Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20907

Hankkeen nimi: Learn2Earn - Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.1.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0999875-1

Jakeluosoite: Kalevantie 2

Puhelinnumero: +358505658000

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.ensimetri.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HEINIÖ KAJ MIKAEL

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaj.heinio(at)ensimetri.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503715030

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pirkanmaan Yrityskummit Ry, 1744853-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työttömyystilanteen epäsuotuisa kehitys jatkuu, työttömyys kasvaa Pirkanmaalla.

Työttömien joukossa on runsaasti henkilöitä, jotka ovat jo käyttäneet hyvin aktiivisesti ja kattavasti
erilaisia työllistymispalveluja ja -tukea (työnhaku, uraohjaus, koulutus jne.) hyväkseen vailla lopullista onnistumista eli uuden työpaikan saantia. Heillä on valtava määrä osaamista ja kokemusta, jota ei tällä hetkellä kyetä hyödyntämään mielekkäästi ja taloudellisesti.

Työn tekemisen tavat (mm. työsuhde) ovat muuttuneet voimakkaasti ja muuttuvat edelleen. Työtä tehdään nykyään perinteisen vakituisen työsuhteen lisäksi - hyvin monin eri keinoin, mutta nykyiset tavat eivät välttämättä ole yrittäjien eivätkä työnhakijoiden tiedossa.

Hankkeessa levitetään kyseistä tietoutta sekä työnhakijoiden joukossa että erityisesti mikroyrityskenttään Pirkanmaalla. Hankkeessa edistetään ja tuetaan työllistymistä eri keinoja hyödyntämällä. Näitä ovat esimerkiksi laskutuspalvelut, osuuskunnat, työsuhteet useaan työnantajaan, myös yrittämisen eri muotoja kuten yksin yrittäminen, sivutoiminen yrittäjyys, yhteisyritykset tai yrittäjäksi ryhtyminen omistajanvaihdosten kautta, tehdään tunnetuksi. Hankkeella tuetaan työllistymistä uudentyyppisilla tavoilla

Hankkeessa edistetään joustavan ja matalan kynnyksen työllistämiskeinoja. Hanke antaa ensisijaisesti liiketoimintaosaamista omaaville henkilöille ja/tai hyvän teknisen, kaupallisen tai muun soveltuvan keskiasteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille työnhakijoille käytännönläheisen käsityksen mikro- ja pienyritysten toiminnasta sekä valmiudet työskennellä tuloksellisesti yrityksessä. Se auttaa osallistujia oman asiantuntijuutensa kehittämisessä ja hyödyntämisessä sekä toimimisessa asiantuntijana eri statuksella; työsuhteessa, yrittäjänä, hyödyntäen laskutuspalveluita, osuuskunnan jäsenenä jne.

Hankkeen tavoitteina on
- edistää työllistymistä
- ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä erityisen vaikeassa työttömyystilanteessa
- edistää erilaisten työllistymisen muotojen tuntemusta
- valmentaa sekä opastaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä asiantuntijoiksi mikro - ja pienyrityksiin, joko työsuhteessa tai uusilla työllistymisen tavoilla tai yrittäjänä
- kehittää yhteistyömallin hankkeeseen osallistuvien eri toimijoiden (TE-toimisto, järjestöt, kehitysyhtiöt jne.) välille
- innostaa, verkottaa ja aktivoi työttömänä tai työttömyysuhan alla olevia liiketoiminnan asiantuntijoita yrittäjyyteen ja oman osaamisensa hyödyntämiseen eri keinoin yrityksissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on erityisesti keskimääräistä kokeneemmat työttömät työnhakijat, jotka ovat monesti myös keskimääräistä ”ikääntyneempiä”, keskiasteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on mahdollisuus omaa asiantuntemustaan ja yritystoiminnan tuntemusta kehittämällä, löytää työllistymismahdollisuuksia, erityisesti mikroyrityksissä. Kohderyhmällä on usein pitkä kokemus liiketoiminnan eri osa-alueiden johto- ja/tai asiantuntijatehtävistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilisiä kohderyhmiä ovat:
- Pirkanmaalaiset mikroyritykset
- TE-palvelut
- yrityspalveluita tarjoavia organisaatiot
- työllisyyttä hoitavat organisaatiot
- koulutusorganisaatiot
- mahdolliset muut hankkeeseen liittyvät EU- rahoitteiset hankkeet.
- valtio (tuloverot, yhteisöverot, arvonlisävero, säästöt työttömyysmenoissa jne. kunnallisvero, yhteisövero)
- kunnat (kunnallisverot, säästöt jne.)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 481 180

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 433 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 481 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 433 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Mänttä-Vilppula, Parkano, Hämeenkyrö, Vesilahti, Ikaalinen, Lempäälä, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Ruovesi, Kangasala, Pirkkala, Punkalaidun, Orivesi, Nokia, Virrat, Akaa, Sastamala, Ylöjärvi, Juupajoki, Pälkäne, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 300

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 173

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 600

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty analyysiä sukupuolinäkökulmasta. Työllistymisen mahdollistaminen on yhtä tärkeää sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke mahdollistaa uudella tavalla työnhakijoiden osallistumisen ylitse osaamis- ja liiketoimintataustan. Osallistuja tutustuu ja innostuu alasta/tekemisestä josta hänellä ei vielä tietoa, mutta jossa voi hyödyntää muuta osaamistaan ja innostuneisuuttaan. Tämä luonteikkaasti edistää tasa-arvoa katsomatta ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai yhteiskunnalliseen asemaan. Hankkeen osallistujilla on yhtäläiset mahdollisuudet työllistymiseen ja yrittäjyyteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimintamallin sisällöllä ei ole vaikutuksia eri sukupuolten kannalta. Hanke on avoin kaikille työnhakijoille sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Työllistyminen, uudentyyppinen yritystoiminta, työllistyminen innovatiivisissa yrityksissä, yritysten ympäristövaikutusten huomioiminen liiketoimintaa kehitettäessä vaikuttaa välillisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Työllistyminen, uudentyyppinen yritystoiminta, työllistyminen innovatiivisissa yrityksissä, yritysten ympäristövaikutusten huomioiminen liiketoimintaa kehitettäessä vaikuttaa välillisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on työllisyyden, työllistymisen, yrittäjyyden ja taloudellisen aktiivisuuden kehittymisen kautta edistää elinkeinorakennetta ja kannattavaa liiketoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Uudet työpaikat, innovaatiot, innovatiiviset verkostot ja uudet yritykset syntyvät yhä useammin palvelualoille.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Uusien työnteon muotojen, tehokkaampien työmenetelmien, uusien työmenetelmien, innovaatioiden ja verkostojen yhteistyön myötä logistiikka tehostuu ja liikkuminen vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työllistyminen, työnteon mahdollistaminen uusin välinen, yrittäminen ja taloudellinen aktiivisuus tuottaa hyvinvointia yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Yhtäläiset mahdollisuudet työllistymiseen, erilaisiin työllistymisen muotoihin ja yrittäjyyteen edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Yhtäläiset mahdollisuudet työllistymiseen, erilaisiin työllistymisen muotoihin ja yrittäjyyteen edistää yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Ympäristöosaaminen 4 0
Työllistyminen innovatiivisissa yrityksissä, yritysten ympäristövaikutusten huomioiminen vaikuttaa välillisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pirkanmaalla toteutettiin ESR – rahoitteinen Learn2Earn – hanke työllistymisen edistämiseksi 01.02.2017 – 31.01.2020. Toteuttajina olivat Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry ja Pirkanmaan Yrityskummit ry.
Hankkeessa edistettiin ja tuettiin pääasiassa korkeakoulutettujen työttömien henkilöiden työllistymistä eri keinoin. Näitä olivat esimerkiksi tiedon lisääminen laskutuspalveluista, osuuskunta muotoisesta toiminnasta ja yrittäjyyden eri muodoista sekä valmennukset mm. oman osaamisen kehittämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi.
Hankkeen pääkohderyhmänä olivat työttömät korkeakoulutetut henkilöt ja välillisesti pirkanmaalaiset yritykset.
Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet voimakkaasti ja muuttuvat edelleen. Työtä tehdään nykyään perinteisen vakituisen työsuhteen lisäksi hyvin monin eri keinoin, mutta nykyiset tavat eivät välttämättä ole olleet yrittäjien eivätkä työnhakijoiden tiedossa.
Learn2Earn – hankkeessa levitettiin kyseistä tietoutta sekä työnhakijoiden joukossa että erityisesti mikroyrityskenttään Pirkanmaalla. Hankkeessa edistettiin ja tuettiin työllistymistä eri keinoja hyödyntämällä. Näitä olivat esimerkiksi laskutuspalvelut, osuuskunnat, työsuhteet useaan työnantajaan, myös yrittämisen eri muotoja kuten yksin yrittäminen, sivutoiminen yrittäjyys, yhteisyritykset tai yrittäjäksi ryhtyminen omistajanvaihdosten kautta. Hankkeessa järjestettiin valmennuksia mm. oman osaamisen kehittämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Hankkeella pyrittiin tukemaan työllistymistä uudentyyppisilla tavoilla.
Hankkeessa edistettiin joustavan ja matalan kynnyksen työllistämiskeinoja. Hanke antoi ensisijaisesti liiketoimintaosaamista omaaville henkilöille ja/tai hyvän teknisen, kaupallisen tai muun soveltuvan keskiasteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille työnhakijoille käytännönläheisen käsityksen mikro- ja pienyritysten toiminnasta sekä valmiudet työskennellä tuloksellisesti yrityksessä. Se auttoi osallistujia oman asiantuntijuutensa kehittämisessä ja hyödyntämisessä sekä toimimisessa asiantuntijana eri statuksella; työsuhteessa, yrittäjänä, hyödyntäen laskutuspalveluita, osuuskunnan jäsenenä jne.
Hankkeen tavoitteina oli
- edistää työllistymistä
- ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä erityisen vaikeassa työttömyystilanteessa
- edistää erilaisten työllistymisen muotojen tuntemusta
- valmentaa sekä opastaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä asiantuntijoiksi mikro- ja pienyrityksiin, joko työsuhteessa tai uusilla työllistymisen tavoilla tai yrittäjänä
- kehittää yhteistyömallin hankkeeseen osallistuvien eri toimijoiden (TE-toimisto, järjestöt, kehitysyhtiöt jne.) välille
- innostaa, verkottaa ja aktivoida työttömänä tai työttömyysuhan alla olevia liiketoiminnan asiantuntijoita yrittäjyyteen ja oman osaamisensa hyödyntämiseen eri keinoin yrityksissä.
Learn2Earn -hankkeen määrällisenä tavoitteena oli saada 600 kohderyhmän henkilöä osallistumaan hankeen valmennuksiin ja koulutuksiin. Yritysten kohdalla tavoitteeksi asetettiin 300 yrityksen osallistuminen erilaisiin infotilaisuuksiin liittyen työllistämisen eri muotoihin ja työvoimaviranomaisten tukimahdollisuuksiin yrityksille työllistämisen edistämiseen.
Hankkeen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja infotilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 302 kohderyhmän henkilöä ja 173 yritystä. Hankkeen osatoteuttajana toimineen Pirkanmaan Yrityskummit Ry:n muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistui lisäksi noin 274 tilaisuudessa 717 yrittäjää ja yritystä.
Hankkeessa toteutettiin 43 erilaista koulutusta, valmennusta ja tapahtumaa, 51 hlöä osallistui yrittäjäkurssille verkossa. Osallistujista 11 aloitti opiskelun, 94 työllistyi työsuhteeseen ja 54 perusti yrityksen tai toimii yrittäjämäisesti esim. laskuttamalla osaamistaan laskutuspalvelun kautta.
Learn2Earn -hankkeessa toteutettiin vaikuttavuusselvityksen kautta hankkeeseen osallistuneiden työnhakijoiden näkemyksiä ja kokemusta hankkeen vaikutuksesta työllistymiseensä.
Vaikuttavuusarvioinnin keskeisimmät tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti:
- Learn2Earn -hanke onnistui melko hyvin työllisyyttä koskevan vaikuttavuuden näkökulmasta, vaikka määrällisiä tavoitteita ei saavutettu.
- Learn2Earn -hanke osoitti, että korkeakoulutetut pitkäaikaistyöttömät muodostavat omankaltaisen kohderyhmänsä. Heillä on omanlaisensa tarpeet ja siksi vaikuttavuuden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista toteuttaa kohdennettuja palveluita.
- Hankkeen kohdennetuilla palveluilla kyettiin vähentämään korkeakoulutettujen työttömien syrjäytymistä. Monet asiakkaina olleista eivät olleet käyttäneet aikaisemmin palveluita.
- Learn2Earn -hankkeen taloudelliset vaikutukset ovat riittävällä tasolla.
- Pienet yritykset eivät ole riittävästi valmiita sitoutumaan erilaisten työmuotojen hyödyntämiseen, jolla voitaisiin edistää korkeakoulutettujen pitkäaikaistyöttömien osaamisen hyödyntämistä ja näin vaikuttaa työllisyyteen. Tämä edellyttää toimintakulttuurin muutosta.
Hankkeen toiminnan tuloksena, määrällisten sekä laadullisten tulosten lisäksi:
• Jatketaan hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja työllistymisen edistämiseksi
• Tiivistetään edelleen käytännön tasolla yhteistyötä hankkeessa tunnistettujen uusien yhteistyökumppaneiden kanssa
• On kehitetty uusia neuvonta- ja valmennussisältöjä työttömille henkilöille hankkeessa tunnistettujen tarpeiden perusteella
• Julkaistaan verkkosivu uusista työllistymisen ja yrittäjyyden muodoista työllisyyden ja työllistämisen edistämiseksi https://learn2earn.pilvia.site/ sivun materiaalia tehdään, lopullinen sijoitus tulee olemaan www.ensimetri.fi -sivulla
• Aloitetaan uusi ESR-hanke, jossa tietoutta uusista työllistymisen muodoista edistetään Pirkanmaalla erityisesti ammattiin valmistuvien henkilöiden kohderyhmässä.