Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20893

Hankkeen nimi: DRONE-osaaja

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: (03) 245 2111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PUUTIO PÄIVI MARJATTA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.puutio(at)tamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 621 6206

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2286106-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on luoda laaja- ja monialainen drone-osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto Pirkanmaalle sekä saada pk-yritykset tuottamaan uusia innovaatioita. Tätä kautta voidaan drone-osaamista hyödyntäen synnyttää pk-yrityksille uusia, tehokkaampia toimintatapoja ja ennen kaikkea uusia palveluja ja liiketoimintaa.

Ensimmäisenä tavoitteena on Drone-toimijoiden kartoitus. Tuloksena tunnetaan Pirkanmaalla toimivat pk-yritykset, joilla on potentiaalista mahdollisuutta hyödyntää droneja sekä drone-osaamista jo tuottavat tai tähän toimintaan linkittyvät oppilaitokset, yritykset ja viranomaistahot.

Toisena tavoitteena on drone-osaajaverkoston luominen. Tuloksena syntyvä Pirkanmaalainen drone-verkosto/ekosysteemi jakaa osaamista ja jää toimimaan myös hankkeen päätyttyä.

Kolmantena tavoitteena rakennetaan Drone -kokeilu- ja kehitysympäristö. Tuloksena alueen yrityksille ja elinkeinoelämälle luotu fyysisen kokeilu- ja kehitysympäristö jää toimimaan hankkeen päätyttyä, ja varmistaa, että alueen innovaatioiden ja sovelluksien kehittäminen ja nopea testaaminen säilyy yhtenä Pirkanmaan ilmailualan menestystekijänä.

Neljäntenä tavoitteena on luoda drone-osaamisen kehittämisen ja soveltamisen malli. Tuloksena drone-osaamisen kehittämisen ja soveltamisen malli jää toimivaksi yritysten ja elinkeinoelämän kehittämisen työkaluksi myös hankkeen päätyttyä, jolloin varmistetaan alueen uusien innovaatioiden ja sovelluksien syntyminen myös jatkossa.

Lopuksi hankkeen viimeisessä tavoitteessa kehitetään drone-koulutusta yritysten tarpeisiin. Tuloksena alueen drone-osaaminen vahvistuu ja drone-koulutustarjonnan laatu ja osuvuus alueen tarpeisiin paranee uuden koulutuspaletin myötä. Toimijoiden tarpeet ja dronejen laajat käyttömahdollisuudet sekä uusimman tutkimustiedon yhdistäminen yritysten innovaatioiksi ja käytännön sovelluksiksi luo kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja potentiaalisia uusia yrityksiä. Samalla vauhditetaan uusien suomalaisten vientituotteiden ja palvelujen löytämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa autetaan erityisesti pk-yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään omaa erikoisosaamistaan ja säilyttämään kilpailukykynsä, sekä vahvistetaan yritysten kasvupotentiaalia. Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:

* Drone-palveluja tarjoavien pk-yritysten työntekijät (erityisesti kuvantamis-, mittaus-, määrälaskenta- ja 3D-tulostuspalveluja tuottavat yritykset)

* Drone-palveluja ostavien pk-yritysten työntekijät (erityisesti drone-kuvantamiseen perustuvia mainoksia ja koulutusmateriaalia tarvitsevat yritykset)

*Kiinteistövälitysyritykset, jotka käyttävät drone-kuvausta kohteissa

* Drone-teknologioita kehittävien pk-yritysten työntekijät (erityisesti ohjelmointi-, kamerakehitys-, mittaus- ja paikannusteknologiaa tuottavat yritykset)

* Drone-alan kouluttaja- ja laitetoimittajayritykset

* Drone-sovelluksia jatkossa omassa liiketoiminnassaan hyödyntävät pk-yritykset laajasti

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:

* Alan järjestöjen asiantuntijat (esim. Ilmailuliitto ja Trafi)

* Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden henkilöstö (opettajat ja tutkijat)

* Lentokonealan opiskelijat

* Laitevalmistajat ja ohjelmistoyritysten työntekijät

* Valvontaviranomaiset

* Konsultit

* Drone-alan isojen yritysten henkilöstö

* Turvallisuusmielessä kaikki ihmiset, jotka asuvat tai liikkuvat operointialueella, ovat kohderyhmä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 208 080

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 012

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 277 442

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 264 018

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Ruovesi, Kangasala, Punkalaidun, Pirkkala, Urjala, Virrat, Orivesi, Valkeakoski, Vesilahti, Nokia, Tampere, Hämeenkyrö, Lempäälä, Parkano, Mänttä-Vilppula, Ikaalinen, Juupajoki, Sastamala, Ylöjärvi, Akaa, Pälkäne, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 24

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kannalta ei ole relevanttia se, minkälainen sukupuolijakauma on osallistuvissa yrityksissä tai muissa verkostotyöhön osallistuvissa organisaatioissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole olennainen hankkeen toteutuksen kannalta. Koulutusta ja kehittämistoimia kohdennetaan yritysten ja yhteistyökumppaneiden henkilöstölle tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeessa digitalisaatiolla pyritään materiaalija resurssitehokkuuteen. Hankkeessa huomioidaan kierrätys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Pyritään selvittämään uusiutuvan energian mahdollisuuksia latauksessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Hankkeessa kehitettävillä sovelluksilla voidaan tutkia ja vaikuttaa em. sektoriin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeessa mukana oleva digitaalisuus edesauttaa paperittomuutta, ja vähentää jätteiden määrää. Materiaalihukkaa pyritään välttämään myös hankkeen kaikessa toiminnassa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Pyritään selvittämään uusiutuvan energian mahdollisuuksia latauksessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke tukee vahvasti paikallisen elinkeinorakenteen kehittymistä ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hanke lisää merkittävästi paikallisen palveluliiketoiminnan uudistumista ja laajentumista.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Voi muuttaa merkittävästi pientavarajakelua. Drone-laitteet korvaavat isompien kulkuvälineiden käyttöä erityisesti haastavissa maastoissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Työllisyyden kasvu alueella lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Drone-laitteilla pystytään tutkimaan ympäristöä ja esim. ympäristökatastrofeja ja -tuhoja kevyemmällä tekniikalla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Drone-osaaja hankkeen päätavoitteena oli luoda Pirkanmaan alueelle laaja- ja monialainen drone-osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto. Hankkeen aikana kartoitettiin Pirkanmaalla toimivia pk-yrityksiä, joilla oli potentiaalista mahdollisuutta hyödyntää droneja, sekä drone-osaamista tuottavat tai sitä kehittävät oppilaitokset, yritykset ja viranomaiset. Pilottiyrityksiä hankkeessa oli mukana 24 ja he osallistuivat omien tarpeidensa mukaan hankkeen koulutukseen ja yrityskohtaisiin konsultointeihin. Verkosto rakentui näiden kontaktointien ja hankkeen seminaarien ja workshoppien kautta. Verkostossa Pirkanmaan ulkopuolelta oli vahvasti mukana Traficom. Hankkeen aikana kehitettiin Drone-kokeilu- ja kehitysympäristöjä sekä TAMK:lla että TTY:llä hyödyntäen jo olemassa olevia laboratorioita.Lisäksi droneja pilotoitiin erilaisissa kaupunkiympäristöissä, erityisesti Hiedanrannan auleella, johon hankkeen lopputuloksena saatiin myös sisähalli drone-lennätykselle ja testauksille. Yritysten drone-osaamisen tueksi kehitettiin osin SMACC-mallia hyödyntäen yritysten drone-liiketoimintaa kartoittava lomake sekä sitä kehittävä konsultointimalli. Lisäksi kehitettiin ja pilotoitiin drone-koulutus yhteistyössä Insta ILS Oy:n kanssa. Hankkeen kaikki tulokset jäävät käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen, ja tätä varmistavat mm. drone-toimintaan liittyvät uudet kehittämishankkeet sekä drone-koulutus, jota on tarkoitus jatkokehittää sekä tutkintotavoitteiseksi että yrityksiä palvelevaksi täydennyskoulutukseksi.