Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20944

Hankkeen nimi: Turun seudun työvoimahautomot

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.3.2017 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Jakeluosoite: PL 355

Puhelinnumero: 02- 330 000

Postinumero: 20101

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turku.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Tuohimaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankepäälllikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.tuohimaa(at)turku.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406314538

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turku Science Park Oy, 2322323-1
Raision kaupunki, 0204428-5
Turun Aikuiskoulutuskeskus, 0142247-5
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, 0204427-7
Paimion kaupunki, 0136169-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Turun seudun työvoimahautomot -hankkeessa rakennetaan klusterikohtaisia työvoimahautomoja. Työvoimahautomot toteutetaan palvelemaan Turun seudun työnantajia ja työttömiä työnhakijoita. Ne vastaavat kumppanuusperiaatteella Turun seudulla tunnistettuun suurimpaan työllisyyshaasteeseen eli kohtaanto-ongelmaan. Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa on orastavia merkkejä suhdanteiden kääntymisestä nousuun ja samaan aikaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy eikä nuorisotyöttömyyskään ole kääntynyt laskuun. Työvoimatarve ja työttömät eivät kohtaa. Tähän ongelmaan vastataan kumppanuusperiaatteella työvoimahautomoissa. Niissä järjestetään uudenmuotoista työnantajan tarpeista lähtevää koulutus- ja rekrytointipalvelua, jossa työnantaja järjestää esimerkiksi työkokeiluna tai koulutuskokeiluna työnhakijoille mahdollisuuden tutustua ja kokeilla erilaisia työtehtäviä. Palvelun toteuttamisessa ja muotoilussa kuunnellaan työnantajien toiveita. Oppilaitosyhteistyönä räätälöidään tarvittavia koulutuksia tai koulutusosioita, joiden avulla kasvatetaan ja ylläpidetään ammattitaitoa alueen työnantajien tarpeisiin. Toiminta on jatkuvaa ja keveästi suhdannevaihteluihin reagoivaa. Työvoimahautomot tuottavat reaaliaikaista ammattitaitoa ja osaamista, jonka lisäksi ne toimivat alakohtaisena osaamiskeskuksena ja työvoimapankkina. Hautomot ovat yhdessä yrityksen tai yritysten, oppilaitoksen tai oppilaitoksien sekä kunnan tai kuntien ylläpitämiä. Lisäksi kumppanuusperiaatteella Varsinais-Suomen TE-toimisto tukee työvoimahautomoita. Työttömille työvoimahautomo antaa joustavan mahdollisuuden päästä työkokeiluun, harjoitteluun ja/tai työhön alalle sekä päivittää ja vahvistaa alakohtaista osaamista. Samalla hänellä on käytössä muut työllistymistä edistävät palvelut. Työnantaja saa työvoimahautomoiden kautta joustavasti juuri sen alan täsmäkoulutettuja osaajia niin tilapäisiin kuin pysyviin työsuhteisiin. Hankkeessa rakennetaan klusterikohtaiset työvoimahautomot ja niiden kumppanuusverkostot sekä hankitaan niitä tukeva verkkoympäristö. Varsinais-Suomen TE-toimisto/ELY hakee hankkeelle rinnakkaishankkeen, jonka kautta rahoitetaan hankkeessa ilmenevän koulutustarpeen mukaiset koulutukset. Työvoimahautomoita synnytetään hankkeessa Turun seudun ja Varsinais-Suomen kasvualoille (teknologia erityisesti meri- ja metalliala, kauppa- ja ravitsemisala, rakennusala, yksityinen sosiaali- ja terveysala sekä logistiikka).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella on kaksi selkeää kohderyhmää eli klusterien yritykset (teknologia erityisesti meri- ja metalliala, kauppa ja ravitsemisala, rakennusala, yksityinen sosiaali- ja terveysala sekä logistiikka) ja alalle potentiaalisesti sopivat motivoituneet ja motivoitavat työttömät työnhakijat ilman kohderyhmärajausta. Toisin sanoen hankkeen kohderyhmään kuuluvat sekä elinkeino- ja työllisyyskokeilussa kuntien vastuulle siirtyvät työttömät työnhakijat että TE- toimiston vastuulla olevat työttömät työnhakijat hankkeessa mukana olevien kuntien alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat oppilaitokset, jotka saavat työvoimahautomoiden kautta eväitä myös muun opetuksen kehittämiseen. Samoissa hautomoissa voi toimia eritasoisia oppilaitoksia (toisen asteen ammatilliset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot). Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat myös kunnat, joiden osalta työvoimahautomot yhdistävät niiden elinkeinopoliittiset ja työvoimapoliittiset toimijat sekä Varsinais-Suomen TE-toimisto ja ELY-keskus. Hankkeen jälkeen hankkeen tuloksia voivat hyödyntää myös maakuntien kasvupalvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 418 327

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 384 194

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 542 772

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 501 321

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Rusko, Sauvo, Paimio, Mynämäki, Turku, Nousiainen, Masku, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 160

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 215

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu hankkeen kohderyhmä, jossa sekä naisia että miehiä. Toimintaympäristön analyysisssä (mm.Ammattibarometri)on huomattu, että alakohtaisesti kohderyhmät vaihtelevat jonkin verran, esim. sosiaali- ja terveysalalla on enemmän naisia kuin miehiä ja toisaalta esimerkiksi meriteollisuudessa on enemmän miehiä töissä. Pitkään työttömänä olleita miehiä on enemmän kuin naisia. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu mm. työttömien henkilöiden koulutustausta ja koulutukseen hakeutuminen ammattialoittain huomioiden erikseen nais-ja miesvaltaiset ammattialat. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon lyhyemmän ajan työttömänä olleet(300-päiväiset) sekä pitempään työttömänä olleet (500-päiväiset) ja näiden kahden eri ryhmän väliset erot sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen innovaatioalustat eli työvoimahautomot vahvistavat hiljaisemmankin sukupuolen mahdollisuutta tuoda esiin omat mielipiteet ja osaamisensa. Hanke helpottaa myös naisten hakeutumista miesvaltaisille aloille ja miehiä naisvaltaisille aloille työvoimahautomoiden kautta. Hankkeeseen osallistuu eri ikäisiä ja erilaisilla taustoilla olevia asiakkaita ja hankkeessa voidaan vahvistaa heidän oman osaamisensa tunnistamista ja pyrkiä nostamaan sekä asiakkaiden omaa arvostusta omiin mahdollisuuksiinsa ja osaamiseensa että työmarkkinoitten arvostusta osaamispotentiaaliin riippumatta sukupuolesta. Hankkeen osallistujia ei erotella sukupuolen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen osallistujia ei erotella sukupuolen mukaan vaan hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisiä palveluja riippuen asiakastarpeista. Hanke kuitenkin helpottaa ja siinä rohkaistaan hakeutumaan sellaiselle alalla, jossa oma sukupuoli on vähemmistönä. Kun yritykset rekrytoivat hankkeen kautta ensin lyhytkestoisiin sijaisuuksiin tai kokeiluihin vähemmistösukupuolen edustajia, heidän asenteensa tämän sukupuolen onnistumiseen alalla vahvistuvat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Hankkeessa kehitetään palvelumuotoilua ja palvelutuotantoa mm.sähköistämällä palveluja ja kehittämällä niitä tehokkaammiksi ja vähemmän aineellisia materiaaleja kuluttaviksi. Palvelut tuotetaan lähellä asiakkaita heidän omalla paikkakunnalla ja työnhakijat seijoitetaan ensisijaisesti sillä paikkakunnalla sijaitseviin yrityksiin, joihin heidän on helppo kulkea. Näin vähennetään työmatkaliikennettä ja pendelöintiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeessa kehitetään ja luodaan työpaikkoja paikallisiin yritystarpeisiin, joihin voidaan täsmäkouluttaa oman kunnan työttömiä työnhakijoita. Näin vältetään mm. ulkomailta tulevan työvoiman liikkumisen aiheuttama ilmaston riskien lisääntyminen sekä vähennetäään penedelöintiliikennettä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella on vain vähäinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Hanke vähentää työmatkaliikennettä ja sitä kautta kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu Natura 2000 kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä palveluja, kuten verkkoneuvottelut ja -opetus sekä digitaalinen viestintä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeen myötä luodaan paikallisesti uusia työpaikkoja, jolloin saadaan vähennettyä työpaikkaliikennettä. Hankkeessa hyödynnetään vähähiilisiä ratkaisuja sähköisten palvelujen muodossa sekä tehostetaan ja otetaan käyttöön digitalisaation myötä hyödynnettävät työskentelytavat, kuten tiedottaminen ja asioiminen verkkoympäristössä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeessa pystytään hyödyntämään tehokkaasti paikalliset työvoimaresurssit luomalla uutta kasvua työpaikkojen määrään ja seudun elinekeinorakenteisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Sähköiset palvelut ovat tuotteita, joita voidaan tuottaa aineettomasti tavoittaen hyvin hankkeen kohderyhmä sekä toimintaympäristö, jossa hanke toimii
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeessa kehitettävät sähköiset asiakaspalvelut ja sähköiset sovellukset vähentävät liikkumista. Hankkeessa luodaan työpaikkoja paikallisesti, jolloin liikkuminen vähentyy ja logistiikka paranee alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa edistetään hyvinvointia edistämällä asiakkaiden työllistymistä laajasti avoimille työmarkkinoille edistäen paikallisten työpaikkojen syntymistä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa luodaan uusia asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita, jotka lisäävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hanke edistää tasa-arvoa tukemalla työnhakijoiden osaamisen tunnistamista ja omien mahdollisuuksien havaitsemista. Hankkeessa edistetään tasa-arvoa mahdollistamalla asiakkaiden osallistuminen oman ammattitaidon päivitykseen ja lisäämiseen sekä helpotetaan hakeutumista myös alalle, jossa hakija on vähemmistösukupuolen edustaja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hankkeessa edistetään haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden sijoittumista työmarkkinoille. Hankkeessa edistetään työnantajayritysten kehittymistä ja kasvua omilla aloillaan. Hankkeessa edistetään yhdenvertaisuutta osallistamalla eri etnisiä työnhakijaryhmiä osallistumaan hankkeen järjestämiin työvoimahautomoihn.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeessa kehitetään työvoimahautomoja, joihin osallistuvat eri etniset ryhmät yhdessä vertaisoppien toisiltaan.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeessa luotavissa uusissa työvoimahautomoissa hyödynnetään paikallisia yrityksiä, joilla monilla on omat ympäristöohjemat, jotka edistävät ympäristön tasapainoa ja vähentävät mm.ympäristöjätteitä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Turun seudun työvoimahautomot -hankkeessa luotiin kumppanuusmalliin pohjaava ja verkkoalustan ympärillä toimiva Turun seudun työvoimahautomot. Työvoimahautomoiden tavoitteena oli löytää ratkaisuja työn kohtaanto-ongelmaan tukemalla seudun yrityksiä sopivien osaajien löytämisessä ja työttömiä työnhakijoita oman osaamisen kehittämisessä ja työllistymisessä.

Työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamispaikaksi toteutettiin tyovoimahautomot.fi-sivusto. Tiitus Group Oy:n toteuttamaan rekrytointijärjestelmään kerättiin Työvoimahautomoiden osaajapooli, jonka joukosta työnantajien oli mahdollista etsiä sopivaa osaajaa. Sivustolla oli myös mahdollista ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä hoitaa rekrytointiprosessin eri vaiheet.

Työvoimahautomoissa päivitettiin myös työnhakijoiden osaamista vastaamaan yritysten tarpeita. Tämä työ aloitettiin kartoittamalla kohdealojen yritysten osaamistarpeita, joiden pohjalta rinnakkaishankkeessa toteutettiin työvoimakoulutuksia. Tämän rinnalla panostettiin olemassa olevan koulutustarjonnan markkinoimiseen.

Rekrytointeja tukemaan toteutettiin myös erilaisia tapahtumia. Koska hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta on paljon niitä, jotka joutuvat ponnistelemaan työllistymisensä eteen, sparrattiin työnhakijoita Työvoimahautomoissa oman polun löytämiseen ja eteenpäin jaksamiseen mm. lounastapahtumin. Työnantajia puolestaan tuettiin verkostoitumisessa, tiedonsaannissa ja myös työnantajamielikuvan kehittämisessä, jotta työnantajat pystyisivät paremmin löytämään hakijoita avoimiin tehtäviin. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten työllistymisen edistämiseen panostettiin yhteistyössä maahanmuuttajahankkeiden Töissä täällä -verkoston kanssa järjestetyissä tapahtumissa.

Työvoimahautomot saatiin hankkeen aikana melko hyvin suunnitellun mukaisesti toimintaan. Työvoimahautomoissa kehitettiin toimijoiden välistä yhteistyötä ja kokeiltiin monenlaisia toimintoja ja tapahtumia. Selkeää yhtä ratkaisua kohtaanto-ongelmaan ei Työvoimahautomoiden toiminnan puitteissa löytynyt. Sen sijaan kokeiluin saavutettiin pieniä parannuksia, joiden opein työn kohtaantoa voidaan jatkossa edelleen askel askeleelta parantaa.