Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20908

Hankkeen nimi: Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa - DIGIOS

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAVERINEN TUULA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, 2496986-0
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun Ammattiopisto (KAO), 0214958-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen lähtökohta on tarve kehittää digitaalista ja teknologiaosaamista kainuulaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Digitalisaatio ja teknologisten sovellusten käyttöönotto muuttavat niin julkisten kuin yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja, hoito- ja hoivatyön luonnetta ja asiakkaiden ja työntekijöiden asemaa ja rooleja. Digitaalisessa toimintaympäristössä toimiseen eivät riitä perus ICT-taidot.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun ammattiopiston (KAO) sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille niin että sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat pitkäaikaissairaat aikuiset saavat tarvitsemansa palvelut entistä asiakaslähtöisemmin, sujuvammin, vaikuttavammin ja tehokkaammin. Hankkeessa kehitetään laaja-alaisesti osaamista koulutusten, opetussisältöjen uudistaminen, digitalisaatio- ja teknologiaosaamiseen painottuvan koulutuspolun ja opetuksellisten demolaitteiden kehittämisen avulla sekä uudistamalla Kainuun soten pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju digitalisaatiota hyödyntäväksi.

Toimenpiteitä ovat: selvitys digitaalisen teknologiaosaamisen tarpeista (tieto, taito, asenteet), koulutukset (digitaalinen osaaminen, esimiesten valmiudet johtaa muutosta perinteisistä menetelmistä digitaalisuutta hyödyntävään hoito- ja palveluketjuun, työntekijöiden muutosvalmennus). Toinen toimenpide- kokonaisuus kohdentuu koulutusorganisaatioiden opetussisältöjen kehittämiseen ja koulutuspolun luomiseen toisen asteen koulutuksesta korkeakoulutukseen digitalisaatioon ja teknologiaosaamisen liittyen sekä opetuksessa hyödynnettävien demolaitteiden kehittämiseen. Kolmannessa toimenpidekokonaisuudessa kehitetään Kainuun soten pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju digitalisaatiota hyödyntäväksi ja selvitetään uudistuneen hoito- ja palveluketjun vaikutukset ja vaikuttavuus.

Hankkeen tuloksena toteutuu koulutuspaketti (8 op), ajantasaiset pitkäaikaishoidon ja kotihoidon opintojaksojen opetussisällöt, digitaaliseen ja teknologiaosaamiseen painottuva koulutuspolku (15 op), opetuksen demolaitteet ja –ympäristö, ja pitkäaikaissairaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja integroiva, omahoitoa tukeva hoito- ja palveluketju, jonka vaikutukset ja vaikuttavuus on selvitetty Balanse Score Cardilla. Lisäksi koulutusorganisaatioiden ja työelämän välinen yhteistyö on tiivistynyt. Pitkäaikaistuloksena sosiaali- ja terveysalan koulutuksista valmistuu julkisille ja yksityisille työmarkkinoille lähi- ja sairaanhoitajia, joiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita ja sosiaali- ja terveyspalveluja integroivat hoito- ja palveluketjut uudistuvat asiakaslähtöisiksi ja omahoitoa tukeviksi.

Hankkeen päätoteuttaja on KAMKin sairaan- ja terveydenhoidon osaamisala, osatoteuttajia ovat Kainuun sote, KAO:n hyvinvointiala ja KAMKin Tietojärjestelmät osaamisala. Hanke toteutetaan 1.3.2017-28.2.2019.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Kainuun soten pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjun toteutukseen osallistuva hoitohenkilökunta ja heidän esimiehensä (sairaan- ja terveydenhoitajat, lääkärit, terapeutit, sosiaalityöntekijät, lähi- ja kuntohoitajat), KAMKin sairaan- ja terveydenhoidon ja tietojärjestelmien osaamisalueiden opettajat, KAOn hyvinvointialan opettajat, lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijat ja kainuulaiset hoito- ja hoivayritykset. Kaikki edellä mainitut ryhmät hyötyvät hankkeesta osaamisen päivittymisenä, työ- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistymisenä, poikkialaisen yhteistyön (tietojärjestelmät, sosiaali- ja terveysala) syventymisenä. Pitkäaikaissairaan hoitoprosessi on merkittävimpiä Kainuun soten hoitoprosesseja resurssien ja asiakasmäärien perusteella. Hanke auttaa opettajia ja opiskelijoita hahmottamaan paremmin pitkäaikaissairaiden hoitotyön uudet menetelmät ja kehittämishaasteet, jotka voidaan tunnistaa paremmin ja sitoa opiskelijoiden kehittämistehtäviin ja opinnäytetöihin.

Kainuun soten pitkäaikaissairaita hoitava henkilökunta ja heidän esimiehensä hyötyvät tästä hankkeesta kehittämällä perusosaamista, joka on välttämätöntä jo olemassa olevien omahoitoa tukevien digitaalisten palveluiden ja teknologisten ratkaisujen käyttöön ottamiseksi Kainuussa. Digitaalisen osaamisen kehittäminen ja Omasoten käyttöönotto osallistavat pitkäaikaissairaat aikuiset tehokkaammin omahoitoonsa ja mahdollistavat uusien terveyttä edistävien menetelmien kehittämisen. Kainuun soten yhteistyö korkea-asteen ja toisen asteen koulutusten kanssa tiivistyy, sille se osallistuu Kainuun soten ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle kohdennetun (digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen, työpaketti 2) koulutuspaketin sisältöjen suunnitteluun ja tutkintoon johtavien koulutusten opetussisältöjen, oppimisympäristön ja koulutuspolun (työpaketti 3) suunnitteluun.

KAMKin sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalueen ja KAOn hyvinvointialan opettajien digitaalinen ja teknologiaosaaminen ajantasaistuu ja on siirrettävissä suoraan opetukseen. Tietojärjestelmät-osaamisalue hyötyy hankkeesta kehittämällä älykkäiden järjestelmien ja ratkaisujen soveltamisosaamista koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasrajapintaan. Hanke parantaa KAMKin yhteistyökumppaneiden tietämystä KAMKin terveys- ja hyvinvointiteknologian koulutuksista sekä luo edellytyksiä lähempään yhteistyöhön kainuulaisten yritysten kanssa.

Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat myös Kainuussa toimivat asumis-, hoito- ja hoivapalveluja tarjoavat yritykset ja niiden työntekijät, joille tarjotaan mahdollisuutta osallistua hankkeen järjestämiin ilmaisiin digitaalisen ja teknologiaosaamisen, vaikuttavuuden arvioinnin ja muutosjohtamisen koulutuksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä hyödynsaajia ovat pitkäaikaissairaat Kainuun soten asiakkaat sekä Älykkäät järjestelmät –opiskelijat, jotka saavat hyödyn entistä parempien opintosisältöjen muodossa. Heidän lisäkseen välillisiä hyödynsaajia ovat pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjuun osallistuvat 3.sektorin toimijat, yhdistykset ja potilasjärjestöt sekä pitkäaikaissairaiden omaiset, jotka hahmottavat paremmin roolinsa läheisensä hoito- ja palveluketjussa ja omahoidon tukemisessa.

Hankkeen maantieteellinen kohdealue on koko Kainuu ja välittömät ja välilliset hyödynsaajat ovat pääsääntöisesti kainuulaisia toimijoita. Hankkeen toteutuksesta vastaavat kainuulaiset toimijat: päätoteuttaja on KAMKin sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalue, osatoteuttajina ovat KAO:n hyvinvointiala, KAMKin Tietojärjestelmät sekä Kainuun sote.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 347 069

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 262 228

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 462 761

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 349 640

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi, Puolanka, Sotkamo, Kajaani, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 181

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erillistä toimintaympäristö analyysiä ei ole tehty, mutta tunnetusti sote-ala on varsin naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koulutusten toteuttamisessa varmistetaan, että osallistujissa on sekä miehiä että naisia. Sote-alan naisten asenteet digitaaliseen ja tietotekniseen osaamiseen liittyen ovat epäileviä ja muutosvastarinta hidastaa uusien toimintatapojen omaksumista asiakastyössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille niin että sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat pitkäaikaissairaat aikuiset asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut entistä asiakaslähtöisemmin, sujuvammin, vaikuttavammin ja tehokkaammin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketjua kehitetään omahoitoa tukevaksi ajasta ja paikasta riippumattomaksi.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Etäluennot ja verkko-opetus vähentävät matkustamisen tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
Pitkäaikaissairaan omaisille hahmottuu paremmin palvelujärjestelmä ja heidän oma rooli läheisen tukemisessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Syrjäseudulla asuvat saavat samanlaisen omahoidon tuen kuin taajamissa asuvat digitaalisten palvelujen avulla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Syrjäseudulla asuvat saavat samanlaisen omahoidon tuen kuin taajamissa asuvat digitaalisten palvelujen avulla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi