Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20932

Hankkeen nimi: Oulun seudun digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämis- ja koulutushanke (DIMMY)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Teuvo Pakkalan katu 19

Puhelinnumero: +358 40 6525 861

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MÄÄTTÄ MIKA PETRI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.maatta(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 6525 861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Eräänä keskeisenä Oulun seudun pk-yritysten kehittämisen alueena on useassa selvityksessä todettu myynnin ja nopeasti digitalisoituvan markkinoinnin käytännön osaaminen. Tämä tarve on määritetty mm Oulun Innovaatio Allianssin ketterän kaupallistamisen toimintakokonaisuudessa ja sen ratkaisu on eräs sen keskeinen tavoite. Tämän projektin tavoite on ratkaista ainakin osa tästä ongelmasta luomalla avoin digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamisen kehittämisen toimintamalli, joka on laajasti jalkautettavissa Oulun seudun pk-yritysten käyttöön. Toimintamallin tarkoitus on kehittää yksilöiden ja sitä kautta erityisesti Oulun seudun pk-yritysten erityisesti digitaalisen markkinoinnin osaamista ja toimintatapoja. Näin ollen toimintamalli mahdollistaa yksilöiden paremman työmarkkinoille sijoittumisen sekä pk-yritysten paremman menestymisen globaaleilla markkinoilla. Toimintamalli myös luo systemaattista yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja yritysten välille ja näin ollen mahdollistaa paremman ajantasaisen informaation yritysten tarpeista ja toisaalta yrityksille digitaalisen liiketoiminnan kehityksestä.

Hankeen tavoitteena on luoda Oulun ammattikorkeakouluun digitaalisen myynnin ja markkinoinnin ammattilaiseksi kehittymisen tuettu opintopolku, jolle Oulun alueella on selvitysten mukaan merkittävä kysyntä. Opintojen laajuus on 30 opiontopistettä ja kesto 5 - 6 kuukautta toteutusta kohden. Lopullinen toteutusmuoto ja kesto määritetään keskusteluissa harjoitteluyritysten ja TE-toimiston kanssa. Osa opinnoista voi olla verkkomuotoisia, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Keskeinen asiakasryhmä tälle opintokokonaisuudelle ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, joiden työllistymistä ja työssäpysymistä uusin digitaalisen liiketoiminnan ja myynnin osaaminen vahvistavat. Koulutuksen saaneet henkilöt tuovat myös uutta digitaalista osaamista ja tehokkaita toimintamalleja heitä työllistäviin organisaatioihin parantaen niiden kilpailukykyä.

Projektissa koulutuksellisia kehitettäviä kohteita ovat kaupallisen tai muun soveltuvan koulutuksen saaneiden henkilöiden myyntiin ja markkinointiin liittyvien käytännön digitaalisten valmiuksien parantaminen, urasuunnittelun kehittäminen sekä opiskelukykyä ja -motivaatiota vahvistavat toimet. Lisäksi yhteistyössä eri alojen pk-yritysten kanssa pyritään luomaan tehokas toimintamalli, jossa digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamistaan kehittävät henkilöt ja tällaista osaamista tarvitsevat yritykset kohtaavat ja voivat kokeilla yhteistyötään pk-yrityksissä toteutettavien kehittämishankkeiden osana. Yhteistyöllä seudun yritysten kanssa ammattikorkeakoulu voi koulutuksellaan vastata paremmin yritysten koulutus- ja osaamistarpeisiin ja näin edistää myös koulutukseen osallistuvien henkilöiden työllistymistä. Toisaalta ammattikorkeakoulu pystyy myös viemään yrityksille tehokkaasti vuorovaikutuksessa uusinta digitaalisen liiketoiminnan osaamistaan.

Hankkeen toiminnot ovat seuraavat:
1. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutusmallin kehittäminen: koulutuksen sisältöjen ja yhteistyömuotojen kehittäminen yhdessä seudun pk-yritysten kanssa,
2. digitaalisen markkinoinnin ja myynnin käytännöllisen kehittämisen toimintamallin integroiminen seudun yritysten prosesseihin (toimialasta riippumatta) sopiviksi esimerkiksi pienten kehitysprojektien avulla,
3. menetelmien ja toimintamallin pilotointi ja edelleen kehittäminen iteratiivisesti yhdessä seudun pk-yritysten kanssa palautteen perusteella
4. uusien digitaaliseen markkinointiin tietojen, taitojen ja työkalujen seuraaminen, tutkiminen ja levittäminen seudun yrityksille,
5. alati muuntuvan digitaalisen markkinoinnin kehityksen suuntaviivojen ymmärtämisen, tiedon ja osaamisen siirto korkea-asteen koulutukseen ja yrityskehitykseen, sekä uuden tiedon levittäminen toimijoille (julkaisut).

Tavoiteltavat tulokset:
1. digitaalisen markkinoinnin ja myynnin toimintamalli, joka kehittää tehokkaasti henkilöiden osaamista ja joka on laajasti seudun yritysten tiedossa ja käytössä,
2. Sata uusimmalla digitaalisen markkinoinnin ja myynnin työkaluihin ja menetelmiin koulutettua henkilöä alueella
3. alueellisen digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamisen kehittyminen sellaiseksi, että seudun yritykset pystyvät tulevaisuudessa menestymään kansainvälisillä markkinoilla,
4. uusimman digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamisen tuominen alueelle ja levittäminen yrityksille ja muille toimijoille mm julkaisujen ja raporttien muodossa.
5. joustavien opetusjärjestelmien kehittäminen ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin koulutuksen jatkuminen ammattikorkeakoulussa hankkeen päätyttyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tehtäviin haluavat työttömät tai työttömyysuhan alaiset muuntokoulutettavat soveltuvilta aloilta, sekä Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunta.

Koulutettavilla testataan hankkeessa kehitettävän uuden koulutuksen ja toimintamallin laatua sekä toimivuutta. Pilottiryhmänä käytetään eritaustaisia henkilöitä: työttömiä ammattilaisia ja työttömyysuhan alaisia henkilöitä eri aloilta.Pyrimme kohdentamaan koulutuksen työttömille, joilla on jo riittävää ymmärrystä liiketoiminnasta tai vaihtoehtoisesti digitaalisesta teknologiasta. Lähtökohtaisesti nämä henkilöt ovat vähintään opistotason tutkinnon suorittaneita. Emme kuitenkaan sulje pois riittävät taidot esimerkiksi työelämässä hankkineiden henkilöiden osallistumista. Nämä henkilöt rekrytoidaan koulutukseen Pohjois-pohjanmaan alueelta. Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstöä koulutetaan hankkeessa, jotta voidaan varmistaa pitemmällä tähtäimellä ja myös hankkeen päätyttyä annettavan koulutuksen laatu ja toimintamallin toimivuus.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Oulun seudun pk-yritykset, jotka saavat uutta tietoa ja osaamista tarjotessaan harjoittelupaikkoja hankkeessa koulutettaville tai työllistäessään heitä. Hankkeessa tehtävä digitaalisen markkinoinnin tutkimus hyödyttää myös yrityksiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 363 716

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 361 961

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 454 646

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 452 452

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Haapavesi-Siikalatvan, Oulun, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Koillismaan

Kunnat: Siikajoki, Merijärvi, Taivalkoski, Oulainen, Lumijoki, Kalajoki, Ylivieska, Tyrnävä, Oulu, Alavieska, Sievi, Kärsämäki, Ii, Reisjärvi, Utajärvi, Muhos, Hailuoto, Siikalatva, Raahe, Kempele, Pyhäjärvi, Kuusamo, Pyhäjoki, Pyhäntä, Pudasjärvi, Vaala, Liminka, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teuvo Pakkalan katu 19

Postinumero: 90130

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 33

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 63

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulun seudun työttömistä naisia on 44 % ja 66 % miehiä. Hanke on erittäin tasa-arvoinen. Se pyrkii edistämään työttömien henkilöiden työllistymistä ja digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamisen kasvua alueella riippumatta henkilöiden sukupuolesta. Potentiaaliset työnantajat ovat kiinnostuneita osamisesta eivät henkilöiden sukupuolesta.Tällä hetkellä ei ole tilastotietoa digitaalisen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten sukupuolijakaumasta, koska se jakautuu useisiin eri ammattiluokkiin. Tilastokeskusken ei kykene tätä nykyisellä luokituksellaan mittaamaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on tasa-arvoinen. Se pyrkii edistämään työttömien henkilöiden työllistymistä ja digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamisen kasvua alueella riippumatta sukupuolesta. Koulutukseen valikoituu motivaation ja soveltuvuuden perusteella parhaiten työllistymiseen kykenevät henkilöt. Koska miesten työttömyys on Oulun seudulla merkittävästi naisia korkeammalla tasolla, pyritään koulutukseen ja työllistymisputkeen saamaan vähintään yhtä paljon miehiä kuin naisia. Sukupuolia ei kuitenkaan suosita vaan koulutukseen valokoidaan henkilöt soveltuvuuden perusteella. Mikäli mies ja nainen ovat yhtä päteviä ja soveltuvia pyritään kuitenkin koulutukseen valikoimaan mies valtavirtaistamisen periaatteiden muakaisesti. Sukupuoli ei ole soveltuvuuden eikä henkilöiden työllistymisen kannalta relevantti tekijä. Soveltuvuuteen liittyy mm. aiempi koulutus, työkokemus sekä kielitaito (hyvä englannin taito). Koulutukseen yritetään rekrytoida naisia ja miehiä sekä innostaa heitä suorittamaan koko koulutus mm tarjoamalla uusinta mahdollista tietoa ja hankkimalla kiinnostavia harjoittelupaikkoja pk-yrityksistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on hankkeeseen osallistuvien henkilöiden työmarkkina-aseman parantaminen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hanke voi vähentää luonnonvarojen käyttöä mahdollistaessaan aineettomien digitaalisten palveluiden kehityksen ja myynnin edistymisen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hanke vähentää luonnonvarojen käyttöä ja vähentää fyysistä liikennettä edistäessään mm aineettomien digitaalisten palveluiden kehitystä ja myynnin lisääntymistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hanke vähentää luonnonvarojen käyttöä vähentäen näin myös jätteitä ja fyysistä liikennettä edistäessään mm aineettomien digitaalisten palveluiden kehitystä ja myynnin lisääntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tukee paikallisten elinkeinojen digitaalisen liiketoimintaosaamisen kehittymistä kouluttamalla osaavia henkilöitä alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen fokus on oleellisen tärkeä uusien aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittymisen kannalta, koska se edistää niihin liittyvää liiketoiminta- ja markkinointiosaamista. Ilman osaavvia henkilöitä ei voida kehittää ja markkinoida tällaisia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hanke voi onnistuessaan lisätä kuljetuspalveluiden tarvetta ja työllisyyttää sitä kautta pidemmällä tähtäimellä. Jos hankkeen tuloksena pk-yritysten myynti lähtee kasvuun voi tämä näkyä lisääntyvinä ihmisten ja tavaroiden kuljetuksina. Toisaalta jos henkilöt työllistyvät skaalautuvien digitaalisten liiketoimintojen yrityksiin ei kuljetuspalveluille tule tarvetta vaikka myynti kasvaisikin. Digitaalisuus voi myös vähentää fyysistä kuljettamista ja tukea vähähiilisyyttä esimerkiksi korvatessaan vanhanaikaista sanomalehti ja suorajakelumarkkinointia. Kaikissa tapauksissa hanke voi tukea vähähiilisyyttä globaalissa mittakaavassa koska suomalainen tuotanto on erittäin ympäristöystävällistä useimpiin kilpailijamaihin verrattuna.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke lisää yksilöiden ja yhteisön hyvinvointia pyrkiessään työllistämään henkilöitä ja vahvistaessaan paikallisten yritysten kilpailukykyä. Osallisuuden tunne on oleellinen osa henkilöiden hyvinvoinnin kannalta.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Hanke tukee ihmisten tasa-arvoisia edellytyksia rakentaa elämäänsä pyrkiessään tukemaan heidän työllistymistään ja pysymistään työelämässä. Työttömyys on eräs suurimmista epätasa-arvon lähteistä yhteiskunnassamme.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hanke tukee ihmisten tasa-arvoisia edellytyksia rakentaa elämäänsä yhteiskunnassa pyrkiessään tukemaan heidän työllistymistään ja pysymistään työelämässä. Työttömyys on eräs suurimmista epätasa-arvon lähteistä yhteiskunnassamme.Digitaalisten valmiuksien lisääminen parantaa yksilöiden mahdollisuutta osallistua laajemminkin yhteiskunnallisiin rientoihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oulun seudun digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämis- ja koulutushankkeen aikana Oulun ammattikorkeakouluun kehitti uuden digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamisen kehittämisen mallin, joka tuottaa alueelle tarvittavaa osaamista ja jonka myös yritykset tuntevat. Hankkeen aikana mallia pilotoitiin ja kehitettiin iteratiivisesti kerätyn palautteen perusteella. Samalla koulutettiin 99 työtöntä henkilöä digitaalisen markkinoinnin tehtäviin. Näistä yli 60 % työllistyi hankkeen tuloksena. Lisäksi vahvistetiin ammattikorkeakoulun digitaalisen markkinoinnin koulutusta mm täydennyskouluttamalla 31 opettajaa digitaaliseen markkinointiin liittyvissä työpajoissa. Osaamisen lisääntymisen myötä digimarkkinoinnin ja -liiketoiminnan opintojaksoja pystyttiin lisäämään merkittävästi eri tutkinnoissa.

Hankkeeseen tavoiteltiin kumppaneiksi 33 PK-yritystä. Lopulta siihen osallistui 61 mikro- ja PK yritystä ja 2 suurempaa yritystä,3 kuntaa tai kuntayhtymää sekä 3 järjestöä, tarjoten hankkeen kohderyhmille harjoittelupaikkoja ja samalla kehittäen omaa digitalisen markkinoinnin kyvykkyyttään. Yrityksiltä kerätyn palautteen perusteella hankkeessa annettu koulutus on ollut ajanmukaista ja edistänyt kohdehenkilöiden työllistymistä. Useat yritykset myös raportoivat oman digitaalisen liiketoimintaosaamisensa ja kilpailukykynsä kehittyneen hankkeen tuloksena.

Hanke tutki digitaalisen markkinoinnin kehitystä hyödyntäen jatkuvasti uutta tietoa koulutuksessa. Lisäksi hankehenkilöstö tuotti ajankohtaista tietoa digitaalisesta markkinoinnista mm julkaisemalla mikro- ja Pk yrityksille tarkoitetun Digitaalisen markkinoinnin oppaan sekä useita blogikirjoituksia Digiliikeblogissaan. Tietoa levitettiin myös digitaaliseen markkinointiin liittyvissä kolmessa sidosryhmäseminaarissa.Hankkeen erinomaisten tulosten vuoksi kehitettyä koulutusmallia hyödynnetään useissa digitaaliseen markkinointiin liittyvissä alueellisissa kehittämishankkeissa jatkossa.