Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20897

Hankkeen nimi: Työkykyä liikunnalla-hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IntoPajat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1506327-4

Jakeluosoite: Tarkastamonkuja 3

Puhelinnumero: 0407747892

Postinumero: 55800

Postitoimipaikka: Imatra

WWW-osoite: http://www.intopajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Kärkäs-Vaittinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.karkas-vaittinen(at)intopajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407747892

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työkykyä liikunnalla hanke 1.1.2017-31.12.2018 Hämeen ELY-keskus
Työkykyä liikunnalla -hanke etsii ratkaisuja psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen työkyvyn parantumiseen ja työelämästä syrjäytymisen ehkäisemiseen liikunnan ja elämäntapaohjauksen kautta. Projektia hallinnoi IntoPajat ry; osatoteuttajina ovat Laptuote-säätiö ja Parik-säätiö.
Hankkeessa asiakkaita kannustetaan omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen tarjoamalla tietoa ja erilaisia vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi. Keskeisenä tavoitteena on asiakkaiden psyykkisen- ja fyysisen toimintakyvyn ja sitä kautta työllistymisedellytysten parantuminen säännöllisen ja sopivan kuormittavan ryhmässä tapahtuvan liikunnan avulla. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta siitä, kuinka oma toiminta ja elämäntapavalinnat vaikuttavat terveyteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat imatralaiset, lappeenrantalaiset ja kouvolalaiset 17 - 64-vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleva henkilöt sekä työttömät työnhakijat, joilla on tarve ja motivaatio fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Erityisesti hankkeeseen pyritään saamaan pitkäaikaistyöttömiä, joilla on riski syrjäytyä työelämästä fyysisten ja psyykkisten rajoitteiden vuoksi. Hanke pohjautuu sekä ennaltaehkäisevään että korjaavaan työotteeseen; tavoitteena on saada liikkumattomat asiakkaat liikkumaan ennen terveydellisten ongelmien syntymistä ja toisaalta ohjata jo terveysongelmista ja alentuneesta työkyvystä kärsiviä asiakkaita terveellisimpien elämäntapojen ja liikunnan piiriin. Yksilötasolla hankkeen tuloksena on toimintaan osallistuneiden henkilöiden työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten parantuminen.
Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat toimijaorganisaatiot yhteistyökumppaneineen, näiden toiminta-alueella vaikuttavat järjestöt, urheiluseurat ja muut liikuntapalveluita tarjoavat tahot sekä valtakunnallisesti työpajakenttä, jossa kuntopajan menetelmiä voidaan soveltaa työpajatoimintaan. Hankkeen avulla pyritään kehittämään kuntien ja urheiluseurojen sekä yhdistysten tarjoamien edullisten liikunnan harrastusmahdollisuuksien kehittymistä toimijoiden välisen yhteistyön tiivistyessä. Hankkeen tuloksena Imatralla, Lappeenrannassa ja Kouvolassa syntyy uusia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia sekä tietoisuus edullisista harrastusvaihtoehdoista lisääntyy. Pitkällä aikavälillä liikuntamahdollisuuksien tavoitettavuuden parantuminen ennaltaehkäisee työmarkkinoilta syrjäytymistä ja osattomuuden tunnetta.
Uutuusarvona hankkeessa on perinteisen työpajatoiminnan ja siihen liittyvien työllistämistä edistävien palvelujen sekä ohjatun liikunnan ja elämäntapatietouden yhdistäminen valmentautujien työllistymisedellytysten parantamiseksi. Hankkeen myötä elämäntapaohjaus, liikunta ja vapaa-ajan harrasteisiin
aktivoiminen jäävät pysyväksi käytänteeksi toimijoiden omassa toiminnassa ja sitä mallinnetaan myös muissa työpajaorganisaatioissa. Kehitettävä toimintamalli tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kohentaa alentunutta työ- ja toimintakykyä samanaikaisesti muiden työllistymisvalmiuksia parantavien palvelujen kanssa. Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon sukupuolten väliset erot terveysriskeissä ja liikuntatottumuksissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat imatralaiset, lappeenrantalaiset ja kouvolalaiset 17 - 64-vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt sekä työttömät työnhakijat, joilla on tarve ja motivaatio fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Erityisesti hankkeeseen pyritään saamaan pitkäaikaistyöttömiä, joilla on riski syrjäytyä työelämästä fyysisten ja psyykkisten rajoitteiden vuoksi

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat hanketoimijoiden omat organisaatiot sekä yhteistyöverkostot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 251 077

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 247 705

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 303 016

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 292 637

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Kouvolan

Kunnat: Taipalsaari, Kouvola, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Rautjärvi, Iitti, Imatra, Parikkala, Ruokolahti, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 147

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa etsitään ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisyyn liikunnan ja elämäntapaohjauksen kautta. Kehittämisessä on huomioutu liikunnan ja elämäntapaohjauksen soveltuvuus molemmille sukupuolille. Toiminta-analyysi pohjautuu siihen havaintoon, että liikkumattomuutta ja fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja parantamisen tarvetta on yhtälailla sekä miehillä että naisilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä on mukana molempien sukupuolten edustus. Asiakkaita ohjataan liikunnassa ja elämäntapavalinnoissa sukupuolinäkökulmasta tasapuolisesti. Liikuntaan aktivoinnissa ja elämäntapaohjauksessa on huomioitu niiden soveltuvuus molemmille sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset ovat tasapuolisia ja ne perustuvat yksilön tarpeisiin. Toimenpiteissä ei tehdä erottelua sukupuolen mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta pinta ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan (kasvihuonekaasujen vähenemiseen).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Materiaalien hyötykäyttö ja kierrätys huomioidaan hankkeen toiminnoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Liikuntaan aktivoinnissa ja elämäntapaohjauksella parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä työelämään ja tuetaan tätä kautta elinkeinotoimijoita työvoiman saatavuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Liikunnan ja elämäntapaohjauksen avulla kannustetaan asiakkaita omatoimiseen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä sitä kautta parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden edistämisen palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hankkeen toimenpiteillä edistetään toimintakykyä tukevia ja työelämään integroitumista kehittäviä liikuntalähtöisiä menetelmiä sekä vähennetään liikkumattomuutta ja istumista työpaikalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 3
Liikunnan ja elämäntapaohjauksen avulla ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään kohderyhmä työ- ja toimintakykyä ja siten työllistymistä. Hanke luo siihen osallistuville asiakkaille edellytyksiä parantaa työelämäosaamistaan ja siten edistää työelämä- ja muuta osallisuutta ja osallistuvuutta.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Hanke edistää tasa-arvoa tarjoamalla asiakkaille edellytystensä ja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti liikuntaan aktivointia ja elämäntapaohjausta. Molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hankkeessa asiakkailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua liikuntaan ja elämäntapaohjaukseen.
Kulttuuriympäristö 2 4
Hankkeen toimenpiteillä on liikuntapalvelujen kehittymisen kautta vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 1
Ympäristöosaamisen ja tietoisuuden merkitys tiedostetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeen aikana toteutettavassa toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työkykyä liikunnalla hanke 1.1.2017-31.12.2018, jatko hankkeelle 1.1.2019-30.6.2019. Hämeen ELY-keskus
Työkykyä liikunnalla -hanke lähti tarpeesta etsiä toimintamalleja liikunnan ja terveellisten elämäntapojen huomioimiseksi työpajaympäristössä tapahtuvassa valmennuksessa. Hankkeessa haettiin ratkaisuja psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen työkyvyn parantumiseen ja työelämästä syrjäytymisen ehkäisemiseen liikunnan ja elämäntapaohjauksen kautta. Hankkeessa myös kartoitettiin ja kehitettiin matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia yhteistyöverkoston voimin. Hanketta hallinnoi IntoPajat ry; osatoteuttajina olivat Laptuote-säätiö ja Parik-säätiö.


Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat imatralaiset, lappeenrantalaiset ja kouvolalaiset 17 - 64-vuotiaat työttömät sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleva henkilöt, joilla oli tarve ja motivaatio fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeen asiakkaita kannustettiin omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen tarjoamalla tietoa ja erilaisia vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi. Keskeisenä tavoitteena oli asiakkaiden psyykkisen- ja fyysisen toimintakyvyn ja sitä kautta työllistymisedellytysten parantuminen säännöllisen ja sopivan kuormittavan ryhmässä tapahtuvan liikunnan avulla. Tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta siitä, kuinka oma toiminta ja elämäntapavalinnat vaikuttavat terveyteen. Yksilötasolla hankkeen tavoitteena oli toimintaan osallistuneiden henkilöiden työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten parantuminen sekä terveellisempien elämäntapojen ja omaehtoisen liikkumisen jääminen osaksi elämää. Hankkeeseen kiinnittyi sen toiminta-aikana yhteensä
96 asiakasta, joista noin puolet jatkoivat omaehtoista liikkumasta sekä terveellisempiä elämäntapoja Kuntopaja-jakson jälkeen.

Hanketta toteutettiin Imatralla, Lappeenrannassa ja Kouvolassa Kuntopaja-ryhminä. Ryhmien käytännön toteutuksessa oli paikkakuntakohtaisia eroja johtuen erilaisista toimintaympäristöistä. Kuntopaja-toiminnan pohjana kaikilla toimijoilla oli kuitenkin liikuntaan ja elämäntapatietouteen liittyvien osioiden yhdistäminen perinteiseen työpajavalmennukseen.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä olivat toimijoiden yhteistyöverkostot sekä paikkakuntien liikuntapalveluiden tuottajat. Hankkeen avulla kehitettiin hanketoimijoiden, kuntien liikuntapalveluiden sekä urheiluseurojen ja paikallisten yhdistysten välistä yhteistyötä matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien saatavuuden parantamiseksi. Yhteistyöllä saatiin luotua uusia toimintamalleja kohderyhmän tavoittamiseksi ja liikuttamiseksi sekä tehostettiin olemassa oleviin liikuntapalveluihin ohjaamista ajanmukaisen tiedon ja yhteisen suunnittelun avulla.

Uutuusarvona hankkeessa oli perinteisen työpajatoiminnan ja siihen liittyvien työllistämistä edistävien palvelujen sekä ohjatun liikunnan ja elämäntapatietouden yhdistäminen valmentautujien työllistymisedellytysten parantamiseksi.

Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään toimijoiden perustoiminnassa ja ostopalvelutuotannossa hankkeen päättymisen jälkeen.