Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20930

Hankkeen nimi: OSAT - Osallisuuden askeleet työllistymispoluille

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0209602-6

Jakeluosoite: PL 3

Puhelinnumero: 06-325 1111

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.vaasa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NYLEN JONAS MATTS VILHELM

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asuntopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jonas.nylen(at)vaasa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-139 3617

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar, 2327805-6
Vaasan suomalainen seurakunta ja Vähänkyrön seurakunta, 0209622-9
Hakijan (osatoteuttajan) nimi: Vaasanseudun Mielenterveysseura ry – Vasanejdens förening för mental, 2683508-1
Vaasan Setlementtiyhdistys ry, 0243194-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn edistäminen sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin kohti kuntoutus-, koulutus- ja työllisyyspolkuja. Hankkeen kohdealueet ovat Ristinummen, Vähänkyrön, Vöyrinkaupungin, Suvilahden, Palosaaren ja keskustan suuralueet Vaasassa. Hankkeessa toteutetaan yhdessä kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kanssa ja heidän tarpeistaaan sekä resursseistaan lähtevää työ- ja toimintakykyä edistävää toimintaa. Toimenpiteissä painottuvat hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen sekä osallisuuden ja vertaistuen keinot työ- ja toimintakyvyn vahvistajina. Omaehtoinen askellus yhdistettynä hankkeen toimintoihin ja olemassa oleviin palveluihin muodostaa parhaimmillaan tavoitteellisen polun kohti osallistavaa työ- ja toimintakyvyn edistämistä.

Toiminnallisen työn lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää kohderyhmän osallisuuden askelten tueksi monitoimijainen yhteistyöverkosto vastaamaan systemaattisesti palveluohjauksella kohderyhmän tarpeisiin. Tarkoituksena on paremmin toimivan palveluohjauksen organisointi ja koordinointi yhteistyöksi, jossa oikea ammatillinen tuki toimii ja on ihmisen saatavilla tarvittaessa. Yhteistyöverkosto optimoi suunnitellusti ja tavoitteellisesti osaamisensa kohderyhmän polun ja askelten tueksi.

Hankkeen toimintakokonaisuus koostuu viidestä matalan kynnyksen toiminnallisesta askeleesta, jotka toteutuvat yksilö-, yhteisö- ja palvelujärjestelmän tasolla. Hankkeen kohderyhmän työ- ja toimintakykyä edistävät toimenpiteet konkretisoituvat toiminnallisina ja kuntouttavina osallisuuden askelina seuraavilla osa-alueilla:

1) Kohderyhmän tavoittaminen arkiympäristöissä - etsivä ja jalkautuva työ
2) Elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistäminen - työ- ja toimintakykyä edistävä arjenhallinta
3) Voimavarat, osaaminen, tarpeet ja toiveet - työ- ja toimintakykyä vahvistava tavoitteellinen polutus
4) Kohti kuntoutuksen, koulutuksen ja työllisyyden polkuja - asiakaslähtöinen palvelunohjaus jatkoaskelluksen tukena
5) Monialainen yhteistyöverkosto työ- ja toimintakykyä edistävän palveluohjauksen rakenteena - toiminnan kehittäminen ja koordinaatio

Hankkeessa edistetään ja vahvistetaan kohderyhmään kuuluvan työ- ja toimintakykyä sosiaalisen osallisuuden keinoin, jotta polut kuntoutumiseen, koulutukseen ja työllisyyteen mahdollistuisivat. Osallisuutta edistävinä toimenpiteinä käytetään hyvinvoinnin ja mielenterveyden sekä vertaistuen, verkostojen ja yhteisöllisyyden että elämänhallinnan ja omien resurssien vahvistamiseen tähtääviä palveluvariaatioita. Etsivät, kohtaavat, kokeilevat ja mahdollisuuksia tarjoavat toimenpiteet ehkäisevät syrjäytymistä ja kannustavat omaehtoiseen aktiivisuuteen ja resurssien hyödyntämiseen.

Hankkeessa tuotetut toimenpiteet parantavat elämänhallintaa sekä toiminta- ja työkykyä, mikä voi johtaa työllistymiseen esimerkiksi välityömarkkinoille tai etenemistä koulutukseen tai kuntoutukseen johtavalle polulle. Hanketoiminnot tukevat hyvinvoinnin ja osallisuuden keinoin askellusta vahvempaan työ- ja toimintakykyyn ehkäisten syrjäytymistä ja osattomuutta. Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöistä, monitoimijaiseen verkostoon ja sen koordinoituun yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvaa toimintamallia. Hankkeen kohdealueilla hankkeen pää- ja osatoteuttajat yhdessä hankkeen yhteistyöverkoston kanssa tekevät yhteistyötä kohderyhmän aseman edistämiseksi kestävän hyvinvointikehityksen tavoitteilla.

Hankkeessa saadut kokemukset, uudet räätälöidyt käytännöt ja tulokset toimintamalleineen ovat seurannan, arvioinnin ja mallintamisen ansiosta paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti levitettävissä ja juurrutettavissa. Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo ja eri väestöryhmien yhdenvertainen sosiaalinen osallisuus. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan hankkeen kohderyhmän työ- ja toimintakyvyn parantamiseen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen.

Hankkeen toimenpiteitä ja yhteistyöverkostoa on kuvattu hankesuunnitelman liitteenä olevassa asiakirjassa OSAT-hankkeen toimenpiteet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Ristinummen, Vähänkyrön, keskustan, Palosaaren, Suvilahden ja Vöyrinkaupungin
suuralueiden syrjäytymisvaarassa oleva työtön ja työelämän ulkopuolella oleva väestö huomioiden kaikkein
heikoimmassa asemassa olevat väestöryhmät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat etenkin hankeen kohderyhmän henkilöiden omaiset, läheiset ja ystävät. Välillisiä
kohderyhmiä ovat myös osallisuutta, hyvinvointia ja työllisyyttä edistävät toimija- ja toimintarajat ylittävät julkisten,
yksityisten, järjestöjen ja yhdistysten toimijat ja ammattilaiset sekä samoja tavoitteita tukevat kehittämishankkeet.
Laajemmalla tasolla kohderyhmän henkilöiden työ- ja toimintakyvyn paraneminen hyödyntää koko yhteiskuntaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 497 186

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 485 764

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 646 788

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 608 572

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi perustuu palvelunkäyttäjiltä ja toimijoilta saatuun tietoon sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palvelunkäyttäjiltä ja toimijoilta saatua sukupuolinäkökulmaan liittyvää tietoa on hyödynnetty hankkeen toimintoja suunniteltaessa. Sukupuolisensitiivinen orientaatio on läpileikannut hankesuunnittelua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankesuunittelua on toteutettu tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti sekä miehille ja naisille suuntautuvissa toiminnoissa. Huomioimme kuitenkin kohderyhmiltä esille tulleet erityistarpeet nykyisessä palvelutarjonnassa esim. maahanmuuttajataustaisten miesten osallisuutta tukevien toimintojen lisäämisen tarve.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Hankkeessa suunnitellaan toteutettavan kierrätykseen ja vaihtotalouteen liittyviä toimenpiteitä. Hankkeen viestintä ja markkinointi painottuu sähköiseen viestintään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankeen toimenpiteet säästävät luonnonvaroja ja lisäävät tietoisuutta niiden käytöstä osana hyvinvointia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Hankkeessa suunniteltu viljely- ja puutarhakurssi sekä Green Care -toiminta tukevat tätä kokonaisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeessa suunnitellaan toteutettavan kierrätykseen ja vaihtotalouteen liittyviä toimenpiteitä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa toteutut toimenpiteet eivät liity Natura- ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Hankkeessa suunnitellaan toteutettavan kierrätykseen ja vaihtotalouteen liittyviä toimenpiteitä. Hankkeessa minimoidaan paperin käytön määrä ja toiminta painottuu sähköisten alustojen käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei kuulu tämän hankkeen sisältöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeessa hyödynnetään paikallisia resursseja ja palveluja huomioiden kilpailulainsäädäntö.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille yhteisöjä ja osallisuutta tukien. Hanke vahvistaa osallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää osaamista ja alueiden kultuurista ja sosiaalista pääomaa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen lisääminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Dialoginen osallistava toimintatapa ja sen avulla tuotetun tiedon käyttöön ottaminen edistää hyvinvointia ja osallisuutta sekä kansalaistoimijuutta ja demokratiaa.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Hankkeen toimenpiteissa huomoidaan molempien sukupuolien yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Kaikkien kultturien osallistumisen optimointi ja yhdenvertaisuuden vahvistuminen suhteessa muihin kaupunginosiin. Hankkeen toimenpiteillä edistetään eri väestö- ja kulttuuriryhmien yhdenvertaisuutta tuettaessa kaikkein heikoimmassa olevien osallisuutta.
Kulttuuriympäristö 8 0
Ei kuulu tämän hankkeen sisältöön.
Ympäristöosaaminen 7 0
Lisätään kohderyhmän ja hanketoimijoiden ympäristötietoutta sekä vahvistetaan ympäristöä yhteisöllisyyden ja osallisuuden areenana, jossa yksilöt ja yhteisöt ovat osa sitä sekä vastuineen että mahdollisuuksineen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

OSAT-hankkeessa kehitettiin ja luotiin ns. neljän askeleen osallisuutta edistävä toimintamalli kohderyhmään kuuluvien työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Askeleiden tavoitteet ja toiminnot rakentuivat osallisuuden edistämiseen matalankynnyksen toiminnoista vaativampiin toimintoihin. Askellusten toiminta ja tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:
1. ASKEL: Kohderyhmän tavoittaminen arkiympäristöissä – etsivä ja jalkautuva työ luottamuksen ja osallisuuden rakentumisen perustana
2. ASKEL: Elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistäminen – työ- ja toimintakyvyn edistäminen matalankynnyksen arjenhallinnan toiminnoilla
3. ASKEL: Ihmisen voimavarat, osaaminen, tarpeet ja toiveet – työ- ja toimintakykyä vahvistava tavoitteellinen toiminta ja ohjaus
4. ASKEL: Kohti kuntoutuksen, koulutuksen ja työllisyyden polkuja – yksilöllinen palveluohjaus jatkoaskelluksen tukena

Askelilla tarjotusta osallistujalähtöisestä työ- ja toimintakykyä edistävästä toiminnasta luotiin monipuolisten mahdollisuuksien kokonaisuus. Ihmisen omaehtoinen orientaatio mielekkääseen tekemiseen yhdistettiin sosiaalisen kuntoutuksen työotteella huomioiden osallistujan elämäntilanne, tarpeet, toiveet ja resurssit. Osallistujan edistymisen myötä siirryttiin mahdollisuuksien mukaan haastavampiin tavoitteisiin kohti kuntouttavaa toimintaa, koulutusta, työkokeilua tai työllisyyttä. Koko askelluksen ajan kohderyhmään kuuluva sai yksilöllistä ja/tai ryhmäperusteista palveluohjausta, jonka avulla hänet myös tarvittaessa ohjattiin palvelujen piiriin.

Toiminnan tuloksena hanketoimintoihin osallistui 222 kohderyhmän henkilöä. Hankkeen kohderyhmän tavoittamisen haasteellisuuden perusteella määrällinen osallistujatavoite oli 150 henkilöä. Hankkeen 222 osallistujasta 62 henkilöä (28 %) siirtyi hankkeen aikana koulutukseen, työhön tai työnhakuun. Osallistujista 80 henkilöä oli työttömänä ja 80 henkilöä työelämän ulkopuolella heidän lopettaessaan hankkeessa.
Hankkeen tulosten innovatiivisuuden elementit suunnittelusta toteutukseen voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan:
1) Osallistujan omaehtoisuus askelilla ja mahdollisuus valita itselleen mielekäs tekeminen
2) Palveluohjauksen toiminnallisuus
3) Luottamus, omaehtoisuus, osallisuus ja toimijuus – askelmerkit koko hanketoimintaa läpäisevänä, työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia ohjaavana arvona ja toimintana

Hankkeessa tehtiin perusteellinen toimintaan ja osallistumiseen kytkeytyvä määrällinen seuranta- ja arviointityö. Lisäksi hankkeen askelmallista tehtiin ulkopuolinen arviointitutkimus Sokra -hankkeen (THL) toimesta. Tulokset osoittavat osallisuusvaikutuksia niin määrällisissä kuin laadullisissa aineistoissa. Yhteenvetona voidaan todeta hanketuloksilla olevan vaikutuksia sekä osallistujille yksilö- ja ryhmä- että eri toimijoille palvelujärjestelmän tasolla.
Toimintamallin integrointia monialaiseen yhteistyöverkostoon jatketaan uudessa rahoituksen saaneessa Työkykyä ja elinvoimaa osallisuudesta (TEO) -hankkeessa (2020-2023), jonka tavoitteena on luoda pysyvä verkostomainen yhteistoimintarakenne kohderyhmän palvelukokonaisuuden turvaamiseksi.