Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20925

Hankkeen nimi: Pohjois-Savosta tulevaisuuden Medical Valley

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kasve Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2457832-5

Jakeluosoite: Suokatu 36 A 32

Puhelinnumero: 044-3037577

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kasve.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KUMPULAINEN HANNA-MAARIT SUSANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.kumpulainen(at)kasve.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-3037577

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonia ammattikorkeakoulu, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen pääasiallinen tavoite on mahdollistaa ja parantaa Itä-Suomen alueella toimivien terveysteknologiayritysten kyvykkyyttä pärjätä kansainvälisessä kilpailussa sekä nyt että tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä alaan liittyvien sidosryhmien ymmärrystä terveysteknologiasta liiketoiminta-alueena, avata niitä mahdollisuuksia mitä se voisi tuoda maakunnalle ja millaisia jatkotoimenpiteitä alan kehittämiseksi maakunnassa tulisi luoda, sekä pyrkiä ymmärtämään, millaista työvoimaa terveysteknologia-alan työantajat tarvitsevat.

Hankkeen kohderyhmä on Pohjois-Savon alueella toimivat terveysteknologiayritykset (sekä jo toiminnassa olevat yritykset, että toimintaansa aloittelevat yritykset tai niiden perustamista harkitsevat yksityishenkilöt) sekä muut alueen toimijat (Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, KYS, Kauppakamari, Kuopion Yrittäjät).

Tämän hankkeen yksityiskohtaiset osatavoitteet ja tulokset ovat seuraavat:
1. Tehdään laaja terveysteknologiasektorin toimialaselvitys ja esiselvitysraportti Pohjois-Savon näkökulmasta.
2. Tehdään esiselvitysraportti lääke- ja MD-pakkausten yksilöllisen tunnistamisen eli serialisoinnin osaamisen, keskeisten toimijoiden ja tulevan liiketoimintapotentiaalin tunnistamisesta Pohjois-Savossa.
3. Laaditaan toimenpide-ehdotus terveysteknologia-alan kasvun vauhdittamiseksi ja yrittäjyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi Pohjois-Savossa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on Pohjois-Savon alueella toimivat terveysteknologiayritykset (sekä jo toiminnassa olevat yritykset, että toimintaansa aloittelevat yritykset tai niiden perustamista harkitsevat yksityishenkilöt) sekä muut alueen toimijat (Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, KYS, Kauppakamari, Kuopion Yrittäjät).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tähän hankkeeseen liittyviä välillisiä kohderyhmiä ovat mm. Kuopion kaupunki ja muut Pohjois-Savon kunnat, Pohjois-Savon liitto, Kuopion alueen kauppakamari, Kuopion Yrittäjät, Itä-Suomen Yliopisto sekä Savonia Ammattikorkeakoulu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 983

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 983

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 692

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 361

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Tervo, Rautalampi, Vesanto, Kiuruvesi, Kuopio, Tuusniemi, Rautavaara, Lapinlahti, Keitele, Kaavi, Suonenjoki, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 34

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Terveysteknologia on korkean teknologian ala, jossa kumpikaan sukupuoli ei ole erityisen korostunut. Lähtökohdallisesti hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Hankkeella on positiivinen vaikutus yritysten määrään, työvoiman saatavuuteen ja kasvualan osaamiseen. Hanke lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa luodaan aineettomia konsepteja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Työvoiman ja yritysten kohtaamisella mahdollistetaan työpaikkojen luominen, joka edesauttaa hyvinvoinnin lisääntymistä. Kaikki hankkeen piirissä toimivat yritykset osaltaan edistävät hyvinvointia yhteiskunnassa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tässä hankkeessa selvitettiin haastatteluiden perusteella Kuopion terveysteknologialiiketoiminta-alueella toimivien yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita sekä haastateltiin valtakunnallisia yrityskeskittymiä parhaiden käytänteiden löytämiseksi yritysten tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena oli lisätä alaan liittyvien sidosryhmien ymmärrystä terveysteknologiasta liiketoiminta-alueena sekä avata niitä mahdollisuuksia, mitä se voisi tuoda maakunnalle ja millaisia jatkotoimenpiteitä alan kehittämiseksi maakunnassa tulisi luoda. Lisäksi hankkeessa selvitettiin lääke- ja MD-pakkausten yksilöllisen tunnistamisen eli serialisoinnin osaamisen, keskeisten toimijoiden ja tulevan liiketoimintapotentiaalin tunnistamisesta Pohjois-Savossa.

Hankkeesta muodostui kaksiosainen selvitysraportti, jossa osan 1 muodostaa selvitys terveysteknologiasektorin toimialasta Pohjois-Savossa ja hyvinvointialan yrityspalveluista Suomessa (Kasve Oy) ja toisen osan serialisointiin liittyvä liiketoiminta-alueen esiselvitys (Savonia Ammattikorkeakoulu).