Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20901

Hankkeen nimi: Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1046216-1

Jakeluosoite: Ratatie 22

Puhelinnumero: 09 8868 7300

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.laurea.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minttu Räty

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minttu.raty(at)laurea.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 094 7765

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen Punainen Risti, 0116988-7
Espoon kaupunki/Kaupunginkirjasto, 0101263-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitetään kansalaislähtöisiä toimintamalleja osallisuuden ja kotoutumisen tukemiseen. Toiminnan mahdollistaa elämyksellinen Aistien-tila. Mallissa eritaustaiset ihmiset toimivat tasavertaisessa asemassa; vapaaehtoiset ja opiskelijat ovat keskeisiä toimijoita ja hankkeen asiantuntijat tukevat prosessia.

Hankkeessa tuetaan erityisesti sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä yhdenvertaisuutta. Siinä edistetään ihmisten hyvinvointia sekä tuetaan tasa-arvoa, yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta riippumatta toimijoiden iästä, kansalaisuudesta tai sukupuolesta. Yhteisöllisyys ja osallisuus korostuvat. Hankkeessa edistetään eritaustaisten ihmisten myönteistä kohtaamista ja yhteisen toiminnan kautta tuetaan osallistujien itsetuntoa ja hyvinvointia. Hankkeessa pyritään tekemään erilaisia kulttuuritaustoja näkyväksi ja tukemaan eritaustaisten ihmisten aktiivisuutta ja luovuutta. Moniaistisen tilan avulla kansalaisilla on mahdollisuus rakentaa julkista tilaa oman näköisekseen. Hankkeen toiminnot ovat avoimet kaikille ja kirjasto toimintaympäristönä mahdollistaa avoimen kohtaamisen.

Hankkeessa vapaaehtoiset ja opiskelijat järjestävät ryhmiä, joissa maahanmuuttajat ja kantaväestö toimivat yhdessä. Toiminnan tavoitteena on suomen kielen ja yhteiskuntatietouden oppiminen, monikulttuurisuuden näkyväksi tekeminen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen. Hankkeen työpajat ovat asiakaslähtöisiä, työpajan osallistujat päättävät teeman tarkemmin. Erilaisten teemapajojen lisäksi lisäksi Aistien-tilaa käytetään suomen kielen opiskeluun. Moniaistisuus tekee opiskelun houkuttelevaksi myös niille, jotka eivät ole tottuneet perinteiseen kielenopetukseen. Moniaistisuus, valokuvien,esineiden ja äänimaailman käyttö helpottaa opiskelua silloin kuin yhteistä kieltä ei ole. Toiminnallisuuden kautta pajatyöskentely sopii erilaisille kohderyhmille. Uuden teknologian (mm. kuvan ja videonkäsittelyn myötä) se innostaa myös esimerkiksi nuoria.

Elämykselliset osallisuutta edistävät menetelmät juurtuvat hankkeen toimijoiden ja yhteistyökumppanien käytäntöihin. Lisäksi hankkeessa luodaan materiaalia ja toimintamalleja avoimissa oppimisympäristöissä tapahtuvaan kotoutumista tukevaan toimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat sekä myös muut erityisesti kirjaston asiakkaat, jotka ovat työelämän ulkopuolella ja syrjäytymisvaarassa. Hanketta toteutetaan erityisesti Espoossa ja Vantaalla. SPR:n toiminnan kautta toiminta laajenee useampia Etelä-Suomen kuntia kattavaksi.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Tieto- ja viestintätaitoja tarvitsevat kuitenkin myös muut syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt ja tältä osin hanke palvelee myös heitä. On tarkoituksenmukaista että ryhmissä on mahdollisuuksien mukaan sekä suomalaisia että maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jolloin toiminta myös tältä osin tukee kotoutumista.

Yhtenä erityisenä kohderyhmänä pyritään tavoittamaan ne turvapaikan saaneet maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet kuntapaikan muualta kuin pääkaupunkiseudulta tai jotka odottavat vielä kuntasijoitusta ja oleskelevat omatoimisesti pääkaupunkisedulla ilman kotouttamispalveluja. Tämä kasvava ryhmä on erittäin haasteellinen tavoittaa, mutta kirjaston avoimet ja anonyymit palvelut toimivat yhtenä mahdollisena kanavana.

Lisäksi moniaistinen liikuteltava tila, “teltta” mahdollistaa kohderyhmän tavoittamisen erilaisessa julkisessa tilassa. Tilan elämyksellisyys ja kiinnostavuus voi houkutella kohderyhmää uudella tavalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

* Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijat saavat ohjaus- ja monikulttuurisia valmiuksia ja tekevät kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia näkyväksi omassa oppilaitoksessaan.

• Kirjaston, oppilaitosten ja kolmannen sektorin työntekijät sekä hankkeen toiminta-alueella että valtakunnallisesti. Työntekijät sekä vapaaehtoiset saavat hankkeen toiminnan ja koulutusten kanssa valmiuksia elämyksellisyyttä hyödyntävään osallistavaan toimintaan eri asiakasryhmille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 273 110

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 229 083

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 350 344

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 293 867

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Porvoon

Kunnat: Vantaa, Porvoo, Espoo, Hyvinkää, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 450

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Varsinaista analyysiä ei hankkeesta ole tehty, mutta hankehakemusvaiheessa on analysoitu myös hankkeen sukupuoli näkökulmaa. Aiemmat Aistien-menetelmällä toteutetut hankkeet ovat näyttäneet, että menetelmä soveltuu hyvin molemmille sukupuolille. Työpajoihin osallistujien on mahdollista tarkastella sukupuoli-identiteettiään osana työpajatyöskentelyyn liittyvää yleistä identiteettineuvottelua. Toiminta järjestetään nimenomaan kirjastoissa, koska niitä voidaan pitää yleisesti tavallista avoimempana ja suvaitsevaisempana erilaisille identiteeteille. Tämä koskee myös erilaisia sukupuoli-identiteettejä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnot ovat sellaisia, että ne kannustavat sekä miehiä että naisia osallistumaan työskentelyyn. Kirjastotoiminta on avointa kaikille. Hankkeessa tarjotaan monipuolista toimintaa, ja yksittäisten ryhmien kohdalla pyritään ottamaan huomioon erilaisten ryhmien erityistarpeet: kotiäidit pienten lasten kanssa tai yksinäiset syrjäytymisvaarassa olevat nuoret innostuvat eri tyyppisestä toiminnasta. Jotta ryhmässä voidaan käsitellä henkilökohtaisia, omaan identiteettiin ja elämänhallintaan liittyviä asioita, tulee ryhmä kokea itselle turvalliseksi ja kodikkaaksi. Tästä syystä jotkut ryhmätoiminnot saatetaan toteuttaa myös tiettyyn ikäryhmään elämänvaiheeseen tai sukupuoleen rajatulle ryhmälle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää yleensä ihmisten välistä tasa-arvoa, erittelemättä tarkemmin ihmisiä sukupuolen mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Positiivinen kohtaaminen ja yhteisen toiminnan kautta itsetunnon ja yhteisöllisyyden edistäminen edistävät osallistujien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 5
Hankkeen toiminnot ovat sellaisia, että ne ovat avoimet kaikille, kirjastossa myös anonyymisti, ja kannustavat sekä miehiä että naisia osallistumaan hanketyöskentelyyn. Vastavuoroisen oppimisen mallissa häivytetään perinteistä opettaja-oppilas -asetelmaa, hankkeessa molemmat oppivat toisiltaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkessa pyritään vuorovaikutuksen edistämiseen, tasavertaiseen vuorovaikutukseen kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä. Hankkeen toimilla osallistetaan erityisesti ryhmiä, jotka ovat jäämässä yhteiskunnan ulkopuolelle.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hanke pyrkii omalta osaltaan tekemään erilaisia kulttuuritaustoja näkyväksi ja antamaan kansalaisille mahdollisuuden olla luovia ja aktiivisia kansalaisia, heillä on mahdollista rakentaa julkinen tila oman näköiseksi.
Ympäristöosaaminen 5 5
Moniaististen tilojen rakentamisessa ympäristöosaaminen ja kestävä kehitys ovat yksi tärkeä teema. Näitä asioita on mahdollista käsitellä konkreettisesti ja elämyksellisesti tilan avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa.

Hankkeessa kehitettiin kansalaislähtöisiä toimintamalleja osallisuuden ja kotoutumisen tueksi elämyksellinen Aistien-tilan avulla. Aistien-tilalla tarkoitetaan tilaa, jossa digitaalisella kuvalla ja äänellä sekä pienesineillä, mahdollisuuksien mukaan myös haju- ja makuelämyksillä luodaan moniaistinen tila. Tilan rakentaminen pienryhmässä on yhteinen oppimisprosessi, jossa tutustutaan tilan aiheena olevaan ilmiöön paremmin. Toisaalta valmis tila voi toimia innostavana oppimisympäristönä. Hankkeen toimijoilla, Laurea-ammattikorkeakoululla, Suomen Punaisella Ristillä ja Espoon kaupungin Entressen kirjastolla oli jo hankkeen alkaessa Aistien-tiloja joko kiinteänä huoneena tai liikuteltavana telttana.

Hankkeessa Aistien-tilalle kehitettiin uusia käyttötapoja erityisesti kielenopetuksen ja alkuvaiheen kotoutumisen välineeksi. Aistien-tiloja rakennettiin pienryhmissä ja järjestettiin erilaisia tapahtumia ja kielikerhoja tilaa hyödyntäen. Tapahtumat toteutettiin sekä hankkeen toimijoiden tiloissa että erilaisissa muissa julkisissa tiloissa, kuten asukastaloilla ja avoimessa päiväkodissa. Toiminnan tavoitteena oli kototuminen eli suomen kielen ja yhteiskuntatietouden oppiminen sekä monikulttuurisuuden näkyväksi tekeminen. Moniaistisuus ja elämyksellisyys tekivät opiskelun houkuttelevaksi myös niille, jotka eivät olleet tottuneet perinteiseen kielenopetukseen. Valokuvien, esineiden ja äänimaailman käyttö helpotti opiskelua silloin kuin yhteistä kieltä ei ollut.
Hankkeessa vapaaehtoiset ja opiskelijat olivat keskeisiä toimijoita, jotka järjestivät toimintaa maahanmuuttajille ja toimivat vertaisohjaajina. Näin hankkeessa tuettiin erityisesti kulttuurista yhdenvertaisuutta ja edistettiin maahanmuuttajien hyvinvointia. Yhteisöllisyys ja osallisuus korostuivat.

Hankkeen aikana toteutettiin kielikerhoja ja tapahtumia matalan kynnyksen toimintana, jossa Aistien-tilalla tai muuten aistielämyksiä hyödyntämällä pyrittiin tukemaan erityisesti vähäisen kielitaidon omaavien maahanmuuttajien kotoutumista. Osallistujien palautteen mukaan toiminnassa tärkeintä oli usein positiivinen kohtaaminen ja mahdollisuus oppimiseen epämuodollisessa ilmapiirissä. Lisäksi hankkeessa luotiin elämyksellistä materiaalia non-formaalin kielenoppimisen tueksi, esimerkiksi ammatteihin liittyvä valokuvapaketti, sekä moniaistista materiaalia sisältävät matkalaukut, jotka liittyivät luontoon, terveyteen, liikennevälineisiin sekä kulttuuriin. Elämykselliset osallisuutta edistävät menetelmät on kuvattu hankkeen sähköisessä julkaisussa ja materiaalit ovat julkisessa käytössä www.aistienmenetelma.net -sivuilla. Entressen sekä Laurean tilat ovat käytössä myös hankkeen jälkeen. Samoin SPR:n pakolaisteltan uudistetut materiaalit ja ohjeet edistävät asennekasvatusta myös jatkossa.