Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20954

Hankkeen nimi: MindBusiness - korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden edistäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: KTK, Yliopistonkatu 9, PL2000

Puhelinnumero: 0294 480000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Salmijärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, oppiminen ja oppimisprosessit

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.salmijarvi(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294 483618

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet
MindBusiness-hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa. Aiemmat korkeakoulusektorin yrittäjyyskasvatushankkeet ovat keskittyneet yrittäjyyspolun keskivaiheeseen, jossa jo muodostetusta yritysideasta jalostetaan liiketoimintaa (esim. Avanto Accelerator, Arctic Business Corridor ja Terwa-Akatemia). Toistaiseksi, juuri yrittäjyyspolun varhaista vaihetta ei ole tuettu systemaattisesti. MindBusiness-hankkeessa vastataan tähän tarpeeseen ja kehitetään koulutusta yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen. Keskiössä ovat opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjävalmiuksien kehittäminen. MindBusiness-hanke myös vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä korkeakoulusektorilla tuomalla sinne yrittäjyystaitojen kouluttamiseen liittyviä sisältöjä. Hanke jalkauttaa korkeakoulusektorille Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa vuosille 2016–2020.

Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: 1) luoda uusi toimintamalli Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun sekä alueen yrittäjien ja sidosryhmien yhteistyöhön korkeakoulusektorin yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä, 2) kehittää uusia yhteistyömuotoja Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun väliseen opetusyhteistyöhön yrittäjyysopintojen toteuttamisessa, sekä 3) vahvistaa yrittäjyysopintojen asemaa korkeakouluissa muodostamalla monialainen, oppimispsykologiaan perustuva ja uusinta teknologiaa hyödyntävä opiskelijoiden yrittäjäosaamista kehittävä opetussuunnitelma ja oppimisympäristö.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston (Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö, Kerttu Saalasti Instituutti ja Tellus Innovation Arena) ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen osallistuu mikroyrittäjiä ja muita Oulun alueen yrittäjyyteen liittyviä sidosryhmiä. Hankeyhteistyö edistää korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa.

Hankkeen tulokset
Hankkeen keskeisenä tuloksena on yrittäjyyskasvatuksen kumppaniverkosto korkeakoulukontekstiin, toimintamalli Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintojen opetusyhteistyöhön, opetussuunnitelma 15 opintopisteen laajuisista oppimispsykologiaan pohjautuvista yrittäjyysopinnoista korkeakouluopinnoissa sekä monimuotoinen yrittäjyysopintojen oppimisympäristö. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli vahvistaa erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymävaihetta - eli taitoa, tahtoa ja pystyvyyttä yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja -toimijuuteen. Hankkeen erityisyys on se, että yrittäjyystaitoja vahvistetaan oppimispsykologian näkökulmasta, jolloin huomiota kiinnitetään oman osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen, pystyvyyden ja toimijuuden vahvistamiseen, sekä sinnikkyyteen ja tavoitesuuntautuneiseen työskentelyyn. Hankkeessa edistetään myös korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyystaitojen ”digiloikkaa” – eli taitoa hyödyntää teknologiaa monipuolisesti asiantuntijayhteisöissä oppimiseen, työskentelyyn ja verkostojen luomiseen.
Hankkeen tulokset auttavat kehittämään korkeakoulutuksen yrittäjyyskasvatuksen kumppanuusverkostojen toimintamalleja sekä yrittäjyysopintojen menetelmiä ja sisältöjä, kun tavoitteena on erityisesti varhaisen vaiheen yrittäjyystaitojen edistäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toimintamallin kehittämiseen osallistuvat koulutuksenkehittäjät (N = 40) (esim. tutkinto-ohjelmavastaavat, koulutuspäälliköt, koulutussuunnittelijat, yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä vastaavat ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat, omaopettajat) ja yritysedustajat (N = 7). Opetusyhteistyön suunnitteluun osallistuu opettajia (N = 6) Oulun yliopistosta ja Oulun ammattikorkeakoulusta. Hankkeessa toteutettavaan opetukseen osallistuvat korkeakouluopiskelijat (N = 60) Oulun yliopistosta ja Oulun ammattikorkeakoulusta eri tieteenaloilta.Kohderyhmää eivät ole hankkeesta palkkaa saavat henkilöt.

Opiskelijat valitsevat Mindbusiness-opintokokonaisuuden pakollisten kurssien lisäksi työelämään valmistavina opintoina joko a) osana vapaavalintaisia opintoja tai b) ylimääräisinä, perustutkinnon ulkopuolisina opintoina. Opintojaksoille rekrytoidaan eritysesti valmistumisvaiheessa tai opinnoissaan loppusuoralla olevia opiskelijoita, jotka eivät tarvitse yrittäjyysopintojen opintopisteitä tutkintoonsa, vaan ne suoritetaan tutkintoa täydentävinä opintoina tutkintoon kuuluvan pakollisen opintopistemäärän päälle. Opiskelijat voivat myös suorittaa opintojaksoja vapaavalintaisina opintoina, jolloin ne eivät ole pakollinen osa perustutkintoa. Tällöin myöskään opetusresurssi ei ole sidottu kenenkään työsuunnitelmaan tai osaksi esimerkiksi tutkijatohtorin opetusvelvollisuutta. Mindbusiness-hankkeessa toteutettavaa kurssikokonaisuutta ei pystytä tarjoamaan opiskelijoille ilman hanketta, koska se ei yliopiston tarjoamaa perustutkinto-opetusta. Toisin sanoen, ko. kursseja ei ole mainittu Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa yrittäjyyskompetensseihin liittyviä opintoja osaksi hankkeeseen osallistuvien koulutusorganisaatioiden opetusta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osallistuvien organisaatioiden koulutuksesta ja opetuksesta vastaavat henkilöt (N=50). Lisäksi hankkeen tuloksista hyötyvät yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneet opettajat, tutkijat, koulutuksen kehittäjät ja yrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 313 935

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 313 932

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 392 423

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 392 419

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 2000, Snellmania, Linnanmaa

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 113

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS kirjoittaa selvityksessään "OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014—2015", että opiskelijayrittäjyys on naisopiskelijoiden keskuudessa harvinaisempaa (40% opiskelijayrittäjistä) kuin miesopiskelijoiden keskuudessa (60% opiskelijayrittäjistä). OTUS:n raportista selviää myös se, että yrittäjyys opiskelijoiden keskuudessa on vielä harvinaista (miehet alle 5% ja naiset 2,6%, kun tarkastellaan yrittäjien osuutta opiskelijoiden kokonaismäärään nähden). Tässä hankkeessa tuetaan molempien sukupuolten opiskelijayrittäjyyden kehittymistä tavoitteena lisätä yrittäjyyden suosiota korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Hanke vaikuttaa välillisesti myös osallistuvien korkeakoulujen ja yritysten henkilökuntaan. Hanke kohdistuu pääasiallisesti korkeakouluopiskelijoihin jotka OKM tilaston (2014) mukaan ovat keskimäärin 25 vuotiaita. Hankkeen tavoite ja toimenpiteet ovat samat molemmille sukupuolille. Hankkeessa toteutetaan tarvittaessa erilaisia toimia naisille ja miehille - niiden käyttäminen riippuu osallistuvien opiskelijoiden tarpeista ja ne suunnitellaan hankkeen aikana osana hankkeen toteuteusta. Hankkeen valmistelussa käytetyt taustatiedot on eritelty sukupuolen mukaan. Sukupuolinäkökulma on otettu huomioon hanketta valmisteltaessa. Hankkeen aikana syntyvät materiaalit tullaan myös toteuttamaan siten, että raporteissa/suunnitelmissa huomioidaan tämä näkökulma. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana KT, Mervi Heikkinen joka on tunnettu gender-tutkija. Mervi Heikkisen asiantuntemusta tullaan hyödyntämään myös hankkeen aikana. Hankkeen tuloksena syntyy myös tietoa siitä, miten yrittäjyysopintojen oppimisympäristö edesauttaa opiskelijoiden yrittäjyysaktiivisuutta sekä taitoa, tahtoa ja pystyvyyttä yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja –toimijuuteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa sukupuolivaikutusten valtavirtaviivaistaminen otetaan huomioon. Mindbusiness -hankkeessa käytetään "sukupuolisilmälaseja" eli projektihenkilöstö ohjeistetaan tarkastelemaan asioita naisnäkökulmasta, miesnäkökulmasta ja sukupuolten tasa-arvon kannalta. Hankkeen projektipäällikkö suunnittelee ja seuraa sukupuolinäkökulman vartaviivaistamisen toteutumista projektissa. Projektissa hyödynnetään Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan naistutkimuksen toimijoiden laajaa ja syvällistä osaamista tähän teemaan liittyen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen se tukee naisopiskelijayrittäjien ja miesopiskelijayrittäjien tasa-arvon edistämistä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden ryhtymistä (opiskelija)yrittäjiksi sukupuolesta ja koulutusohjelmasta/tieteenalasta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hanke tukee aineettomien palveluiden kehittämistä ja kuluttaa luonnonvaroja vähemmän kuin aineellinen toiminta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Digitaalisten palveluiden kehittäminen vaikuttaa välillisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen (mm. autoilun vähenemisen myötä).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Digitaalisten palveluiden kehittäminen vaikuttaa välillisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen (mm. autoilun vähenemisen myötä).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Pääosa hankkeessa tuotettavasta materiaalista on sähköisessä muodossa, joten ympäristöjätettä ei kerry. VÄLILLINEN VAIKUTUS Hanke tarjoaa korkeakoulukentälle malleja sähköisestä ja siten ympäristöystävällisestä oppimateriaalituotannosta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
VÄLITÖN VAIKUTUS Hankkeessa kehitetään toimintamalli Oulun alueen korkeakoulujen ja sidosryhmien väliseen yhteistyöhön, jonka kautta voidaan listä opiskelijoiden yritystoiminta. VÄLILLINEN VAIKUTUS Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö lisääntyy. Korkeakouluista valmistuu lisää yrittäjiä ja elinkeinorakenne monipuolistuu kestävällä tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 4
VÄLITÖN VAIKUTUS Hankkeen tuloksena syntyy yrittäjyysopintojen oppimisympäristö, jossa keskeistä on oppimisen tutkimukseen perustuvat opetusmenetelmät ja uuden teknologian hyödyntäminen. Tuloksena syntyy opetussuunnitelma 15 opintopisteen laajuisista yrittäjyysopinnoista korkeakouluopinnoissa. VÄLILLINEN VAIKUTUS: (Opiskelija)yrittäjien digitaalinen osaaminen paranee ja he saavat elinikäisen oppimisen taitoja, joiden avulla he kykenevät kehittämään asiantuntemistaan.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
VÄLITÖN VAIKUTUS Hankkeessa hyödynnetään uusinta digitaalista teknologiaa ja pedagogiaa, mikä osaltaan vähentää liikkumisen tarvetta alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 4
VÄLITÖN VAIKUTUS Hanke lisää korkeakoulusta valmistumiven opiskelijoiden yrittäjävalmiuksia ja kykyä elinikäiseen oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen. VÄLILLINEN VAIKUTUS Alueen hyvinvointi lisääntyy yritystoiminnan kehittyessä.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
VÄLITÖN VAIKUTUS Hanke edistää korkeakouluopiskelijoiden välistä tasa-arvoa, sillä se perustuu ammattikorkeakoulujen ja yliopiston väliseen yhteistyöhön. Hanke ei myöskään ole sidottu tiettyyn koulutusohjelmaan tai tieteenalaan vaan tukee yhtälailla mies- ja naisopiskelijoiden yrittäjyyden kehittymistä. VÄLILLINEN VAIKUTUS Hankkeen puitteissa tehtävä korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen parantaa välillisesti myös hankkeen ulkopuolella korkeakouluopiskelijoiden välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Osaamisen ja työelämätaitojen kehittäminen edesauttaa yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tasa-arvon kehittymistä, parantavat työllistymistä ja ehkäisevät dyrjäytymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän kohteeseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mindbusiness-hanke toteutettiin 2017 – 2020 Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa. Toteuttajina olivat Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden tiedekunta/ Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) ja Kerttu Saalasti Instituutti. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä korkeakoulujen välistä yhteistyötä yrittäjyyden varhaisen vaiheen edistämisessä erityisesti opetukseen liittyen. Hankkeessa keskeisenä yhteistyökumppanina olivat paikalliset mikroyrittäjät. Hanke vastasi Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaan toteuttamalla yhteistyötä korkea-asteen yrittäjyysopintojen kehittämisestä ja yrittäjyyskasvatusstrategian jalkauttamisessa Oulun yliopistoon ja Oulun ammattikorkeakouluun. Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) toi hankkeeseen osaamisen erityisesti oppimispsykologian asiantuntijuuden kautta. Oulun ammattikorkeakoulu vahvuusalueet hankkeessa liittyivät erityisesti yritystoiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntemukseen ja oppilaitos- ja yritysyhteistyön käytäntöjen kehittämiseen. Hankkeen erityisyys oli se, että yrittäjyystaitoja vahvistettiin monitieteisesti ja oppimispsykologisesta näkökulmasta.

MindBusiness-hankkeen keskeisimmät toimenpiteet olivat toimintamallin kehittäminen yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun, alueen yrittäjien ja sidosryhmien välille, opetusyhteistyöhön ja yrittäjyysopintojen aseman vahvistaminen korkeakouluissa muodostamalla yrittäjyyden varhaisen vaiheen opintokokonaisuus. Hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin 15 op:n laajuiset yrittäjyyden varhaisen vaiheen opinnot yhteisinä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Keskiössä olivat opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen. Yhteistyötä opintojaksoilla tehtiin MindBusiness-hankkeessa erityisesti pohjoispohjanmaalaisten mikroyrittäjien kanssa. Yhteensä hankekauden aikana toteutettiin 7 opintojaksoa yrittäjyyden varhaisen vaiheeseen liittyen. Opintojaksoilta kerätty opiskelijapalaute oli pääosin erittäin myönteistä ja opintojaksot koettiin yrittäjyyteen kannustavina, innostavina ja oppimista edistävinä. Myös hankkeen aikana tehty vaikuttavuustutkimus osoitti, että opintokokonaisuuden keskeisimmissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin, opintojaksot laajensivat opiskelijoiden tietämystä yrittäjyydestä ja vaikuttivat myönteisesti opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin. Hankkeen aikana kehitettiin aktiivisesti opetusyhteistyötä korkeakoulujen välillä, luotiin uusi toimintamalli korkeakoulujen, alueen yrittäjien ja sidosryhmien välille sekä vahvistettiin yrittäjyysopintojen asemaa korkeakoulusektorilla. Hanke oli kokonaisuudessaan arvioiden erittäin onnistunut ja se saavutti asetetut tavoitteet lähes kaikilla tasoilla erinomaisesti. Hankkeen keskeisinä onnistumisen mittareina voidaan pitää pääkohderyhmän osallistujatavoitteen (korkeakouluopiskelijat) saavuttamista ja reilua ylittämistä (tavoite: 60, toteuma 151). Korkeakouluopiskelijat tulivat kaikista Oulun yliopiston tiedekunnista ja Oulun ammattikorkeakoulun koulutusaloilta. Lisäksi alueen mikroyrityksiä osallistui hankkeeseen suunniteltua enemmän ja he haluavat jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessakin korkeakoulujen kanssa (yritykset: tavoite: 8, toteuma: 24). Yrittäjyysopinnot saatiin myös hankekauden aikana integroitua osaksi korkeakoulujen perustoimintaa aiempaa systemaattisemmin. Erityisesti tässä onnistuttiin Oulun ammattikorkeakoulussa, jossa MindBusiness-hankkeessa kehitetty varhaisen yrittäjyyden opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille syksystä 2020 lähtien.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi