Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20972

Hankkeen nimi: LicenseUp - Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turku Science Park Oy Ab

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2322323-1

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3-5 A

Puhelinnumero: 050 559 0532

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkubusinessregion.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lotta Mujo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lotta.mujo(at)turkubusinessregion.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505590532

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aineettomilla oikeuksilla on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys yritysten arvonluonnissa, eritoten jos se tehdään suunnitelmallisesti. Kansainvälisesti lisensiointiliiketoiminta oli vuonna 2014 241 miljardia dollaria. Suomessa tekijänoikeuksiin perustuvan liiketoiminnan arvo oli vuonna 2008 25 miljardia euroa ja arvonlisä 7% kansantuotteesta (lähteet: Licensing Industry Merchandisers’ Association; StatFin). Kyse on siis merkittävästä toiminnasta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Oikein hyödynnetyt aineettomat oikeudet voivat kasvattaa yrityksen liikevaihtoa merkittävästi erityisesti luovilla aloilla kuten vaikkapa Rovio ja Angry Birds on osoittanut. Viihdeteollisuudessa hahmoja ja lisenssejä ei nähdä erillisinä yksittäisinä kohteina, vaan osana kokonaisvaltaista, monikanavaista lähestymistä markkinointiin. Usean eri kanavan ja alustan käyttö samanaikaisesti hyödyntää useaa eri osapuolta ja luo synergioita, kun esim. peli- tai animaatiohahmo saa enemmän näkyvyyttä useassa eri mediassa ja tuotteessa. Taloudellisesta näkökulmasta tämä lähestymistapa maksimoi saavutettavia hyötyjä sekä vähentää yksittäisen toimijan riskiä. Tämän kaltainen monikanavainen ns. 360°-lähestymistapa yleistyy koko ajan.

Tällä hetkellä aineettomissa oikeuksissa piilevää potentiaalia ei kuitenkaan aina osata hyödyntää, sillä luovien alojen tekijöiltä ja pk-yrityksiltä puuttuu tietotaitoa, resursseja sekä oikeat työvälineet, eikä yrityskehittäjillä ole tarpeeksi käytännön tietotaitoa tai kokemusta tarjotakseen tähän apua. LicenseUp-hankkeen tavoitteena on parantaa luovien alojen – erityisesti av-ja pelialan – yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa kehittämällä niiden taitoja hyödyntää aineetonta pääomaansa. Esimerkiksi brändin rakentaminen ja hallinta, lisensoinnin periaatteet ja liiketoimintamalli puretaan auki, jotta kynnys tällaiseen kauppaan madaltuisi ja jotta lisensiointia ja aineettomien oikeuksien hyödyntämistä osattaisiin ajatella kokonaisvaltaisemmin osana liiketoimintaa. Jotta asiantuntemus aiheesta ei jäisi muutamien osaajien varaan, on tarkoituksena perehdyttää myös alueellisia kehittäjäorganisaatioiden edustajia teemaan ja myös siten tavoittaa yrityksiä kautta maan. Osaamisen kasvattamisen lisäksi hanke järjestää luovan alan ja muiden toimialojen yrityksille konkreettisia mahdollisuuksia tavata ja suunnitella yhteistyötä.

LicenseUp kohdistaa toimenpiteensä kahteen avainkohderyhmään:

1) AV- ja pelialan pk-yritykset (ja toissijaisesti muut toimialat) – Tavoitteena on saada erityisesti av- ja pelialan yritykset tunnistamaan aineeton omaisuus, joka niille syntyy työnsä myötä – oli se sitten teknistä tai taiteellista – ja huomaamaan niiden tuoma taloudellinen potentiaali. Hankkeen ansiosta luovan alan yritykset tietävät millä keinoin ne voivat aineetonta pääomaansa hyödyntää, ketkä ovat potentiaalisia yritysyhteistyökumppaneita luovien alojen sisällä sekä muilla toimialoilla ja tuntevat miten ja missä näitä kumppaneita tapaa. Onnistuneella yhteistyöllä on merkittävä taloudellinen ja markkinoinnillinen merkitys yhteistyön kaikille osapuolille.

Konkreettisena toimenpiteenä hanke järjestää valmennus- ja matchmaking-tapahtumien roadshow:n, joka kiertää eri paikkakunnilla. Valmennusosuudessa yrityksille kerrotaan immateriaalioikeuksien mahdollisuuksista ja annetaan opastusta miten ne voivat omakohtaisesti hyödyntää aineettomia oikeuksiaan. Matchmaking-osuudessa lisenssien omistajat ja etsijät pääsevät tapaamaan toisiaan löytääkseen uusia yhteistyökumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Viimeisestä matchmaking-tilaisuudesta tehdään kansainvälinen.

2) Yrityskehitysorganisaatiot – Jotta hankkeen tuottama ja välittämä tieto ja tapahtumat eivät jäisi alueellisiksi tai unohtuisi hankkeen loputtua, on tavoitteena perehdyttää myös alueellisien yrityskehitysorganisaatioiden edustajia teemaan. Hankkeen tapahtumiin ja muihin toimenpiteisiin osallistumalla edustajat oppivat lisää aineettoman pääoman hyödyntämisestä etenkin luovilla aloilla ja tunnistavat paremmin paikallisien yrityksien immateriaalioikeuksien hyödyntämispotentiaalin. Tätä asiantuntemusta voidaan jakaa alueellisesti esim. alkavien ja neuvontaan hakeutuvien yritysten sparraamisessa. Halutessaan kehittäjäorganisaatiot voivat myös itsenäisesti jatkaa hankkeen aikana pilotoitujen tapahtumien sarjaa alueellaan projektin tarjoamien materiaalien pohjalta.

Konkreettisena toimenpiteenä LicenseUp luo konseptin, jota voidaan käyttää kaikkialla Suomessa aineettomien oikeuksien hyödyntämisen aktivoimiseksi. Hanke aktivoi yrityskehitysorganisaatioiden välistä yhteistyötä aineettomien oikeuksien ympärillä. Lisäksi selvitetään aineettomien oikeuksien vaikuttavuuden tehokkaampaa mittaamista.

Hankkeen tuloksena yhä useampi suomalaisista pk-kokoisista av- ja pelialan yrityksistä ymmärtää millaista aineetonta pääomaa ja oikeuksia niillä on hallussaan, kuinka sitä voi suojata ja hyödyntää ja siten kehittää liiketoimintaansa. Yritykset löytävät yhteistyökumppaneita ja yhteistyön kautta kasvattavat liiketoimintaansa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

AV- ja pelialan pk-yritykset ja osaajat oppivat miten hyödyntää aineettomia pääomiaan tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ne verkostoituvat tehokkaasti keskenään sekä muiden toimialojen kanssa. Hankkeen aktiivisen fasilitoinnin myötä yritykset löytävät uusia yhteistyökumppaneita ja saavat lisää liiketoimintaa.

Muiden toimialojen yritykset oppivat aineettomien oikeuksien sisältämistä mahdollisuuksista ja miten niitä voi hyödyntää. Hankkeen aktiivisten toimien myötä tapaavat luovien alojen osaajia, löytävät uusia yhteistyökumppaneita ja saavat lisää liiketoimintaa. Kasvu- ja varsinkin rakennemuutosaloilla yritykset saattavat hyvinkin löytää lisensioinnista uuden tulovirran ja/tai kansainvälistymiskanavan.

Yrityskehitysorganisaatiot oppivat lisää aineettoman pääoman hyödyntämisestä etenkin luovilla aloilla ja tunnistavat paremmin paikallisien yrityksien immateriaalioikeuksien hyödyntämispotentiaalin. Yrityskehitysorganisaatiot verkostoituvat tehokkaammin asian ympärillä. Ne oppivat muiden alueiden ja niiden yritysten osaamisesta ja immateriaalioikeuksista, ja osaavat tulevaisuudessa etsiä oman alueensa yrityksille yhteistyökumppaneita tehokkaammin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Luovien alojen opiskelijat oppivat aineettomien oikeuksien mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä osallistumalla hankkeen järjestämiin valmennustilaisuuksiin. Pääsevät verkostoitumaan yritysten kanssa.

AV- ja pelialan järjestöt ja verkostot saavat tuotua jäsenilleen tietoa ja aineettomien oikeuksien mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä. Voivat tarjota jäsenilleen mahdollisuuden osallistua hankkeen järjestämiin valmennuksiin ja matchmaking-tilaisuuksiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 183 302

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 175 092

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 244 403

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 233 456

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 73

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 67

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 115

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta (www.minna.fi; www.tilastokeskus.fi; www.neogames.fi). Lisäksi hanketta valmistelevilla asiantuntijoilla on suoraa kokemusta toimialalla toimisesta ja siten sen rakenteesta. Luovien alojen erikoisasiatuntijat ovat useammin naisia. Peliala taas on yhä hyvin miesvaltainen. Suomen pelialan kattojärjestö Neogamesin mukaan, vuonna 2014 20% pelialan työntekijöistä oli naisia. Naisten suhteellinen osuus on kasvussa; vuonna 2011 naisten osuus pelialan työntekijöistä oli 16%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke lähtee siitä, että kaikilla osallistujilla on tasa-arvoinen asema ja mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Suomessa on kuitenkin yhä olemassa jakoa miesten ja naisten toimialoihin (esim. pelialalla). Tätä jakoa hanke pyrkii omalta osaltaan purkamaan verkostoimalla eri alojen yrittäjiä/osaajia perustuen ennen kaikkea jokaisen osallistujan henkilökohtaiseen osaamiseen ja tavoitteisiin. Sukupuolinäkökulma tullaan huomioimaan hankkeen aktiviteetteja ja viestintää suunnitellessa. Sukupuolinäkökulman huomioonottamista seurataan, arvioidaan ja raportoidaan koko hankkeen ajan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Hanke valmentaa ja verkostoi osallistujia tasapuolisesti ennen kaikkea näiden osaamisen, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hanke on ympäristöneutraali. Se edistää ekologisen kestävyyden periaatteita omissa toimissaan pyrkimällä käyttämään digitalisaatioon perustuvia, ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintamenetelmiä sekä osallistuvien organisaatioiden omia hyviä käytäntöjä liittyen esim. kierrätykseen ja sähköisten palvelujen käytön preferoimiseen. Turku Science Park noudattaa omalta osaltaan sisäisiä ja Turun kaupungin suosituksia ympäristöystävällisistä toimintatavoista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeet tavoitteena ei ole suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen. Hanke kuitenkin välillisesti pyrkii vähentämään riskejä omalta osaltaan käyttämällä sähköisiä työkaluja ja toimintatapoja, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Turku Science Park noudattaa omalta osaltaan sisäisiä ja Turun kaupungin suosituksia ympäristöystävällisistä toimintatavoista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on ympäristöneutraali. Se ei toimi aktiivisesti kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, mutta tuntee oman vastuunsa ja pyrkii käyttämään omassa toiminnassaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä, resurssitehokkaita ja digitalisaatioon perustuvia menetelmiä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on ympäristöneutraali. Se ei toimi aktiivisesti pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman ja edistämiseksi, mutta tuntee oman vastuunsa ja pyrkii käyttämään omassa toiminnassaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä, resurssitehokkaita ja digitalisaatioon perustuvia menetelmiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole toimia Natura 2000 -ohjelman kohteiden suhteen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hanke on ympäristöneutraali. Se edistää kierrätyksen ja resurssiviisauden periaatteita omissa toimissaan pyrkimällä käyttämään digitalisaatioon perustuvia, ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintamenetelmiä sekä osallistuvien organisaatioiden omia hyviä käytäntöjä liittyen esim. kierrätykseen ja sähköisten palvelujen käytön preferoimiseen. Turku Science Park noudattaa omalta osaltaan sisäisiä ja Turun kaupungin suosituksia ympäristöystävällisistä toimintatavoista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hanke on ympäristöneutraali. Se edistää kierrätyksen ja resurssiviisauden periaatteita omissa toimissaan pyrkimällä käyttämään digitalisaatioon perustuvia, ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintamenetelmiä sekä osallistuvien organisaatioiden omia hyviä käytäntöjä liittyen esim. kierrätykseen ja sähköisten palvelujen käytön preferoimiseen. Turku Science Park noudattaa omalta osaltaan sisäisiä ja Turun kaupungin suosituksia ympäristöystävällisistä toimintatavoista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen on Turku Science Park Oy:n tekemisen ytimessä. Hankkeen kaikki toimenpiteet suunnataan jokaisella alueella missä aktiviteetteja järjestetään paikallisten toimijoiden osaamisen ja yritysten elinvoimaisuuden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä tehdään kestävällä tavalla olemalla avoimia, läpinäkyviä ja kaikkien saatavilla. Lisäksi hankkeen tarjoama tieto, osaaminen ja kontaktit liittyvät suoraan yritysten ydintekemiseen ja pyrkivät yhtenäisyyden ja yhteistyön lisäämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on aivan hankkeen keskiössä. Kaikki hankkeen toimet suuntaavat suoraan näiden asioiden kehittämiseen ja hankkeen tulokset edistävät aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvää osaamista ja halukkuutta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Hanke kannustaa ja aktivoi osallistujia löytämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Liikkuminen ja logistiikka ei ole hankkeen aktiivisten toimien kohteena.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke edistää hyvinvointia. Osallistuvat yritykset saavat lisää kontakteja, tietotaitoa ja niiden myötä lisää liiketoimintaa. Yrityskehitysorganisaatioiden osaaminen taas siirtyy ajan myötä alueen yritysten eduksi ja lisääntyviksi verotuloiksi. Osaamisen lisääminen myös lisää ammattilaisten arvoa työmarkkinoilla, omanarvontuntoa ja siten työhyvinvointia. Verkottamisen ja tapaamisten kautta yhteiskehittäminen toimialojen yli lisääntyy ja monipuolistaa kaikkien toimintamahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Suomessa on yhä olemassa jakoa miesten ja naisten toimialoihin (esim. peliala on hyvin miesvoittoinen). Tätä jakoa hanke pyrkii omalta osaltaan purkamaan suuntaamalla toimensa perustuen ennen kaikkea jokaisen osallistujan henkilökohtaiseen osaamiseen. Kaikilla hankkeeseen osallistujilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja hyötyä hankkeen toimista, esim. matchmakingstä. Sukupuolinäkökulma otetaan toteutuksessa huomioon koko projektin ajan. Asia otetaan hankkeessa huomioon mm. työpajojen sisällöissä ja harjoitteissa, sekä hankkeen viestinnässä ja markkinoinnin suuntaamisessa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi naisyrittäjyyden aktiivista lisäämistä puhujien, teemojen ja yhteistyökumppanien valinnassa. Sukupuolinäkökulman huomioonottamista seurataan, arvioidaan ja raportoidaan koko hankkeen ajan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke on aidosti avoin kaikille ikään, rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai asuinpaikkaan katsomatta. Hankkeen tarkoitus on nimenomaan nostaa esiin ja tuoda yhteen erilaisia ideoita, osaamista ja luovaa osallistumista. Hankkeen tilaisuudet ja aktiviteetit ovat avoimia kaikille ja esim. tilaisuuksien kielenä voidaan käyttää englantia.
Kulttuuriympäristö 9 9
Hanke rikastuttaa kulttuuriympäristöä tuomalla aktiivisesti yhteen luovien alojen toimijoita sekä keskenään että toimialojen yli. Luovien alojen ja muiden toimialojen välinen yhteistyö lisääntyy. Hanke kannustaa osallistujia löytämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Hanke toimii suomalaisen peli- ja av-alan edesauttamiseksi ja niiden luoman lisäarvon esiin nostamiseksi. Suomalaisten yritysten brändi- ja lisensointiosaamisen lisääntymisen myötä suomalaisten hahmojen ja brändien näkyvyys ja vetovoima lisääntyy myös kansainvälisesti.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke pyrkii omalta osaltaan tuntemaan vastuunsa ja toimimaan ympäristöosaamisen lisäämiseksi tekemällä ympäristöviisaita valintoja esim. digitaalisia työvälineitä suosimalla. Suomalaisen ympäristöosaamisen ja aineettomien oikeuksien yhdistäminen saattaa esim. matchmakingin kautta johtaa hedelmälliseen yhteistyöhön ja näkyvyyden lisääntymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Turku Science Park Oy:n hallinnoi 1.4.2017 - 30.4.2019 LicenseUp -hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena oli parantaa luovien alojen – erityisesti av- ja pelialan – yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa kehittämällä niiden taitoja hyödyntää aineetonta pääomaansa. Lisäksi yritysneuvojien osaamista asiasta kehitettiin. Toistaiseksi melko tuntematonta toimintaympäristöä ja liiketoimintamallia tehtiin tutummaksi tapahtumin ja materiaalein. Hanke järjesti viisi koko päivän mittaista valmennus- ja verkostoitumispäivää (Turussa, Oulussa, Tampereella, Joensuussa sekä Kotkassa), viisi aamupäivän mittaista Luovaa IPR-bisnestä -miniseminaaria erityisesti yritysneuvojille ja -kehittäjille suunnattuina (Turku, Kotka, Kouvola, Helsinki ja Hämeenlinna) sekä suuremman, koko päivän mittaisen Scaling Up - From Context to Experience -seminaarin Turussa 3.4.2019. Tapahtumien myötä kaikkiaan 30 alan asiantuntijaa kertoi omista näkökulmistaan aineettomien oikeuksien hyödyntämisestä. Lisäksi hanke mahdollisti viiden luovan alan yrityksen kansainvälisen brändilisensoinnin lisävalmennuksen Lontoon Brand Licensing Europe -marketissa, jossa yritykset pääsivät verkostoitumaan kansainvälisesti. Vierailun tuloksena oli kymmeniä pitchauksia ja sopimuksiinkin johtaneita neuvotteluja. Hanke osallistui myös muihin tapahtumiin tuottamalla niihin ohjelmaa aineettomien oikeuksien hyödyntämisestä. Kaikkiaan tapahtumiin osallistui yhteensä yli 300 luovan alan yrittäjää, yritystä, yritysneuvojaa ja muita toimijoita. Hankkeen konkreettiseksi tulokseksi tuotettiin myös digitaalinen Luovaa IPR-bisnestä -opas, joka pitää sisällään tapahtumakonseptin sekä runsaasti opetus- ja luentomateriaalia, jonka avulla yritysneuvojat ja alueelliset kehitysyhtiöt voivat järjestää aiheeseen liittyviä neuvonta ja -valmennustilaisuuksia. Materiaalit (linkit, videot, ym.) palvelevat luonnollisesti myös kaikkia muitakin teemasta kiinnostuneita. Oppaan löytää täältä:
https://turkubusinessregion.com/wp-content/uploads/2019/09/Luovaa-IPR-bisnest%C3%A4.pdf