Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20910

Hankkeen nimi: DIMA - Digitaalisen inbound –markkinointiosaamisen pilotointi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3

Puhelinnumero: 01535561

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TALSI NOORA MAARIT

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: noora.talsi(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 6485020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalisen inbound –markkinointiosaamisen pilotointi (DIMA) -hankkeen tavoitteena on lisätä Savonlinnan alueen yritysten digitaalista business-to-business markkinointiosaamista ja liiketoiminnan kasvua. Tavoitteena on kehittää alueen yritysten valmiuksia hyödyntää alueelle vahvistettavaa inbound-markkinointiosaamista. Inbound-markkinointi eli sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin toimintamalli, jossa yritys luo ja jakaa asiakkaalle merkityksellistä sisältöä, jotta saa asiakkaan kiinnostumaan ja aloittamaan vuoropuhelun yrityksen kanssa. Termi inbound viittaa siihen, että asiakas tekee aloitteen.

Hankkeen tuloksena yrityksiin syntyy uutta testattua markkinointisosaamista. Lisäksi tuotetaan pilotointivaiheen kokemukset siitä, onko Savonlinnassa riittävät määrälliset ja laadulliset edellytykset digitaalisen sisältömarkkinoinnin palvelutuotannolle 1-5 vuoden aikavälillä. Projektissa tuotetaan seurannan ja analysoinnin kehittämisehdotukset yritysten digitaaliselle sisältömarkkinoinnille sekä inbound myyntiprosessin kehittämisehdotukset. Nämä tulokset ja havaitut hyvät käytännöt levitetään laajasti alueen yritysten tietoon asiantuntijaseminaarissa pilot-yritysten toimiessa “laboratorioina”, joissa tuotettuja tuloksia hyödynnetään osaamisen ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Selvitetään inbound-markkinoinnin osaajatarjonta, kootaan paikallista asiantuntijaverkostoa, analysoidaan koulutusvalmiuksia, tehdään inbound-markkinoinnin asiakaskartoitus ja tunnistetaan asiakasvaatimuksia mahdollisen palvelutuotannon perustaksi. Analyysien pohjalta hahmotellaan palvelutuotannon toimintamalli sisältömarkkinoinnin osaajapotentiaalin työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi yritysten liiketoiminnan kehittämisen tarpeista. Lopuksi arvioidaan pilotin tulokset ja viimeistellään toimintamalli elinkeino- ja osaamispolitiikan työvälineeksi. Mamk saa uudenlaista yritysyhteistyössä hyödynnettävää osaamista digitaalisen liiketoiminnan sektorilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueella jo toimivat sekä alueen inbound-palvelutarjoaman kehittämisestä kiinnostuneet yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen kaupungit ja elinkeinoyhtiöt, jotka saavat tietoa digitaalisuuteen perustuvien työpaikkojen lisäämismahdollisuuksista ja tämän edellyttämistä osaamisvaateista elinkeinopolitiikan tueksi. Lisäksi vahvistetaan Mamkin osaamista ja yritysyhteistyötä digitaalisen talouden alalla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 729

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 736

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 756

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 425

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet soveltuvat monenlaisille yrityksille ja se soveltuu niin nais- kuin miespuolisille henkilöille, toimialasta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Digitaalisuuden hyödyntämisellä voidaan pitkällä aikavälillä vaikuttaa positiivisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Inbound-markkinoinnissa asiakas tekee aloitteen, jolloin toimenpiteet ovat yksilöllisempiä ja kohdistuvat potentiaalisempiin asiakkaisiin (vrt. kampanjat ja mainokset laajoille joukoille). Digitaalisen markkinoinnin avulla fyysiset markkinointituotteet korvataan sähköisillä ja sitä kautta myös jakelun aiheuttamat haitat vähenevät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Ei suoria vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tai maaperään. Jakelun ja asioinnin siirtyminen verkkoon vaikuttaa positiivisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia Natura2000 -ohjelman osalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 9
Hankkeen aikana testataan digitaalista materiaalia ja lisätään sen käyttöä ja hyödyntämistä. Pitkällä aikavälillä yritysten siirtyminen hyödyntämään digitaalista Inbound-markkinointia vaikuttaa positiivisesti materiaalien ja jätteiden muodostumiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Osallistuvia yrityksiä kannustetaan vähähiilisyyden edistämiseen nimenomaan digitaalisuuden hyödyntämisen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Digitaalisen Inbound-markkinointiosaamisen lisääntyminen edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomista, mikä vaikuttaa positiivisesti aluekehitykseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 10
Inbound-markkinointi perustuu vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Tällöin yrityksen ymmärrys asiakkaan tarpeesta lisääntyy, jolloin myös uusien asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittäminen mahdollistuu.
Liikkuminen ja logistiikka 2 8
Digitaalisen Inbound-markkinoinnin käyttö vähentää asiointi- ja jakeluliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Digitaalisen Inbound-markkinoinnin osaamisen lisääntymisellä ja käyttöönotolla vaikutetaan positiivisesti eteläsavolaiseen elinkeinoelämään ja tällä on välittömiä vaikutuksia alueen ihmisten hyvinvointiin mm. työllisyyden ja työn merkityksellisyyden kautta. Pitkällä aikavälillä hyvinvointivaikutusten voidaan odottaa lisääntyvän toimeentulon turvaamisen ja työtehtävien kehittymisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 1 7
Hankkeen toteutus ja toimenpiteet soveltuvat molemmille sukupuolille. Pitkällä aikavälillä digitaalisuuden hyödyntämisen lisääminen voi mahdollistaa työn tekemisen eri kulttuureista tuleville henkilöille ja edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 8
Digitaalisen Inbound-markkinoinnin hyödyntäminen ja yleisemminkin toiminta verkossa voivat pidemmällä aikavälillä vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 4
Perinteisen markkinoinnin muuttuessa asiakaslähtöiseksi digitaaliseksi Inbound-markkinoinniksi voi synnyttää kokonaan uusia liikeideoita, joilla on vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 5
Digitaalisen markkinoinnin lisääntymisellä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia ympäristöosaamisen lisääntymiseen. Vaikutukset eivät ehkä ole niin tietoisia ja näkyviä henkilötasolla, vaan enemmänkin yritysten kestävän kehittämisen ymmärryksen lisääntymisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaalisen inbound –markkinointiosaamisen pilotointi (DIMA) -hankkeessa lisättiin Savonlinnan alueen yritysten digitaalista business-to-business -markkinointiosaamista ja liiketoiminnan kasvua. Hankkeessa kehitettiin alueen yritysten valmiuksia hyödyntää alueelle vahvistettavaa inbound-markkinointiosaamista.
Inbound-markkinointi eli sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin toimintamalli, jossa yritys luo ja jakaa asiakkaalle merkityksellistä sisältöä, jotta saa asiakkaan kiinnostumaan ja aloittamaan vuoropuhelun yrityksen kanssa. Termi inbound viittaa siihen, että asiakas tekee aloitteen. Hankkeen tuloksena yrityksiin syntyi uutta, testattua markkinointisosaamista.
Lisäksi hankkeessa kerättiin ja jaettiin pilotoinnin avulla kokemuksia siitä, onko Savonlinnan alueella määrällisesti ja laadullisesti arvioiden edellytyksiä digitaalisen sisältömarkkinoinnin palvelutuotannolle 1-5 vuoden aikavälillä. Hankkeessa tuotettiin seurannan ja analysoinnin ehdotukset yritysten digitaaliselle sisältömarkkinoinnille sekä inbound-myyntiprosessin kehittämiseksi. Nämä tulokset ja havaitut hyvät käytännöt levitettiin alueen yritysten ja muiden toimijoiden tietoon asiantuntijaseminaarissa pilot-yritysten toimiessa “laboratorioina”, joissa tuotettuja tuloksia hyödynnettiin osaamisen ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä.
Hankkeessa selvitettiin inbound-markkinoinnin osaajatarjonta, koottiin paikallista asiantuntijaverkostoa, analysoitiin koulutusvalmiuksia, tehtiin inbound-markkinoinnin asiakaskartoitus ja tunnistettiin asiakasvaatimuksia sisältömarkkinoinnin palvelutuotannon perustaksi. Analyysien pohjalta hahmoteltiin palvelutuotannon toimintamalli sisältömarkkinoinnin osaajapotentiaalin työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi yritysten liiketoiminnan kehittämisen tarpeista. Lopuksi arvioitiin pilotin tulokset ja viimeisteltiin toimintamalli elinkeino- ja osaamispolitiikan työvälineeksi. Xamk sai hankkeessa uudenlaista yritysyhteistyössä hyödynnettävää osaamista digitaalisen liiketoiminnan sektorilla.