Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20961

Hankkeen nimi: Ajoneuvon testausosaajan ja tarkastajan oppimisympäristö( AutoKoulu)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Konetekniikka PL 4200 3krs.

Puhelinnumero: 0503506013

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun Yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NISKANEN PERTTU

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: perttu.niskanen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503506013

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ajoneuvojen arktisissa olosuhteissa tapahtuva testaus ja siihen liittyvät palvelut ovat Suomessa toimialana nopeasti kehittyvien alojen joukossa. Toimiala tarvitsee kehittyäkseen uusia koulutettuja osaajia, joilla on riittävät valmiudet toimia kansainvälisten asiakkaiden rajapinnassa. Alan tarpeisiin vastaavaa koulutusta ei tällä hetkellä ole olemassa. Kansainvälisten asiakkaiden kanssa toimiminen vaatii kielellisten ja kulttuurillisten valmiuksien yhdistämistä tekniseen osaamiseen.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on vastata yllä mainittuun koulutustarpeeseen. Koulutustarpeeseen voidaan vastata kouluttamalla ajoneuvotestaajia ja ajoneuvokatsastajia. Ajoneuvotestaajan koulutusta ei ole Suomessa tällä hetkellä olemassa ja sille on olemassa oleellinen kysyntä Pohjois-Suomen ajoneuvotestausyrityksissä. Ajoneuvotestaajan koulutus sisältää laajan otannan koulutussisältöä, joka edesauttaa toimimista ajoneuvotestauksen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ajoneuvotestauskoulutus koostuu kielen ja kulttuurin,turvallisuusosaamise, olosuhdeosaamisen, ajoneuvotekniikan osaamisen ( standardit, mittaustekninen osaaminen, ajoneuvotekninen osaaminen) sekä toimintaympäristön ymmärtämisen opinnoista. Katsastuskoulutus nivoutuu oleellisena osana ajoneuvotestauskoulutukseen ja monet ajoneuvoteknisen koulutussisällöt ovat molemmissa koulutuslinjoissa samoja. Katsastustoimialan koulutus on suomessa keskittynyt Etelä-Suomeen mikä hankaloittaa katsastusmiesten saantia Pohjois-Suomeen. Katsastustoimiala on tällä hetkellä muutosten alla ja lisääntyneen kilpailun myötä katsastustoimipaikkojen määrä on lisääntynyt viime vuosina.

Hankkeen ensijaiseen tavoitteeseen pääseminen on tässä hankkeessa mahdollista uudenlaisen digioppimista hyödyntävän oppimisympäristön avulla. Oppimisympäristössä hyödynnetään ylimaakunnallista koulutuslaitosten yhteistyötä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös tuottaa oppimispolun malli, jonka avulla koulutettava voi edetä koulutustasoilla. Tämä digitaalinen oppimisympäristö kehittyy ja jalostuu hankkeen aikana ja sen kautta koulutettavan on mahdollista opiskella kursseja eri oppilaitosten tarjonnasta etänä ja erilaisia digitaalisia oppimismenetelmiä hyödyntäen.

Hankkeen toteutus sisältää koulutusten suunnittelun, hankkeen pilotoinnin suunnittelun ja tiedottamisen sekä koulutettavien osallistamisen. Hankkeessa toteutetaan digioppimisympäristön pilotointi, arviointi ja jatkokehittäminen hankkeen jälkeistä hyödyntämistä varten. Koulutusten huolellisen suunnittelun ja koulutussisällöt toteuttavan pilottihankkeen ( tässä hyödynnetään digitaalisuutta) kautta pyritään hankkeen jälkeen jatkuvaan koulutustoimintaan ajoneuvotestausalan ja katsastustoiminnan parissa. Samalla saadaan kehitettyä digitaalisaation vaatimia uusia opetusmenetelmiä, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa laajemminkin eri koulusaloilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasilliset kohderyhmät ovat ajoneuvoalan opiskelijat eri oppilaitoksissa. Kohderyhmään hankkeen tulosten kannalta kuuluvat myös ajoneuvotestausta tarjoavien yritysten henkilöstö ( ovat esim. kesäisin työttömänä ja he pystyvät hankkeessa kouluttamaan itseään). Ajoneuvotarkastuksen osalta hankkeen kohderyhmään kuuluu myös katsastustoimintaa harjoittavien yritysten henkilöstöä, mikäli he osallistuvat järjestettäville kursseille. Kohderyhmään kuuluvat myös hanketta toteuttavien koulutuslaitosten henkilöstö, joille hankkeen hyviä käytäntöjä pyritään levittämään. Mahdollisuuksien mukaan hankkeesta saatuja hyviä käytänteitä voidaan levittää myös muille koulutusaloille.

Kohdassa 12 merkitty henkilömäärä sisältää noin 40 kursseille yhteensä osallistuvaa opiskelijaa, noin 10 opetushenkilöstöön kuuluvaa ( jotka osallistuvat hankkeeseen, mutta eivät saa siitä palkkaa) ja parikymmentä muuta henkilöä, jotka osallistuvat hankkeen suunnitteluun ja siinä järjestettäviin tilaisuuksiin. Mikäli hankkeessa järjestetään laajempi seminaari voi osallistuvien määrä olla suurempikin.

Oppilaitoksissa perustutkintoa opiskelevien opiskelijoiden osalta hankkeen toimet ja suoritukset eivät ole osa perustutkintoa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat testausalueiden lähistöllä oleva yritystoiminta( esim. majoituspalvelut, tekniset palvelut jne.) hyötyy hankkeesta mikäli hankkeella saadaan luotua yritystoiminnan kasvua ajoneuvotestausalalle. Ajoneuvovalmistajat, testausyritykset sekä katsastusyritykset hyötyvät myös hankkeen tuloksista pitemmällä aikavälillä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 395 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 395 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 495 425

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 495 425

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Oulun

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Simo, Enontekiö, Oulu, Keminmaa, Lumijoki, Kempele, Pello, Kolari, Tyrnävä, Inari, Hailuoto, Posio, Tornio, Ylitornio, Salla, Kittilä, Muhos, Tervola, Liminka, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 73

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysiä on tehty Suvauskoneella. Ajoneuvotoimiala on perinteisesti miehinen eikä siitä hetkessä saada sukupuolien välile täysin tasa-arvoista tehtyä. Tämän hankkeen kohteena olevat koulutussisällöt ovat sisällöltään monipuolisia ja sopivat siten hyvin myös naisille. Ajoneuvotestaussalalla varsinkin kulttiirillinen, kansainvälinen yhteistyö ( esim. testaustoiminnan organisointi ja yhteistyö ajoneuvovalmistajien kanssa) ovat todennäköisesti naisille jopa miehiä paremmin sopivia töitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuloksena on koulutusohjelmat ja käytännön koulutus testausosaajille. Ala on tekninen, joten se luontaisesti kiinnostaa enemmän miehiä kuin naisia, mutta nykyaikainen ajoneuvotekniikka ei ole enää mitään asentajan työtä vaan tämän hankkeen potentiaalisessa koulutuskohderyhmässä on tärkeää osata myös hyvin kulttuuria ja kieliä. Nämä aihealueet ovat usein naisten vahvuuksia, joten jos myös tekninen puoli kiinnostaa on ala erittäin hyvin soveltuva myös naispuolisille työntekijöille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy tarpeeseen luotaviin koulutusohjelmiin ja niiden toteuttamiseen, eikä sukupuolten välinen tasa-arvo siten voi olla hankkeen pääasiallinen tavoite. Sitä ei kuitenkaan pidä unohtaa hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys -2 3
Ajoneuvotestausalan toki kuluttaa luonnonvaroja, mutta testaustoiminnalla saavutettavat parannukset ajoneuvojen toimintaa, päästöihin ja uusien energilähteiden ( esim. sähköauto) tulo markkinoille parantaa luonnonvarojen käytön kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Vaikutus maailmanlaajuisesti on merkittävä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -2 3
Perustelu on sama kuin aiemmassa. Katsastustoiminta estää ylipäästöisten ajoneuvojen liikenteessä olemisen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Vaikutus kasvillisuuteen ja eliöstöön on hankalasti arvioitavissa, mutta se voidaan arvioida hyvin pieneksi. Pitkällä aikavälillä vaikutus on positiivinen ajoneuvojen paremman ympäristöystävällisyyden myötä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Uusien tekniikoiden kehittymisen myötä ajoneuvojen kasvihuonepäästöt voivat maailmanlaajuisesti laskea merkittävästä seuraavien 10-20 vuoden aikana. Uusien tekniikoiden käyttöönotto vaatii testausta myös arktisissa olosuhteissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Eivät liity suoraan hankkeeseen, mutta pitkän aikavälin vaikutuksina voi olla luonnonsuojelualueiden tilaa parantavia vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hanke ei ole materiaalinen, mutta koulutussisällössä pyritään opastamaan koulutettavia myös ekologiseen toimintaan ammatillisissa valinnoissaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeen kohteen olevissa ajoneuvoissa tullaan käyttämään jatkossa yhä enemmän uusiutuvista energialähteistä saatavia polttoaineita tai energiaa. Välillisesti asia voi näkyä myös Suomen ajoneuvokannan koostumuksessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Ajoneuvotestaus arktisisissa olosuhteissa on ajoneuvo ja työkonevalmistajille tärkeä testausympäristö. Suomella on tärkeä osa tässä palapelissä ja oikein toimimalla voidaan hankkeen avulla tukea pitkällä aikavälillä Pohjois-Suomen elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Hankkeessa pyritään tuottamaan aineentonta palveluosaamista, jota voidaan myydä ajoneuvo- ja työkonevalmistajille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke parantaa pitkällä aikavälillä Pohjois-Suomen logistisia ratkaisuja, mikäli hankkeen tuloksena saadaan luotua uutta liiketoimintaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Hankkeen uudet ideat ja uudenlainen yhteistyö sekä uudet koulutusohjelmat näkyvät pitkällä aikavälillä Pohjois-Suomen alueen hyvinvointia edistävinä asioina.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Ei kuulu hankkeen pääasiallisiin tavoitteisiin, mutta uudenlainen yhteistyön koulutuslaitosten välillä lisää tasa-arvoisuutta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikuta liiemmin
Kulttuuriympäristö 2 4
Hankkeen toteuttaminen edesauttaa kansainvälisen kulttuurin ymmärtämistä ja siten todennäköisesti myös parantaa Pohjois-Suomalaista kulttuuri-identiteettiä.
Ympäristöosaaminen 2 3
Koulutuksen osaa ottavat opiskelijat saavat koulutusta myös ympäristöasioihin liittyen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ajoneuvojen arktisissa olosuhteissa tapahtuva testaus ja siihen liittyvät palvelut ovat Suomessa toimialana nopeasti kehittyvien alojen joukossa. Toimiala tarvitsee kehittyäkseen uusia koulutettuja osaajia, joilla on riittävät valmiudet toimia kansainvälisten asiakkaiden kanssa toimivalla alalla, eikä alan tarpeisiin vastaavaa koulutusta ei tällä hetkellä ole olemassa. Toisaalta Pohjois-Suomesta on puuttunut aiemmin myös ajoneuvokatsastajien koulutus. Tämä on aiheuttanut Pohjois-Suomeen työvoimapulaa alalla, joka on muutosten alla. Tässä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa hankkeessa Ajoneuvon testausosaajan ja tarkastajan oppimisympäristö (AutoKoulu) vastattiin näihin koulutustarpeisiin.
Hankkeessa tehtiin tavoitteiden mukaisesti ylimaakunnallisena neljän oppilaitoksen yhteistyönä oppimisympäristöt katsastajakoulutukseen ja ajoneuvotestaukseen. Molempien koulutussisällöt pilotoitiin onnistuneesti. Koulutukset toteutettiin pääosin luotuja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntämällä.
Katsastajakoulutus onnistui vastaamaan hankesuunnitelmassa asetettuihin kehittämistarpeisiin ja tavoitteisiin erinomaisesti. Hankkeen avulla saatiin Pohjois-Suomeen aiemmin puuttunut katsastajakoulutus. Lisäksi katsastajakoulutus toteutettiin aiemmin Suomessa tai ilmeisesti muuallakaan maailmassa toteutettua modernimmin hyödyntäen digioppimisen mahdollisuuksia: etäoppimisen mahdollistamaa paikan ja aikataulujen joustavuutta. Pilottikoulutukset olivat onnistuneita ja hyvien kokemusten myötä myös yritykset sekä katsastusalan koulutuslupien antaja Traficom kiinnostuivat yhteistyömahdollisuuksista. Hankkeen myötä katsastuskoulutuksen päätoteuttaja Oulun Ammattikorkeakoululle on tullut tiedusteluja yhteistyömahdollisuuksista digioppimismahdollisuuksien hyödyntämisestä katsastusalalla. Välittömistä tuloksista merkittävin olikin katsastusalan koulutuksen saaminen Pohjois-Suomeen, OAMK:lle. Tämä tulos sisältää koulutuksen pitämiseen tarvittavat viranomaisten vaatimat luvat, oppimateriaalin ja opetustarjontaan jatkossa sisällytettävät opinnot.
Autotestauskoulutus onnistui myös vastaamaan hyvin hankkeen kehittämistarpeisiin ja tavoitteisiin. Myös autotestauskoulutuksen osalta hyödynnettiin verkko-oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeessa myös luotiin oppimispolut koulutukseen alalle, johon ei aiemmin koulutuksia ole ollut tarjolla Suomessa tai ilmeisesti muuallakaan maailmassa. Pilottikoulutuksista suosittuja olivat erityisesti käytännön koulutukset, joista opiskelijoilla oli mahdollisuus saada todistus pätevyydestä. Teoriaopinnoista kiinnostuneita oli myös paljon, mutta niiden suorittamisaste oli heikko. Syynä tähän on luultavasti alalta puuttuva vaatimus koulutusalan opintojen suorittamisesta, jolloin hyöty paikoin työvoimapulastakin kärsivällä alalla työskentelevälle on vielä kyseenalaistettavissa. Kiinnostus hankkeessa tehtyä autotestausalan koulusta kohtaan oli kuitenkin kokonaisuudessaan suurta. Tämän vuoksi voidaankin todeta, että koulutukselle on selvästi hankkeen tulosten perusteella kysyntää. Ajoneuvotestaus on kasvava elinkeinoala ja tarve koulutetulle työvoimalle on vahva. Koulutuksen vakinaistaminen vaatii kuitenkin lisätyötä ja yhteistyötä testausyritysten kanssa. Hankkeessa saavutetut kokemukset ja tulokset antavat hyvät lähtökohdat tämän uuden koulutusalan kehittämiseen jatkossa.
Ylimaakunnallinen eriasteisten oppilaitosten välinen yhteistyö oli tärkeä avaus Pohjois-Suomen autoalan väliselle yhteistyölle. Hankkeen vaikutus Pohjois-Suomeen on merkittävä ja hankkeen kohderyhmäkertymä ylitti asetetut tavoitteet selkeästi. Hanke sai myös kiitettävästi julkisuutta.