Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20973

Hankkeen nimi: Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomussalmen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189925-7

Jakeluosoite: Kauppakatu 20

Puhelinnumero: 086155551

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: Suomussalmi

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtinen-Nevalainen Kaisu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaisu.lehtinen-nevalainen(at)suomussalmi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447773149

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomussalmen Talentti -esiselvityshankkeessa kartoitetaan mahdollisuudet synnyttää paikkakunnalle uudenlaisia tuettuja ja ohjattuja ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia, jotka tukisivat olemassa olevia koulutus- ja työllisyydenhoidon palveluita. Keskeisessä roolissa on opinnollistamisen tuominen osaksi kunnan työpajoja (nuorten työpaja Hanslankarit ja työpalvelukeskus Miilu) sekä muihin työelämäkumppaneiden tarjoamiin työympäristöihin. Opintoihin tukemiseen ja ohjaamiseen luodaan malli, jossa erilaiset oppimisen mahdollisuudet tuodaan lähemmäs asiakkaita (esim. verkko-opinnot, oppisopimuskoulutus, toppis-malli). Esiselvityksen aikana kartoitetaan alueen yritysten tämänhetkiset ja tulevat työntekijätarpeet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvityshankkeessa ei ole varsinaisesti opintoihin tähtäävää asiakastyötä tai henkilöasiakkaita.Kohderyhmänä ovat Suomussalmella ja sen ympäristössä toimivat yritykset, kunnan työpajat ja kunnan eri työyksiköt sekä niiden uutta osaamista tarvitsevat asiakkaat. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan yritysten työvoima- ja osaamistarve sekä yritysten mahdollisuus ja halukkuus osallistua uudenlaisen oppimisympäristön luomiseen.

Kohderyhmäksi voidaan esiselvityksen aikana lukea myös oppilaitokset, joiden kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä jo esiselvityksen aikana, sekä työ- ja elinkeinotoimisto, joiden kanssa yhteistyössä tunnistetaan henkilöt, jotka ovat halukkaita opiskelemaan uudenlaisessa oppimisympäristössä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat työttömät työelämän ulkopuolella olevat nuoret ja aikuiset, joiden työllistymisen tueksi tarvitaan uutta osaamista ja koulutusta.

Välillisenä kohderyhmänä voi olla myös yritykset, jotka eivät osallistu esiselvityshankkeeseen resurssien puutteen vuoksi, mutta tarvitsevat jatkossa koulutettua työvoimaa. Näiden lisäksi välillisenä kohteena voidaan pitää vastaava tyyppisiä hankkeita, joiden kanssa pyritään tekemään yhteistyötä esiselvityksen aikana.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 621

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 621

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 025

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 025

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Esiselvityshankkeessa ei ole henkilöasiakkaita. Hankkeessa pyritään selvittämään työttömien/opintonsa keskeyttäneiden halukkuutta suorittaa tutkinto tai tutkinnon osia uudenlaisessa oppimisympäristössä. Tavoitteena on tunnistaa tuen tarve ja luoda toimintaympäristö yksilöllisten opinnollistamispolkujen tarjoamiseksi. Selvitystyö tehdään yhteistyössä te-palvelujen kanssa. Selvityksen sisältö ei ole sidoksissa sukupuoleen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Esiselvityshankeessa selvitetään uudenlaisen oppimisympäristön mahdollisuudet (huomioiden mm. digioppimismahdollisuudet) ja sellainen toteuttamista, jolla vahvistaa työelämänvalmiuksien parantamista ja osaamisen lisäämistä riippumatta siitä, onko paikkakunnalla koulutusta tai ei. Esiselvityshankkeessa ei ole suoranaisesti henkilöasiakkaita eikä se ole sidoksissa sukupuoleen. Työttömyys tai osaamisen vaje määrittää henkilömäärän ja kohderyhmän, joka tulee kartoituksessa esille mahdollisena tulevana opiskelijana.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Esiselvityshankkeessa ei ole henkilöasiakkaita. Esiselvityksen sisältö ei ole sidoksissa sukupuoleen vaan koulutustarpeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei kohdistu tälle alueelle
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei kohdistu tälle alueelle
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei kohdistu tälle alueelle
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei kohdistu tälle alueelle
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kohdistu tälle alueelle
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa kartoitetaan yritysten tämänhetkiset ja tulevat työntekijätarpeet, jotta asiakkaiden osaamista voidaan kehittää kestävästi alueen elinkeinorakennetta tukien ja sen kehityksen suuntaisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa luodaan uudenlainen oppimisen malli, jonka tuloksena syntyy pysyvä rakenne työpajoille ja muihin työyhteisöihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Kouluttautuminen vaikuttaa osallistujien hyvinvointiin ja välillisesti myös heidän lähipiirinsä hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeella edistetään koulutuksellista tasa-arvoa luomalla koulutusmahdollisuuksia omalle paikkakunnalle ja henkilöille, joille teoriapainotteinen opiskelu ei ole ensisijainen tapa oppia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeeseen voivat osallistua kaikki yhteiskunnalliseen asemaan tai kulttuuritaustaan katsomatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomussalmen Talentti -esiselvityshankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia synnyttää paikkakunnalle uudenlaisia tuettuja ja ohjattuja ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia, jotka tukisivat olemassa olevia työllisyydenhoidon palveluita. Esiin nousi erityisesti opinnollistaminen, jonka mahdollisuudet korostuvat ammatillisen koulutuksen reformin myötä.Esiselvityshankkeen aikana muutoksia tapahtui ammatillisen koulutuksen uudistuksen lisäksi työllisyydenhoidon sektorilla. Toiminnan rakentaminen vaatii linkin eri toimijoiden välille ja tässä tuleva hanke (Suomussalmen Talentti) on äärimmäisen ratkaisevassa roolissa.

Toiminnan organisoinnin kannalta on tärkeä muodostaa tiiviit yhteistyöverkostot muun muassa koulutuksenjärjestäjien, yritysten, työpajojen, TE-palveluiden ja sosiaalityön kanssa. Toiminnassa tulee huomioida myös palvelu- ja uraohjauksessa ne vahvuudet, joita pienen kunnan toimijakenttä tiiviissä verkostossaan hyödyntää. Henkilökohtaisten ura- ja opintopolkujen luominen vaatii verkostojen lisäksi myös osaavaa palveluohjausta. Lisäksi opiskelumahdollisuuksien saavutettavuutta tulee parantaa erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Esiselvityshankkeessa kartoitettiin alueen osaamistarpeita ja jo olemassa olevia koulutus-ja työllistymispalveluita tukevia malleja.Esiselvityshankkeen tuloksena luotiin pohja jatkohankkeen toiminnan aloittamiselle sekä resursoinnille.