Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20905

Hankkeen nimi: Hitsausverkoston yritysten toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen, HitWerk

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 017-255 6000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jenni Toivanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenni.toivanen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 6282

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 0245904-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuottavuuden parantaminen on avainasemassa kotimaisten hitsausyritysten menestyksessä kansainvälisessä kilpailutilanteessa ja globalisaatiopaineessa. Hitsaustekniikka hallitaan hyvin, mutta tuotantokokonaisuuteen sisältyy paljon hukka-aikaa ja turhaa työtä. Laatuvirheistä aiheutuviin kustannuksiin kuluu alan tuotantoyrityksissä keskimäärin 20% liikevaihdosta ja toisaalta noin 70% laatuvirheistä johtuu tiedonkulun ongelmista. Myös tuotannon digitalisaation hyödyntäminen hitsaavassa teollisuudessa on vielä alkuvaiheessa.

HitWerk-hankkeen sisältönä on hitsausverkostojen yritysten tuottavuuden nostaminen, työelämän kehittäminen ja toimintatapamuutosten käyttöönotto. Kehittämisprojektissa siirretään uutta tutkimus- ja muuta tietoa yritysten käytäntöön. Hankkeella pyritään yrityksissä edistämään tuottavuutta, hitsauksen laatua, laatustandardien käyttöönottoa, toimitusvarmuutta, tuotantojärjestelyjä, työn johtamista, verkoston tiedon kulkua, tietotekniikan hyödyntämistä toimitusketjussa sekä välillisesti myös henkilöstön motivaatiota ja ammattitaitoa.

Hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja toteuttajakumppanina on Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Yrityskumppaneiksi pyritään saamaan verkostoituneita yrityksiä, joita yhdistäviä tekijöitä ovat hitsaava tuotanto sekä tuotantoketjut.

Hankkeen päätavoitteita ovat:
- Kehittää hitsaavien yritysten tuottavuutta ja laatua nykytasosta
- Kehittää yritysten toimitusverkoston toimintaa

Hankkeen toimenpidekokonaisuuksia on koottu seuraavien työpakettien muotoon:

3. Alkukartoitukset
4. Toimitusketjuselvitykset
5. Laadunohjaus
6. Tuotannon kehittäminen
7. Automatisointiselvitykset
8. Hankkeen hallinnointi

Hankkeen toimenpiteillä aikaansaatavia tuloksia ovat:
- Yritysten sekä toimitusketjujen nykytilanteen kartoitustulokset kehittämissuunnitelmineen
- Aiempaa tehokkaammin toimivat toimitusverkostot ja –ketjut
- Tuotannon logistiikan parantuminen
- Laatuvirheiden väheneminen
- Laadunhallintajärjestelmät
- Automatisointi- ym. selvitysten tulokset

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat osallistuvat kone- ja metallialan tuotantoyritykset alihankkijoineen alueella sekä niiden henkilökunta. Lisäksi kohderyhmänä ovat toteuttajien henkilökunta ja opiskelijat, jotka saavat alan uutta tietoutta työnsä sekä opiskelunsa tueksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisina kohderyhminä ovat yritysten tuotteiden loppukäyttäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 255 136

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 254 684

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 328 031

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 579

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Mikkelin, Pielisen Karjalan, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Nurmes, Kangasniemi, Kiuruvesi, Leppävirta, Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 85

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koneala on ollut perinteisesti miesvaltainen ala. Konealan toimihenkilötasolla naisia on jonkin verran eri tehtävissä esimerkiksi suunnittelussa ja markkinoinnissa. Hankkeen toimenpiteet parantavat automaation sekä muun sovelletun tietotekniikan myötä naisten mahdollisuuksia osallistua myös tuotannollisiin tehtäviin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Asiantuntijatehtävät ja työmahdollisuudet ovat sukupuolesta riippumattomia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Toimenpiteiden vaikutuksesta naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää kehitettyä ammatillista osaamista työelämässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Osaamisen ja laadun vahvistaminen vähentää raaka-ainehukkaa tuotannossa, mikä edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeen toimenpiteillä pyritään metallisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen, mikä pienentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on neutraali vaikutukseltaan kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Hankkeen toimenpiteillä pyritään metallisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen, mikä vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on neutraali vaikutukseltaan Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Valmistustekniikan ja laadun kehittyminen vähentää materiaalien hukkaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 5
Hanke on lyhyellä aikavälillä neutraali vaikutukseltaan uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Hankkeeseen osallistuvat yritykset kehittävät laitteistoja uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Alueen toimijoiden toiminnan kehittäminen ja tuotannon tehostaminen parantavat yritysten kilpailukykyä kestävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Digitaalisuus edistää aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Valmistustekniikan kehittyminen vaikuttaa edistävästi liikkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Hankkeella tavoitellaan välillisesti myös työhyvinvoinnin edistämistä.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Osaamisen lisääntyminen parantaa sosiaalista tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on tämän arviointikohteen kannalta neutraali.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on tämän arviointikohteen kannalta neutraali.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke on tämän arviointikohteen kannalta neutraali.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli lisätä suomalaisen hitsaavan teollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tuotantoprosesseja ja edistämällä verkostotoimintaa. Hankkeessa pyrittiin lisäämään yritysten tietoisuutta toimitusketjuverkoston hyödyistä tuotannon kehittämisessä sekä laadun ja tuottavuuden parantamisessa taloudelliset näkökohdat huomioiden.

Hanke toteutettiin jakamalla toimenpiteet kuuteen työpakettiin: alkukartoitukset, toimitusketjuverkostoselvitykset, laadunohjaus, tuotannon kehittäminen, automaatioselvitykset ja hankkeen hallinnointi.

Saavutettuina tuloksina hankkeessa parannettiin hitsaavien yritysten laatua ja tuottavuutta nykytasosta sekä kehitettiin yritysten toimitusverkoston yhteistyötä ja toimintaa. Merkittävänä tuloksena hanke sai aikaan yrityksissä kehittämisen kipinän niin hitsaustuotannon kuin verkostotoiminnankin osalta. Tämä näkyy erityisesti hitsauksen automaatioon ja tuotannon toimivuuteen liittyvässä, yritysten omassa kehittämistyössä, mikä jatkuu osassa yrityksiä hankkeen jälkeenkin, sekä verkoston yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen kehittymisessä, mikä näkyi jo hankkeen aikana järjestetyissä verkostotapaamisissa.