosiaalisen tasa-arvon parantaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen edistää myös yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta sekä välittömästi että pidemmällä tähtäimellä.
Kulttuuriympäristö 5 5
kulttuuriympäristön vaaliminen on merkityksellistä sosiaalisen yhdenvertaisuuden ja heikossa asemassa olevien henkilöiden osallisuuden edistämisessä
Ympäristöosaaminen 2 2
ympäristöosaaminen on tärkeää kaikille yhteiskuntaluokille

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on toiminut Niiralan Kulma Oy:ltä vuokratussa huoneistossa, Alakatu 3:ssa sijaitsevassa talossa Petosella. Olemme tehneet yhteistyötä useiden eri alueen toimijoiden kanssa, kun hankkeemme kohderyhmän tilanne ja taustat ovat sitä edellyttäneet. Yhteistyö on edistänyt hankkeen tavoitteiden toteutumista ja asiakkaiden ohjaamista tarjolla oleviin tukitoimiin ja viranomaisasiointeihin. Toimitilamme on ollut avoinna arkipäivisin noin klo 9 - 13 ja erikseen sovitusti joko ajan varanneille tai asioimaan tulleille ihmisille, siihen asti kun tarve on vaatinut. Aukiolon jälkeen on suoritettu kotikäyntejä, retkiä, virastokäyntejä ym. toimitilan ulkopuolella tapahtuvia työtehtäviä. Toimintamme on jakaantunut toimipisteessä tehtävään asioimistuki- ja neuvontatyöhön, virike- ja tiedottamistapahtumiin pop-up tyyppisesti, kotikäynteihin, alueella toteutettuun etsivään sosiaalityöhön, sekä asiakkaiden mukana eri viranomais- ym. toimipisteissä tehtävään tukityöhön.

Toimintamme tavoitteet ovat toteutuneet asiakkaidemme elämäntilanteen parantumisena, josta todettavina indikaattorina ovat olleet esimerkiksi toimeentulo- ja asumistilanteen järjestyminen, päihteiden käytön lopettaminen ja vähentäminen, lastensuojeluongelmien ratkeaminen, tai helpottuminen, hoitoon ja avohuollon palveluihin siirtyminen, tarvittavan lääkityksen aloittaminen jne. Olemme järjestäneet kaikille pitkäaikaisasiakkaillemme jatkotukitahon ja asiakkaamme ovat saaneet tietoa muista alueen toimijoista ja heidän tukimuodoistaan, joiden kautta hankkeemme loppumisen jälkeen tuen saanti mahdollistuu jatkossakin eri toimijoiden kautta.