Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20959

Hankkeen nimi: Pitstoppi rinnakkaishanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.3.2017 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Pitstoppi-kehittämishankkeen (S20891) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Pitstoppi-hankkeen tavoitteena on asiakaskohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen asiakaskohderyhmän tarpeita kuunnellen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Sievin kunnan heikossa työmarkkina-asemassa olevat, työelämästä syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää kohderyhmän työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin sekä tukemalla asiakasta pääsemään tarvitsemiinsa palveluihin. Hankkeessa tarjotaan hyvin matalan kynnyksen palveluja viemällä ohjauspalvelut tarvittaessa kotiin saakka, eli kehitetään ns. etsivän työn mallia myös yli 29-vuotiaille. Asiakasta tuetaan rinnalla kulkien, sopivan pienin tavoittein eteenpäin mennen, aloittaen arjen- ja elämänhallinnan tukemisessa. Hankkeen toiminnan piiriin on tavoitteena saada 65 henkilöä kolmen vuoden aikana. Hankkeessa kehitellään PopUp-pajatoimintamallia, jossa ryhmätoiminta perustuu pitkälti asiakkaiden toiveisiin, eikä toiminta ole sidottu seinien sisälle.

Hankkeessa osallisuus on vahvana teemana ja PopUp-pajatoiminnassa kannustetaan asiakkaita löytämään ja tuomaan esille omia taitojaan ja vahvuuksiaan. Edellisessä työvoimapoliittisessa hankkeessa on kartoitettu Sievin työttömiä työnhakijoita ja heidän tarpeitaan sekä kehitetty Sievin kunnalle työllistämistoiminnan mallia tarjoten työllistymismahdollisuuksia lähinnä palkkatuen ja työkokeilun kautta. Samalla asiakkaita on tuettu työnhaussa ja opiskeluihin hakeutumisessa. Ensisijaisena asiakkaina ovat olleet pitkäaikaistyöttömät henkilöt, joista kunta on maksanut työmarkkinatukiosuutta. Hankkeen aikana syntyi työllistämisen yksikkö Työkolmio, johon kuuluu fyysinen työpaja ja erilaista palvelumyyntiä. Työkolmion ohjaajat tukevat ja koordinoivat myös muihin kunnan yksiköihin työllistettyjä henkilöitä. Kaikkia ei ole kuitenkaan voitu näillä edellä mainituilla toiminnoilla auttaa, eikä kaikkia ole palveluihin tavoitettu. Tämän hankkeen tuloksena ja verkostotoimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on todettu tarve kehittää tuetumpia palveluja ja toimintamalleja myös työelämän ja palvelujen ulkopuolella sekä vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Vaikka palveluja onkin tarjolla, pitkät välimatkat ja huonot kulkuyhteydet sekä asiakkaiden haasteelliset elämäntilanteet heikentävät palveluihin pääsyä. Palvelujen siirtyessä yhä kauemmaksi ja yhä enemmän sähköiseen muotoon kasvollisen ja ohjauksellisen palvelun merkitys korostuu.

Hankkeen aikana hyviksi ja kustannuksiltaan järkeviksi koetut käytänteet juurrutetaan kunnan pysyväksi toiminnaksi. Keskeisinä tulosten arvioinnin mittareina ovat asiakkaiden kokemukset hankkeen palveluista ja
asiakaskohderyhmän voimaantumisen, arjessa selviytymisen, palvelutietoisuuden ja osallisuuden kokemukset sekä hyvinvoinnin lisääntyminen.

Kehittämishanke toteutetaan 01.02.2017-31.1.2020 välisenä aikana. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Sievin kunta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 430

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 754

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Sievi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-