Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20900

Hankkeen nimi: TEKNO - Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1046216-1

Jakeluosoite: Ratatie 22

Puhelinnumero: (09) 8868 7150

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.laurea.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Leppäniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.leppaniemi(at)laurea.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 648 2115

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Vantaan Invalidit ry, 0220283-7
HealthSpa ry, 2627557-1
Posintra Oy, 1481499-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos haastaa osaamisen, palvelutarjonnan ja hintakilpailun. Koska sosiaali- ja terveysalalla tulee olemaan vuoteen 2025 mennessä työvoimavajaus, on alan toimintaedellytyksiä vahvistettava. Tämän lisäksi tulee tiivistää sosiaali- ja terveysalan sekä teknologia-alan toimijoiden yhteistyötä asiakkaan hyväksi, aitoon asiakasymmärrykseen pohjautuen. Teknologioiden hallinta on merkittävä menestystekijä. Tässä hankkeessa kehitetään koulutusta ja verkostoja, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työntekijöiden kuin heidän asiakkaidensa hyväksi.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja TEKNO -hankkeeseen sitoutuneet osatoteuttajat Posintra, HealthSpa ja Vantaan Invalidit sekä yhteistyökumppanit Vantaa Info ja Medics24, haluavat kaksivuotisella hankkeella vastata terveys- ja hyvinvointiteknologiakoulutustarpeeseen terveydenhuollon ammattilaisille, terveys- ja sosiaalialan opiskelijoille sekä teknologian loppukäyttäjille, kansalaisille. Järjestettävien koulutuspakettien lisäksi hankkeessa tuetaan start-up yrittäjien ja jo pidempään alalla toimineiden yrittäjien ja muiden toimijoiden verkostoitumista mm. rakentamalla tietokanta-alustan, joka kerää suomalaisia hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksiä saman katon alle. Tietokanta palvelee myös pedagogisena välineenä, lisää yritysten näkyvyyttä kansainvälisesti (myös englanninkielinen sivusto) ja edistää loppukäyttäjien teknologiaosaamista kotona. Hanke kattaa alueellisesti Uudenmaan alueen. Hankkeen tavoitteena on lisätä terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista erityisesti ammattilaisille (esim. kotihoito, kotisairaala, vanhainkodit, palvelukeskukset), mutta myös tarjota "smart citizen" näkökulmasta välineitä yksittäisen kansalaisen osaamistarpeeseen. Hankkeessa tunnistetaan jo olemassa olevia osaamiskykyjä ja kannustetaan yksilöitä sekä työyhteisöjä kehittämään omaa teknologiaosaamista osana ammatti-identiteettiä. Lisäksi hankkeessa rakennetaan kaikille avoin virtuaalinen toimintaympäristö terveys- ja hyvinvointiteknologian käytön opastukseen ja tiedonjakoon. Hanke mahdollistaa alueellisten yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin sekä oppilaitosten verkostoitumisen, jossa jaetaan osaamista ja oppia. Edelleen hanke kehittää alueellista terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista tarvelähtöisten opintopolkujen ja joustavan täydennyskoulutuksen avulla. TEKNO-hanke tuottaa i) visuaalisen osaamiskartan jo olemassa olevasta teknologiaosaamisesta sekä siihen liittyvistä osaamistarpeista, ii) verkoston, jossa teknologian ja sote-alan ammattilaiset ja loppukäyttäjät oppivat toisiltaan, iii) joustavia opintopolkuja teknologiaosaamisen lisäämiseksi ja iv) virtuaalisen hyvinvointi- ja terveysteknologia-alustan tukemaan oppimista ja teknologian käyttöönottoa. Koulutuksen käynyt ammattilainen tai muu toimija saa koulutuksensa jälkeen ns. teknologiapassin, jossa kuvaillaan koulutuksen kautta saatu osaaminen. Passeja on eri tasoisia, riippuen siitä mikä on osaamisen tarve ja käydyn koulutuksen laajuus.

Laurea toimii hankkeen hallinnoijana. Sen päävastuulla on vastata hankkeen koulutustarjonnan kehittämisestä. Posintra ja HealthSpa kartoittavat Uudenmaan yrityksiä ja niiden tarpeita sekä järjestävät erilaisia tapahtumia ja valmennuksia vastaamaan tulevaisuuden liiketoiminta- ja teknologiaosaamista. Vantaan Invalidit osallistuvat sekä asiakasrajapinnan kartoittamiseen että tietokannan rakentamiseen. Yhteistyökumppani Medics24 on mukana hyvinvointi- ja terveysteknologiatietokannan rakentamisessa, ja Vantaa Info erityisesti smart citizen -rajapintatyöskentelyssä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
Sosiaali- ja terveysalan yritykset, kunta- ja kolmas sektori
Terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset sekä vastaavat start-up -yritykset
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kotona asumiseen tukea tarvitsevat ”fiksut kansalaiset” ja heidän läheisensä/omaisensa.
Työntekijöiden asiakkaat (loppukäyttäjät), jotka hyötyvät työntekijöiden osaamisen kehittymisestä.
Alueen sotealan koulutusta antavat opettajat, tutkijat ja kehittäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 295 814

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 295 610

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 405 705

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 365 141

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon, Helsingin, Loviisan

Kunnat: Lapinjärvi, Porvoo, Loviisa, Vantaa, Espoo, Myrskylä, Askola, Kerava, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 140

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ajantasaisen sekä tulevaisuusorientoituneen hyvinvointiteknologian käyttö- ja kehittämisosaamisen lisääminen osuvalla ja laadukkaalla koulutuksella niin eri alojen asiantuntijoille kuin heidän asiakkailleen edellyttää sukupuolinäkökulman huomioimista hankkeen toimenpiteissä. Tiedostus sukupuolen merkityksestä oppimistuloksiin, kouluttautumiseen ja esimerkiksi eri aloille suuntautumiseen sekä työelämään osallistumiseen vaikuttavat. Toimiva ja käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia vaatii osuvan osaamisen lisäksi otollista asennetta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lisäämällä kanssakäymistä ja yhdessä tekemistä, mutta huomioimalla myös perinteiset sote- ja hyvinvointiteknologia-alojen sukupuolittuneet edustukset, on hankkeen toimintaa suunnattava molemmille sukupuolille ja siitä vaikuttuneille aloille kenties hieman eroavin tavoin. Edelleen loppukäyttäjien - ts. eri ikäisten fiksujen kansalaisten - itsenäinen onnistunut hyvinvointiteknologiakäyttö sekä siihen liittyvä opastaminen, osallisuus ja lähtökohta edelleenkehittämiseen, edellyttävät sukupuolen mahdollisesti määräävien eroavaisuuksien huomioimista tavoissa kiinnostua, omaksua, olla aktiivinen ja kommunikoida. Hankkeen arvioinnissa otetaan huomioon myös sukupuolinäkökulma soveltuvin osin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
TEKNO-hankkeessa kehitetään koulutusta, verkostoja ja alusta, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työtekijöiden kuin heidän asiakkaidensa hyväksi. Teknologiakeskeisyyden sijasta hankkeen suunnittelussa on korostettu ihmiskeskeisyyttä ja fiksua kansalaisuutta. Palvelujen kehittämisessä ja koulutuksen järjestämisessä huomioidaan erilaisten ihmisten tarpeet, erilaiset kokemukset ja osaaminen sukupuolesta riippumatta kuitenkin mahdolliset erot sukupuolten välillä huomioiden.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Virtuaalinen oppimis- ja kehittämis- ja jakamisympäristö keskittää luonnonvaroja oikealla tavalla hukkaa poistamalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hyvinvointiteknologian tuotteiden tarkoituksenmukaisuus ja sen mukainen käyttö vähentää virhehankintoja ja turhan teknologiaturhakejätteen määrää niin työpaikoilla kuin kodeissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke tukee RIS3 tavoitetta Uudestamaasta älykkäänä, kestävänä ja osallistavana talousalueena. Se huomioi korkean teknologian tuotannon alueen kärki- ja kasvualana, ml. terveys ja hyvinvointi, koulutus ja laitteet. Hanke toteuttaa Älykkään erikoistumisen strategian kärkihankkeen Digisti Fiksu lupausta generoida alueelle uusia fiksua kansalaisuutta edistäviä yhteistyön ja osaamisen muotoja eri toimijoiden välille, erityisesti alueen sisäisiä yhteyksiä parantamalla. Samalla se keskittää toimintaa mahdollistavien osaamisten ja avainteknologioiden ympärille viitoittamalla opintopolkuja eri vaiheisiin työuraa uusia mahdollisuuksia avaamalla niin formaalisti kuin non-formaalisti. Hanke keskittää alueellista keittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä rahoitusta toisiaan tukevien toimintojen hyväksi innovaatioalustoin ja laajempiin kehitysympäristöihin liittymällä. Oikeanlaisen osaamisen ja toimijoiden keskinäisen tuntemisen ja ymmärryksen oletetaan versovan edelleen tuloksia ja avauksia fiksua kansalaisuutta edistävän hyvinvointiteknologisen osaamisen ympärille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Nykyisten ja tulevien hyvinvointiteknologia-alan ammattilaisten osaamisen varmistaminen ja heidän asiakkaidensa, ts. fiksujen kansalaisten, teknologian monipuolinen tuloksekas hyödyntäminen. Hanke keskittyy koulutukseen, ammattitaidon lisäämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Hanke keskittyy hyvinvointiteknologiaosaamisen, tuotteiden ja palvelujen helppokäyttöisyyteen, tavoitettavuuteen ja innostavuuteen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Tavoitteena fiksu kansalaisuus. Huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät ja ehkäistään syrjäytymistä digipalveluista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi -hanke ajoittui aikavälille 1.3.2017 – 28.2.2019. Hanke vastasi koulutus- ja verkosto-osaamisellaan sekä avoimella verkkopalvelullaan sosiaali- ja terveysalan rakennemuutokseen ja etenkin alan teknologiaosaamisvajeeseen. Uudenmaan alueelle kohdistunutta hanketta toteuttivat neljä toimijaa; päätoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu sekä osatoteuttajina Posintra Oy, Upgraded ry. sekä Vantaan Invalidit VANIN ry. Hanke oli suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille, yrittäjille ja startup-yrityksille sekä terveys- ja hyvinvointiteknologiaa käyttäville tai siitä hyötyville loppukäyttäjille. Hanke onnistui tavoitteissaan hyvin ylittäen useat sille asetetut numeeriset tavoitteet, ja sai kohderyhmiltä kerätyssä palautteessa positiivista palautetta. Hankkeen toiminnan tulokset jäävät osaksi osatoteuttajiensa toimintaa ja verkostoja esimerkiksi koulutuspaketein, tutkimustuloksin sekä verkostoin. Lisäksi niistä tiedotetaan muun muassa alan julkaisuissa.

Yhdessä hanketoteuttajat toteuttivat kaksivuotisen hankekauden aikana ”Terveys- ja hyvinvointiteknologia tutuksi” – pilottikoulutuksia ja loivat verkostoja etenkin startup-yritysten, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten välille. Hankkeen työpanos näkyy myös uutena sisältönä www.seniori365.fi-palvelualustalla. Hankkeen tuloksena jäävät elämään osaamisen kehittymisen arvioinnissa vaikuttavat tulokset saanut koulutusmalli sisältöineen, startup-yritysten ja tuotteiden esittelyvideot julkisilla nettisivuilla, sekä yhteistyöverkostot sosiaali- ja terveysalan osaajien, yrittäjien sekä startup-toimijoiden välillä. Hankkeen julkaisema lehti ”Terveysteknologia hyvän arjen mahdollistajana”, laaja artikkelikatsaus terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan tämän hetkiseen tilanteeseen, tulee verkostoihimme jakoon niin painettuna kuin verkkoversionakin. Facebookissa julkaistu avoin keskusteluryhmä, Tekno-forum, jatkaa niin ikään avointa keskustelua hyvinvointi- ja terveysteknologiasta kiinnostuneiden keskuudessa. Senioreille, omaisilleen ja läheisilleen suunnatun palvelusivuston, Seniori365.fi:n, toiminta jatkuu osana Laurea-ammattikorkeakoulun digivisiota.

Linkkejä mainittuihin tuloksiin:
Hankejulkaisu https://drive.google.com/file/d/1CRv-w9bMrbfcZcWkV1aEwuuovY3Qc8S3/view
Videot https://www.youtube.com/playlist?list=PL1OqAvxaz10qcCXgVE8Wr6INJ0Fjiiavp
Seniori365.fi-sivusto http://seniori365.fi/
Facebook-keskusteluryhmä Tekno Forum https://www.facebook.com/groups/TEKNOForum/