Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20952

Hankkeen nimi: Innovaatiotalkoot

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TalenTree Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2332377-7

Jakeluosoite: Puijonkatu 19B, 5. krs

Puhelinnumero: 0440567444

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.talentree.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAAPAKORVA ANTTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.haapakorva(at)talentree.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440567444

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innovaatiotalkoot on Pohjois-Savon päähankkijariippuvaisille teknologiayrityksille suunnattu hanke, jonka tavoitteena on helpottaa kohdeyritysten varautumista rakennemuutokseen yhteisinnovoinnin avulla. Toimenpiteet ovat yhteiskehittämiseen tähtääviä workshop-seminaareja, joihin osallistetaan kohdeyritysten koko henkilöstö. Tuloksena syntyy kaupallista potentiaalia omaavia tuote-, palvelu ja tuotantomenetelmäideoita, joille rakennetaan asiantuntijoiden avulla monipuolinen kaupallistamispolku. Lisäksi tuloksena on toimintamalli, joka jää pysyväksi, ja jota voidaan laajentaa hyödyntämään alueen yrityksiä myös laajemmin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon päähankkijariippuvaiset teknologiayritykset, joiden koko on noin 5-20 henkilöä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat päähankkijat (esim. Hydroline, Ponsse), joita pyritään osallistamaan hankkeeseen tarpeen mukaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 440

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 440

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projekti on tasa-arvovaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Luotavalla toimintamallilla haetaan pitkäjänteistä rakenteellista kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Yhteisinnovointi voi johtaa myös aineettomien palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Kohdeyritysten välisen yhteistyön lisääminen ja koko henkilöstön yhteisworkshopit lisäävät työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Innovaatiotalkoot haastoi 7 Pohjois-Savon päähankkijariippuvaista teknologiayritystä kehittämään alan yritysten keskinäistä yhteistyötä. Hankkeen myötä luotiin toimintamalli verkostoitumiselle sekä toimijoiden keskeiselle kokonaisvaltaiselle asiakkuusajattelulle, joka muotoutui yritysvierailuiden ja workshoppien mahdollistamalla yhteisinnovoinnilla. Tuloksena syntyi 4 yhteistyöhön perustuvaa ideaa, joille tuotettiin tuotekehitys- ja kaupallistamispolku ideasta innovaatioksi.