Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20903

Hankkeen nimi: Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D

Puhelinnumero: 01535561

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Haapala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.haapala(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 312 5123

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Otavan opisto, Mikkelin kaupunki, 0165116-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden (pääasiassa 15–29-vuotiaiden) nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen. Hanke tukee nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin, jotka edistävät työelämävalmiuksien kehittymistä ja siirtymistä työelämään. Hanke pyrkii vahvistamaan nuorten polkua välityömarkkinoilta koulutukseen ja työelämään.

Nuorten työttömyys Etelä-Savossa on korkeaa. Maaseutumaisilla alueilla työtä on tarjolla vähän, mutta nuoret eivät ole valmiita muuttamaan kotipaikkakunnalta kaupunkikeskuksiin tai oman maakunnan ulkopuolelle. Syrjäseuduilla asuvilla, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla on suuri riski syrjäytyä työelämästä ja yhteiskunnasta. Syrjäseutujen nuoret tarvitsevat erityistä tukea työelämä- ja yrittäjyystaitojen ja -valmiuksien kehittämiseen sekä koulutuksen ja työpaikan saamiseen omassa elinympäristössään.

Hankkeessa kehitetään nuorten työllisyyttä tukevien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti syrjäseuduilla asuvien nuorten näkökulmasta. Hankkeessa pyritään tuomaan työllisyyttä edistäviä palveluita syrjäseudulla asuvan nuoren luo digitaalisin ja pelillisyyden menetelmin. Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminnoissa nuorille tarjotaan mahdollisuus ohjattuun elämäntaitojen kehittämiseen, sekä tehdään tutuksi mahdollisuuksia joilla nuoret voivat tehdä itselle tulevaisuutta. Nuoria tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kannustetaan ottamaan vahva rooli oman elämänsä rakentajana. Tämä vahvistaa syrjäseutujen nuorten mahdollisuuksia osallistua palveluihin.

Nuorille suunnatut toimenpiteet jakautuvat työllisyyttä edistävän sosiaalisen vahvistamisen toimenpiteisiin ja työllisyyttä suoraan tukevien palveluiden menetelmälliseen kehittämiseen. Sosiaalisen vahvistamisen toimenpiteet nojaavat myönteisen tunnistamisen teoriaan, jossa korostuu kolme nuorten kanssa työskentelemisen ulottuvuutta: tutustuminen, tunnustaminen ja tukeminen. Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämisessä nojataan digitaalisuuden, pelillisyyden ja kokeilukulttuurin lisäämiseen palveluissa. Toimenpiteissä edistetään myös nuorten osaamisen opinnollistamista, yhdistystoimintaa ja kansalaisvaikuttamista.

Nuorille suunnatut toimenpiteet ovat:
1. ITU-perusryhmätoiminta
2. Löydä oma tarinasi -ryhmätoiminta
3. Nuorten vertaisohjaajakoulutus
4. Verkossa toimivan nuorten työpajan pilotointi
5. Nuorten työllisyyttä tukevien verkko- ja mobiilipelien kehitys ja testaus
6. Nuorten työllisyyttä tukevan yksilö- ja ryhmävalmennuksen malli
7. Vertaisohjattu ja ammattilaisten tukema yrittäjyysvalmennus

Hanke tarjoaa koulutusta nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, jotta näillä on riittävät valmiudet ja osaaminen tarjota ja kehittää palveluita. Koulutukset keskittyvät myönteisen tunnistamisen teoriaan ja menetelmiin, verkkonuorisotyöhön ja verkko-ohjaukseen ja erilaisiin digitaalisiin työkaluihin ja menetelmin. Ammattilaisille tarjotaan tukea digitaalisten ja syrjäseutujen nuorille suunnattujen palvelujen tuottamisessa. Belgialaista Media coach -toimintaa pilotoidaan yhdistettynä nuorten työllisyyden tukemiseen verkossa, digitaalisesti ja pelillistämisen kautta.

Hankkeen myötä syrjäseuduilla asuvien nuorten työllisyys-, koulutus- ja muiden palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat. Nuorten palvelujärjestelmä on maantieteellisesti kattava ja yhdenvertainen. Nuoret voivat hyödyntää työllisyyttä tukevia palveluita ajasta ja paikasta riippumatta. Hanke lisää nuorten laadukasta vertaisryhmätoimintaa syrjäseuduilla. NEET-nuorten kiinnittyminen yhteiskuntaan helpottuu. Syrjäseuduilla asuvien nuorten osallisuus, opintopolut ja työllisyysmahdollisuudet paranevat ja nuorten sisäinen yrittäjyys kasvaa.

Hankkeen tavoitteiden täyttyessä julkisten nuoriso- ja työllisyyspalveluiden tarjonta syrjäseuduilla monipuolistuu ja sitä tuetaan vahvalla kansalaistoiminnalla. Palveluissa kehittyy kokeilukulttuuri ja erilaiset tavat tarjota palveluita, kuten verkko- ja pelimenetelmät sekä digitaalinen ohjaus ja valmennus. Nuorten palvelujärjestelmässä toimivien ammattilaisten osaaminen ja ammattitaito kehittyvät. Monialaisesta media coach -mediavalmennuksesta on otettu käyttöön Etelä-Savon viitekehykseen sopiva malli.

Hankkeen päätoteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Otavan opisto. Nuorisoalan tutkimus ja kehittämiskeskus Juveniaan sijoittuva projektipäällikkö ja TKI-asiantuntija sekä pienyrityskeskukseen sijoittuva TKI-asiantuntija muodostavat yhdessä Otavan opiston pelipedagogiikkaan erikoistuneen projektiasiantuntijan kanssa monialaisen projektitiimin. Eri alojen edustajista koostuva tiimi tarkastelee hankekokonaisuutta kokonaisvaltaisesti useasta eri näkökulmasta. Projektitiimin työskentelyä täydentää hankkeen yhteistyökumppanien, Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden, Mikkelin Olkkarin, Mikkelin Mielenterveysseuran ja Nutu ry:n, toimijoiden asiantuntemus. Tämä vahvistaa hankkeen toimintaa mahdollistaen monipuolisten toimenpiteiden asiantuntevan toteutuksen ja takaa laadukkaat ja syvälliset tulokset.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön puitteissa. Partnerihanke on Sloveniasta, ja sitä toteuttavat Primorskan yliopisto ja kansallinen nuorisokeskusten liitto Mreza MaMa. Kansainvälisen kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa alueellista kehittämistä, laajentaa hankkeen vaikuttavuutta ja lisätä toimenpiteiden syvällisyyttä yhteiskehittämisen ja kokemusten vaihdon keinoin.

Kansainvälisten partnereiden kanssa yhteistyössä kehitetään pelillistämisen ja verkko-ohjauksen menetelmiä. Hankkeet toteuttavat yhteisiä pilotteja erityisesti nuoriin kohdistuvien toimenpiteiden puitteissa. Pilottien toiminnasta ja tuloksista tehdään vertailevaa tutkimusta alueiden välillä. Yhteisten pilottien lisäksi hankkeet toteuttavat itsenäisiä pilotteja, joita tarkastellaan ja arvioidaan yhteisesti. Hankkeissa kehitetään yhteisiä toimintamalleja ja palveluita. Lisäksi hankkeissa tutustutaan erilaisiin digitaalisuuden ja nuorten työllisyyspalveluiden hyviin käytäntöihin.

Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa useampien menetelmien ja toimintamallien testauksen, laajan tiedonsaannin, vertailevan tutkimuksen ja syvällisemmät tulokset. Kansainvälisen yhteistyön myötä rakennetaan kansainvälisiä verkostoja, jotka tukevat hankkeessa kehitettävien palveluiden testaamista, juurruttamista ja toteutusta. Kokemustenvaihto ja yhteinen arviointi mahdollistaa kehitysehdotusten kattavuuden ja uusien kehittämiskohteiden muodostamisen molempien partneriprojektien toteutusalueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat Etelä-Savossa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret sekä syrjäseuduilla asuvat, palvelujen ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Nuoret tavoitetaan henkilökohtaisten kohtaamisten kautta. Tämä tapahtuu yhteistyössä paikallisten ammattilaisten kanssa sekä jalkautumalla nuorten luokse. Nuoret osallistuvat hankkeessa hyödynnettävien menetelmien valintaan, pilottipalveluihin ja hankkeen muuhun toteutukseen sekä toimintamallien ja hankkeen kehittämiseen ja arviointiin. Nuoret voivat myös toimia vertaisohjaajina muille nuorille.

Hankkeen toinen varsinainen kohderyhmä ovat nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta ja tukea nuorten kohtaamiseen myönteisen tunnistamisen menetelmin ja digitaalisten menetelmien hyödyntämiseen nuorten työllisyyttä edistävissä palveluissa. Ammattilaiset kehittävät toimintamalleja paikallisella tasolla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Etelä-Savon yritykset, järjestöt ja muut nuoria työllistävät ja nuorten parissa toimivat tahot. He toimivat yhteistyökumppaneina nuorten yrittäjyysvalmennuksessa. Heidän kanssaan voidaan myös tehdä yhteistyötä hankkeen muissa toimenpiteissä. Lisäksi heille tiedotetaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien nuorten läheiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 602

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 682 058

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 003

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Sulkava, Kangasniemi, Enonkoski, Mikkeli, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi, Mäntyharju, Hirvensalmi, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: -

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 335

Toteutunut seurantatietojen mukaan: -

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Useissa kansallisissa tutkimuksissa on todettu, että koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riski Suomessa on erityisen suuri nuorilla miehillä. OECD:n uusimman tutkimuksen mukaan nuorten miesten syrjäytyminen Suomessa on huolestuttavan suurta myös kansainvälisessa vertailussa. Suomessa yli viidennes 20-24 -vuotiaista nuorista miehistä on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja määrä on lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa. OECD:n vertailussa Suomi pitää perää. Nuorten alle 25-vuotiaiden naisten osalta syrjäytymisen kasvu on ollut maltillisempaa ja alle OECD:n keskiarvon, mutta silti 20-24-vuotiaista nuorista naisista yli 15 % on koulutuksen ulkopuolella ja työttömänä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhtä lailla nuoriin miehiin ja naisiin ja heidän työelämävalmiuksien ja työllisyyden edistämiseen. Pelillistäminen ja digitaaliset sovellukset ovat perinteisesti kuitenkin kiinnostaneet enemmän nuoria miehiä kuin naisia, joten hankkeen toimenpiteiden voi olettaa kiinnostavan ja kohdistuvan kohderyhmään joiden riski jäädä työn ja koulutuksen ulkopuolelle on kaikkein suurin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja työmarkkinoiden sukupuolittuneisuuden purkaminen on erittäin tärkeää, mutta ei tämän hankkeen päätavoite. Hankkeella voidaan kuitenkin edistää juuri vaikeimmassa asemassa olevien nuorten miesten työllistymistä, minkä voi katsoa edistävän myös sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-