Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20948

Hankkeen nimi: My Way : Minun Polkuni

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylivieskan Seutukuntayhdistys

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1058649-8

Jakeluosoite: Vierimaantie 5

Puhelinnumero: 0445121973

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.ysk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaakola Päivi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.jaakola(at)ysk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445121973

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

My Way –hankkeen tavoitteena on korkea- ja keskiasteen koulutettujen työttömien ja työttömysuhan alaisten yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen, työttömyysajan lyhentäminen sekä työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen. Hanke tarjoaa työttömyyden alkuvaiheeseen kohdistettua voimavaroja vahvistavaa ja lisäävää toimintaa. Hankkeen piiriin toivotaan ensisijaisesti alle 1 vuoden työttömänä olleita, jolloin toiminta on ennaltaehkäisevää ja varhaisen puuttumisen merkitys korostuu. Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia myös perhevapaalta työelämään palaaville tai paluuta suunnitteleville.

My Way –hankkeen tavoitteena on myös edistää kuntien ja seutukuntien toimintatapaa ja palveluosaamista työttömän palvelupolulla. Tavoitteena on ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä ja työttömyyden pitkittymisen aiheuttamia kustannuksia kuntiin. My Way -hanke palvelee yrityksiä luomalla kohtaamisia työnhakijoiden ja rekrytoivien yritysten välille mätsäystapahtumien avulla. Työnantajien tarpeet ja vastaavasti työnhakijoiden odotukset kartoitetaan. Mätsäystapahtumissa yritykset voivat tutustua oman alansa työnhakijoihin ja jatkaa neuvotteluja potentiaalisten henkilöiden kanssa. Tavoitteena on tehostaa rekrytointiprosessia mätsäämisen avulla ja laajentaa TE-toimiston palvelutarjontaa.

My Way -hanke toimii kannattelevana siltana uudessa elämäntilanteessa, kun ihmisen sosioekonominen tilanne on työttömyyden tai sen uhan seurauksena haavoittunut tai haavoittumassa. Hankkeessa työtä hakevat ihmiset nähdään voimavarana, ei ongelmana. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kolmea osa-aluetta, joiden tavoitteena on vahvistaa hankkeen osallistujien minäkuvaa sekä parantaa sopeutumiskykyä muutostilanteissa ja edistää yrittäjyyttä ja työllistymistä. Näkökulmana on ”Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on tie menestykseen”. Vastaavaa toimintaa ei ole tarjolla työvoimapalveluissa eikä perusterveydenhuollossa. Hankkeen osa-alueiden toimenpiteet tukevat toisiaan poikkileikkaavasti ja valmennuspäivät saattavatkin sisältää toimenpiteitä kaikista osa-alueista.

HANKKEEN OSA-ALUEET

1. Hyvinvointipolku - Kokonaisvaltaisesti hyvinvointia edistävät toimintapäivät ja valmennukset / työpajat

My Way –hankkeessa jokainen osallistuja on arvokas ja erityinen. Hanke kehittää ja toteuttaa valmennuksia, joiden avulla vahvistetaan osallistujien minäkuvaa ja omien taitojen havainnoimiskykyä. Toimenpiteet toteutetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, monialaisten asiantuntijoiden vetäminä, toisistaan erillisinä sisällöltään laadukkaina valmennuksina.

Valmennukset järjestetään ”Liikkuvat palvelut” –toimintamallilla, yhdistäen usealla paikkakunnalla järjestettäviä lähivalmennuksia sekä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Valmennuksia toteutetaan seminaareina, työpajoina ja keskustelutilaisuuksina. Valmennusten yhteydessä järjestetään myös yritysvierailuja. Hankkeen toimenpiteet eivät ole pakollisia hankkeen osallistujille ja niitä markkinoidaan TE-toimiston sähköpostimarkkinoinnin lisäksi myös netissä, sosiaalisessa mediassa ja paikallismedioissa. Toimintapäivistä ja valmennuksista on tavoitteena tehdä niin houkuttelevia, että osallistujat ilmoittautuvat itse mukaan, eivät pelkästään ohjattuina. Valintansa mukaan voi osallistua joko yhteen tai useampaan toimintapäivään tai valmennukseen.

Hyvinvointipolun toimenpiteiden konsepti ja teemat viimeistellään ja hyväksytään hankkeen käynnistyttyä ohjausryhmässä.

2. Osuuskuntaklinikka - Osallisuutta työskentelystä osuuskunnassa

My Way –hankkeen tavoitteena on tutustuttaa hankkeen osallistujia osuuskuntatoimintaan, ja työllistymismahdollisuuksiin pienten työtehtävien kautta. Osallistujille tarjotaan ohjaus- ja valmennuspalvelua osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksista työllistymisen muotona ja toiminnan aloittamiseksi. My Way –hankkeen osuuskuntaklinikalla on mahdollisuus tutustua osuuskuntayrittäjyyteen ja kuulla osuuskuntayrittäjien tarinoita. Osuuskuntayrittäjyydestä kiinnostuneita osallistujia ohjataan joko olemassa oleviin osuuskuntiin tai mahdollisesti hankkeen kautta perustettaviin uusiin osuuskuntiin jäseniksi ja yrittäjiksi.

3. Mätsäyspiste - Yritysyhteistyö ja verkostoituminen

My Way –hankkeessa kartoitetaan yritysten asiantuntijatyövoiman tarvetta ja edistetään hankkeen osallistujien ja yritysten vuoropuhelua ja verkostoitumista. Hanke järjestää yrityskontaktipäiviä ja tutustumiskäyntejä alueen yrityksiin ja luo tilaisuuksia hankkeen osallistujille markkinoida osaamistaan ja palveluitaan. Hanke järjestää osallistujille mahdollisuuksia osallistua toiminta-alueen rekrytointitapahtumiin.

Liikkuvat palvelut -toimintamalli madaltaa potentiaalisten osallistujien kynnystä hakeutua hankkeen toimenpiteiden piiriin. Lisäksi liikkuvat palvelut edistää aluemarkkinointia tekemällä toiminta-alueen kuntia tutuiksi hankkeen osallistujille.

Hankkeen ydinkohderyhmää ovat korkeakoulutetut ja keskiasteen koulutuksen saaneet, alle 1 vuoden työttömänä olleet työnhakijat ja työttömyysuhan alaisina olevat. Hanke hyödyttää myös opiskelujen loppuvaiheessa olevia ja vastavalmistuneita korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoita, perhevapaalta työelämään palaavia ja paluumuuttajia. Hankkeen toteutusalue kattaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan 4 seutukuntaa; Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on ensisijaisesti tarkoitettu korkeakoulutetuille ja keskiasteen koulutuksen saaneille, alle 1 vuoden työttömänä olleille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisina oleville, sekä opiskelujen loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoille. Hanke toimii siltana myös perhevapaalta työelämään palaaville ja paluumuuttajille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan elinkeinoelämä ja kunnat sekä muut hankkeen yhteistyökumppanit (muu julkinen sektori, oppilaitokset, kolmas sektori, muut työllisyyden edistämishankkeet). Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä edellämainittujen tahojen kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 218 103

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 283 725

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 277 001

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Sievi, Siikalatva, Alavieska, Ylivieska, Raahe, Kalajoki, Siikajoki, Merijärvi, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Nivala, Haapajärvi, Pyhäntä, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeen toiminta-aikana arvioidaan ja raportoidaan toimenpiteiden vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Toimintaympäristöä sukupuolinäkökulmasta on analysoitu mm. työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja tarkastellen (liitteenä). Pieniä kuntakohtaisia eroja on havaittavissa miesten ja naisten työnhaussa, mutta molempia sukupuolia on melko tasaisessa suhteessa työnhakijoina. Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan yrityksiä, joilla on lähiaikoina rekrytointitarpeita. Yrityksiä toivotaan useilta toimialoilta. Kaupan- ja palvelualan sekä terveydenhuoltoalan yritykset ovat naisvaltaisia ja rakennus-, metalli- ja puunjalostusyritysten työpaikat ovat miesvaltaisia. Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja valtavirtaistaminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat perhevapaalta työelämään palaavat ja työhönpaluuta suunnittelevat. Kohderyhmä on vahvasti naisvaltainen. Hankkeessa etsitään ja kokeillaan keinoja, joilla työelämään paluuta voidaan helpottaa ja tukea. Sukupuolinäkökulman edistäminen näkyy hankkeen toiminnassa siten, että se auttaa naisia ja miehiä saavuttamaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään työelämässä. Hankkeen toimenpiteistä kerättävän palautteen perusteella voidaan toiminta-aikana huomioida myös mahdolliset sukupuolesta johtuvat erityistarpeet ja eriävät mielenkiinnon kohteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole työnhakuvalmiuksia ja hyvinvointia edistävän hankkeen päätavoite, mutta huomioidaan hankkeessa. Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa edistetään osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksia ja tiimiyrittäjyyttä. Kestävän kehittämisen näkökulma on tärkeää huomioida tässä yhteydessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa työllisyyttä, uudenlaisia tuotannon toimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 6 3
Hankkeessa toteutetaan valmennuksia ja yritysvierailuja liikkuvat palvelut -mallilla 14 kunnan alueella. Liikkuminen ja logistiikka on hankkeessa avainasemassa, ja mahdollista suunnitella kestävän kehityksen näkökulmasta mm. joukkoliikennettä / kimppakyytejä hyödyntäen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeen keskeisin näkökulma työllisyyden edistämiseen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke edistää tasa-arvoa mm. huomioimalla kohderyhmänä perhevapaalta työelämään palaavat ja paluuta suunnittelevat, joista valtaosa on naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeeseen on tervetullut mukaan yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta taustasta riippumatta. Hankkeen ydinajatus on "Jokainen ihminen on arvokas ja erityinen".
Kulttuuriympäristö 3 3
Hanke on tarkoitus toteuttaa lähivalmennuksina toteutusalueen paikkakunnilla. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä kulttuuriympäristön - maisemien ja virkistysalueiden - aistiminen ja hyödyntäminen virkistyskäytössä korostuu. Hankkeessa on hyvät mahdollisuudet myös aluemarkkinointiin ja kulttuuriympäristön tunnetuksi tekemiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

My Way -hankkeen tavoitteena on ollut palvella uusia työmahdollisuuksia etsiviä ihmisiä. Hanke on tarjonnut työnhaun alkuvaiheeseen kohdistettua voimavaroja vahvistavaa ja lisäävää toimintaa. Tavoitteena on ollut oivalluttaa, voimauttaa ja auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia oman osaamisen hyödyntämiseen sekä tukea työnhakuprosessia laadukkaiden valmennusten ja vertaistuen avulla sekä yritysyhteistyöllä.

Hankkeessa on kehitetty ja toteutettu valmennuksia, joiden tavoitteena on ollut vahvistaa hankkeen osallistujien minäkuvaa sekä parantaa sopeutumiskykyä muutostilanteissa. Tavoitteena on ollut myös edistää työllisyys- ja elinkeinotoimijoiden toimintatapaa ja palveluosaamista työttömän palvelupolulla. Hanke on palvellut yrityksiä luomalla kohtaamisia työnhakijoiden ja rekrytoivien yritysten välille. Hanke on ideoinut ja tuottanut alueellisia rekrytointitapahtumia ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seminaareja.

Hankkeen ydinkohderyhmää ovat olleet korkeakoulutetut ja keskiasteen koulutuksen saaneet, ensisijaisesti alle 1 vuoden työttömänä olleet työnhakijat ja työttömyysuhan alaisina olevat. Hankkeen valmennukset ja tapahtumat ovat palvelleet myös opiskelujen loppuvaiheessa olevia ja vastavalmistuneita korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoita, perhevapaalta työelämään palaavia ja paluuta suunnittelevia, paluumuuttajia ja uranvaihtajia. Kaikkia uudesta urasta unelmoivia.

Hankkeen toiminta-alue on ollut Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosa. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, Nivala-Haapajärven seutukunta, Raahen seutukunta, Ylivieskan seutukunta, 10 alueen kuntaa ja Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä JEDU.

Useat hankkeen valmennukset ja tapahtumat on suunniteltu yhteistyössä paikallisten työllisyydestä ja elinkeinojen kehittämisestä vastaavien toimijoiden sekä yritysten kanssa. Toimintaa on järjestetty ensisijaisesti niissä kunnissa, jotka ovat osallistuneet hankkeen rahoitukseen. Kaikki palvelut ovat olleet kuitenkin avoimia kaikille hankkeen toiminta-alueen asukkaille.

*

Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä noin 40 ryhmävalmennusta ja kolme suurta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seminaaria. Hanke osallistui kahden alueellisen rekrytointitapahtuman RekryKohtaamon suunnitteluun ja työnhakijapalveluiden tuottamiseen. Työnhakijapalveluita tuotettiin lisäksi useisiin muiden tahojen järjestämiin rekrytointipäiviin. Hanke oli mukana kehittämässä some-rekrytointikampanjapilottia Pyhännän kunnan ja kuuden paikkakunnalla sijaitsevan tehtaan kanssa sekä luomassa kohtaamisia työnhakijoiden ja rekrytoivien yritysten välille. Hanke tarjosi osallistujille myös henkilökohtaista ohjausta ja tietoa yhteistyökumppaneiden palveluista.

My Way -hanke kehitti toimintamalleja ja palvelupaketteja, joita eri toimijoiden on mahdollista hyödyntää jatkossa. Esimerkiksi Osaajaklinikka-malli sisältää vaihtoehtoisia hyödyllisiä työnhakua tukevia palveluita, joita voi tarjota työnhakijoille rekrytointi- ja muissa tapahtumissa. YritysCafé-palvelupaketti etsii ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan järjestämällä yritysvierailuita ja intensiivityöpajoja osaajille. Mentori matkaoppaanasi -palvelu tarjoaa henkilökohtaista hyvinvointi- ja uravalmennusta, jossa hyvinvointia ja tulevaisuutta pohditaan sekä unelmista tehdään tavoitteita yhdessä mentorin kanssa.

Hankkeen tuottamien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seminaarien tavoitteena oli herätellä laajemmin ymmärrystä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksestä työnhaussa, työssä ja arjessa jaksamisessa ja tasapainoisessa elämässä. Seminaareihin osallistui yhteensä yli tuhat oman sisäisen viisauden ja elämänlaadun kehittämisestä kiinnostunutta ihmistä. Seminaarit toivat hankkeelle tunnettuutta ja toimivat osaltaan pienempien tapahtumien markkinointifoorumeina.

My Way -hankkeen toiminnan parhaat palat ja "ideologia" on koottu pieneen visuaaliseen kirjaseen. Pieni hyvinvoinnin ja työnhaun kirjanen sisältää ajatuksia ja näkökulmia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Voimalauseet ja vinkit on koottu My Way -hankkeen järjestämien hyvinvointiseminaarien puhujien ja ryhmävalmennusten valmentajien puheenvuoroista sekä esityksistä. Kirjan lopussa on käytännön vinkkejä työnhakuun valmistautumiseen. Kirjanen on saatavilla e-julkaisuna vuoden 2020 loppuun saakka osoitteesta http://www.e-julkaisu.fi/my-way/pieni-hyvinvoinnin-ja-tyonhaun-kirjanen/

Osallistujapalautetta kerättiin jokaisen palvelun yhteydessä ja hankkeen toimintaa kehitettiin ketterästi saadun palautteen pohjalta. Palveluiden sisältöä ja valmentajien asiantuntijuutta arvioiva palaute oli pääsääntöisesti kiittävää. Hankkeen laadulliset tavoitteet täyttyivät erittäin hyvin. Palautteen mukaan My Way -hankkeen palveluilla oli myönteistä vaikutusta osallistujien itsetuntemukseen, oman osaamisen tunnistamiseen ja jonkin verran myös elämäntilanteen muutokseen. Palveluiden koettiin vahvistaneen itsetuntoa, laajentaneen katsantokantaa sekä antaneen toivoa tulevaisuuteen. Muiden samassa tilanteessa olevien ja samanhenkisten ihmisten tapaamista pidettiin tärkeänä.

Hanke teki laajalti yhteistyötä työllisyys- ja elinkeinotoimijoiden, oppilaitosten, muiden hankkeiden, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Hankkeeseen tuli toiminta-aikana mukaan lähes 50 yritystä pääsääntöisesti rekrytointitapahtumien ja hyvinvointiseminaareissa tehdyn yhteistyön kautta.