Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20899

Hankkeen nimi: Luonnosta hyvinvointia esiselvityshanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KSAK Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0832600-5

Jakeluosoite: PL 13

Puhelinnumero: 040 860 8949

Postinumero: 93601

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.ksak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peiponen Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.peiponen(at)ksak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 511 9872

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kuusamon kaupungin ja alueen muiden toimijoiden palveluja, joissa hyödynnetään luontoympäristöä vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeessa selvitetään myös palvelun tarpeen kehittämistä Green Care-menetelmillä. Tällaisia toimintamuotoja voivat olla mm. puutarhanhoito, maatila- ja eläintoiminta, virkistyskalastus, luonnon antimien hyödyntäminen ja vaikka pelkästään luonnossa liikkuminen. Hankkeessa myös selvitetään, voidaanko yhteistoiminnallista Green Care toimintamallia hyödyntäen kehittää alueelle uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen.

Hankkeen kohderyhminä ovat hankkeen toiminta-alueella sijaitsevat työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat ja palveluihin ohjaavat tahot sekä Green Care – toimintaa hyödyntävät ja siitä kiinnostuneet toimijat sekä hankkeen pilotoinneissa asiakaskohderyhmänä ovat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

Koillismaalla luontoympäristö tarjoaa erinomaiset puitteet Green Care toiminnalle, jonka tavoitteena on edistää ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia luonnon avulla. Luonto voi olla toiminnan kohde, väline tai tekemisen ja toiminnan tausta. Luonto voi tarjota rauhoittavan, kokemuksellisen ja esteettisen ympäristön. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa elvyttävästä luontokokemuksesta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017 - 28.2.2018. Hankkeen hallinnoijana toimii KSAK Oy ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja yrittäjäjärjestöjen, kuntien, koulutusorganisaatioiden, TE - toimiston ja muiden toimijoiden kanssa, joilla on merkitystä hankkeen onnistumiseen.

Hankkeen saadaan esiselvitysraportti siitä, onko Green Care toiminnalle laajempaa tarvetta ja saadaanko siihen sitoutuneita toimijoita mukaan ja miten sitä voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Hankkeella tiivistetään myös yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä ja sitä kautta kehitetään tarjottavia palveluja ja työllistämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat hankkeen toiminta-alueella sijaitsevat työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat ja palveluihin ohjaavat tahot sekä Green Care – toimintaa hyödyntävät ja siitä kiinnostuneet toimijat sekä hankkeen pilotoinneissa asiakaskohderyhmänä ovat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ja tulevia varsinaisina hyödynsaajina ovat heikossa työmarkkina- asemassa olevat henkilöt, joille tarjotaan hankkeen selvityksessä esille tulevia heille soveltuvia palveluja nyt ja tulevaisuudessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 59 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 10

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta on tehty hyödyntänen Pohjois-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu Askeleen asiantuntijoita. Esiselvityshankkeen pilotointien kohderyhmänä ovat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joille pyritään löytämään uusia palvelumuotoja green care –toimintaa hyödyntäen. Kohderyhmässä on lisääntynyt viime vuosina erityisesti vähäisen koulutuksen saaneet miehet, mutta pilotointeihin otetaan mukaan myös naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat sekä naisiin että –miehiin ja osallistujilla on sukupuoleen katsomatta yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä hankkeeseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen aikana pyritään tasa-arvoista osallistumista ja huolehditaan, että toteuttamistavat ovat sellaisia, että ne edistävät sekä naisten että miesten osallistumista. Hankkeessa pyritään edistämään tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Hankkeessa pyritään edistämään alueen eri toimijoiden palveluihin green care toimintamallin käyttöä nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Toimintamalli perustuu luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntämiseen ja edistämään ihmisten hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 8
Hankkeessa pyritään edistämään alueen eri toimijoiden palveluihin green care toimintamallin käyttöä nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Selvityksen kautta hanke tukee luonnon monimuotoisuuden hyödyntämistä ja pilotoinneissa pyritään tuomaan esille kasvillisuutta ja eliöitä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 8
Hankkeessa pyritään edistämään alueen eri toimijoiden palveluihin green care toimintamallin käyttöä nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Kuusamossa on runsaasti Natura kohteita ja niiden hyödyntämistä esitellään selvityksessä ja mahdollisesti myös pilotoinneissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 6
Hankkeessa pyritään edistämään alueen eri toimijoiden palveluihin green care toimintamallin käyttöä nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Materiaalien ja jätteiden kierrätys ovat tärkeä osa kokonaisuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa pyritään edistämään alueen eri toimijoiden palveluihin green care toimintamallin käyttöä nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen tärkeä osa tätä toimintaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Hankkeessa pyritään edistämään alueen eri toimijoiden palveluihin green care toimintamallin käyttöä nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa pyritään edistämään alueen eri toimijoiden palveluihin green care toimintamallin käyttöä nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseen.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hankkeen aikana pyritään tasa-arvoista osallistumista ja huolehditaan, että toteuttamistavat ovat sellaisia, että ne edistävät sekä naisten että miesten osallistumista. Hankkeessa pyritään edistämään tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 6
Tasa-arvoa pyritään edistämään sekä sukupuolten että taloudellista tasa-arvoa osallisuutta, toimintakykyä ja työllisyysmahdollisuuksia tukemalla välillisesti
Kulttuuriympäristö 3 8
Hanke lisää luontoperusteisen kulttuurin arvostamista ja lisää syrjäytymisvaarassa olevien mahdollisuutta osallisuuteen yhteisöissä ja yhteiskunnassa.
Ympäristöosaaminen 3 8
Koillismaalaisen kulttuuriympäristön hyödyntäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli saada tietoa Kuusamon alueella Green Care-menetelmää hyödyntävistä ja siitä kiinnostuneista toimijoista ja niiden palveluista nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi sekä edistää Green Care -toiminnan tunnettavuutta sekä verkostoitumista alueen toimijoiden välillä. Hankkeen hallinnoijana toimi KSAK Oy ja toteutusaika oli 1.1.2017-28.2.2018.

Hankkeen toimenpiteet:
1. Green Care -toimintamallin pilotointi syyskuussa 2017. Pilotointiryhmiä kaksi, joista toisessa oli nuorten työpajan nuoria ja toisessa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita.
2. Benchmarking-matka joulukuussa 2017 Rovaniemelle, jossa tutustuttiin Lapin ammattikorkeakoulun green care hankkeisiin ja niiden toimintamalleihin.
3. Green Care –tiedotustilaisuus järjestettiin helmikuussa 2018, jossa esiteltiin Luonnosta hyvinvointia esiselvityshankkeen tuloksia ja Green Care –toimintaa ja Lapin ammattikorkeakoulun hankkeita.
4. Hankkeessa selvitettiin Ksakki ry:n toimesta vuonna 2017 alueen green care tyyppistä -palvelutoimintaa käyttävät ja mahdolliset uudet toimijat, joiden palveluissa kohderyhmänä ovat nuoret ja vaikeissa elämäntilanteissa olevat kansalaiset. Hankkeen kyselyyn vastasi 21 yritystä, yhdistystä ja työnantajaa.

Selvityksen tuloksena oli, että Green Care toimintaa on muiden palveluiden lisäksi olemassa jo jonkin verran. Toimijoita on ollut mm. maatalous, puutarha, hevostalous, metsä, matkailu, ravitsemus- ja majoitus aloilta. Niin palvelujen mahdolliset ostajat kuin tarjoajat suhtautuvat Green Care –toimintatapaan alueella positiivisesti. Myös Kuusamon kaupungilla on myös ollut green care tyyppista toimintaa kuntouttavassa työtoiminnassa mm. Suuressa järvikalatutkimuksessa ja Ryskä ryhmän töissä.

Palvelutoiminnan kehittämistarpeiden osalta todetaan, että Green Care –toimintatapa edellyttää useilla eri toimijoilla ammatillisen osaamisen täydentämistä. Alueellisesti tulee kehittää asiakkaiden ja palveluntuottajien välistä vuorovaikutusta. Green Care sertifikaatti koulutus alueella voisi olla myös tarpeen.

Green Care toiminnalle on selkeästi tarvetta ja suositellaan hakemaan toimintaan liittyvää hanketta, jossa tuodaan esille hyötyä eri toimijoille, verkostoitumisessa muiden toimijoiden kanssa sekä eri rahoituskanavien hyödyntämisessä. Alueella tarvitaan myös palveluntarjoajan ammatillisuuden ja osaamisen kehittämisen koulutus, joka voidaan tuottaa myös yhteistyössä eri alojen osaajien kesken. Koulutustarvetta on myös asiakastilanteen hallintaan ja asiakkaan kohtaamiseen.

Selvitystyötä voidaan hyödyntää alueen toimijoiden kanssa erilaisissa palveluissa, jotka käyttävät luontoympäristöä nuorten ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien hyvinvoinnin tukemiseksi sekä mahdollisissa uusissa hankkeissa

Hankkeen tuloksena saatiinn esiselvitysraportti siitä, että Green Care toiminnalle on laajempaa tarvetta. Hankken myötä hahmottui myös tulevan hankkeen suunnitelma ja siihen saadaan myös sitoutuneita toimijoita mukaan. Hankkeella tiivistettiin myös yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä ja sitä kautta kehitetään tarjottavia palveluja ja työllistämistä.