Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20955

Hankkeen nimi: Effective Mentoring EM

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: Visamäentie 35 A

Puhelinnumero: 036461

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.hamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Naakka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.naakka(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400242869

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kansainvälisenä tavoitteena on kehittää, rakentaa ja toteuttaa sellainen uusi mentoroinnin malli, joka tehokkaasti tukee putoamisvaarassa olevia oppilaita ja opiskelijoita. Tämä tehdään hankkeessa kansainvälisenä yhteistyönä. Hankkeiden kokonaisuus kattaa opettajat (peruskoulu, toinen aste ja korkea-aste) sekä kasvattajat ja ammattilaiset, jotka työskentelevät eri kohderyhmien kanssa tuottaen ohjausta ja neuvontaa Puolassa, Suomessa ja Ruotsissa. Kohderyhmät vaihtelevat maittain ja osatoteuttajien mukaan. Hanke toteutetaan joka maassa pääosin samalla aikataululla, Suomessa 01.09.2017-31.08.2019. Hankekokonaisuuden tavoitteena on pilotoida ja kehittää Hamburg Mentoring -mallia. Kohderyhmät eri osallistujamaissa / alueilla ovat erilaisia, jotta mentorointimalli voidaan pilotoida ja ymmärtää riittävän laajasti. Nämä kohderyhmät ovat erilaisia ​​verrattuna niihin, joiden kanssa mallia on kehitetty ja testattu Hampurissa.

Erityistavoitteet monikansallisessa hankekokonaisuudessa ovat:
• Hampurin Mentoring -mallin analysointi ja sen käytön mukauttaminen eri alueiden käyttöön.
• Hyvien käytäntöjen kokoaminen ja oppiminen, jotta opettajille ja mentoreille saadaan toimivia mentorointityökaluja.
• Luodaan uusia innovatiivisia tapoja tukea opettajia ja mentoreita kansainvälisessä yhteistyössä.
• Tehokkaan mentoroinin tutkiminen hankkeessa perustuu kokeiluihin kansainvälisten pilottiryhmien kanssa.

Suomessa HAMK pilotoi Hamburg Mentoring -mallia tavoitteenaan tunnistaa ja kehittää uusia ja tehokkaita mentoroinnin menetelmiä opettajien mentorointikoulutukseen. Tarkoituksena on estää oppilaiden ja opiskelijoiden putoaminen koulutusjärjestelmästä ja syrjäytyminen työelämään siirtymisvaiheessa.

HAMK osahankkeessa tavoitteina ovat

• Kehittää Hamburg Mentorin mallin pohjalta uudenmuotoinen mentoroinnin koulutusmalli ohjaajille, asiantuntijoille ja opettajille.

• Kehittää nuorten osallisuuteen perustuvia ja sitä vahvistavia uusia työkaluja ja menetelmiä mentorointiin yhdessä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Koulutus- ja mentorointimallilla tavoitteena on parantaa heikoimmassa asemassa olevien (koulupudokkaat ja työelämään siirtymävaiheessa olevien) tilannetta.

HAMK järjestää projektiliiketoimintaansa kolmessa työpaketissa:
I. Mentorointipilotit
II. Alueelliset päätelmät
III. Tiedonlevitys

Tulokset lyhyellä aikavälillä Kanta-Hämeessä:
* 40 yksittäistä nuorta saa välittöntä apua
* 10 asiantuntijaa oppii tehokkaita mentorointitapoja
* Aikaansaadaan tehokas mentorointijärjestelmä, joka pilotoidaan, arvioidaan ja kuvataan

Vaikutukset Kanta-Hämeessä pitkällä aikavälillä:
* Tehokasta mentorointimallia käytetään laajasti asiantuntijoiden toimesta ja näin estetään oppilaiden ja opiskelijoiden putoamasta koulutusjärjestelmästä tai työelämään siirtymisen vaiheessa
* Epäonnistumisen vaiheita kohderyhmässä syntyy vähemmän
* Kansainvälisten kumppaneiden välinen yhteistyö tukee paikallista kehitystyötä tulevaisuudessa

Kansainvälisen projektin tulokset:
* Uusi tehokas mentoroinnin malli, joka tukee kohderyhmiä kussakin osallistuvassa maassa ja alueilla.
* Ohjaus ja neuvonta asiantuntijoille (koulun lopettavien kanssa työskentelevät opettajat peruskoulussa, toisella asteella ja korkea-asteella sekä muut kasvattajat ja ammattilaiset).
* Uusia innovatiivisia lähestymistapoja kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti mentoroinnin kehittämiseen liittyen..
* Tuloksia tullaan käyttämään tulevaisuudessa monissa Itämeren maiden oppilaitoksissa ja kohderyhmissä.
* Projektin osallistujat ovat oppineet toisiltaan mentoroinnimallin mahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Regionally in Finland, Kanta-Häme, the direct target group consist
* 40 individual students and pupils aged 15+ at risk of falling out of the education system and/or from the shift from education to work;
* 10 people of teachers, counselors, educators, psychologists, educators and professionals, which will pilot and develop the Hamburg mentoring Model in Kanta-Häme.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Indirectly the results of the project are useful for a larger group of related experts and youngsters in the longer run.

In the longer run the utility of the project results for all the participating (Finnish, Polish, Swedish) societies is obvious, because effective mentoring methods are used more generally and thus more youngsters helped.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 150 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 192 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 192 950

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Loppi, Ypäjä, Hämeenlinna, Riihimäki, Tammela, Hausjärvi, Jokioinen, Hattula, Janakkala, Humppila, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Visamäentie 35 A

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Experts in the project are both males and females. Equality between the genders is not just a statistical divisions, but a more complex concept. The circumstances and needs of men and women belonging to different population groups differ from each other. The differences will individually be taken into account in the project activities. Gender equality requires active promotion and elimination of discrimination based on sex, even when gender is combined with other grounds of discrimination, such as age or ethnicity.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
The project will take account the equality of genders. Promoting gender equality will be included into all project activities (mainstreaming). This requires an assessment of the impact of the measures and decisions concerning women and men. The aim is to prevent unwanted effects and accomplish greater equality between the genders. The specificity of both genders will be explored and supported by an open mind.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
The equality of genders will be noted when the experts and the youngster are chosen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
This belongs to the basic values of the society. Will be discussed when proper.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Not on the area of the project.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
This belongs to the basic values of the society.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Not on the area of the project.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
May be discussed in some individual mentoring processes.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
This belongs to the basic values of the society and will be discussed with some of the youngsters.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
May be discussed in some individual mentoring processes.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Effects may only be indirect.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Not on the area of the project.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Will be discussed in some individual mentoring processes.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
The individual mentoring processes lead to better welfare of the target group of youngsters. The model developed in the project will help in mainstreaming the project results. The project accomplishes equality covering social status, culture background, religion, age or ethnicity. Gender equality promoted by the project, will eliminate possible discrimination based on sex in the project activities and collaboration.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Equality from each point of view (religion, gender, age, social status etc.) will be discussed with the youngsters and among the project actors. Traditionally, gender affects the choice of paths and the area of education and training. Individual differences are big. The project helps the youngsters in making good decisions equally.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Equality from each point of view (religion, gender, age, social status etc.) will be discussed with the youngsters and project actors. The equality targets are necessary to monitor continually and strengthen equality planning at the same time within the project.
Kulttuuriympäristö 2 2
Effects may only be indirect.
Ympäristöosaaminen 2 3
May be discussed in some individual mentoring processes.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Effective Mentoring- hankkeen toiminta-aikana 1.3.2017 - 30.9.2019 toteutui kuusi mentorointipilottia, joiden pohjalta kehitettiin mentorointimalli, jota voi hyödyntää koulupudokkuuden ennaltaehkäisyssä, oppilas- ja opiskelijahyvinvoinnin edistämisessä, opiskelumotivaation tukemisessa, opinto- ja urapolkujen vertaisohjauksessa, harjoittelu tai työelämään tutustumispaikkojen löytämisessä.
Mentorointimalli kuvaa mentorointiprosessin keskeisiä vaiheita. Malli on sovellettavissa ryhmämuotoiseen mentorointiin. Mentorointimallissa on viisi päävaihetta, jotka kaikki ovat merkittäviä onnistuneelle mentorointiprosessille.
Ensimmäinen vaihe on kumppaneiden ja toimijoiden aktiivinen yhteistyön suunnittelu ja yhteiseen työskentelyyn sitoutuminen. Toinen vaihe on mentoreiden rekrytointi ja koulutus. Kolmas vaihe kattaa nuorten tiedottamisen ja motivoinnin. Neljännessä vaiheessa mentorointiprosessi toteutetaan suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Viimeinen vaihe on prosessin päättäminen sekä tuloksista että palautteesta oppiminen.
Malli perustuu osallistujien (nuoret, mentorit, ammatillisten oppilaitosten opettajat) ja hanketoimijoiden kokemuksiin ja palautteeseen projektin ajalta. Hanke toteutettiin kansainvälisenä yhteistyönä soveltamalla saksalaista Hamburgin mentorointimallia yhtä aikaa Ruotsissa Eskilstunassa ja Suomessa Kanta-Hämeessä erilaisissa