Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20917

Hankkeen nimi: Älykkään elinympäristön teknologiat - Osaaminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020798600

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VATANEN MATTI OSKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vatanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 168 59 52

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Älykkään elinympäristön teknologiat – Osaaminen hanke kuuluu Lapin AMKin yhdessä sidosryhmiensä kanssa luomaan strategiseen kokonaisuuteen, jonka toteuttaminen käynnistyy kolmen, samanaikaisesti toteutettavan hankkeen myötä (Investoinnit, Kickstart ja Osaaminen). Osaaminen -hankkeen tavoitteena on edistää osaamisen kasvua ICT- ja rakennusalojen leikkauspinnoilla siten, että alueen toimijat kykenevät huomioimaan digitalisoitumisen mahdollisuuksia omissa toiminnoissaan. Hankkeen toteuttaa Lapin AMK, jolla on sekä koulutus- että tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa ICT- ja rakennusaloilla. Tarkoituksena on toteuttaa koulutuksia, joihin voivat osallistua alueen yrittäjät, TKI-toimijat sekä koulutuksen henkilöstö.

Hankkeen pääasiallisena toimenpiteenä hankitaan täsmäkoulutuksia Älykkään elinympäristön teknologiat -kokonaisuuden strategisissa painopistealueissa, joita ovat Älykkäät järjestelmät, Kestävä rakennettu ympäristö, Älykäs energianhallinta ja Digitaalinen rakennettu ympäristö. Hankkeen toteutusaikana (vuosina 2017 ja 2018) järjestetään yhteensä noin 30 koulutusta, joiden vetäjät ovat alan edelläkävijöitä, ulkopuolisia asiantuntijoita ja Lapin AMKin henkilöstöä. Koulutusten kesto pidetään tiiviinä, jotta laaja osallistuminen olisi mahdollista kohderyhmien näkökulmasta. Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia. Sisällön, aikataulutuksen ja ilmaisen tarjonnan kautta halutaan pienentää yritysten kynnystä kehittää Lappiin uutta osaamista tässä kontekstissa.

Koulutusten tuloksena syntyy vahvaa osaamista Älykkään elinympäristön teknologiat -kontekstissa. Tämä tarkoittaa ICT:n ja rakennustekniikan yhteistä kehitysaluetta, jossa näiden alojen osaaminen ja teknologiat integroituvat sisällöllisesti yhteen luoden digitalisaatiota edistävän kokonaisuuden. Tulosten kautta pyritään tuomaan digitaalisen aikakauden kansainvälisen tason kärkiosaamista Lapin toimijoiden tietoisuuteen ja käyttöön. Keskeistä tulosten höydyntämisessä on yritysten toiminnan uusiutuminen ja kilpailukyvyn parantaminen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Uusi osaaminen tulee palvelemaan Lapin kestävää kasvua ja työtä.

Hankkeen tulosten vaikutukset korostuvat ICT- ja rakennusaloilla lähivuosina, kun alojen muutostarpeeseen on pakko reagoida myös Lapissa. Kilpailu muuttuu globaalimmaksi ja perinteiset teknologiat ja toimintatavat ovat murroksessa, erityisesti digitalisaation vaikutusten myötä. Älykkäiden järjestelmien hyödyntäminen perinteisillä toimialoilla, kuten rakennus- ja energiasektorilla, vaatii uudenlaista osaamista niin ICT- kuin rakennus- ja energia-alankin näkökulmasta. Hankkeen tuoma impulssi uuden osaamisen kehittämiseen hyödyttää osallistuvia yrityksiä, TKI-toimijoita sekä koulutusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat lappilaiset yritykset ICT- ja rakennusaloilta sekä Lapin AMKin ICT- ja rakennussektorin TKI- ja opetustoimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yhteistyöllä rakennusalan ja ICT-alan välillä luodaan konkreettista mallia eri alojen yhteistyöstä, integroinnista ja
digitalisaation mahdollisuuksista. Hankkeen myötä erityisesti älykkäiden järjestelmien hyödyntäminen horisontaalisesti
muillakin aloilla, kuten matkailussa ja hyvinvointialoilla saa mallipohjan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 186 734

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 171 504

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 233 418

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 214 380

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Savukoski, Tornio, Sodankylä, Ylitornio, Simo, Posio, Rovaniemi, Pello, Ranua, Keminmaa, Inari, Kittilä, Kolari, Salla, Muonio, Enontekiö, Pelkosenniemi, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 36

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Arviointi on tehty suvauskoneella.Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita. -Hankkeen toimintaan osallistuu sekä miehiä että naisia. -Hankkeen kohderyhmässä on sekä miehiä että naisia. -Hankkeen kohderyhmän alat ovat miesvaltaisia, mutta monialainen osaaminen ja naisten määrä ovat kasvussa. - Hankkeen osaamisen kautta mahdollistuva älykäs elinympäristö kiinnostaa molempia sukupuolia. -Mahdolliset tulevat palvelut vastaavat molempien sukupuolien tarpeisiin. -Hanke huomioi molempien sukupuolten koulutus- ja kehitystarpeet tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa tarjoamalla entistä enemmän myös erityisesti naisille harjoitteluita ja opinnäytetöitä. Palkkaus on sama sekä miehille että naisille. Suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan:"Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvän osaamisen avulla voidaan edistää luonnonvarojen älykästä ja kestävää käyttöä ja siihen liittyvää yritysten liiketoimintaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvän osaamisen avulla voidaan edistää vähähiilisiä ratkaisuja ja hidastaa ilmastomuutoksen vaikutuksia. Erityisesti teemojen Älykäs energianhallinta ja Älykkäät järjestelmät osaamisen kehittäminen vaikuttavat ilmastomuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Ympäristövaikutusten arviointi, ympäristötekniikan tutkimusmenetelmät jne. vaikuttavat positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Hankkeen tuloksena syntyvän osaamisen avulla teemoissa Kestävä rakennettu ympäristö ja Älykäs energianhallinta edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat ilmastoystävälliseen ja vähähiiliseen kehitykseen. Lisäksi mm. pilaantuneiden maa-aineiden ja vesitekniikan teemojen osaaminen ja tutkimusympäristön hyödyntämisen osaaminen edistävät ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvän osaamisen avulla edistetään resurssi- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen käyttöä mm. Kestävä rakennettu ympäristö -> kiertotalous, digitalisaatio
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Älykkään energianhallinnan teemassa uusituvan energian pientuotannon osaaminen on keskeinen kehitysalue.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 10
Ennakoiva, teknologista kehitystä globaalisti peilaava Älykkään Elinympäristön Teknologiat -kokonaisuus ja erityisesti tässä hankkeessa kehitettävä osaaminen mahdollistavat paikallisen elinkeinorakenteen uudistamisen ja kestävän kehittämisen. ICT- ja rakennusalan rajapinnoilta voi syntyä uutta lappilaista kasvua edistävää liiketoimintaa ja menestystä globaalissa kilpailussa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Digitaaliset, älykkäät ratkaisut ja älykäs energianhallinta edistävät kehitysteemoina ja - ympäristöinä aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Kehittäjinä voivat olla niin TKI-toimijat, alueen yritykset kuin opiskelijatkin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Kehitettävä osaaminen teemoissa älykäs energianhallinta, digitaaliset ratkaistut ja älykkäät järjestelmät voi edistää liikkumisen ja logistiikan uusien, älykkäiden ratkaisujen ja palveluiden syntyä Lapin harvaan asutulla alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Osaamisen kehittyminen digitaalisiin palveluihin liittyen voi edistää palvelujen saavutettavuutta ja edistää hyvinvointia. esim. taloautomaatiojärjestelmien, robotiikan ja liikkumisen palvelujen avulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Osaamisen kehittyminen digitaalisissa ratkaisuissa voi edistää jokaisen äänenkuuluvuutta ja vaikuttavuutta esim. avointen datalähteiden visualisoinnin ja webpohjaisten julkaisujen mahdollistumisen myötä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 2 6
Tietoisuus kestävästä luonnonvarojen käytöstä, resurssitehokkuudesta, kiertotaloudesta ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista lisääntyvät sidosryhmissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Älykkään elinympäristön teknologiat -Osaaminen kehitti uutta osaamista Lapin pk-yrityksiin ICT:n ja rakentamisen osa-alueilla. ESR-hanke vastasi kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen ja laadun parantamiseen tarjoamalla konkreettisia 1-2 päivän täsmäkoulutuksia lappilaisten yritysten henkilöstölle. Projektin tavoitteena oli lähteä ratkaisemaan lappilaisten yritysten osaamisvajetta ja sopeutumiskykyä digitalisaation tuomien haasteiden edessä. Koulutuksiin osallistuminen oli yrityksille ilmaista ja niihin osallistumisesta kertyi vähämerkityksellistä demimistukea yritystä kohden.

Hankkeen tuloksena syntyi uutta ennakointiin ja kansainväliseen kilpailukykyyn nojaavaa osaamista alueen yrityksille, kehittäjille ja koulutuksille. Koulutuksiin osallistui 53 eri organisaatiota, joista 43 oli yritystä. Yhteensä osallistumisia koulutuksiin kertyi 341, joten uutta osaamista saatiin levitettyä useisiin organisaatioihin ja isolle ammattiosaajajoukolle.

Koulutusten teemat käsittelivät ICT:n, rakentamisen ja menetelmäosaamisen osa-alueita. Järjestettyjä koulutuksia olivat mm. Tekoälyn perusteet, Rakennusten tietomallisuunnittelu, Scrum Master, Lean Management, Rakennusten 3D-mallintaminen, Energiajärjestelmien monitavoiteoptimointi, IoT ja automaatiojärjestelmien fuusio, Virtuaaliteknologian koulutus sekä TEQU Talk -Uudistuva työkulttuuri. Jokaista koulutusta veti ammattikonsultti, joka tutustutti osallistujia kirjalliseen aineistoon, ohjasi käytännön harjoitteita ja esitteli menetelmiä kehittää uusia ratkaisuita uutta osaamista hyödyntäen.

Älykkään elinympäristön teknologiat -Osaaminen onnistui tavoittamaan kohderyhmänsä hyvin ja osallistujien palaute oli pääosin positiivista. Samalla projekti sai osallistujat verkostoitumaan keskenään ja toteuttajaorganisaatio Lapin AMKin TKI-yhteistyö alueen yritysten kanssa lisääntyi merkittävästi. Projektin jälkeen viikottaiset yritysvieraat ovat toiminnan arkipäivää. Hankkeen jatkona lähti liikkeelle GET10 -projekti, jossa tavoitellaan yritysten osaamisen ja kyvykkyyden lisäämistä työelämän kehittämisen menetelmien kuten strategia, johtaminen ja työkulttuuri osalta.