Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20881

Hankkeen nimi: KAVIO Kansainvälisen palveluliiketoiminnan innostava oppimisympäristö

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: 040 1902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salme Rajala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salme.rajala(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1902532

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami), 1958694-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli tehtävän kv-palveluliiketoiminnan työvoimatarpeen kartoituksen pohjalta ottaen huomioon yrittäjät ja yritysten henkilökunta sekä työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistettävät. Kartoituksen apuna käytetään muodostettavaa työryhmää, jossa ovat mukana mm. TE-toimiston, Ekamin ja Cursorin sekä yrittäjien edustaja ja mahdollisesti työllisyyden seurantaryhmien edustajat. Toimintamalli mahdollistaa seudulle etabloituvien kansainvälistä palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten koulutustarpeiden kokonaisvaltaisen kehittämisen. Hankkeessa kehitettävä digitaalinen oppimisympäristö mahdollistaa koulutukseen liittyvän palveluliiketoiminnan skaalaamisen ja siihen perustuvan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen myös hankkeen jälkeen.
Hankkeella varmistetaan seudullisesti kasvavan palveluliiketoiminnan työvoiman kohdanto osaamisen ja saatavuuden osalta. Lisäksi hankkeessa kehitettävällä digitaalisella oppimisalustalla varmistetaan kustannustehokas ja nykyaikainen oppimisympäristö toimijoiden yhteistyön perustaksi.
Hankkeen vaikutuksena seudun palveluliiketoiminnan koulutus vastaa tulevaisuudessa entistä paremmin nopeasti kehittyvän kv-palveluliiketoiminnan työvoimatarpeen vaatimuksia.
Tuloksena syntyy kokonaisvaltainen yritysten ja niiden työvoiman kehittämissuunnitelma, joka on skaalautuva myös tuleviin tarpeisiin. Digitaalisen oppimisalustan kehittäminen ja käyttöönotto lisää kaikissa hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa digitalisaation osaamista ja hyödyntämistä. Pidemmällä aikajänteellä alusta mahdollistaa oppilaitoksen koulutuksen edelleen kehittämisen ja vetovoimaisen koulutuksen tarjoamisen seudun yritysten työvoimatarpeiden varmistamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yleissivistävässä/ammatillisessa koulutuksessa olevat (170/30):
Kohderyhmänä työttömät, vaikeasti työllistettävät, maahanmuuttajat, yrittäjät

Laajennetaan alueellisesti varsinaista kohderyhmää koskemaan yritysten henkilökuntaa Kotkan-Haminan seudulla. Koskee kaikkia niitä yrityksiä jotka haluavat kehittää kv-palveluliiketoimintaansa. Toimialoina hankesuunnitelmassa jo mainitut toimialat: Ravintola- ja kahvilapalvelut, elokuva-, hyvin-vointi-, aktiviteetti- ja elämyspalvelut, tapahtumatuotanto, liikenne, kaupan ala, vaatetus- ja muut alan designliikkeet, museot, käsityöläis- ja matkamuistomyymälät sekä lähiruokamyynti, hotellit, kotimajoitus, bed&breakfast, mökki- ja leirintäaluemajoitus, kongressipalvelut, siivous-, pesula-, jätehuolto-, turvallisuus-, kiinteistönhoitopalvelut, kirjanpito- ja muut toimistopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut, mainostoimisto- ja markkinointipalvelut.

Hankkeen aikana seurataan, miltä alalta ja alueelta on osallistunut mukaan hankkeen toimenpiteisiin, Kotkan Kantasataman ja Zsar Outlet Villagen alueella toimivat yritykset ja niiden synnyttämään kv-palveluliiketoimintaan liittyvät yritykset sekä niiden henkilöstö. Hankkeen aikana syntyvät yritykset v. 2017-2019 aikana. Mukaan lähtevät yritykset tarkentuvat hankkeen aikana.

Moni pitkäaikaistyötön tai muuten vaikeasti työllistettävä esim. maahanmuuttaja saa töitä koulutuksen jälkeen.

Toimintalinjan tavoitteiden mukaisesti edistetään kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Kohderyhmänä työssä olevat ja työttömät, joiden ammattitaitoa, osaamista ja työllistymistä parannetaan. Kehitetään joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja vastaamaan nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti alueella tulee merkittävästi työllistymään liikenteen, ravintoloiden ja hotellien, valmistavan teollisuuden, kaupan ja muiden palvelualojen toimijoiden parissa. (Ks. kohderyhmäerittely kohdassa 5.1.4.). Kotkan-Haminan seudun yritykset pystyvät koulutuksen seurauksena työllistämään osaavaa työvoimaa alueen työttömistä sekä vaikeasti työllistyvistä. Uudenlaisia työllistyviä/työllistäviä hyötyjiä voisivat olla myös ns. kevytyrittäjät ja yhdistykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 313 955

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 299 887

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 467 507

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 428 410

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koulutuksessa tavoitellaan kansainvälisen laatutason palvelubrändiä, jossa työvoima ja palvelualan yritysten palvelut nostetaan vastaamaan vaativan kansainvälisen asiakaskunnan korkean laadun palvelutasoa. Työllistyvällä työvoimalla on tarvittava kielitaito, palvelumyönteisyys, myyntitaito, joustavuus. Moni pitkäaikaistyötön tai muuten vaikeasti työllistettävä esim. maahanmuuttaja saa töitä koulutuksen jälkeen. Ne toimialat, johon työvoimaa tulevaisuudessa tullaan ensisijaisesti tarvitsemaan ja missä opiskeluun osallistuvilla on työllisyysmahdollisuudet on mm. seuraavat: - Ruoka & juomat sekä ajanviete (syntyvät ravintola- ja kahvilapalvelut, elokuva-, hyvinvointi-, aktiviteetti- ja elämyspalvelut,tapahtumatuotanto) - Kiertoajelut sekä paikallinen kuljetus (sopimusliikenne, linja-auto- ja taksiyhtiöt maalla, merellä ja ilmassa) - Vähittäismyyntikauppa (Kaupan alan lisääntyminen esim. kauppojen määrän kasvu ja kauppojen aukioloaikojen pidentäminen) - Kivijalkakaupat - Pop up -kauppa - Outlet-kauppa (vaate- ja muun alan design-liikkeet) - Muut (esim. museot, käsityöläis- ja matkamuistomyymälät sekä lähiruokamyynti) - Majoitus (hotellit, kotimajoitus, Bed&breakfast, mökki- ja leirintäaluemajoitus, kongressipalvelut) - Infra ja huolto (siivous-, pesula-, jätehuolto-, turvallisuus-, kiinteistönhoitopalvelut) - Rakentamisen aikainen liiketoiminta (Kantasataman pääurakoitsija hakee aliurakoitsijoita esim. sähkö, LVI, tietoliikenne, suunnittelu) - Liiketoimintaa tukevat palvelut (Kirjanpito- ja muut toimistopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut, mainostoimisto- ja markkinointipalvelut) - Kiinteistönvälitys Kohderyhmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä työssä olevia ja työttömiä, opiskelijoita, työmarkkinoiden ulkopuolella olevia (esim. vaikeasti työllistettävät.Moni pitkäaikaistyötön tai muuten vaikeasti työllistettävä esim. maahanmuuttaja saa töitä koulutuksen jälkeen.) Kotkan Kantasataman alueella toimivia yrityksiä ja Kantasataman synnyttämään kv-liiketoimintaan liittyviä yrityksiä sekä niiden henkilöstöä. Hankkeen aikana syntyviä yrityksiä v. 2017-2018 aikana. Kohderyhmä toimialakirjosta johtuen on laaja ja moniulotteinen ja tarjoaa näinollen tasa-arvoisen mahdollisuuden sekä miehille että naisille työllistyä.Henkilöiden lukumääräksi arvioidaan yhteensä 170, joista 130 oletetaan olevan naisia ja 40 miehiä. Sijoittuvat ulkomaiset palveluyritykset ovat ennakoineet naisten olevan ensisijaisesti työllisettävä ryhmä alan vanhoillisesta luonteesta johtuen. Koulutuksessa otetaan ensisijaisesti huomioon Kantasatamaan syntyvän palveluliiketoiminnan tarve, joka on n. 80% koko alueen liiketoiminnasta. Tulevina työnantajina toimii pääasiassa ulkomailla jo toimivat yritykset, jotka omaavat jo valmiiksi rakennetun työkulttuuriympäristön, joka suosii naisvaltaista työvoimaa. Koulutukseen osallistuvista naisista monella on palvelualan kokemusta, jolloin naisten ja miesten ero työllistyvyydessä korostuu. Miehillä ei näinollen ole oletettavasti yhtä helppoa työllistyä kuin naisilla. Koulutussisällön suunnittelussa ja tuotannossa on kuitenkin otettava huomioon tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua koulutukseen, jotta tasa-arvo toteutuu (esim. etä- ja verkkokoulutuksen korostaminen, kehittäminen ja käyttäminen tai "lapsiparkin" toteuttaminen tavoitteeksi lähiopetuspäiville). Osa toimialoista, joissa työvoimatarvetta tulee myös esiintymään on perinteisemmin miehille suunnattuja (esim. kuljetus- infra- ja huoltoala). Oletusarvo on, että n. 20% koko työvoimatarpeesta on suunnattu ensisijaisesti miehille. Ne yritykset, joiden oletetaan tarvitsevan tätä työvoimaa ovat pääasiassa jo seudulle etabloituneita paikallisia yrityksiä. Yrityksiltä kerätyn tiedon perusteella on todettava, että jo alalla olevilla miehillä on heikompi taso kuin naisilla esim. kielten osaamisessa ja asiakkaan kohtaamisessa.Kerätyn tiedon mukaan esim. kuljetuslalla olevat yritykset eivät kuitenkaan poissulje naistyövoimaa. Edelläolevan tiedon perusteella voidaan olettaa, että koulutukseen osallistuvien naisten osuus on todennäköisesti suurempi kuin miehillä mutta esim. työn ja perheen yhteensovittaminen on haastavampaa, jolloin tasa-arvoisuus ei täyty. Vaikka koulutukseen osallistuvien miesten osuus on todennäköisesti pienempi, heillä oletetaan olevan helpompi osallistua koulutukseen työllistyäkseen koska heitä ei perinteisesti sido perheen ja työn yhteensovittaminen samalla tavalla kuin naisilla. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan tasa-arvo tavoitteena uudella innovatiivisella tavalla, joka mahdollistaa molempien sukupuolten tasa-arvoisen osallistumisen ja sitä kautta työllistymisen. Koulutuksen suunnittellussa ja tuotannossa otetaan myös vahvasti huomioon toimeentulomahdollisuudet sekä koulutuksen aikana, että työllistymismahdollisuuksien osalta. Koulutus ei vähennä työttömyyspäivärahaa ja koulutus on valtion tukemaa. Työtön saa vakinaista työllistymistä edesauttavaa työkokemusta. Koulutusaika on lyhyt mutta tiivis ja mahdollistaa näin nopeamman reitin työmarkkinoille. Opiskelija saa työ- ja yrittäjyyskokemusta mikä mahdollistaa todennäköisemmän sijoittumisen opiskelun ohessa suoritettavaan työntekoon.Koska etniset ryhmät ja heidän kulttuuritaustansa otetaan huomioon, on heidän helpompaa integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan jo koulutuksen aikana ja sijoittuminen työelämään koulutuksen jälkeen on varmempaa. Kotkan-Haminan seudulla on vahva etnisten taustojen ryhmä, jolla on hyödyntämättömiä vahvuuksia esim. kielitaidon ja kansainvälisen kulttuurin osalta ja vaikka koulutus vahvistaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan, on otettava huomioon, että naisilla saattaa olla heikompi asema tässä tapauksessa juuri etnisen kulttuuritaustansa vuoksi. Hankkeen kokonaisvaltaisessa toiminnassa otetaan huomioon naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen Euroopan Unionin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen periaatteiden mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee molempien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Vaikutus työttömiin: • Koulutus järjestetään niin, ettei se ole aikaan ja paikkaan sidottu; esim. lähi- ja etäopetuspäivät; etäopetuksessa apuna käytetään verkko-oppimisympäristöä sekä webinaari tyyppistä opetusta; • Lastenhoitoparkki pyritään järjestämään lähiopetuspäivien yhteyteen • Koulutus ei vähennä työttömyyspäivärahaa ja sen suorittaminen voidaan tehdä pienellä rahallisella panoksella; koulutus on valtion tukemaa • Alkukartoituksen pohjalta koulutettavalle tarjotaan mahdollisuutta palvelun perusenglannin opetukseen esim. tehoryhmämetodilla • Pop-up liikkeet tarjoavat tilapäistöitä useinkin naisvaltaiselle alalle • Sopii esim. kevytyrittäjälle • Työtön saa vakinaista työllistymistä edesauttavaa työkokemusta • Koulutusta tarjotaan tasa-arvoisesti kaikille sukupuoliryhmille • Lyhyellä koulutuksella työttömät ovat kykeneviä nyt avautuville sadoille uusille työmahdollisuuksille Vaikutus opiskelijoihin: • Koulutus järjestetään niin ettei se ole aikaan ja paikkaan sidottu; esim. lähi- ja etäopetuspäivät • Lastenhoitoparkki pyritään järjestämään lähiopetuspäivien yhteyteen • Koulutus on valtion tukemaa • Pop-up liikkeet tarjoavat tilapäistöitä alalle • Sopii esim. kevytyrittäjälle • Opiskelija saa työ- ja yrittäjyyskokemusta • Opiskelijoille mahdollisuus kesätöihin • Saavutettu osasaaminen kannustaa jatkokoulutukseen. Vaikutus työssäoleviin sekä yrittäjiin: • Koulutus järjestetään niin ettei se ole aikaan ja paikkaan sidottu; esim. lähi ja etäopetuspäivät • Lastenhoitoparkki pyritään järjestämään lähiopetuspäivien yhteyteen • Osa koulutuksesta pyritään järjestämään työpaikalla mm. aidoissa asiakaskohtaamistilanteissa • Koulutus on valtion tukemaa • Lyhyellä koulutuksella henkilöt ovat kykeneviä nyt avautuville sadoille uusille työmahdollisuuksille ja yrittäjät pystyvät vastaamaan tarpeeseen ja luomaan lisää työpaikkoja. Vaikutus työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin ml. vaikeasti työllistettävät (ikä, vamma, etnisyys/kielitaito, kouluttamattomat: • Koulutus auttaa etnisistä taustoista tulevien naisten integroitumista suomalaiseen tasa-arvoiseen yhteiskuntaan Lapsiparkki • Saavutettu osasaaminen kannustaa jatkokoulutukseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kv-palveluliiketoiminnan osaamisen lisääntyminen seudulla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Sähköisten järjestelmien käytön lisääntyminen vähentää luonnonvarojen käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeessa tuodaan esiin ympäristötietoisuutta ja prosessien tehostamista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Hankkeeseen mukaan tulevat yritykset tunnistavat laatu-, ympäristö- sekä toimintaprosessiensa kautta mahdolliset säästökohteet, mikä vähentää energian- ja materiaalin tuotannon tarvetta, mikä ylläpitää ja myötävaikuttaa eliöstön vapaan elintilan pysyvyyteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeessa edistetään ympäristötietoisuuden ja prosessien tehostamista. Tietoisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa yritysten ja heidän asiakkaidensa tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen, täten myös kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei tapahdu näillä alueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Opintosuunnitelmassa otetaan huomioon materiaalit ja jätteet taloudellisen kestävyyden kannalta. Mukaan tulevien yrittäjien kannustaminen taloudellisesti kestävään toimintaan ja siitä riittävä viestiminen. Ympäristötietoisuutta ja prosessien tehostamista kehitetään hankkeessa toimintaprosessien parantamisella. Tietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa yritysten tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen sekä materiaali-, resurssi- ja energiatehokkuuden lisääntymiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Luo edellytykset elinkeinorakenteen kehittymiselle koulutuksen kautta. Luodaan uudenlaista kilpailukykyä, joka perustuu hyvinvoinnin luomiseen ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen koulutusmateriaalina.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Huomioidaan koulutusten järjestämisessä. Saavutettavuus otetaan huomioon.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke painottuu välittömien vaikutusten osalta; työttömät työllistyvät ja henkilöiden mahdollisuudet toimia työmarkkinoilla parantuvat
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hankkeessa otetaan huomioon yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen ja syrjinnän torjunta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Hankkeessa otetaan huomioon yhteiskunnallinen ja kulttuurillinen yhdenvertaisuus toimintaympäristön liiketoiminnallisessa kehittämisessä. Maahanmuuttajat ja heidän vahvuuksien hyödyntäminen koulutuksessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hanke pitää esillä ympäristötietoisuutta ja sitä kautta lisää yritysten ympäristöosaamista. Yritykset voivat vaikuttaa myös vaikutuspiirissään olevien muiden yritysten ympäristötietoisuuteen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin toimintamalli, jossa muodostettiin koulutusalusta yhdessä Ekamin, seudullisten palveluyritysten ja TE-toimiston kanssa. Kysyntä oli markkinalähtöinen ja tuli seudulle mahdollisesti sijoittuvien sekä seudulla jo toimivien palveluyritysten tarpeista. Työ aloitettiin työvoiman kartoituksen pohjalta, sillä markkinoilla oli nähtävissä kansainvälisen palveluliiketoimintahenkilöstön tarpeen kasvua seudulla. Otettiin huomioon Kotkan-Haminan seudun palveluliiketoiminnan yrittäjät ja yritysten henkilökunta sekä työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistettävät sekä maahanmuuttajat. Kehitetty toimintamalli mahdollistaa seudulle sijoittuvien ja siellä toimivien kansainvälistä palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten koulutustarpeiden palvelun kehittämisen. Toimintamallin perustana oli kansainvälisen palveluliiketoiminnan seudullisen kehittämisen tarpeet.

Hankkeessa on kehitetty monikielinen digitaalinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa koulutukseen liittyvän palveluliiketoiminnan skaalaamisen ja siihen perustuvan kehittämisen myös hankkeen jälkeen sekä kansalliselle että kansainväliselle tasolle. Digitaalisen mobiilipedagogisen alustan tueksi on käytetty myös vierihoito-opetusta. Toimintamallista on vakiinnuttamissuunnitelman jälkeen hyötyä Ekamin koulutuskehittämiselle sekä nykyisellään seudun yrityksille ja yritysten henkilökunnalle sekä TE-toimistolle työkaluna työnhakijan tukemisessa.

Hankkeella on varmistettu seudullisesti kasvavan palveluliiketoiminnan työvoiman kohdanto osaamisen ja saatavuuden osalta. Hankkeessa kehitetyllä digitaalisella oppimisalustalla on varmistettu, että oppimisympäristö on kustannustehokas ja nykyaikainen sekä muovailtavissa markkinatarpeen mukaan.

Tuloksena on syntynyt kokonaisvaltainen seudullisten yritysten ja niiden työvoiman kehittämissuunnitelma, jonka pystyy skaalaamaan tuleviin tarpeisiin. Digitaalisen mobiilipedagogisen alustan kehittäminen ja käyttöönotto on lisännyt kaikissa hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa digitaalisaation osaamista ja hyödyntämistä.