Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20911

Hankkeen nimi: LUMA Tiedeluokka - tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 0504485801

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lahdenyliopistokampus.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KARIOLA TARJA JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.kariola(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504485801

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten kiinnostuksen LUMA (LUonnontieteet, MAtematiikka ja teknologia) aineita kohtaan on havaittu selkeästi laskeneen Suomessakin. Tämä on hälyttävää, sillä viimeaikaisten tutkimusten mukaan lukutaidon lisäksi juuri heikko LUMA aineiden osaamispohja peruskoulussa heikentää menestystä toisella asteella ja korkeakouluissa. Innostuksen katoaminen ja oman koulutusalan löytämisen haasteellisuus voi johtaa jopa koulutuksesta putoamiseen. LUMA alojen osaaminen ja niihin liittyvä innovointi on keskeisessä roolissa tulevaisuuden työelämässä, joten innostuksen lisääminen ja ylläpitäminen nuorten keskuudessa on erittäin tärkeää.

Hankkeen tavoitteena on tarjota oikeaa tietoa LUMA aineista ja niiden opiskelusta sekä näiden sisältöjen yhteyksistä työelämään ja siellä tarvittavaan osaamiseen. Näin autetaan yläkouluissa ja toisella asteella opiskelevia nuoria tekemään pysyviä koulutusala- ja uravalintoja. Tätä tuetaan myös edistämällä oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Tavoitteisiin pyritään mm Lahteen, Niemen yliopistokampukselle perustettavan LUMA Tiedeluokan avulla luomalla toimintakonsepti erityisesti yläkouluikäisten ja toisen asteen tarpeisiin (varsinainen konkreettinen tiedeluokkatila rakennetaan ja investoidaan muilla resursseilla). Näin tuetaan nuorten innostamista luonnontieteiden pariin sekä opettajien opettamistyötä, joka tukee nuorten oppimista ja heidän tulevaisuutensa kannalta keskeistä opiskelualan valintaa. Tiedeluokka tukee laaja-alaista ja kokeilupohjaista oppimista sekä edistää sosiaalista yhdenvertaisuutta tarjoamalla maakunnan oppilaitosten käyttöön sellaisten opetusresurssien käytön, joita niillä itsellään ei ole. Näin nuorilla on oppilaitoksesta riippumatta samat mahdollisuudet laaja-alaiseen, kokeelliseen oppimiseen. Toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma: erityisesti tytöt halutaan innostaa luonnontieteiden pariin, jotta heidän suhteellista osuuttaan alan opiskelijoista saadaan kasvatettua ja siten parannetaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja yhdenvertaisuutta. Opettajien ammattitaidon ylläpitämisellä parannetaan koulujen opetuksellista laatua ja erityisesti opiskelijoiden saaman ammatinvalinnan ohjauksen tasoa. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta edistetään tukemalla maakunnan oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä mikä edesauttaa innovaatioiden syntyä ja edistää alueen elinvoimaisuutta.
Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeeseen vakiinnutetaan LUMA Tiedeluokkatoiminta, joka palvelee laajasti maakunnan nuoria, heidän opettajiaan ja yrityksiä. Toiminnalla tuetaan pitkällä tähtäimellä nuorten valintoja siten, että yhä useampi suuntautuu opiskelemaan LUMA aineita ja päätyy aloille, joilla näiden alojen tuottamaa osaamista tarvitaan. Toisaalta toimenpiteiden avulla tuetaan nuorten kannalta oikeiden, kestävien koulutusvalintojen tekemistä. Alueellinen erityisosaaminen lisääntyy ja tulevaisuuden haasteita voidaan Päijät-Hämeessä ratkoa vahvasti lisääntyneen LUMA-osaamisen avulla mikä lisää alueen vaurautta ja hyvinvointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdistuu yläkouluikäisiin sekä toisella asteella opiskeleviin nuoriin Päijät-Hämeessä. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat peruskoulun yläkoulujen sekä toisen asteen opettajat ja oppilaanohjaajat sekä maakunnan alueella toimivat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat nuorten vanhemmat ja muu lähipiiri. Kohderyhmään luetaan myös maakunnan yritysten alihankkijat, yhteistyökontaktit ja asiakkaat, jotka hyötyvät välillisesti yritysten lisääntyvästä tietotaidosta, erikoisosaamisesta ja tuloksen kehittymisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 465

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 953

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Kärkölä, Lahti, Hollola, Sysmä, Asikkala, Heinola, Hartola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 230

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelutyössä on analysoitu toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta. Sukupuolinäkökulmaan ja tasa-arvon toteutumiseen hankkeen kohdealueella on tutustuttu olemassaolevan tutkimustiedon perusteella. Sitä on mietitty myös perustuen Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen järjestämistä tapahtumista saatuun tietoon osallistujista. Tähän pohjautuen on ongelmia on arvioitu ja suunniteltu niiden huomioonottaminen hankkeen suunnittelun kohteena olevassa LUMA Tiedeluokkatoiminnassa. Sukupuolten erilaiset oppimiskokemukset tullaan myös huomioimaan suunnittelussa. Luonnontieteellisillä aloille pyritään mm innostamaan aikaista enemmän tyttöjä. Toisaalta kiinnitetään myös huomiota poikien ehkä helpommin syntyvään, mutta vaikeammin ylläpidettävään innostukseen luonnontieteitä kohtaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä on huomioitu myös sukupuolen merkitys. Hankkeessa pyritään innostamaan nuoria LUMA aineiden pariin, mutta heitä ei käsitellä vain yhtenä samankaltaisena joukkona, vaan kiinnitetään huomiota sukupuolten erilaisiin lähtökohtiin. Hankkeessa pyritään sukupuolten välisten koulutus- ja osaamiserojen vähentämiseen. Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen toimintaan. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa mm seuraavasti: - Eri sukupuolille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua LUMA Tiedeluokan tarjoamiin opetuskokonaisuuksiin - Osassa opetuskokonaisuuksia otetaan huomioon sukupuolten erityisyys esimerkiksi räätälöimällä / markkinoimalla niitä erityisesti tytöille, joiden rohkaisemista ja innostamista LUMA aineiden opiskeluun tälle sukupuolelle ei-tyypillisempänä koulutus- ja uravalintana osana hankketta haetaan. Pitkällä aikavälillä pyritään edistämään tyttöjen työllistymistä LUMA-aloille. - Toisaalta otetaan huomioon myös se, että poikien innostusta LUMA-aineiden harrastamiseen ja opiskeluun pitää pitää yllä, koska heidän riskinsä koulutuspolulta putoamiseen voi olla kokonaisuudessaan suurempi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätarkoitus ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolinäkökulma otetaan kuitenkin vahvasti huomioon hankkeessa (kts edellä).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Välitön vaikutus: välitön vaikutus on vähäinen, koska hankkeen toimet eivät suoraan vaikuta luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Hankkeen kuluessa tehdään jonkin verran hankintoja, joissa pyritään osin uusiokäyttöön, esimerkiksi laboratoriolaitteita hankittaessa, mikä tukee kestävää kehitystä. Välillinen vaikutus: LUMA Tiedeluokan opetuksellisella toiminnalla lisätään nuorten tietämystä luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja innostetaan heitä hakeutumaan alojen opiskelijoiksi. Näin pyritään kasvattamaan tulevaisuuden erikoisosaajien määrää ja mahdollisesti edistämään sellaisen tutkimuksen ja innovaatioiden syntyä, jotka tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä tulevaisuudessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Välitön vaikutus:Hanke ei suoraan vähennä ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä. Välillinen vaikutus: hanke voi lisätä sidosryhmien tietoisuutta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämisestä. LUMA Tiedeluokkatoiminnalla on välillistä vaikutusta sitä kautta, että jotkin siellä toteutetut oppimiskokonaisuudet voivat sisältää tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista. Joissain käytännön töissä saatetaan tutkia yksittäisiä ilmiöitä, joilla on yhteys ilmastonmuutokseen, kuten esimerkiksi sen vaikutus maapallon lämpötilaan. Kun nuoret kuulevat ja konkreettisesti tutkivat ilmastonmuutokseen liittyviä riski-ilmiöitä, saattaa se vaikuttaa heidän tekemiinsä valintoihin ja ratkaisuihin siten, että ilmastonmuutokseen vaikutetaan hidastavasti ja sen aiheuttamat riskit pienenevät. Välillisiä vaikutuksia voidaan pitää kuitenkin kohtuullisen pieninä, koska ne syntyvät pitkällä aikavälillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Välitön vaikutus: LUMA Tiedeluokkatoimintaan sisältyy osana joitain oppimiskokonaisuuksia luonnossa liikkumista. Itse mahdollinen luonnossa liikkuminen suoritetaan ohjatusti ja opastetusti, jolloin haitallinen vaikutus kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen on vähäinen. Välillinen vaikutus:Hankkeen avulla lisätään käyttäjäryhmän tietämystä kasvillisuudesta, eliöistä ja luonnon monimuotoisuudesta, mikä voi lisätä heidän haluaan luonnon suojelemiseen ja ympäristöä säästävään retkeilyyn.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Välitön vaikutus: Hankkeen toiminnalla ei ole suurta vaikutusta pinta- tai pohjavesiin tai maaperään. Laboratoriotöissä käytettävien kemikaalien ja yhdisteiden aiheuttamat riskit ja haitalliset vaikutukset pinta- ja pohjavesille sekä maaperälle ja ilmalle minimoidaan noudattamalla annettuja säännöksiä ja huolehtimalla syntyvien jätteiden ja päästöjen oikeaoppisesta hävittämisestä ja käsittelystä. Kaikenkaikkiaan hankkeen toiminnassa pyritään painottamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. Välillinen vaikutus: LUMA tiedeluokan opetuspaketteihin sisältyy vesien- sekä maaperän ja ilmansuojelua vesiensuojelullisia kokonaisuuksia. Yksi tällainen, Tiedeluokassa käytettävä opetuskokonaisuus on jo tilattu LAMKin opiskelijoilta, jotka osana IWAMA-projektia suunnittelivat opetuspaketin lisäämään tietämystä Itämerestä ja vesiensuojelusta. Näin lisätään nuorten tietämystä luonnontieteistä, sisältäen pinta- ja pohjavedet, maaperän sekä ilman ja niiden suojelun tärkeyden. Pitkällä tähtäimellä hanke tähtää ympäristöalan opiskelijamäärien kasvattamiseen ja tehtävän tutkimuksen tutkimuksen tekemistä ja innovaatioiden tekemistä, jolla saatetaan edistää pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman suojelua sekä vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä. Välillisiä vaikutuksia voidaan pitää kuitenkin kohtuullisen pieninä, koska ne syntyvät pitkällä aikavälillä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Välitön vaikutus: Mikäli LUMA Tiedeluokkahankkeen opetuskokonaisuuksiin sisältyy toimintoja, jotka järjestetään Natura 2000-ohjelman kohteissa, ne perustuvat ohjattuun ja opastettuun luonnossa liikkumiseen, jolloin ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä kuin hallitsemattomassa luonnon virkistyskäytössä. Välillinen vaikutus: Mikäli joitain yllämainituista toiminnoista järjestetään Natura 2000 ohjelman kohteissa, nuorten tietoisuus Natura-kohteista lisääntyy, mikä voi vahvistaa heidän haluaan luonnon suojelemiseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Välitön vaikutus: Hankkeen käynnistäminen edellyttää uusia investointeja esim laboratoriolaitteisiin ja -tarvikkeisiin sekä käytettäviin reagensseihin. Tässä voidaan soveltuvilta osin hyödyntää vähän käytettyjä laitteita, jos näitä on saatavilla, mikä on materiaalitehokasta ja ekologisesti kestävää. Laboratoriokurssit tuottavat pienen määrän jätettä, josta osa saattaa olla ongelmajätteeksi luokiteltavaa. Jätteet käsitellään säännösten mukaisesti aiheuttamatta haittaa ympäristölle. LUMA Tiedeluokan laboratoriossa pyritään hyödyntämään energiatehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja. Välillinen vaikutus: LUMA Tiedeluokan teemoihin sisältyy paikallisten uusiutuvien energialähteiden tehokkaampi hyödyntäminen.LUMA Tiedeluokan toiminnalla lisätään nuorten tietämystä luonnontieteistä, ja edistetään heidän hakeutumistaan alojen opiskelijoiksi. Näin kasvatetaan tulevaisuuden erikoisosaajien määrää ja sellaisen tutkimuksen ja innovaatioiden syntyä, jotka tulevat edistämään tehokasta ja ympäristöystävällistä materiaalien ja jätteiden käsittelyä innovatiivisen biotalouden ja cleantechin avulla. Näin kasvatetaan kestävää kehitystä tukevia ratkaisua ja toimintamalleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 4
Jotkut LUMA Tiedeluokan esim fysiikan töihin liittyvät opetuskokonaisuudet avaavat uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkoenergian, taustalla olevia toimitaperiaatteita. Hankkeen välitön vaikutus on on selkeästi positiivinen tiedon ja uusiutuvien energialähteiden taustalla olevan luonnontieteen ymmärryksen lisääntymisen myötä. LUMA Tiedeluokan rakennusratkaisuissa pyritään energiankäytön yleiseen tehostamiseen ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Välilliset vaikutukset: Hankkeen välillisenä vaikutuksena voidaan nähdä tietoisuuden kasvun vaikutus opiskelijoiden omiin ja mahdollisesti sidosryhmien tekemiin energiataloudellisiin ratkaisuihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
LUMA Tiedeluokkahanke kannustaa osaamisen yhdistelyyn ja edistää uudenlaisten käytännön ratkaisujen löytymistä eritoten maakunnan yritysten ja oppilaitosten tehokkaan yhteistyön edesauttamisen myötä. Tätä kautta saattaa syntyä uudenlaisia tapoja hyödyntää tietoa, mikä voi synnyttää uusia innovaatioita ja yhteishankkeita, jotka hyödyntävät paikallisia palveluita. Välillinen vaikutus: Pitkällä aikavälillä asiantuntijuuden lisääntyminen maakunnassa edesauttaa yritysten työvoiman rekrytointia ja siten hyödyttää yritysten tehokasta toimintaa ja kehittää sitä. Toiminnan tehostuminen sekä yritysten ja oppilaitosten välinen, jatkuva yhteistyö saattaa luoda alueelle uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 4
Välitön vaikutus: LUMA Tiedeluokkahanke tuottaa oppimiskokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää soveltuvilta osin muissakin yhteyksissä, kuten koulujen opetuksessa (teoreettiset osuudet) ja erityisesti muissa tiedeluokissa. Välillinen vaikutus:LUMA Tiedeluokkatoiminnan vaikutuksesta maakunnassa lisääntyvä tutkimus- ja innovaatiotoiminta edesauttaa tietoaineistojen keräämistä, analysointia ja oivaltavaan yhdistelyn hyödyntämistä. Esimerkiksi toimintatapoja mallintamalla ja tietoa levittämällä LUMA Tiedeluokkatoiminnan hyödyt leviävät luokkaympäristön ulkopuolellekin.Tutkimus ja tuotekehitys ja suunnittelu ovat mahdollisesti LUMA Tiedeluokkatoiminnan kautta maakunnassa lisääntyviä toimintoja, jotka hyödyttävät aluetta selkeästi.
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Välitön vaikutus: LUMA Tiedeluokkahankkeeseen liittyy jonkin verran liikkumistarpeita. Hankkeen käynnistysvaiheessa tutustumaan tulevat oppilaitosten edustajat kuljetetaan paikalle busseilla. Toiminnan käynnistyttyä opiskelijat tulevat myös paikalle busseilla, mutta ainakin lähialueilla käyttäen paikallisliikenteen busseja. Kaikenkaikkiaan hankkeessa pyritään välttämään liikkumisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja kannustamalla Tiedeluokan käyttäjiä kävelyyn, pyöräilyyn, julkisen liikenteen käyttöön ja viisaaseen autoiluun. Välilliset vaikutukset: Välillisiä, liikkumiseen ja logistiikkaan liittyviä vaikutuksia syntyy LUMA Tiedeluokan ostamien laitteiden ja erilaisten reagenssien kuljetuksista. Nämä ovat kuitenkin siinä määrin vähäisiä, että vaikutus ei ole suuri. Toisaalta, joidenkin LUMA Tiedeluokassa vierailevien nuorten luontoinnostus saattaa kasvaa ja tämä saattaa johtaa intoon liikkua lähiluonnossa ja vähentää kauemmas matkustamista ja siten matkustamisen ympäristövaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Välitön vaikutus: LUMA Tiedeluokkatoiminta tarjoaa nuorille LUMA-alan harrastusmahdollisuuksia ja koulutusta ja lisää heidän osallistumistaan edistäen näin hyvinvointia. Kaikille kohderyhmän nuorille yhdenvertaisesti tarjottavalla koulutuksella vähennetään sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta. LUMA Tiedeluokan monipuoliset ja hyvin varustellut tilat tarjoavat myös mahdollisuuden laaja-alaiseen luovuuden toteuttamiseen luonnontieteiden alalla, joka ei olisi mahdollista esim kouluympäristössä. Välillinen vaikutus: LUMA Tiedeluokkahankkeella pyritään tarjoamaan nuorille oikeaa tietoa LUMA-alojen opiskelumahdollisuuksista ja näin ehkäisemään esimerkiksi koulutuspolulta putoamista. Tämän kautta pyritään myös lisäämään nuorten hakeutumista LUMA-alojen opiskelijoiksi peruskoulun ja lukion jälkeen. Näin edistetään tehokkaampaa työllistymistä opiskelujen jälkeen ja siten hyvinvoinnin lisääntymistä.Toisaalta myös Tiedeluokan kautta mahdollistuva alueen yritysten ja oppilaitosten aktiivinen yhteistyö saattaa lisätä jo opiskeluvaiheessa nuorten mahdollisuuksia työntekoon esimerkiksi työharjoittelujen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Välitön vaikutus: Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen kaikissa vaiheissa, ja sukupuolten välistä tasa-arvoa pyritään edistämään. Toiminnalla pyritään innostamaan erityisesti tyttöjä mukaan LUMA toimintaan ja siten lisäämään heidän määräänsä alan opiskelijoina ja tulevina asiantuntijoina, jotta sukupuolten välinen, määrällinen epäsuhta (poikia selvästi enemmän) saadaan tasoittumaan. Toisaalta myös poikien innostusta pyritään pitämään yllä, sillä sekin saattaa olla haasteellista, jos kouluopetus ei tarjoa tarpeeksi innovatiivista ja omaan tekemiseen pohjaavaa opetusta. Välillinen vaikutus: Tyttöjen määrän lisääntyminen LUMA-alojen opiskelijoina johtaa heidän lisääntyneeseen työllistymiseensä esimerkiksi erikoisasiantuntijoina, mikä edistää taloudellista tasa-arvoa. Tämä saattaa kannustaa kehitystä samaan suuntaan muillakin aloilla, joilla tilanne on samankaltainen jomman kumman sukupuolen hyväksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 2
Välitön vaikutus: Hanke tähtää siihen, että kaikilla maakunnan yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevilla nuorilla sukupuoleen tai kulttuuritaustaan katsomatta olisi yhdenvertainen mahdollisuus laaja-alaiseen LUMA aineiden opiskeluun. LUMA Tiedeluokka edesauttaa tätä yhdenvertaisuutta olemalla kaikille avoin, laaja-alainen oppimisympäristö. Oppimisympäristönä Tiedeluokka edistää myös monikulttuurisuutta: LUMA Tiedeluokkatoimintaa voidaan kohdentaa esimerkiksi maahanmuuttajanuorille ja edistää siten heidän koulutusvalintojaan ja sen kautta helpottaa kotoutumista yhteiskuntaan. Välillinen vaikutus: Hankkeen kautta tuodaan esiin tietoisuutta yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden tärkeydestä - hanke tuo esiin kaikille tasavertaisesti tarjottavan koulutuksen hyvät yhteiskunnalliset vaikutukset.
Kulttuuriympäristö 0 1
Välitön vaikutus: Hankkeella ei ole välittömiä kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Välillinen vaikutus: LUMA Tiedeluokan tarjoamien opetuspakettien ja toiminnan myötä nuorten tietoisuus lähialueen luonnosta lisääntyy, mikä joissain tapauksissa saattaa tukea halua sen suojeluun ja kehittää positiivista lähialueidentiteettiä.
Ympäristöosaaminen 6 3
Välitön vaikutus: LUMA Tiedeluokka tarjoaa opetuspaketteja, joilla edistetään opiskelijoiden tietämystä ympäristöteknologiasta ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotosta. Tietoa lisäämällä saatetaan vaikuttaa esimerkiksi heidän tekemiinsä kulutusvalintoihin. Välillinen vaikutus: LUMA Tiedeluokkatoiminnan myötä osallistuvien nuorten tietoisuus ympäristöasioista lisääntyy mikä saattaa vahvistaa heidän haluaan luonnon suojelemiseen ja ympäristövastuullisuuteen. Niistä, jotka LUMA Tiedeluokkatoiminta on innostanut opiskelemaan luonnontieteitä, saattaa tulla ympäristöosaamisen ammattilaisia - asiantuntijoita tai tutkijoita, joiden innovaatiot edesauttavat tulevaisuudessa ympäristöosaamisen kehittymistä. Välilliset vaikutukset syntyvät kuitenkin kohtuullisen pitkällä aikavälillä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tuettiin yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden opiskeluvalintojen tekemistä ja pyrittiin näin estämään mahdollista koulutuksesta putoamista opiskelujen nivelvaiheissa. Tähän pyrittiin tarjoamalla oikeaa/reaaliaikaista tietoa LUMA (luonnontieteet, matematiikka ja teknologia)-aineiden sisällöistä ja opiskelumahdollisuuksista sekä näiden aineiden osaamisen tärkeästä yhteydestä työelämään. Hankkeen tavoitteisiin pyrittiin tiedeluokkatoiminnan konseptien monipuolisen suunnittelun ja toiminnan monipuolisen käynnistämisen kautta: Niemen kampukselle, Lahteen perustettiin Tiedeluokka SOLU tukemaan alueen koulujen ja oppilaitosten opetustyötä tarjoamalla opetusryhmille mahdollisuuden LUMA-sisältöiseen, käytännön tekemistä painottavaan opetusvierailuun. Tiedeluokkatoiminnan kautta luotiin lisäksi yhteyksiä alueen yrityksiin,sekä yritysten ja koulujen/oppilaitosten välille.

Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeeseen luotiin ja vakiinnutettiin LUMA Tiedeluokkatoiminta, joka palvelee tasapuolisesti kaikkia alueen kouluja ja oppilaitoksia ja joka siten lisää sosiaalista tasa-arvoisuutta alueella. Tiedeluokkatoiminnasta on tullut alueella tunnettua ja kysyttyä - hankkeen tavoitteena oli tavoittaa noin 200 nuorta tiedeluokkakävijää, mutta kaikenkaikkiaan heitä tavoitettiin lähes 700. Toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen sitoutettiin tärkeitä yhteistyötahoja (Lahden kaupungin sivistyksen palvelualue, Lahden lukio-opetus, Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK sekä Koulutuskeskus Salpaus), joiden kanssa tehdään yhteistyötä pitkällä tähtäimellä ja joiden mukanaolo tuo toiminnalle jatkuvuutta ja kehityspotentiaalia. Yhteistyön kautta tiedeluokkatoiminnan sisältöjä kehitetään ja ne saadaan paremmin vastaamaan alueen tarpeita. Sisällöissä on huomioitu tyttöjen innostaminen.
Myös alueen yrityksistä on saatu yhteistyökumppaneita ja tukijoita ja sisältöjä kehitetään myös heidän kanssaan vastaamaan alueen yritysten osaamistarpeita. Pitkällä tähtäimellä tiedeluokkatoiminta innostaa osan nuorista löytämään LUMA-alan omakseen ja kannustaa jatko-opintoihin. Tämä on tärkeää, koska LUMA-osaajien määrä on laskeva ja alojen ammatit tarjoavat hyviä ammatillisia mahdollisuuksia. Tätä kautta maakuntaan saadaan uusia, tärkeitä osaajia ja asiantuntijoita sekä hyvinvointia.